« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

КОЛЕКТИВНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ

КОЛЕКТИВНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ При виконанні яких видів робіт може засто­совуватися колективна (бригадна) матері­альна відповідальність працівників?

Наказом Міністерства праці України від 12.05.1996 № 43 затвер­джено Перелік робіт, при виконанні яких може за­проваджуватися колективна (бригадна) матеріальна від­повідальність:

1. Роботи, пов’язані з вико­нанням касових операцій.

2. Роботи, пов’язані з при­йманням від населення усіх видів платежів і виплатою грошей не через касу.

3. Роботи, пов’язані з при­йманням на зберігання, об­робкою, зберіганням, вида­чею матеріальних цінностей на складах, базах (нафтоба­зах), АЗС, в автогосподар­ствах, холодильниках, хар­чоблоках, сховищах, на заготівельних (при­ймальних) пунктах, товарних і товарно- перевалочних дільницях, у ка­мерах схову, ко­морах і роздя­гальнях, з екіпі­ровкою пасажир­ських суден, ваго­нів і літаків.

4. Роботи, пов’язані з прийманням від насе­лення предметів культур­но-побутового призначення та інших матеріальних цін­ностей на схов, у ремонт і для виконання інших операцій, пов’язаних із виготовленням, відновленням або покращен­ням якості цих предметів (цінностей), їхнім сховом та виконанням інших операцій з ними, з видачею напрокат на­селенню предметів культур­но-побутового призначення.

5. Роботи, пов’язані з про­дажем (видачею) товарів (про­дукції), їх підготовкою до про­дажу незалежно від форм тор­гівлі та профілю підприєм­ства (організації).

6. Роботи, пов’язані з при­йманням та обробкою для до­ставки (супроводження) ван­тажу, багажу, поштових від­правлень та інших матеріаль­них та грошових цінностей, їхньою доставкою (супрово­дженням), видачею (здачею).

7. Роботи, пов’язані з виго­товленням (складанням, мон­тажем, регулюванням) та ре­монтом машин, механізмів, електронної техніки та радіо­апаратури, електромеханіч­них і радіотехнічних прила­дів, систем, а також виготов­ленням їх деталей та запас­них частин.

8. Робота по виконанню операцій, пов’язаних із заку­півлею, продажем, обміном, перевезенням, доставкою, пе­ресиланням, зберіганням, сортуванням, пакуванням, обробкою або використанням в процесі виробництва доро­гоцінних металів і дорогоцін­ного каміння, ювелірних, по­бутових і промислових виро­бів та матеріалів, виготовле­них з використанням дорого­цінних металів та дорогоцін­ного каміння, а також валют­них операцій.

9. Роботи, пов’язані з при­йманням у цехах, зберіган­ням, обробкою та передачею на виробництво скляної тари.

10. Роботи, пов’язані з виго­товленням, зберіганням, транспортуванням, відбиран­ням, рахуванням, упаковкою та видачею грошових знаків, цінних паперів, їх напівфа­брикатів, а також усіх видів бланків цінних паперів, до­кументів суворого облі­ку, знаків поштової оплати та матеріа­лів, які використо­вуються при їх ви­готовленні.

1 1 . Роботи, пов’язані з виго­товленням і збері­ганням усіх видів квитків, талонів, абонементів (вклю­чаючи абонементи та талони на видачу їжі під­приємствам громадського харчування) та інших знаків, призначених для розрахунків населення за послуги.

12. Роботи, пов’язані з ви­рощуванням, годівлею, утри­манням і розведенням сіль­ськогосподарських тварин; роботи, пов’язані з виробни­цтвом сільськогосподарської продукції та її переробкою.

13. Роботи, пов’язані з пере­робкою сировини, виготов­ленням або комплектуван­ням готових виробів.

Колективна (бригадна) матеріальна відповідаль­ність установлюється влас­ником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, ор­ганізації або іншим уповно­важеним на представництво трудовим колективом орга­ном, якщо дотримуються од­ночасно такі умови:

– передбачені Переліком роботи, при виконанні яких може запроваджуватися ко­лективна (бригадна) матері­альна відповідальність, вико­нуються працівниками спіль­но, розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним договір про повну індивіду­альну матеріальну відпові­дальність неможливо;

– власником або уповнова­женим ним органом працівни­кам створені умови, необхідні для забезпечення збереження переданих їм цінностей.

Відповідно до вищевикла­деного, не можуть бути об’єднані в одну бригаду (ко­лектив), для якої встановлю­ється колективна відпові­дальність, працівники, якщо при цьому не дотримуються умови запровадження такої відповідальності.

Умови колективної відпові­дальності визначаються дого­вором про колективну матері­альну відповідальність, який укладається між власником і членами колективу на основі Типового договору про колек­тивну (бригадну) матеріальну відповідальність, затвердже­ного наказом Мінпраці Украї­ни від 12 травня 1996 року № 43.

 

АМОРАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК

Що таке аморальний просту­пок, і які види покарання існу­ють за його скоєння?

Аморальним проступком слід вважати винні дії чи бездіяльність, що порушу­ють моральні норми, при­таманні даному колективу, суперечать змісту трудових обов’язків працівника і тим самим дискреди­тують виховні, службові повнова­ження певного кола людей.

Розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктом 3 статті 41 Кодексу законів про пра­цю України, може бути проведено лише за попередньою згодою пер­винної профорганізації, членом якої є працівник (ст. 43 КЗпП).

Звільнення за пунктом 3 статті 41 можливе в разі вчинення амораль­ного проступку, несумісного з про­довженням даної роботи, як під час виконання трудових обов’язків, так і в громадських місцях або побуті.

 

ПРОДОВЖЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ТЕРМІНУ

Як правильно порахува­ти дні, на які продовжу­ється випробувальний термін у зв’язку з пере­буванням працівника на лікарняному: з лікарняного береться лише кількість ро­бочих днів, на яку він і продовжується?

У частині третій статті 27 КЗпП зазначаєть­ся, що якщо працівник у період випробу­вання був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, коли він був відсутній. Із цього випливає, що строк випро­бування продовжується на кількість днів, протя­гом яких працівник був відсутній на роботі з по­важних причин, тобто відсутній саме в робочі дні в робочий час. Отже, до уваги в цьому випадку бе­реться саме кількість робочих днів для продо­вження строку випробування.

 

РОЗІРВАННЯ УГОДИ ПРО ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ

За яких умов випускник вищого закладу освіти, що навчався за державним замов­ленням, може розірвати укладений дого­вір про працевлаштування?

Відповідно до пункту 9 Порядку працевла­штування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 (із змінами та доповненнями), розірван­ня випускником відповідної угоди допускається з таких поважних причин:

– встановлення інвалідності І або ІІ групи, внаслі­док чого випускник не може виїхати на роботу за призначенням;

– встановлення інвалідності І або ІІ групи у дру­жини (чоловіка) випускника, одного з його бать­ків (або осіб, які їх замінюють);

– якщо випускник – вагітна жінка, мати або бать­ко, що мають дитину у віці до 3 років, або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догля­ду (до досягнення нею 6-річного віку), одинока мати або батько, які мають дитину до 14 років або дитину-інваліда;

– проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрак­том, на посадах рядового, сержантського й стар­шинського складу, прапорщиків, мічманів та офі­церів у Збройних Силах, Національній гвардії, Державній прикордонній службі, Службі безпеки, а також інших військових формуваннях, створе­них відповідно до законодавства України, служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташу­вання замовника;

– вступ до вищих навчальних закладів III–IV рів­ня акредитації для випускників вищих навчаль­них закладів I–II рівня акредитації.

Звільнення молодого фахівця з ініціативи замов­ника до закінчення терміну угоди дозволяється у випадках, передбачених статтею 40 Кодексу зако­нів про працю України.

08.04.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання