« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка

Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

Яким чином в Укра­їні забезпечуються права внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту?

Відповідно до статті 7 За­кону України «Про за­безпечення прав і свобод внутрішньо переміще­них осіб» для взятої на облік внутрішньо пере­міщеної особи реаліза­ція прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове дер­жавне соціальне страху­вання на випадок безробіт­тя, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професій­ного захворювання, які спричинили втрату пра­цездатності, на отриман­ня соціальних послуг здій­снюється відповідно до за­конодавства України.

Перереєстрація безробіт­них, яких у подальшому було зареєстровано як вну­трішньо переміщені осо­би, здійснюється держав­ною службою зайнятос­ті за місцем перебування фактичного проживання особи в порядку, визначе­ному Кабінетом Міністрів України.

Громадянин пенсійного віку, особа з інвалідністю, дитина-інвалід та інша осо­ба, що перебуває в склад­них життєвих обставинах, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними осо­бами, мають право на отри­мання соціальних послуг відповідно до законодав­ства України за місцем ре­єстрації фактичного місця проживання такої внутріш­ньо переміщеної особи.

Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо перемі­щена особа, яка звільни­лася з роботи (припинила інший вид зайнятості), за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), періоди трудо­вої діяльності та страхово­го стажу, реєструється як безробітна та отримує до­помогу по безробіттю, со­ціальні та інші послуги за загальнообов’язковим дер­жавним соцстрахуванням на випадок безробіття від­повідно до чинного законо­давства.

Зареєстрована (взята на об­лік) внутрішньо переміще­на особа, яка не звільнила­ся з роботи (не припинила інший вид зайнятості), у разі неможливості про­довження роботи (іншого виду зайнятості) за попе­реднім місцем проживан­ня, для набуття статусу безробітного та отриман­ня допомоги по безробіт­тю та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соцстрахуван­ням на випадок безробіття може припинити трудові відносини, надавши нота­ріально посвідчену пись­мову заяву про припинен­ня трудових відносин з під­твердженням того, що ця заява надіслана нею робо­тодавцю рекомендованим листом (з описом вкладе­ної до нього такої заяви).

Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо перемі­щена особа, яка не має до­кументів, необхідних для надання статусу безробіт­ного, отримує статус без­робітного без вимог, що за­стосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди трудової ді­яльності, зарплату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю цим особам призначається у мінімаль­ному розмірі.

Зареєстрованій (взятій на облік) внутрішньо пе­реміщеній особі, яка має необхідні документи для отримання статусу безро­бітного, але не може на­дати відомості про зарплату (дохід) з останньо­го місця роботи, допомога по безробіттю признача­ється з урахуванням да­них Державного реєстру загальнообов’язкового дер­жавного соцстрахування.

Припинення самозайня­тості внутрішньо перемі­щеної особи здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичай­ної процедури) за місцем фактичного проживання такої особи у відповідному територіальному органі державної виконавчої вла­ди, що реалізує державну політику в сфері міграції (імміграції та еміграції), на підставі довідки про взяття на облік із відміт­кою про реєстрацію.

Реєстрація внутрішньо пе­реміщеною особою юри­дичної особи (за умов її входження до складу за­сновників такої юридичної особи) або реєстрація та­кою внутрішньо переміще­ною особою фізичної особи – підприємця здійснюєть­ся за її заявою та спроще­ною процедурою за місцем фактичного проживання такої особи у відповідному територіальному органі, уповноваженому здійсню­вати таку держреєстрацію, на підставі довідки про взяття на облік із відміт­кою про її реєстрацію тер­підрозділом органу дер­жавної виконавчої влади, що реалізує державну по­літику в сфері міграції (ім­міграції та еміграції).

Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо перемі­щена особа має право на забезпечення технічними та іншими засобами реабі­літації, на одержання реа­білітаційних послуг відпо­відно до законодавства за місцем перебування.

Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо перемі­щена особа має право на продовження здобуття пев­ного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів держбюджету або інших джерел фінансування. По­рядок фінансування на­вчання категорії осіб, яких було зараховано до на­вчальних закладів на тери­торіях, де виникли обста­вини, зазначені в статті 1 цього Закону, на навчання за рахунок коштів держав­ного бюджету, встановлю­ється Урядом України.

Внутрішньо переміще­ні особи з тимчасово оку­пованої території мають право на отримання ма­теріального забезпечен­ня, страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим дер­жавним соцстрахуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання, які спри­чинили втрату працездат­ності, безпосередньо в ро­бочих органах Фонду соці­ального страхування Укра­їни за фактичним місцем проживання, перебування.

Матеріальне забезпечен­ня, страхові виплати при­значаються за наявності необхідних документів, що підтверджують пра­во на ці виплати, а в разі їх відсутності – за дани­ми Державного реєстру загальнообов’язкового дер­жавного соціального стра­хування. У разі відсутнос­ті в зазначеному реєстрі необхідних відомостей ма­теріальне забезпечення, страхові виплати надають­ся в мінімальному розмірі.

 

Призупинення виплати допомоги на дітей

За яких умов може бути припине­на виплата допомоги на дітей одиноким матерям?

Відповідно до статті 18-4 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» виплата допомоги на дітей одиноким мате­рям (батькам) припиняється у разі:

– позбавлення отримувача допомоги бать­ківських прав;

– позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;

– скасування рішення про усиновлення ди­тини або визнання його недійсним;

– реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;

– надання неповнолітній особі повної ци­вільної дієздатності у випадках, передбаче­них законом;

– смерті дитини;

– смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги на дітей одиноким мате­рям (батькам) призупиняється у разі:

– тимчасового влаштування дитини на по­вне державне утримання;

– відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

– тимчасового працевлаштування дитини.

У разі припинення дії обставин, передбаче­них частиною другою цієї статті, виплата допомоги поновлюється за письмовою за­явою отримувача допомоги до органу, який призначає допомогу, з місяця, що настає за місяцем, в якому припинилася дія зазначе­них обставин.

Припинення або призупинення виплати до­помоги здійснюється на підставі відомостей про обставини, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, з місяця, що настає за місяцем, в якому було виявлено зазначені обставини, за рішенням органу, який при­значив допомогу.

 

Верховна Рада прийняла законопроект про індексацію аліментів

12 травня Верховна Рада прийняла законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих ак­тів України щодо індек­сації розміру аліментів» (реєст. № 2426). Як зая­вила голова парламент­ського Комітету з питань соціальної політи­ки, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова, законопроект передба­чає проведення індексації розміру алімен­тів, визначених судом у твердій грошовій сумі. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, які здійснюють стягнення аліментів з боржника, автоматич­но проводитимуть індексацію таких коштів. У свою чергу, державний виконавець тери­торіальних органів державної виконавчої служби України здійснюватиме контроль за індексацією розміру аліментів, а в окремих передбачених законом випадках – самостій­но проводитиме таку індексацію. Проведен­ня індексації розміру аліментів пропонуєть­ся здійснювати за рахунок коштів особи, на яку покладено обов’язок щодо утримання.

Як наголосила Людмила Денісова, з огляду на подорожчання споживчих товарів і по­слуг, законодавчі зміни дозволять підтри­мати жінок з дітьми, яким судом встановле­ні аліменти в твердій грошовій сумі.

23.05.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання