« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

ДОДАТКОВИЙ ЧАС ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДИТИНИ

ДОДАТКОВИЙ ЧАС ДЛЯ ГОДУВАННЯ ДИТИНИ

Я півроку тому народила дитину, але

обставини склалися так, що не можу

сидіти вдома до досягнення донь-

кою трирічного віку. Вийшла на ро-

боту, але продовжую годувати дити-

ну груддю, тож двічі на день дово-

диться відпрошуватися додому. Що-

разу хвилююся, аби мене не звільни-

ли за порушення трудового розпо-

рядку. Чи можливо законним шля-

хом вирішити мою проблему?

Відповідно до статті 24 Консти-

туції України «рівність прав

жінки і чоловіка забезпечу-

ється: наданням жінкам рів-

них із чоловіками можливостей у

громадсько-політичній та куль-

турній діяльності, у здобутті

освіти і професійній підготов-

ці, у праці та винагороді за неї;

спеціальними заходами щодо

охорони праці і здоров’я жінок,

встановленням пенсійних пільг;

створенням умов, які дають жін-

кам можливість поєднувати працю

з материнством; правовим захис-

том, матеріальною і моральною під-

тримкою материнства і дитинства,

включаючи надання оплачуваних

відпусток та інших пільг вагітним

жінкам і матерям».

Право жінок на додаткові пере-

рви для годування груддю передба-

чене статтею 183 Кодексу законів

про працю України. Жінкам, що ма-

ють дітей віком до півтора року, на-

даються, крім загальної перерви

для відпочинку і харчування, до-

даткові перерви для годування ди-

тини. Ці перерви надаються не рід-

ше, ніж через 3 години, тривалістю

не менше 30 хвилин кожна.

За наявності двох і більше груд-

них дітей тривалість перерви вста-

новлюється не менше 1 години.

Строки і порядок надання перерв

установлюються власником або

уповноваженим ним органом за по-

годженням з виборним органом

первинної профорганізації (проф-

спілковим представником) підпри-

ємства, установи, організації і з ура-

хуванням бажання матері. Перерви

для годування дитини включають-

ся в робочий час і оплачуються за

середнім заробітком.

Таким чином, законодавством

України передбачений правовий

шлях вирішення ситуації, хоча ба-

гато жінок не знають про таке своє

право і не користуються ним.

Враховуючи вищевикладене, жін-

ці потрібно звернутися до свого робо-

тодавця із заявою з проханням вста-

новити для неї додаткові перерви

для годування груддю. В заяві необ-

хідно послатися на згадані норми за-

конодавства та попросити надавати

перерви із зазначенням часу, який є

для неї зручним. До заяви слід дода-

ти медичну довідку про те, що жінка

годує груддю, яку може надати гіне-

колог. За результатами розгляду за-

яви працівниці роботодавець має ви-

дати наказ, ознайомити її з цим до-

кументом та надати копію.

 

ЧИ МОЖУТЬ ТЕХПРАЦІВНИКИ ВИКОНУВАТИ РЕМОНТНІ РОБОТИ?

Чи входить в обов’язки техпрацівників ремонт

класів, і чи можуть вони претендувати на од-

норазову допомогу на оздоровлення?

Такі обов’язки можуть

бути викладені в по-

садовій інструкції

технічного працівни-

ка відповідного закладу,

яка затверджується дирек-

тором школи і з якою в

обов’язковому порядку ма-

ють, під розпис, ознайоми-

ти працівника під час при-

йняття на роботу.

Зазвичай до стандартних

обов’язків технічного пра-

цівника школи входить

прибирання закріплених

за ним службових та на-

вчальних приміщень, а

саме витирання пилу, під-

мітання та миття підлоги,

провітрювання тощо. Од-

нак доволі часто в посадо-

ві інструкції вписується

узагальнена фраза про те,

що технічний працівник

залучається до проведен-

ня ремонтних та косме-

тичних робіт, що свідчить

про те, що адміністрація

школи може доручити

йому виконати певні робо-

ти, пов’язані з поточним

ремонтом, зокрема білити,

фарбувати і т. ін. Якщо ж у

посадовій інструкції тех-

нічного працівника не

вказано про його обов’язок

здійснювати поточний або

косметичний ремонт, то

він має право відмовитись

від такого виду робіт і не

може бути притягнений за

це до дисциплінарної від-

повідальності.

Відповідно до статті 9-1

КЗпПУ підприємства,

установи, організації в

межах своїх повноважень

і за рахунок власних ко-

штів можуть встановлюва-

ти додаткові порівняно із

законодавством трудові і

соціально-побутові пільги

для працівників, а отже

технічні працівники шкіл

можуть претендувати на

одноразову допомогу на

оздоровлення за наявності

для цього коштів. Керівни-

кам бюджетних установ

надано право у межах фон-

ду зарплати надавати пра-

цівникам матеріальну до-

помогу, зокрема на оздо-

ровлення, в сумі не більше

одного посадового окладу

на рік.

 

ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА УГОДОЮ СТОРІН: ЧИ ПОТРІБНО ВІДПРАЦЬОВУВАТИ 14 ДНІВ?

Чи потрібно при

звільненні за угодою

сторін відпрацьову-

вати два тижні?

При звільненні за згодою сторін у трудовому

законодавстві не передбачено відпрацюван-

ня. У такому разі дата звільнення визнача-

ється власником і працівником за домовленістю.

Дата звільнення обов’язково вказується в заяві

працівника і є його останнім робочим днем.

 

ПЕРЕХІД З ОДНОГО ВИДУ ПЕНСІЇ НА ІНШИЙ

Хто має право пере-

ходити з одного виду

пенсії на інший?

Відповідно до статті 45 ЗУ «Про загально обо-

в’яз кове державне пенсійне страхування»

пенсія призначається довічно або на період,

протягом якого пенсіонер має право на виплату

пенсії. Переведення з одного виду пенсії на інший

здійснюється з дня подання заяви на підставі дові-

док про страховий стаж, заробітну плату (дохід)

та інших документів, що необхідні на час переве-

дення з одного виду пенсії на інший в пенсійній

справі, а також додаткових документів, одержа-

них органами Пенсійного фонду.

 

НАРАХУВАННЯ ЗА ЛІКАРНЯНИЙ НА ДЕРЖАВНІЙ РОБОТІ

Хто і коли має право

отримувати 100% на-

рахування за лікар-

няний на державній

роботі, і чи має при

цьому значення стаж – загальний або з

останнього місця роботи?

У загальному порядку працівники будь-якої

сфери мають право на отримання лікарня-

них відповідно до норм чинного законодав-

ства. Так, у статті 37 ЗУ «Про загальнообов’язкове

державне соціальне страхування у зв’язку з тим-

часовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням» передбачено, що роз-

мір допомоги з тимчасової непрацездатності ви-

плачується застрахованим особам залежно від

страхового стажу в таких розмірах: 60% середньої

заробітної плати (доходу) – застрахованим осо-

бам, які мають страховий стаж до 5 років; 80% се-

редньої зарплати (доходу) – застрахованим осо-

бам, які мають страховий стаж від 5 до 8 років;

100% середньої зарплати (доходу) – застрахованим

особам, які мають страховий стаж понад 8 років. У

такому разі має значення тільки страховий стаж

роботи, байдуже, з останнього місця роботи чи ні.

Якщо на державній роботі наказами чи іншими ін-

струкціями передбачено інші умови отримання лі-

карняних, то вони не можуть суперечити чинному

законодавству, а тим більше погіршувати ці умови.

15.04.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання