« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

Формуємо майбутнє разом з учителями

Формуємо майбутнє разом з учителями

Виклики, проблемні питання та шляхи вдосконалення ро­боти Профспілки працівників освіти і науки України, її ор­ганізаційних ланок щодо ре­алізації статутних завдань у ході звітно-виборної кампанії 2019–2020 років обговорюва­ли учасники засідання плену­му ЦК Профспілки, що відбув­ся 14 березня у м. Києві.

Г олова Профспілки Георгій Труха­нов, розпочинаючи роботу, зазна­чив, що вчительство сьогодні сти­кається з різноманітними трудно­щами, пов’язаними з ефективністю викладання, а також зростаючими вимогами з боку суспільства. А це свідчить про необхід­ність системних змін в учительській професії і посилення акценту на педагогічній освіті та професійній підготовці вчителів.

Георгій Труханов поінформував присутніх про те, що у травні 2019 року відбудуться ви­бори до Європарламенту, які є важливими також для України. У зв’язку з цим європей­ські профспілки, а це 132 організації із 51 кра­їни, в лавах яких перебувають понад 11 млн членів, здійснюють кампанію «Формуємо майбутнє Європи разом з учителями». Клю­чові вимоги для майбутнього Європи – це якісна освіта для всіх, збільшення інвестицій у державну освіту, підвищення привабливос­ті вчительської професії, зміцнення соціаль­ного діалогу та посилення участі профспілок у прийнятті рішень, пропаганда демократич­ного суспільства та соціальної рівності.

Заступник голови Профспілки Любов Гарбаренко присвятила свій виступ питан­ням підготовки до ІХ з’їзду Профспілки, а саме порядку обрання делегатів, докумен­там з’їзду, методичним рекомендаціям та інструкціям проведення звітів і виборів у обласних ланках. Вона, зокрема, наголоси­ла, що незважаючи на виклики, пов’язані з децентралізацією і недостатньою законо­давчою базою в цьому напрямі, сьогодні пе­ред профспілкою та її територіальними ор­ганізаціями постало важливе завдання: провести звітно-виборну кампанію, проана­лізувати роботу й сформувати плани на майбутнє. «Ми повинні стати більш згурто­ваними і міцними, дієвими й амбітними, щоб виконувати своє основне призначення – захист прав та інтересів спілчан», – зазна­чила Любов Гарбаренко.

На завершення було прийнято низку по­станов з питань порядку денного.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Георгій Труханов, голова Профспілки працівників освіти і науки України:

«Профспілки в усій Європі і нашій країні відіграють важливу роль у за­доволенні професійних потреб учи­тельства. І сьогодні їхня увага зосе­реджена на підвищенні статусу і якості вчительської професії. Проф­спілки – це голос учителів на роботі».

 

2,1 млрд грн – додаткова потреба у видатках освітньої субвенції

Її не вистачає 341 місцевому бюджету всіх рівнів

У конструктивному діалозі та з ґрунтовним обговоренням питань порядку денного 13 березня у конференц-залі готельного комплексу «Турист» відбулося чергове за­сідання президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

В ідкрив та провів засідання президії голова Профспілки Георгій Труханов.

На обговорення було винесено низку планових пи­тань, серед яких:

– стан фінансового забезпечення трудових і соціаль­но-економічних прав та інтересів працівників закладів освіти в умо­вах запровадження Закону України «Про освіту» в 2019 році;

– основні статистичні дані Профспілки працівників освіти і науки України за 2018 рік;

– зміни та доповнення до Статуту Профспілки працівників освіти і науки України;

– проекти інструктивно-методичних документів щодо звітів і ви­борів у Профспілці працівників освіти і науки України та інші вну­трішньоспілкові питання.

Про зміни в системі оплати праці освітянам, обсяги освітньої суб­венції на області країни, використання коштів на освіту у регіонах та нестачу фінансування йшлося в аналізі, який презентував заступник голови Профспілки Сергій Романюк.

Так, загальна сума видатків місцевих бюджетів, необхідних до­датково для забезпечення потреб закладів та установ освіти до кінця 2019 року, становить 6,9 млрд грн. А за інформацією, наданою з облас­тей, додаткова потреба у видатках освітньої субвенції становить 2,1 млрд грн, тобто її не вистачає 341 місцевому бюджету всіх рівнів.

Щодо надбавок освітянам, то за інформацією з регіонів, такі над­бавки виплачуються у виняткових випадках, або лише керівникам шкіл та їх заступникам і вчителям, які працюють за програмою «Нова українська школа». А надбавки за престижність педагогічної праці у розмірі 30% передбачено лише у 48 місцевих бюджетах.

Заслухавши інформацію, президія прийняла рішення інформува­ти соціальних партнерів Профспілки про реальний стан фінансового забезпечення освітян з метою вжиття відповідних заходів для належ­ного рівня забезпечення галузі необхідними коштами.

У доповіді заступника голови Профспілки Любові Гарбаренко було викладено інформацію про основні статистичні дані Профспілки. Так, вона наголосила, що сьогодні Профспілка об’єднує понад 1,5 млн членів, серед яких 976 тис. працівників закладів дошкільної, загаль­ної середньої, позашкільної, вищої, професійної освіти. Членами Профспілки також є більш ніж 450 тис. студентів і майже 25 тис. учнів професійно-технічної освіти.

Насамкінець було обговорено питання вдосконалення статутних норм та методичних документів для проведення звітно-виборної кам­панії 2019–2020 років.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Профспілки закликають «розблокувати» єдину тарифну сітку

На Волинь з робочим візитом завітала мі­ністр освіти і науки України Лілія Грине­вич. Візит розпочався з відвідин Луцько­го ліцею № 27, після чого вона зустрілася з викладачами Луцького педагогічного ко­леджу та працівниками Волинського інсти­туту післядипломної педагогічної освіти.

Д оповідь «Нова українська школа: реалії впро­вадження» Лілія Михайлівна виголосила у Східноєвропейському національному універ­ситеті ім. Лесі Українки, де були присутні на­чальник управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА Людмила Плахотна та заступник голови Волинської ОДА Світлана Мишковець, ректор університету Ігор Коцан, керівники органів управління освітою, голови профспілкових організацій, представники професійної, за­гальної середньої, дошкільної освіти та інші освітяни.

У своєму виступі міністр охопила широкий спектр пи­тань, адже «система освіти торкається всілякими своїми можливостями і проблемами чи не кожної родини в нашій країні». Зокрема, Лілія Михайлівна розповіла про реалії впровадження ключової реформи Міністерства освіти і на­уки – Нової української школи: «Саме цей рік став першим роком імплементації реформи. Ми маємо вже новий стан­дарт, побудований на компетентнісному підході. І це не лише національні традиції, математична, природнича компетентності тощо, а й громадянські компетентності, підприємницькі навички, питання збереження здоров’я людини й інші питання, необхідні для успішної самореалізації й аби бути щасливим у житті. Зараз важливо і стан­дарти освіти, і методики, за якими ми працюємо, переорі­єнтувати на потреби сучасної дитини та молоді».

Лілія Гриневич зробила огляд сьогоднішніх подій в освіті й окреслила пріоритети, а саме: інвестиції в сферу освіти; втілення реформи; оснащення кабінетів природни­чо-математичного профілю; програма «Гідність дитини»; інклюзивна освіта (Волинська область є другою за темпа­ми просування інклюзивної освіти в Україні); інформати­зація загальноосвітніх закладів; придбання шкільних ав­тобусів; питання спортивної інфраструктури. «На це по­трібні і час, і спільні зусилля. Ми повинні мати єдину мету і разом прагнути до неї. Спільними зусиллями ми можемо досягнути амбітних цілей», – наголосила міністр. Накопи­чилися проблеми й у дошкільній освіті. Виклики постали також перед професійною освітою, коледжами (нове облад­нання – нові технологічні рішення).

Міністр торкнулася й питань вищої освіти, зокрема старту повноцінної роботи Національного агентства із за­безпечення якості вищої освіти.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

24.03.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання