« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ТРУДОВІ ПРАВА ОСІБ, ЯКІ ПОЄДНУЮТЬ НАВЧАННЯ З РОБОТОЮ

ТРУДОВІ ПРАВА ОСІБ, ЯКІ ПОЄДНУЮТЬ НАВЧАННЯ З РОБОТОЮ

Які законодавчі до­кументи визначають права й гарантії для студентів та осіб, котрі поєднують на­вчання з роботою?


Стаття 24 Конституції України гарантує всім громадянам право на працю. Отже, особи, які навчаються у навчальних закладах різ­них рівнів, також мають пра­во на трудову діяльність у по­занавчальний час. Таке пра­во визначає, зокрема, Закон України про «Вищу освіту».

Порівняно з іншими пра­цівниками, для тих, хто поєд­нує роботу з навчанням, зако­нодавством встановлено піль­ги, що стосуються часу відпо­чинку, робочого часу, оплати праці й т. ін. Ці пільги визна­чені в главі 14 Кодексу законів про працю. Види пільг та їх об­сяг залежать від форми на­вчання, виду навчального за­кладу та курсу перебування.

Виробниче навчання прово­диться для професійної підго­товки і підвищення кваліфіка­ції працівників у формі індиві­дуального, бригадного, курсо­вого та іншого виробничого навчання за рахунок підпри­ємства, організації, установи. Роботодавець повинен створю­вати необхідні умови для осіб, які навчаються у навчальних закладах без відриву від ви­робництва, та не повинен ви­користовувати працівників на будь-якій іншій роботі, що не стосується спеціальності.

Виробниче навчання та те­оретичні заняття мають про­вадитись лише в межах робо­чого часу, визначеного зако­нодавством про працю.

За час проходження вироб­ничого навчання працівни­кам виплачується заробітна плата. Після закінчення ви­робничого навчання законо­давством гарантується на­дання роботи відповідно до набутої кваліфікації.

Для працівників, які на­вчаються в середніх і профе­сійно-технічних навчальних закладах, законодавством пе­редбачено право на скороче­ний робочий тиждень або ско­рочену тривалість щоденної роботи із збереженням заро­бітної плати у встановлено­му порядку; також їм на­даються інші пільги.

Для працівників, які успішно навчаються в середніх загальноосвіт­ніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноос­вітніх школах, на період на­вчального року встановлюєть­ся скорочений робочий тиж­день на один робочий день або на відповідну йому кількість робочих годин (при скорочен­ні робочого дня протягом тиж­ня). Ці особи звільняються від роботи протягом навчального року не більш як на 36 робочих днів при шестиденному робо­чому тижні або на відповідну їм кількість робочих годин. При п’ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залеж­но від тривалості робочої змі­ни при збереженні кількості вільних від роботи годин.

Зазначеним працівникам за час звільнення від роботи виплачується 50% середньої зарплати за основним місцем роботи, але не нижче міні­мального розміру зарплати.

За бажанням зазначених осіб роботодавець може нада­вати один-два вихідних дні на тиждень, проте за умови, що не буде завдано шкоди ви­робничій діяльності.

Також цим працівникам надається додаткова оплачу­вана відпустка на період складання випускних іспитів в основній школі – триваліс­тю 10 календарних днів; ви­пускних іспитів у старшій школі – тривалістю 23 кален­дарних дні; перевідних іспи­тів в основній та старшій школах – від 4 до 6 календар­них днів.

Працівникам, які склада­ють іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачу­вана відпустка тривалістю, відповідно, 21 та 28 календар­них днів.

Також законодавством пе­редбачено приєднання від­пусток до часу проведення робіт, запланованих навчаль­ною програмою (екзаменів, лабораторних робіт тощо).

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відді­леннях професійно-техніч­них навчальних закладів, на­дається додаткова оплачува­на відпустка для підготовки та складання іспитів загаль­ною тривалістю 35 календар­них днів протягом навчаль­ного року.

Пільги у вигляді відпустки та одного вільного дня нада­ються працівникам, які допу­щені до вступних іспитів у ви­шах або навчаються на підго­товчих відділеннях у вишах.

Працівникам, які навча­ються у вищих навчальних за­кладах з вечірньою та заочною формами навчання, на­даються додаткові оплачува­ні відпустки у зв’язку з на­вчанням, а також інші пільги, передбачені зако­нодавством.

Залежно від виду за­нять, а також рівня акре­дитації вишу встановлю­ється різна кількість днів відпустки.

Також для складання іс­питів або проведення інших робіт, передбачених навчаль­ною програмою, таким пра­цівникам надаються вільні від роботи дні.

На час додаткових відпус­ток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається се­редня зарплата. Забороняється залучати таких працівників до роботи у надурочний час.

Роботодавець оплачує пра­цівникам, які навчаються у ви­щих навчальних закладах з ве­чірньою та заочною формами навчання, проїзд до місця зна­ходження навчального закла­ду і назад один раз на рік на ви­конання робіт, передбачених навчальною програмою.

 

ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШЕ МІСЦЕ РОБОТИ БЕЗ ЗГОДИ ПРАЦІВНИКА

Мене перевели на іншу роботу. Сказали, що тим­часово. Я була проти, але керівник поставив питан­ня руба: «Не подобаєть­ся, пиши заяву на звіль­нення»… Чи має право ад­міністрація підприємства переводити працівника на іншу роботу без його згоди?

Тимчасове переве­дення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудо­вим договором, має прово­дитись з дотриманням ви­мог статті 33 Кодексу зако­нів про працю України. Тож тимчасове переведен­ня працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, до­пускається лише за його згодою.

Переведення працівника на іншу роботу без його згоди, строком до одного місяця, допускається для відведення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а та­кож за інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні жит­тєві умови людей, тобто в надзвичайних умовах, з оплатою праці за викона­ну роботу, яка не може бути нижчою за середній заробіток за попереднім місцем праці.

 

ФОП АБО ТОВ: НА ЧОМУ ЗУПИНИТИ ВИБІР?

Що краще для підприємницької діяль­ності – ФОП або ТОВ?

Якщо власник планує наймати директора та інший персонал, а також передавати під­приємству відповідне майно у власність чи користування, і певним чином дистан­ціювати себе від такої організації, більш прийнят­ною формою підприємницької діяльності є ТОВ. Проте, якщо підприємство фактично складати­меться з однієї особи (самого власника) та ще кіль­кох людей, які будуть виконувати її доручення, в такому випадку ФОП буде кращим варіантом.

 

НАРАХУВАННЯ ЗА ЛІКАРНЯНИЙ

Хто і коли має право отримувати 100% нарахування за лікарняний на державній роботі? Чи має значення страховий стаж?

У загальному порядку працівники, які пра­цюють як на державній роботі, так і в ін­ших сферах, мають право на отримання лі­карняних відповідно до норм чинного зако­нодавства. Так, ст. 24 ЗУ «Про внесення змін до де­яких законодавчих актів України щодо реформу­вання загальнообов’язкового державного соціаль­ного страхування та легалізації фонду оплати праці» передбачає виплати допомоги з тимчасової непрацездатності залежно від страхового стажу в таких розмірах:

1) 50% середньої заробітної плати (доходу) – за­страхованим особам, які мають страховий стаж до 3 років;

2) 60% середньої зарплати (доходу) – застрахова­ним особам, які мають страховий стаж від 3 до 5 років;

3) 70% середньої зарплати (доходу) – застрахова­ним особам, які мають страховий стаж від 5 до 8 років;

4) 100% середньої зарплати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж понад 8 років.

5) 100% середньої зарплати (доходу) – застрахова­ним особам, віднесеним до 1–4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро­фи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка по­терпіла від Чорнобильської катастрофи; ветера­нам війни та особам, на яких поширюється чин­ність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до ЗУ «Про жертви нацистських переслідувань»; до­норам, які мають право на пільгу, передбачену ст. 10 ЗУ «Про донорство крові та її компонентів».

Якщо на державній роботі наказами чи іншими інструкціями передбачено інші умови отримання лікарняних, вони не можуть суперечити чинному законодавству, а тим більше погіршувати умови.

29.04.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання