« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА: ПРАВА МОЛОДОЇ МАТЕРІ

БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА: ПРАВА МОЛОДОЇ МАТЕРІ

Моя невістка півроку пере­буває в декретній відпуст­ці. Компанія, в якій вона працювала, збанкрутіла. Керівник повідомив, що через тиждень останній день роботи компанії, тому невістці потрібно написати заяву на звільнення та за­брати трудову книжку, бо потім вона її не отримає. Що робити?

Відповідно до ст. 184 Кодексу законів про працю України (КЗпП) звільнення вагіт­них і жінок, які мають ді­тей віком до 3 років (до 6 років – ч. 6 ст. 179), одиноких мате­рів за наявності дитини ві­ком до 14 років або дитини- інваліда з ініціативи влас­ника або уповноваженого ним органу не допускаєть­ся, крім випадків повної лік­відації підприємства, уста­нови, організації, коли мож­ливе звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Слід пам’ятати, що звільнення зазначених працівників (ст. 184 КЗпП) допускається лише за умови обов’язкового працевлаштування. Звільнити їх за п. 1 ст. 40 КЗпП мож­на лише після закінчення дії обста­вин, які надають право на вказану пільгу, в будь-який час проведення ліквідації юридичної особи. У пері­од дії цих обставин звільнення можливе лише за п. 5 ст. 36 КЗпП у зв’язку з переведенням за їхньою згодою на інше підприємство в установленому порядку.

На практиці трапляються ви­падки, коли в документах про при­пинення юридичної особи зазнача­ється потреба в її ліквідації й одно­часно проголошується створення іншої з аналогічними або подібни­ми функціями та подальшим пере­данням їй майна юридичної особи, що ліквідується. У такому разі осіб, яких не можна звільнити з ро­боти за ст. 184 КЗпП, обов’язково потрібно забезпечити роботою на новоствореному підприєм­стві, якому передані функції та майно ліквідованого.

У випадку порушення тру­дових прав, у тому числі в разі незаконного звільнення, працівник вправі звернутися до суду. У ст. 233 КЗпП визна­чені строки звернення до район­ного, районного в місті, міського чи міськрайонного суду за вирі­шенням трудових спорів.

Таким чином, можна звернути­ся із заявою про вирішення трудо­вого спору безпосередньо до суду в 3-місячний строк з дня, коли працівниця дізналася або пови­нна була дізнатися про порушен­ня свого права, а в справах про звільнення – у місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудо­вої книжки.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ В НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ

Якою є відповідальність ро­ботодавця стосовно праців­ника, який перебуває в штаті, та працівника, який працює за договором, під час виник­нення надзвичайної ситуації?

Дане питання регулюється положеннями Кодексу за­конів про працю України (КЗпП), Цивільного кодек­су України (ЦК), Закону України «Про охорону праці».

Якщо особа виконує роботу за дого­вором підряду, і якщо відповідаль­ність замовника виникає з договір­них відносин, то наслідки визнача­ються відповідно до положень гла­ви 61 «Підряд» або 62 «Виконання науково-дослідних або дослідно- конструкторських та технологіч­них робіт» ЦК; якщо ж відповідаль­ність є позадоговірною (внаслідок заподіяння шкоди здоров’ю чи май­ну особи, заподіяння моральної шкоди тощо), то наслідки визнача­ються главою 82 «Відшкодування шкоди» ЦК.

Якщо ж особа виконує роботу за трудовим договором, то наслідки визначатимуться главою ХІ «Охо­рона праці» КЗпПУ (зокрема ст. 171 «Обов’язки роботодавця щодо роз­слідування та обліку нещасних ви­падків, професійних захворювань і аварій на виробництві»).

У разі надзвичайної ситуації із співробітником роботодавцю необ­хідно проводити розслідування не­щасного випадку в порядку, перед­баченому постановою Кабінету Мі­ністрів України № 1232 від 30.11.2011 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадів, професій­них захворювань і аварій на вироб­ництві». Стосовно ж виконавця ро­біт за договором підряду, замовник робіт не зобов’язаний проводити будь-яке розслідування, натомість воно може бути проведено райдержадміністрацією чи виконкомом міс­цевої ради на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 270 від 27.03.2001 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру».

 

БЕЗОПЛАТНА ВІДПУСТКА ЧЕРЕЗ ПРОСТІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Чи можна відправити працівників у безоплат­ну відпустку терміном на 14 днів у зв’язку з простоєм підприємства? Який механізм її оформлення?

У законодавстві України не передбачено механіз­му оформлення безоплатної відпустки для всьо­го підприємства терміном на 14 днів у зв’язку з простоєм виробництва. У ст. 113 КЗпП визначе­но, що час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Надан­ня відпусток без збереження заробітної плати з ініціа­тиви роботодавців порушує права та законні інтереси працівників. У ст. 9 КЗпП зазначається, що умови дого­ворів, які погіршують становище працівників порівня­но із законодавством про працю, є недійсними.


БЕЗОПЛАТНА ВІДПУСТКА ЧЕРЕЗ ПРОСТІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Моя невістка півроку пере­буває в декретній відпуст­ці. Компанія, в якій вона працювала, збанкрутіла. Керівник повідомив, що через тиждень останній день роботи компанії, тому невістці потрібно написати заяву на звільнення та за­брати трудову книжку, бо потім вона її не отримає. Що робити?

Чи можна відправити працівників у безоплат­ну відпустку терміном на 14 днів у зв’язку з простоєм підприємства? Який механізм її оформлення?

У законодавстві України не передбачено механіз­му оформлення безоплатної відпустки для всьо­го підприємства терміном на 14 днів у зв’язку з простоєм виробництва. У ст. 113 КЗпП визначе­но, що час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Надан­ня відпусток без збереження заробітної плати з ініціа­тиви роботодавців порушує права та законні інтереси працівників. У ст. 9 КЗпП зазначається, що умови дого­ворів, які погіршують становище працівників порівня­но із законодавством про працю, є недійсними.


ВИПЛАТИ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ З РОБОТИ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я вини­кла потреба звільнитися з роботи якомога швидше. Які я маю права при звільненні як інвалід ІІІ групи, що працює за контрактом, і які мені передбачені виплати?

Відповідно до ст. 21 КЗпП контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріально­го забезпечення, організації праці та розірвання дого­вору можуть встановлюватись за угодою сторін.

Підставою для припинення строкового трудового дого­вору зазвичай є закінчення його строку (п. 2 ст. 36 КЗпП). Строковий трудовий договір може бути припи­нено і достроково з тих же підстав, що й договір, укла­дений на невизначений строк.

Статтею 39 КЗпП визначено, що строковий трудовий договір (пп. 2, 3 ст. 23) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалід­ності, які перешкоджають виконанню роботи за дого­вором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного або трудового договору та у випадках, передбачених ч. 1 ст. 38 цього Кодексу. Отже, працівник, з яким укла­дено строковий трудовий договір, вправі вимагати до­строкового розірвання цього договору відповідно до ст. 39 КЗпП, якщо внаслідок хвороби чи інвалідності стан його здоров’я перешкоджає виконанню роботи за договором.

Грошові компенсації при звільненні мають виплачува­тися за умови, якщо вони передбачені контрактом з працівником або колективною угодою з профспілка­ми. Виключно законами України визначаються основи соціального захисту, форми і види, а також принципи регулювання праці і зайнятості (п. 6 ст. 92 Конституції України). Розмір вихідної допомоги (залежно від під­став залишення посади) встановлено ст. 44 Кодексу за­конів про працю України.

17.09.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання