« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ОПЛАТА ПРАЦІ ЗА ВИХІДНІ ТА СВЯТКОВІ ДНІ

ОПЛАТА ПРАЦІ ЗА ВИХІДНІ ТА СВЯТКОВІ ДНІ

Як здійснюється оплата

праці за роботу в святкові та

вихідні дні, а також за над-

урочні години та нічний час?

Святкові та неробочі дні

встановлено статтею 73 Ко-

дексу законів про працю

України (КЗпПУ).

Робота в святковий і неробочий

день відповідно до ст. 107 КЗпПУ

оплачується в подвійному розмірі:

– відрядникам – за подвійними

відрядними розцінками;

– працівникам, робота яких опла-

чується за годинними або денними

ставками, – у розмірі подвійної го-

динної або денної ставки;

– працівникам, які одержують мі-

сячний оклад, – у розмірі одинарної

годинної або денної ставки зверх

окладу, якщо робота в святковий і не-

робочий день провадилася у межах

місячної норми робочого часу, і в роз-

мірі подвійної годинної або денної

ставки зверх окладу, якщо робота

провадилася понад місячну норму.

Оплата в зазначеному розмірі

провадиться за години, фактично

відпрацьовані в святковий і неробо-

чий день.

За бажанням працівника, який

працював у святковий і неробочий

день, йому може бути наданий ін-

ший день відпочинку.

Відповідно до ст. 62 КЗпПУ над-

урочними вважаються роботи по-

над встановлену тривалість робочо-

го дня.

Згідно ст. 106 КЗпПУ робота в над-

урочний час за погодинною систе-

мою оплати праці оплачується в по-

двійному розмірі годинної ставки.

За відрядною системою оплати

праці за роботу в надурочний час

виплачується доплата в розмірі

100% тарифної ставки працівника

відповідної кваліфікації, оплата

праці якого здійснюється за пого-

динною системою, – за всі відпра-

цьовані надурочні години.

На безперервно діючих підпри-

ємствах, в установах, організаціях,

а також на окремих виробництвах,

у цехах, дільницях, відділеннях і на

деяких видах робіт, де за умовами

виробництва (роботи) не може бути

додержана встановлена для даної

категорії працівників щоденна або

щотижнева тривалість робочого

часу, допускається запровадження

підсумованого обліку робочого часу

з тим, щоб тривалість робочого часу

за обліковий період не перевищува-

ла нормального числа робочих го-

дин. У разі підсумованого обліку ро-

бочого часу оплачуються як над-

урочні всі години, відпрацьовані

понад встановлений робочий час в

обліковому періоді.

Компенсація надурочних робіт

шляхом надання відгулу не допус-

кається.

Нічним вважається час із 10-ї го-

дини вечора до 6-ї години ранку.

Тривалість роботи в нічний час ви-

значено ст. 54 Кодексу законів про

працю України.

Робота в нічний час згідно ст. 108

КЗпПУ оплачується у підвищеному

розмірі, встановлюваному гене-

ральною, галузевою (регіональною)

угодами та колективним догово-

ром, але не нижче 20% тарифної

ставки (окладу) за кожну годину ро-

боти в нічний час.


ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ ПОСАДУ ПІД ЧАС СКОРОЧЕННЯ

Моя дружина перебуває в декретній відпустці.

Оскільки в неї на роботі відбувається скорочення, її

викликали до відділу кадрів і запропонували написа-

ти заяву про перехід на іншу посаду. Чи законні такі

дії, і чи не втратить вона взагалі своє робоче місце?

Підстави розірвання трудового

договору з ініціативи робото-

давця наведені в статті 40

КЗпПУ. Так, у п. 1 ч. 1 ст. 40

КЗпПУ передбачено, що трудовий дого-

вір може бути розірвано у випадку змін

в організації виробництва і праці, в тому

числі ліквідації, реорганізації, банкрут-

ства або перепрофілювання підприєм-

ства, установи, організації, скорочення

чисельності або штату працівників.

Водночас згідно з ч. 4 ст. 40 КЗпПУ не

допускається звільнення працівника

за ініціативою роботодавця, навіть

унаслідок скорочень, у період його

тимчасової непрацездатності, окрім

випадку, коли він не з’являється на ро-

боту протягом більш як 4 місяців вна-

слідок тимчасової непрацездатності,

за винятком перебування у відпустці

по вагітності і пологах (п. 5 ч. 1 ст. 40

КЗпПУ). Отже, коли жінка перебуває у

відпустці по вагітності і пологах,

звільнити її за ініціативою роботодав-

ця, у тому числі скоротивши її посаду,

не мають права.

У наведених вище нормах йдеться про

відпустку по вагітності і пологах, яка

триває за загальним правилом 70 ка-

лендарних днів до пологів і 56 кален-

дарних днів після них (ч. 1 ст. 179

КЗпПУ).

Таким чином, роботодавець не має пра-

ва скоротити посаду вашої дружини,

поки вона перебуває в декретній від-

пустці. Працівниця може за власним

бажанням написати заяву про вихід на

роботу раніше строку закінчення де-

кретної відпустки, в той же день напи-

сати заяву на переведення на іншу про-

поновану посаду, а потім знову піти у

відпустку до закінчення її терміну.

 

ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Що означає термін «перепрофілювання

підприємства»? Чи допускається в такому

випадку розірвання трудового договору з

працівником?

Під перепрофілюванням підприємства розумієть-

ся зміна виду його діяльності, зміна виду про-

дукції, що виробляється, тощо. У разі перепрофі-

лювання може виникати потреба замінити пра-

цівників одних професій, спеціальностей іншими. При

цьому можуть вноситися зміни до штатного розпису,

виводитись одні посади, натомість вводитись інші.

Пленум Верховного Суду України в пункті 19 постано-

ви «Про практику розгляду судами трудових спорів»

від 06.11.1992 № 9 роз’яснив, що в разі перепрофілюван-

ня підприємства розірвання трудового договору з пра-

цівником допускається лише якщо це супроводжуєть-

ся скороченням чисельності або штату працівників,

змінами у їхньому складі за посадами, спеціальністю,

кваліфікацією, професіями.

 

СКОРОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

БЕЗ ЛІКВІДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

Чи може роботодавець скорочувати чисель-

ність або штат працівників без реорганізації

чи ліквідації підприємства?

Відповідно до ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу

України підприємству надано право самостійно

визначати організаційну структуру, встановлю-

вати чисельність працівників і штатний розпис,

та, відповідно, в разі виробничої потреби скорочувати

штат або чисельність працівників. Тобто роботодавець

на свій розсуд має право встановлювати чисельність

працівників певного фаху і кваліфікації, при цьому чи-

сельність одних посад зменшувати, а інших – збільшу-

вати. Про внесення змін до штатного розпису видаєть-

ся відповідний наказ.

Скорочення штату є одним із заходів, спрямованих на

поліпшення роботи підприємства, укомплектування

його найбільш кваліфікованими кадрами. У зв’язку з

цим роботодавець вправі в межах однорідних професій

і посад здійснювати перестановку (перегрупування)

працівників та переводити більш кваліфікованих пра-

цівників, посади яких скорочуються, за їхньою згодою

на інші посади, звільнивши за скороченням штату пра-

цівників з нижчою кваліфікацією.

Скоротити чисельність можна в разі приведення облі-

кового складу у відповідність з плановою чисельністю

персоналу, усунення порушень штатної дисципліни,

коли штучно утворюється зайва кількість працівників.

З мотивів скорочення чисельності працівників трудо-

вий договір може бути розірвано з ініціативи роботодав-

ця, коли треба звільнити позаштатного співробітника.

24.09.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання