« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

У чому полягає від­мінність між реорга­нізацією підприєм­ства та його ліквіда­цією?

Одним із видів змін в організа­ції виробництва і праці, що може слугувати підставою ро­зірвання трудового дого­вору з ініціативи робото­давця, є ліквідація під­приємства.

Ліквідація – це форма припинення юридичної особи, за якої припиня­ються всі її права й обов’язки. Відповідно до статті 110 Цивільного ко­дексу України юридична особа ліквідується:

– за рішенням її учас­ників або органу юридич­ної особи, уповноважено­го на це установчими до­кументами, зокрема в зв’язку із закінченням строку, на який створено юридичну особу, досяг­ненням мети, для якої її створено, а також в ін­ших випадках, передба­чених установчими доку­ментами;

– за рішенням суду про визнання недійсною дер­жавної реєстрації юри­дичної особи через допу­щені під час її створення порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, установлених законом.

Відповідно до ст. 60 Господарського кодексу України (ГКУ) ліквідацію суб’єкта господарювання здійснює ліквідаційна ко­місія, яку утворює влас­ник (власники) майна суб’єкта господарювання чи його (їх) представники (органи) або інший орган, визначений законом, якщо інший порядок її утворення не передбаче­но цим Кодексом. Лікві­дацію суб’єкта господа­рювання може бути та­кож покладено на орган управління суб’єкта, що ліквідується. Орган (осо­ба), який ухвалив рішен­ня про ліквідацію суб’єкта господарювання, установлює порядок та визначає строки прове­дення ліквідації, а також строк для висунення пре­тензій кредиторами, що не може бути меншим за 2 місяці з дня оголошення про ліквідацію.

Під час ліквідації чи­сельність працівників скорочується на 100%, оскільки весь штат лікві­дується.

Окремим видом лікві­дації підприємства є його банкрутство, під яким ро­зуміється встановлений Господарським судом факт неспроможності суб’єкта підприємниць­кої діяльності виконати свої грошові зобов’язання не інакше, як через засто­сування ліквідаційної процедури.

Реорганізація – це інша форма припинення юридичної особи. Під час реорганізації юридична особа теж припиняється. Але всі її права й обов’язки у порядку право­наступництва перехо­дять до нової (іншої) юри­дичної особи. Реорганіза­ція може здійснюватися злиттям, приєднанням, поділом, виокремленням та перетворенням юри­дичної особи за рішенням його учасників або орга­ну юридичної особи, упо­вноваженого на це уста­новчими документами, а у випадках, передбаче­них законом, – за рішен­ням суду або відповідних органів державної влади.

Відповідно до ст. 59 ГКУ, у разі злиття суб’єктів господарювання всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття. У разі приєднан­ня одного або кількох суб’єктів господарюван­ня до іншого суб’єкта гос­подарювання до остан­нього переходять усі май­нові права та обов’язки приєднаних суб’єктів гос­подарювання. У разі поді­лу суб’єкта господарю­вання всі його майнові права та обов’язки пере­ходять за роздільним ак­том (балансом) у відпо­відних частках до кожно­го з нових суб’єктів госпо­дарювання, утворених унаслідок цього поділу. У разі виокремлення одно­го або кількох нових суб’єктів господарюван­ня до кожного з них пере­ходять за роздільним ак­том (балансом) у відпо­відних частках майнові права й обов’язки реорга­нізованого суб’єкта. У разі перетворення одного суб’єкта господарювання в інший до новоутворено­го суб’єкта переходять усі майнові права і обов’язки попереднього суб’єкта господарювання.

 

РОЗІРВАННЯ УГОДИ НА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ

З яких причин випускник вишу, що навчався на дер­жавному замовленні, може розірвати укладений договір про працевлаштування?

Відповідно до пункту 9 Поряд­ку працевлаштування випус­кників вищих навчальних за­кладів, підготовка яких здій­снювалась за державним замовлен­ням, затвердженого постановою Ка­бінету Міністрів України від 22.08.1996 (із змінами та доповнення­ми), розірвання випускником угоди на державне замовлення допуска­ється з таких поважних причин:

– встановлення інвалідності 1 або 2 групи, внаслідок чого випускник не може виїхати на роботу за призна­ченням;

– встановлення інвалідності 1 або 2 групи у дружини (чоловіка) випускника, одного з батьків (або осіб, які їх замінюють) випускника;

– якщо випускник – вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину у віці до 3 років, або дитину, яка згідно з медичним висновком по­требує догляду (до досягнення нею 6-річного віку); одинока мати або батько, які мають дитину до 14 ро­ків або дитину-інваліда;

– проходження чоловіком (дружи­ною) військової служби (крім стро­кової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантсько­го й старшинського складу, прапор­щиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах, Національній гвардії, Державній прикордонній службі, Службі безпеки, а також ін­ших військових формуваннях, ство­рених відповідно до законодавства України, та служби в органах вну­трішніх справ поза місцем розта­шування замовника;

вступу до вищих навчальних за­кладів III–IV рівня акредитації для випускників вищих навчальних за­кладів I–II рівня акредитації.

 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Як оформити трудові відносини з працівни­ком у разі, якщо після закінчення трудового договору відносини фактично тривають? Чи видається наказ про переведення на постій­ну роботу?

Відповідно до статті 39-1 Кодексу законів про працю України, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, чинність цьо­го договору вважається продовженою на невизначений строк. Тобто вихід працівника на роботу наступного дня після закінчення трудового договору, допущення його до роботи є юридичним фактом, за яким строковий договір набуває характеру безстрокового, укладеного на невизначений строк. У такому разі наказ про переве­дення на постійну роботу не видається.

 

ЯК УКЛАСТИ ДОГОВІР ДИСТАНЦІЙНО?

Мій син (приватний підприємець) хоче підпи­сати договір на надання послуг з підприєм­ством, розташованим в іншому регіоні. Завод надіслав йому всю необхідну інформацію про себе, номер рахунку й т. ін. Як зробити так, щоб договір мав юридичну силу, і чи правиль­но буде, якщо син підпише договір, поставить свою печатку і надішле його поштою?

Договір набуде чинності тільки після підписання його двома сторонами. Ваш син має направити два примірники договору поштою зі своїм підпи­сом, а друга сторона після його підписання повертає йому один екземпляр у такий же спосіб.

 

ОПЛАТА ПОНАДНОРМОВОЇ ПРАЦІ ПРИ СИСТЕМІ ПОГОДИННОЇ ОПЛАТИ

Як повинна оплачуватися по­наднормова праця за подвій­ним погодинним тарифом?

Робота в понаднормовий час при системі оплати праці за часом оплачується в подвій­ному розмірі погодинної тарифної ставки.

При відрядній системі оплати праці за роботу в понад­нормовий час виплачується доплата в розмірі 100% та­рифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за почасовою систе­мою, за всі відпрацьовані понаднормові години.

У разі підсумованого врахування робочого часу як по­наднормові оплачуються всі години, відпрацьовані по­над установлений робочий час в обліковому періоді.

Відповідно до ст. 106 КЗпПУ компенсація понаднормо­вих робіт шляхом надання відгулу не допускається.

05.08.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання