« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ТРУДОВА КНИЖКА ДЛЯ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА

ТРУДОВА КНИЖКА ДЛЯ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА

В який термін має бути заве­дена трудова книжка молодо­го спеціаліста і які записи вносяться до неї? Чи має пра­цівник право ознайомитись із записом у трудовій книжці?

Інструкцією про порядок веден­ня трудових книжок працівни­ків, затвердженою наказом Мі­ністерства праці та соціальної політики України від 29.09.1993 № 58, встановлено, що трудові книжки заводяться на всіх праців­ників підприємств, установ та ор­ганізацій будь-якої форми власнос­ті, які пропрацювали на них біль­ше 5 днів. Відповідно до п. 2.2 за­значеної Інструкції, заповнення трудової книжки вперше прово­диться не пізніше тижневого стро­ку з дня прийняття на роботу.

До трудової книжки вносяться: відомості про працівника – прізви­ще, ім’я та по батькові, дата наро­дження; відомості про роботу – пе­реведення на іншу постійну робо­ту, звільнення; відомості про наго­родження й заохочення – про наго­родження державними нагорода­ми України та відзнаками Украї­ни, заохочення за успіхи в роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства України; відомості про винаходи та раціона­лізаторські пропозиції та про ви­плачені у зв’язку з цим премії.

Стягнення до трудової книжки не заносяться.

Нормою п. 2.5 Інструкції встанов­лено, що працівник повинен бути ознайомлений під розписку з кож­ним записом, занесеним до трудо­вої книжки на підставі наказу (роз­порядження) про призначення на роботу, переведення та звільнення.

Для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів і клінічних орди­наторів, які мають трудові книжки, навчальний заклад (наукова уста­нова) вносить записи про час на­вчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих на­вчальних закладів (п. 2.16). У п. 2.17 Інструкції зазначено: якщо ця кате­горія студентства раніше не працю­вала і через це не мала трудових книжок, відомості про роботу в сту­дентських таборах, на виробничій практиці, а також про виконання науково-дослідної госпдоговірної тематики на підставі довідок, вида­них навчальним закладом, вно­сяться підприємством, де в подаль­шому вони будуть працювати.

До трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком записи: про час служби у Збройних Силах України та інших військах, де на тих осіб, які проходять служ­бу, не поширюється законодавство про працю та державне соціальне страхування; про час навчання у вищих, середніх і професійних на­вчально-виховних закладах; про час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом до 16 років, а також за пенсіонером, який за ви­сновком медичного закладу потре­бує постійного догляду (п. 6 ст. 56 Закону України «Про пенсійне за­безпечення»), у тому числі за літні­ми людьми старше 80 років (згідно з медичним висновком).

Безробітним особам період одержання допомоги по безробіт­тю заноситься до трудової книжки органом Державної служби зайня­тості населення. Запис відомостей про роботу за сумісництвом здій­снюється за бажанням працівника.

 

ЯК ОСКАРЖИТИ ДОГАНУ?

Працівнику оголосили дога­ну за те, що він вийшов на ро­боту в свій вихідний день. Як можна її оскаржити, і чи по­трібно працівнику підписува­ти наказ про ознайомлення?

Відповідно до статті 150 Ко­дексу законів про працю пе­редбачена можливість оскарження працівником на­кладеного на нього дисциплінарно­го стягнення. Догану можна оскар­жити до комісії з трудових спорів або районного (міського) суду від­повідно до статей 225, 233 КЗпП у тримісячний строк з дня, коли пра­цівник дізнався або повинен був ді­знатися про порушення свого пра­ва. Таким днем слід уважати день ознайомлення працівника з нака­зом (розпорядженням) про оголо­шення йому догани незалежно від дня видання цього наказу.

Відповідно до трудового законодав­ства, догана, застосована робото­давцем з порушенням установлено­го порядку (як-от порушення стро­ків застосування, порушникові не запропонували надати письмове пояснення тощо), але не оскаржена працівником в установленому по­рядку та в установлений строк без поважних причин, може мати для цього працівника юридичні наслід­ки, якщо вона була оголошена в на­казі (розпорядженні).

Статтею 151 КЗпП передбачено по­рядок зняття догани. Якщо протя­гом року з дня накладення дисци­плінарного стягнення – догани пра­цівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дис­циплінарного стягнення. Днем на­кладення цього дисциплінарного стягнення вважається день видан­ня наказу (розпорядження) про при­тягнення працівника до дисциплі­нарної відповідальності.

Якщо працівник не допустив ново­го порушення трудової дисципліни і, до того ж, виявив себе як сумлін­ний працівник, догану може бути знято до закінчення одного року.

Окремими законами, положеннями і статутами про дисципліну може встановлюватися інший порядок оскарження та зняття дисциплінар­них стягнень.

 

ОПЛАТА ПОНАДНОРМОВОЇ ПРАЦІ ЗА ПОГОДИННИМ ТАРИФОМ

Як повинна оплачуватися понаднормова праця за подвійним погодинним тарифом?

Робота в понаднормовий час при системі оплати праці за часом оплачується в подвійному розмі­рі погодинної тарифної ставки.

При відрядній системі оплати праці за роботу в понаднормовий час виплачується доплата в розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфі­кації, оплата праці якого здійснюється за почасовою системою, за всі відпрацьовані понаднормові години.

У разі підсумованого врахування робочого часу як по­наднормові оплачуються всі години, відпрацьовані по­над установлений робочий час в обліковому періоді.

Відповідно до статті 106 КЗпПУ компенсація понаднор­мових робіт шляхом надання відгулу не допускається.

 

ЯК РОЗІРВАТИ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПРАЦІВНИКА?

Як правильно розірвати трудовий договір за власною ініціативою працівника?

Відповідно до статті 38 КЗпП України, за власною ініціативою (за власним бажанням) розірвати трудовий договір (звільнитися з роботи) може будь-який працівник, з яким укладено трудову угоду на невизначений строк, незалежно від посади, яку він обіймає.

Єдиною обов’язковою умовою для працівників у разі розірвання трудового договору, укладеного на неви­значений строк, є письмове попередження про це влас­ника або вповноваженого ним органу за два тижні (у разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продо­вжувати роботу, трудовий договір має бути розірвано у строк, про який просить працівник). До закінчення строку попередження про звільнення працівник має можливість відкликати подану письмову заяву. У та­кому разі працівника не звільняють, якщо тільки на його місце не запрошено іншого, якому, відповідно до законодавства, не може бути відмовлено в укладанні трудового договору.

У разі, коли між працівником і власником досягнуто домовленості про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП України (угода сторін), трудовий дого­вір припиняється у строк, визначений сторонами. Така домовленість може бути анульована лише за взаємної згоди на це власника та працівника. Відкликання в та­кому разі працівником заяви про звільнення за відсут­ності на це згоди власника правового значення не має.

23.07.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання