« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ЯКЩО ЗВІЛЬНЯЮТЬ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

ЯКЩО ЗВІЛЬНЯЮТЬ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

Через закриття підприємства його власник збирається звільнити працівників за зго­дою сторін. Чи має він право звільнити за даною статтею, якщо працівникові до пенсії лишився 1 рік?

Частиною першою статті 104 Цивільного кодексу Украї­ни передбачено, що юри­дична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступ­никам (злиття, приєднання, поді­лу, перетворення) або в результаті ліквідації.

За правилами трудових право­відносин, які регулює Кодекс зако­нів про працю України (КЗпПУ), звільнення працівників, згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП, є розі­рванням трудового договору з іні­ціативи власника або уповноваже­ного ним органу. Тому таке звіль­нення має здійснюватися з до­триманням відповідних гаран­тій, правил та порядку, вста­новлених законодавством України.

Стаття 49 КЗпП передбачає, що про наступне вивільнення працівників персонально попе­реджають не пізніше, ніж за 2 мі­сяці. Законодавство не містить за­борони щодо попередження пра­цівника про переведення на іншу посаду або про звільнення у зв’язку з неможливістю переведен­ня на іншу посаду раніше 2-місяч­ного терміну. Але в цьому випадку має бути вказана точна дата май­бутнього вивільнення.

У разі припинення трудового до­говору з підстав, зазначених у пункті 1 статті 40 КЗпП, працівни­кові, відповідно до статті 44 КЗпП, виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього мі­сячного заробітку. При цьому від­повідно до статті 116 КЗпП, випла­та всіх сум, що належать працівни­кові від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. У разі несвоєчасного розрахунку при звільненні робото­давець зобов’язаний компенсува­ти працівникові середній заробі­ток за весь час вимушеного прогу­лу, якщо сума отриманої заробіт­ної плати за новим місцем роботи не зменшує розміру такої компен­сації (ст. 117).

Якщо працівник у день звіль­нення не працював, то зазначе­ні суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня піс­ля пред’явлення ним вимоги про розрахунок. У разі спору про розмір сум, належних пра­цівникові при звільненні, влас­ник або уповноважений ним ор­ган повинен у зазначений у цій статті строк виплатити не оспорю­вану ним суму.

Згідно із статтею 47 КЗпП влас­ник або уповноважений ним орган зобов’язаний у день звільнення ви­дати працівникові належно оформ­лену трудову книжку та копію на­казу про звільнення з роботи.

 

ВІДПУСТКА ДЛЯ ПРАЦЮЮЧОГО ІНВАЛІДА

Звернувся до керівництва з проханням надати мені осно­вну оплачувану відпустку, в якому мені відмовили. Ска­жіть, чи маю я право, як інва­лід 3 групи, отримати відпуст­ку в зручний для мене час, і якщо так, то як можна захис­тити своє право (окрім суду)?

Згідно із статтею 10 ЗУ «Про відпустки» інвалідам 3 групи надається щорічна основна відпустка тривалістю 26 ка­лендарних днів. Відпустка надаєть­ся за бажанням працівника та в зручний для нього час.

Трудові спори розглядаються: комі­сіями по трудових спорах; районни­ми, районними в місті, міськими чи міськрайонними судами.

Такий порядок розгляду трудових спорів, що виникають між праців­ником і власником або уповноваже­ним ним органом, застосовується незалежно від форми трудового до­говору.

Комісія по трудових спорах є обов’язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, що ви­никають на підприємствах, в уста­новах, організаціях.

Трудовий спір підлягає розгляду в комісії по трудових спорах, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що пред­ставляє його інтереси, не врегулю­вав розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або упо­вноваженим ним органом.

Працівник може звернутися до ко­місії по трудових спорах у 3-місяч­ний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про по­рушення свого права, а в спорах про виплату належної йому заробітної плати – без обмеження будь-яким строком.

У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія по тру­дових спорах може його поновити.

Заява працівника, що надійшла до комісії, підлягає обов’язковій реє­страції.

Таким чином, для вирішення трудо­вого спору працівник може зверну­тися до комісії по трудових спорах.

 

РОБОТА В БІБЛІОТЕЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сестра працює бібліотекарем у міській біблі­отеці. Чи може вона займатися підприєм­ницькою діяльністю і чи буде така діяльність впливати на заробітну плату в бібліотеці?

Оскільки працівниця не є державним службовцем, то жодних обмежень щодо підприємницької діяльності немає. Така діяльність не має жодного зв’язку із заро­бітною платою в бібліотеці.

 

ЗАПИТ ДО СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

Як правильно скласти запит до районного центру зайнятості з метою отримання інфор­мації про статус та розмір допомоги?

Відповідно до статті 1 ЗУ «Про звернення грома­дян» громадяни України мають право звернути­ся до органів державної влади, місцевого само­врядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, за­собів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скарга­ми та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяль­ності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

При підготовці офіційного звернення до районного центру зайнятості повинні бути дотримані наступні вимоги:

1) зазначений адресат звернення (орган державної вла­ди, до повноважень якого належить вирішення пору­шеного у зверненні питання);

2) вказано прізвище, ім’я, по батькові, місце проживан­ня громадянина, викладено суть порушеного питання;

3) звернення має бути підписано заявником із зазна­ченням дати.

Звернення може бути усним (викладеним громадяни­ном і записаним посадовою особою на особистому при­йомі) чи письмовим, надісланим поштою або переда­ним громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці по­вноваження оформлені відповідно до чинного законо­давства.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, по­вертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше, ніж через 10 днів від дня його надходжен­ня, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 ЗУ «Про звернення громадян».

03.09.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання