« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ЗАХИСТ ПРАВ У СУДІ

ЗАХИСТ ПРАВ У СУДІ

Як правильно діяти позивачеві та відпові­дачу, щоб захистити свої права в суді?

Існує два варіанти за­хисту прав грома­дян у суді, перший – на стороні позивача, який подає позов до суду, другий – на стороні відповідача, який відпо­відає за судовим спором.

Кожна людина, неза­лежно від того, на якій стороні вона опинилася, має право на захист сво­їх прав. Звичайно, най­кращий варіант для ефективного захисту прав – взяти досвідчено­го адвоката для пред­ставництва інтересів у суді. Але дуже часто ви­никає запитання, де зна­йти адвоката, і як опла­тити його послуги. І як діяти тим, у кого немає адвоката і хто вирішив захи­щати свої права в суді?

По-перше, якщо громадя­нин вирішив по­дати позов до суду, йому необхід­но визначитися з по­зовними вимогами, скласти позовну заяву та сплатити судовий збір. Позовна заява пода­ється до суду через кан­целярію або надсилаєть­ся поштою. Як правило, подається позов до суду за місцем проживання відповідача по справі. Проте є безліч винятків, коли позов може подава­тися за місцем прожи­вання позивача.

А якщо відповідачем по справі є іноземець? Куди йому подавати до суду і як захистити свої права? За законодав­ством України, іноземці мають гарантовані пра­ва на захист своїх пору­шених прав у суді, тобто можуть звернутися в суд України, якщо вони законно перебувають на її території.

По-друге, якщо грома­дянин отримав повістку до суду як відповідач по справі, не варто впадати в паніку. Разом з пові­сткою суд надішле йому ухвалу в справі із позо­вної заяви позивача. Відповідачу необхідно уважно ознайомитися з вимогами та доказами, на які посилається його опонент, обов’язково прийти на засідання суду або заздалегідь подати клопотання про перенесення засідання. Також необхідно склас­ти заперечення на позовну зая­ву, де вказати всі доводи та прикласти до­кази на підтвер­дження своїх слів.

По-третє, у бага­тьох громадян викликає паніку безпосередньо участь у судовому про­цесі. На засіданні суддя роз’яснює права й обов’язки кожної сторо­ни. Позивачу слід пово­дитися спокійно, ви­класти власну правову позицію та навести до­кази, які підтверджують його вимоги. Як позива­чу, так і відповідачу по­трібно забезпечити яко­мога більше доказів, на підставі яких суддя ви­носитиме рішення по справі.

Нарешті, щодо оскар­ження рішення суду. Підсумок судового роз­гляду – винесення рі­шення по справі. Якщо рішення не задовольняє одну сторону, вона має право оскаржити його в суді, тобто подати апе­ляційну скаргу.

Термін подання апе­ляційної скарги стано­вить 10 днів з моменту винесення рішення суду, або якщо позивач не був присутній на су­довому засіданні – 10 днів з моменту отриман­ня рішення суду.

Рішення суду набирає законної чинності, якщо жодна із сторін не подає апеляційну скаргу або після ухвалення рішен­ня апеляційним судом.

Якщо у громадянина виникли труднощі із за­хистом прав у суді, йому потрібна консультація юриста по судових спорах.

 

ЗВІЛЬНЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВА

Мене незаконно звільнили з підприємства, не віддали трудову книжку та не виплатили за­борговану заробітну плату. Куди звертатися?

При звільненні працівника та невиплати зарплати працівнику слід письмово звернутися до роботодавця з вимогою, в якій вказати суму заборгованості із зарплати, та вимогою про видачу трудової книжки у випадку, якщо пра­цівник її не отримав. Таку вимогу слід надсилати поштою рекомендованим листом або віддати осо­бисто роботодавцю.

У випадку нездійснення розрахунку протягом семи днів, працівнику слід звернутися до суду із заявою про стягнення суми в примусовому порядку. Законо­давством встановлено наказний і позовний порядок звернення до суду.

Із заявою про видачу судового наказу може зверну­тися особа, якій не виплачено заробітну плату, але щодо виплати суми вихідної допомоги працівнику слід звертатися в судовому порядку.

Заяву до суду про видання судового наказу або позо­вну заяву працівник подає до суду за зареєстрова­ним місцем проживання чи перебування працівни­ка. При цьому, відповідно до пункту першого части­ни першої статті 5 Закону України «Про судовий збір», від сплати судового збору звільняються пози­вачі – при поданні позовів про стягнення зарплати, поновлення на роботі та щодо інших вимог, що ви­пливають із трудових правовідносин.

 

ВІДПУСТКА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДЛЯ БАТЬКА

Чи має чоловік право піти у відпустку по догляду за дитиною до 3 років за­мість дружини, і які доку­менти для цього потрібні?

Чоловік має право піти у від­пустку по догляду за дити­ною до 3 років замість дру­жини. Для цього необхідно на­писати відповідну заяву на ім’я власника або уповноваженої особи, до якої слід додати:

1) копію свідоцтва про народження дитини (для підтвер­дження віку дитини);

2) довідку з місця роботи дружини про те, що вона дійсно працює на такій-то посаді з такого-то числа і до сьогодні;

3) довідку з органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання матері про те, що їй припинено ви­плату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (із зазначенням дати).

 

ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ДЕКРЕТНЕ МІСЦЕ

На час відпустки по догляду за дитиною керівника департаменту мені пропонують перейти на цю по­саду. Чи зберігатиметься за мною моя теперішня посада (начальник відділу), і чи може адміністра­ція тимчасово прийняти на цю посаду іншу особу?

Відповідно до частини першої статті 33 Кодексу зако­нів про працю України (КЗпПУ) тимчасове переведен­ня працівника на іншу роботу можливе лише за його згодою. Тимчасово вільну посаду, відповідно до статті 34 КЗпПУ, можуть віддати іншій особі, яку звільнять після того, як працівник повернеться на свою колишню посаду (згідно з пунктом шостим статті 40 КЗпПУ).

 

 

17.06.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання