« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ПОНОВИЛИ У ПРАВАХ

ПОНОВИЛИ У ПРАВАХ

28 квітня Апеляційний суд м. Києва визнав незаконним звільнення голови первин­ної профорганізації ПАТ АБ «Укргазбанк» Василя Богда­нова, скасувавши рішення Солом’янського районного суду від 10 лютого 2016 року (про це йшлося в № 16 «ПВ»), і таким чином поно­вив працівника на роботі.

Інтереси позивача на засіданні представляли правозахисники Ігор Павлов, Сергій Поліщук і го­ловний правовий інспектор де­партаменту правової роботи та охоро­ни праці Федерації профспілок Укра­їни Мансур Шахід.

15 квітня 2015 року Василь Богданов був звільнений за п. 1 ст. 40 Кодексу за­конів про працю України у зв’язку із скороченням штату без отримання ро­ботодавцем попередньої згоди на його звільнення у вищого органу професій­ної спілки (президії ЦР Всеукраїнської профспілки виробничників та підпри­ємців – авт.), що є грубим ігноруван­ням з боку роботодавця вимог ч. 3 ст. 252 КЗпП України та ст. 41 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гаран­тії діяльності», якими встановлено гарантії для працівників підпри­ємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів.

У травні 2015 року Василь Богданов звернувся до Солом’янського районно­го суду м. Києва з позовом про скасу­вання наказу про звільнення, поновлен­ня на роботі на посаді начальника управління координації мережі депар­таменту регіонального управління ме­режею в АБ «Укргазбанк», стягнення середнього заробітку за час вимушено­го прогулу, відшкодування моральної шкоди та матеріальних збитків.

Позивач (який мав переваги на за­лишення на роботі, оскільки нале­жить до осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося менше 10 років, є єдиним годувальником у сім’ї та має на утриманні трьох осіб, серед яких двоє неповнолітніх дітей і дружина, що здійснює догляд за 5-річ­ною дитиною, перебуваючи у відпуст­ці по догляду за дитиною до 6 років) вважав своє звільнення незаконним.

Наприкінці 2014 року склад Прав­ління банку оновився, за його рішен­ням у січні 2015 року були створені нові підрозділи, які за своїми функці­ями майже повторювали існуючі, в тому числі структурний підрозділ, ідентичний тому, в якому працював начальником управління Василь Бог­данов, а саме департамент супрово­дження мережі продажів.

У нові структурні підрозділи на ке­рівні посади були прийняті нові пра­цівники, які не були службовцями бан­ку, а виконавцями ці підрозділи були доукомплектовані з наявних працівни­ків банку (за переведенням), після чого нове керівництво розпочало дії щодо скорочення працівників, які не потра­пили до новостворених підрозділів.

Так, відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпПУ трудовий договір, укладений на неви­значений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним ор­ганом лише у випадку змін в організа­ції виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чи­сельності або штату працівників. Звільнення з підстави, вказаної у п. 1, допускається, якщо неможливо пере­вести працівника, за його згодою, на іншу роботу (ч. 2 ст. 40).

10 березня 2015 року відбулися збори ініціативної групи, на яких було утво­рено первинну профспілкову організа­цію ПАТ АБ «Укргазбанк», яка ввій­шла до складу Всеукраїнської проф­спілки виробничників і підприємців. Її головою обрано Василя Богданова.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КЗпП України при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в ор­ганізації виробництва і праці пере­важне право на залишення на роботі надається працівникам з вищою ква­ліфікацією та продуктивністю праці.

Одночасно з попередженням про звільнення в зв’язку із змінами в орга­нізації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропо­нує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, ор­ганізації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціаль­ністю, а також у разі відмови праців­ника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в уста­нові, організації працівник, на влас­ний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.

За своїми трудовими характерис­тиками Василь Богданов підходив на посаду заступника керівника депар­таменту (як і на інші керівні посади в управлінні та відділах цього департа­менту), проте на цю посаду було при­йнято працівника з іншого банку. Ті ж посади, які буцімто пропонувалися позивачеві, за навмисно завищеними кваліфікаційними вимогами не відпо­відали його освіті, досвіду або стажу роботи.

Таким чином, адміністрацією бан­ку не було дотримано вимог ст. 42 КЗпПУ про переважне залишення по­зивача на роботі.

Окрім того, керівництво АБ «Укргазбанк» повинно було отримати по­передню згоду на звільнення члена виборного органу первинної профор­ганізації підприємства, установи, ор­ганізації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, проф­спілкового представника у вищого ор­гану цієї профспілки – Всеукраїнської профспілки виробничників і підпри­ємців, структурним підрозділом якої є первинка АБ «Укргазбанк». Цього так і не було зроблено. Всеукраїнська профспілка виробничників і підпри­ємців не надала згоди на звільнення голови первинки.

Недостатньо дослідивши матеріали справи, Солом’янський районний суд м. Києва не знайшов порушень норм трудового законодавства та своїм рі­шенням від 10 лютого 2016 року відмо­вив позивачеві у задоволенні позовних вимог. Не погодившись із даним рі­шенням, Василь Богданов подав апе­ляційну скаргу до Апеляційного суду м. Києва щодо захисту своїх прав.

Перше засідання відбулося 12 квіт­ня 2016 року, де було заслухано пояс­нення сторін та розпочато вивчення наявних у справі документів та інших доказів. А вже на наступному засідан­ні 28 квітня, аналізуючи письмові до­кази, суд дійшов висновку, що звіль­нення голови первинки АБ «Укргаз­банк» Василя Богданова відбулося не­законно та скасував рішення суду пер­шої інстанції, який не застосував нор­ми трудового законодавства, що захи­щають працівників – виборних проф­спілкових активістів. Тому колегією суддів Апеляційного суду було ухвале­но рішення про поновлення на роботі Василя Богданова з 15 квітня 2015 року з відшкодуванням йому середнього за­робітку за час вимушеного прогулу та стягнення з відповідача визначеної су­дом суми відшкодування моральної шкоди на користь позивача.

Проте, на сьогодні Василь Богда­нов так і не поновлений на роботі. Ке­рівництво АБ «Укргазбанк» усіляко зволікає з добровільним виконанням рішення суду, відбуваючись чергови­ми відписками.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

 

РОБОТА ЗА ТРУДОВИМ ДОГОВОРОМ

Я працюю в приватній фірмі за трудовим догово­ром. Чи повинна фірма робити про це запис у моїй трудовій книжці?

Якщо є наказ про прийом на роботу і здійснюються відрахування в Пенсійний фонд, то вам зобов’язані внести запис у трудову книжку про найм і відповід­но про звільнення.

 

ЯКЩО ПІДПРИЄМСТВО НЕ ПРАЦЮЄ…

Який механізм оформлення безоплатної від­пустки для всього підприємства терміном на 14 днів у зв’язку з простоєм виробництва?

Законодавством України не пе­редбачений механізм оформлення безоплатної відпустки для всього підприєм­ства терміном на 14 днів у зв’язку з про­стоєм виробництва. У статті 113 Кодексу законів про працю України вказано, що час простою не з вини працівника оплачується з розрахун­ку не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Надання відпусток без збе­реження заробітної плати з ініціативи роботодавців пору­шує права та законні інтереси працівників. У статті 9 КЗпПУ зазначається, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з трудовим законодавством України, є недійсними.

04.06.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання