« на головну 20.03.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (993)
14
Березень
 
Інтерв’ю
 
Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»

Олексій Романюк: «Процесам нехтування трудовими правами найманих працівників можуть протистояти лише профспілки. І це зобов’язує нас бути більш активними, послідовними та наполегливими»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Внутрішнє життя

НАГЛЯДОВА РАДА ПрАТ «УКРПРОФТУР» ПІДБИЛА ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК

НАГЛЯДОВА РАДА ПрАТ «УКРПРОФТУР» ПІДБИЛА ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК

З метою підбиття підсумків роботи Товариства за ми­нулий рік та напрацюван­ня перспективних планів на поточний період, у го­тельному комплексі «Ту­рист» м. Києва 20 березня відбулося планове засі­дання Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофтур».


Г оловував на засіданні голова На­глядової ради ПрАТ «Укрпроф­тур» Ярема Жугаєвич.

На засіданні було розгляну­то низку питань, основними з яких були: «Про результати фінансово- господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофтур» за 2017 рік»; «Про розподіл прибутку Товариства за фінансовими результатами 2017 року»; «Про коригування осно­вних показників фінансово-госпо­дарської діяльності Товариства на 2018 рік» та «Про проведення річних Загальних зборів Товариства».

Згідно з доповіддю президента Това­риства Сергія Стрільця, за звітний пе­ріод дочірніми підприємствами та гос­подарськими товариствами системи ПрАТ «Укрпрофтур» забезпечено повне виконання основних завдань, поставле­них акціонерами Товариства по всіх на­прямках роботи, та в результаті їх ді­яльності отримано Товариством сукуп­них доходів на загальну суму 195,7 млн грн, що на 46,0 млн грн більше від пла­ну і становить 131% виконання плано­вого показника за звітний період. Одно­часно Правлінням Товариства досягну­то чистого прибутку від ведення пря­мої господарської діяльності в розмірі 3443 тис. грн, що на 943 тис. грн більше від планового показника і становить 138% його виконання.

Рентабельність фінансового резуль­тату до необоротних активів Товари­ства досягнуто до рівня 5,1%, що під­тверджує впевнений ріст усіх фінансо­вих показників.

За результатами роботи Товариства в 2017 році, порівнюючи маркетингові показники з аналогічним періодом 2016 року, Правлінням досягнуто пози­тивної динаміки з покращення якості надаваних готельних послуг та збіль­шення показників обслуговування ту­ристів у готельних комплексах систе­ми ПрАТ «Укрпрофтур» і забезпечено приріст фінансових результатів.

Так, за 2017 рік готельними комп­лексами системи ПрАТ «Укрпрофтур» в розрахунку діючих підприємств було обслуговано 154208 туристів, що в по­рівнянні з 2016 роком більше на 10063 туристів, та відповідно приріст склав 7%, а також було реалізовано 387738 людино-днів, що в порівнянні з 2016 ро­ком більше на 37057 людино-днів, та відповідно приріст склав 11%.

Виручка від реалізації готельних послуг підприємств системи Товари­ства склала 101330 тис. грн, що на 27887 тис. грн більше, ніж у 2016 році, та при­ріст її становить 38%, а середньодобо­ва щоденна виручка готелів уже стано­вить 19762 грн, протягом 2017 року зрос­ла на 38,5%, та відповідно на 5500 грн.

Протягом звітного року органами управління Товариства значна увага приділялася аналізу щоквартальної фінансової звітності суб’єктів господа­рювання системи ПрАТ «Укрпрофтур» з метою розробки більш рентабельного планування бюджету Товариства на наступний 2018 рік.

Так, після опрацювання фак­тичних результатів 9 місяців роботи та очікуваних показ­ників 2017 року в цілому, за належним поданням На­глядової ради Товари­ства, Загальними збора­ми акціонерів ПрАТ «Укрпрофтур» 7 грудня 2017 року було затвер­джено основні показни­ки фінансового плану для суб’єктів господарювання системи ПрАТ «Укрпроф­тур» на 2018 рік з розміром до­ходів від надання туристсько- екскурсійних та інших послуг 155000 тис. грн та розміром чистого прибутку 2750 тис. грн.

Вперше у діяльності Товариства в новий 2018 рік ПрАТ «Укрпрофтур» увійшов із наявним і затвердженим бюджетом нового року.

Підбиваючи підсумки роботи суб’єктів господарювання системи ПрАТ «Укрпрофтур» за 2017 рік за їх уже фактичними показниками роботи року, які попередньо були розглянуті на ба­лансових комісіях Товариства, та обго­воривши їх результати на розширеному засіданні Правління ПрАТ «Укрпроф­тур», що відбулося в м. Києві 6 березня 2018 року за участю керівників суб’єктів господарювання системи ПрАТ «Укрпрофтур», з надією на краще і з метою підвищення рівня рентабельності Това­риства, чистого прибутку для акціоне­рів, Правлінням надано пропозиції На­глядовій раді щодо коригування в бік збільшення показників фінансового плану суб’єктів господарювання систе­ми ПрАТ «Укрпрофтур» 2018 року.

Так, 20 березня 2018 року, за прийня­тим рішенням Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофтур», погоджено для Товари­ства збільшення розмірів планових фі­нансових показників 2018 року, а саме:

– доходи від надання послуг – у роз­мірі 198700 тис. грн, де приріст до попе­реднього плану 2018 року складає +28,2%;

– чистий прибуток – у розмірі 2900 тис. грн, де приріст до плану складає +5,6%.

Сергій СТРІЛЕЦЬ,

президент ПрАТ «Укрпрофтур»

 


ПОШУК НОВИХ ШЛЯХІВ ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК

ТА КОНСОЛІДАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ

Підготовці до четвертого засідання Ради Феде­рації профспілок України, запланованого на 29 березня, були присвячені питання порядку денного Президії ФПУ, що відбулась 27 берез­ня у приміщенні столичного готельного комп­лексу «Турист».

Г оловував на засіданні Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

Президія Федерації проф­спілок України постанови­ла внести пропозиції Раді ФПУ щодо проекту порядку денного четвертого засі­дання, що відбудеться 29 березня у конференц-залі готелю «Турист».

Зокрема, на засіданні Пре­зидії було розглянуто про­екти постанов Ради ФПУ:

– «Про виконання рішень VII З’їзду ФПУ щодо органі­заційного і фінансового зміцнення Федерації проф­спілок України, її член­ських організацій задля по­силення ефективності дій на захист прав членів проф­спілок»;

– «Про Стратегію інфор­маційної діяльності ФПУ на 2018–2021 роки»;

– «Про наступ на права профспілок, у тому числі майнові»;

– «Про виконання бюдже­ту Федерації профспілок України за 2017 рік та бю­джет ФПУ на 2018 рік».

Також члени Президії ФПУ розглянули питання «Про стан виконання постанови Ради ФПУ від 25 квітня 2017 року «Про виконання вимог профспілок із захисту прав та інтересів працюючих та пріоритетні завдання на 2017 рік».

Під час обговорення питань порядку денного відбулася гостра та конструктивна дискусія щодо забезпечен­ня організаційно-фінансо­вого зміцнення ФПУ, пошу­ку нових шляхів посилення ефективності діяльності профспілок, консолідації профспілкового руху, збере­ження його фінансової спро­можності та єдності.

Наступного дня, 28 березня, на засіданні Президії ФПУ було розглянуто питання управління майновим комплексом ФПУ, а також організаційні питання.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

06.04.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.03.2019 23:59

16.03.2019 23:41

03.03.2019 00:13

28.02.2019 20:11

28.02.2019 20:10

28.02.2019 20:10

28.02.2019 19:02

28.02.2019 19:01

06.02.2019 00:58

06.02.2019 00:58

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання