« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

КОМІСІЯ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ: ПОВНОВАЖЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ

КОМІСІЯ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ: ПОВНОВАЖЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ

Який порядок організації комі-

сії по трудових спорах на під-

приємстві, і в який термін пра-

цівник може звернутися до неї

щодо порушення своїх прав?

Відповідно до статті 223 Кодексу за-

конів про працю України комісія

по трудових спорах обирається за-

гальними зборами (конференцією)

трудового колективу підприємства, уста-

нови, організації з числом працюючих не

менш як 15 осіб.

Порядок обрання, чисельність, склад і

строк повноважень комісії визначаються

загальними зборами (конференцією) тру-

дового колективу підприємства, установи,

організації. При цьому кількість працівни-

ків у складі комісії по трудових спорах під-

приємства повинна становити не менше

половини її складу. Комісія по трудових

спорах обирає із свого складу голову, його

заступників і секретаря.

За рішенням загальних зборів (конфе-

ренції) трудового колективу підприєм-

ства, установи, організації можуть бути

створені комісії по трудових спорах у

цехах та інших аналогічних підрозді-

лах. Ці комісії обираються колектива-

ми підрозділів і діють на тих же підста-

вах, що й комісії по трудових спорах під-

приємств, установ, організацій.

У комісіях по трудових спорах підроз-

ділів можуть розглядатись трудові спори

в межах повноважень цих підрозділів.

Організаційно-технічне забезпечення

комісії по трудових спорах (надання облад-

наного приміщення, друкарської та іншої

техніки, необхідної літератури, організа-

ція діловодства, облік та зберігання заяв

працівників і справ, підготовка та видача

копій рішень і т. ін.) здійснюється власни-

ком або уповноваженим ним органом.

Комісія по трудових спорах підприєм-

ства, установи, організації має печатку

встановленого зразка.

Відповідно до статті 224 КЗпПУ комісія

по трудових спорах є обов’язковим первин-

ним органом по розгляду трудових спорів,

що виникають на підприємствах, в устано-

вах, організаціях, за винятком спорів, за-

значених у статтях 222, 232 цього Кодексу.

Трудовий спір підлягає розгляду в комі-

сії по трудових спорах, якщо працівник са-

мостійно або за участю профспілкової ор-

ганізації, що представляє його інтереси, не

врегулював розбіжності при безпосередніх

переговорах з власником або уповноваже-

ним ним органом.

Працівник може звернутися до комісії

по трудових спорах у 3-місячний строк з

дня, коли він дізнався або повинен був ді-

знатися про порушення свого права, а в

спорах про виплату належної йому заробіт-

ної плати – без обмеження будь-яким стро-

ком (ст. 225 КЗпПУ).

У разі пропуску з поважних причин

установленого строку комісія по трудових

спорах може його поновити.

Заява працівника, що надійшла до комі-

сії, підлягає обов’язковій реєстрації.

Комісія по трудових спорах зобов’язана

розглянути трудовий спір у 10-денний

строк з дня подання заяви (ст. 226 КЗпПУ).

Спори повинні розглядатися у присутності

працівника, який подав заяву, представни-

ків власника або уповноваженого ним ор-

гану. Розгляд спору за відсутності праців-

ника допускається лише за його письмо-

вою заявою. За бажанням працівника при

розгляді спору від його імені може висту-

пати представник профспілкового органу

або інша особа, в тому числі адвокат.

У разі нез’явлення працівника або його

представника на засідання комісії роз-

гляд заяви відкладається до наступно-

го засідання. При повторному

нез’явленні працівника без поваж-

них причин комісія може винести

рішення про зняття цієї заяви з роз-

гляду, що не позбавляє працівника

права подати заяву знову в межах

3-місячного строку з дня, коли пра-

цівник дізнався або повинен був ді-

знатися про порушення свого права.

Комісія по трудових спорах має право

викликати на засідання свідків, доручати

спеціалістам проведення технічних, бух-

галтерських та інших перевірок, вимагати

від власника або уповноваженого ним орга-

ну необхідні розрахунки та документи.

Засідання комісії по трудових спорах

вважається правомочним, якщо на ньому

присутні не менше двох третин обраних

до її складу членів.

Працівник, власник або уповноважений

ним орган мають право заявити мотивова-

ний відвід будь-якому члену комісії. Питан-

ня про відвід вирішується більшістю голо-

сів членів комісії, присутніх на засіданні.

Член комісії, якому заявлено відвід, не бере

участі у вирішенні питання про відвід.

На засіданні комісії ведеться про-

токол, який підписується головою або

його заступником і секретарем.

 

ЯКЩО РОБОТОДАВЕЦЬ НЕ ВИКОНУЄ РІШЕННЯ…

Як діяти у разі, якщо роботодавець не виконує рішення комісії по трудових спорах?

Відповідно до статті 230 КЗпПУ,

у разі невиконання власником

або уповноваженим ним орга-

ном рішення комісії по трудо-

вих спорах у встановлений строк (ст.

229 КЗпПУ) працівникові комісією по

трудових спорах підприємства, уста-

нови, організації видається посвідчен-

ня, що має силу виконавчого листа.

У посвідченні вказуються найменуван-

ня органу, який виніс рішення щодо

трудового спору, дата прийняття і ви-

дачі та номер рішення, прізвище, ім’я,

по батькові та адреса стягувача, найме-

нування та адреса боржника, номери

його рахунків у банках, рішення по

суті спору, строк пред’явлення посвід-

чення до виконання. Посвідчення за-

свідчується підписом голови або за-

ступника голови комісії по трудових

спорах підприємства, установи, органі-

зації та печаткою комісії.

Посвідчення не видається, якщо пра-

цівник, власник або уповноважений

ним орган звернувся у встановлений

статтею 228 КЗпПУ строк із заявою про

вирішення трудового спору до район-

ного, районного у місті, міського чи

міськрайонного суду.

На підставі посвідчення, пред’явленого

не пізніше 3-місячного строку до район-

ного, міського (міста обласного значен-

ня), районного у місті відділу державної

виконавчої служби, державний викона-

вець виконує рішення комісії по трудо-

вих спорах у примусовому порядку.

 

 

08.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання