« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Теорія та практика

Стратегія формування соціальної справедливості

Стратегія формування соціальної справедливості

Соціальна справедливість є загальновиз­наною цінністю сучасного демократично­го суспільства, що закріплена в документах світової спільноти, зокрема в міжнародних пактах ООН.

Поняття соціальної справедливості є базо­вим принципом, яким керується Федера­ція профспілок України у своїй діяльності, та є обов’язковим при укладанні Генеральної угоди, галузевих і регіональних угод. Проф­спілки прагнуть до реалізації ключових прі­оритетів у соціально-трудовій сфері: нової філософії роботи в сфері зайнятості; вдоско­налення пенсійного забезпечення; соціаль­ний захист найбільш уразливих категорій громадян.

Україна має орієнтуватися на міжнародні підходи та стандарти соціальної справедливості, які зна­йшли відображення та розвиток у таких документах міжнародних організацій, як «Нова ера соціальної справедли­вості» (МОП, Женева, 2011), Кон­цепція сталого розвитку та Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна 2015, у яких головним завдан­ням визначено формування но­вого світового порядку та зорі­єнтування його на цілі соціаль­ної справедливості з метою за­безпечення справедливої глоба­лізації.

Питання забезпечення спра­ведливості і подолання нерівно­сті полягає у створенні необхід­них соціальних умов для функ­ціонування людини.

Подолання нерівності на принципах справедливості передбачає проведення комп­лексної соціальної політики, спрямованої на скорочення бід­ності в усіх її проявах, згладжу­вання невиправданих відмін­ностей в якості життя громадян.

Для більш ефектив­ного управління соці­альною політикою по­трібно від вивчення рівня життя перейти до вивчення та оцінки його якості. Компонен­тами якості життя є якість суспільства (особистості, окремих соціальних груп, гро­мадянська організація суспільства); якість трудового життя і під­приємницького середовища; якість галу­зей соціальної інфра­структури (доступ­ність населення до по­слуг освіти, охорони здоров’я, комунального госпо­дарства, пасажирського тран­спорту, забезпеченість жит­лом); соціальні стандарти якос­ті й рівня життя (уявлення гро­мадян щодо соціальної розви­неності суспільства, що відпо­відають людській гідності й включають систему норм і мо­ральних цінностей).

Одним з елементів сучасної соціальної політики мають ста­ти виважені системи соціально­го забезпечення, що сприятиме продуктивній зайнятості, ген­дерній рівності, більш тісній взаємодії у суспільстві, стійко­му економічному зростанню.

Ключові пріоритети

Серед загальних напрямів і заходів, спрямованих на досяг­нення в Україні соціальної спра­ведливості, профспілки вбачають:

 посилення контролю за не­контрольованим поширенням нестандартної зайня­тості;

 зменшення об­сягів тінізації зайня­тості та доходів насе­лення, що звужує соці­альні й трудові гаран­тії; внесення змін до за­конодавства стосовно легалізації трудових відносин; вжиття захо­дів щодо виведення з тіні заробітної плати, осіб, які працюють без оформлення трудових відносин, розширення зайнятості незайнято­го населення;

 удосконален­ня методики форму­вання прожиткового мінімуму;

 підвищення мінімальної заробітної плати; внесення на розгляд Верховної Ради України узгодженого розміру мінімаль­ної заробітної плати з урахуван­ням положень Конвенції № 131 Міжнародної організації праці про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвива­ються, та Європейської соціаль­ної хартії;

 ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати; сприяння створенню Фонду га­рантійних трудових виплат (від­повідно до розділу ІІІ Конвенції № 173 Міжнародної організації праці); розгляд на Комісії та за­сіданнях Кабінету Міністрів України питання погашення за­боргованості із заробітної плати;

 зменшення диференціації заробітної плати за видами ді­яльності;

 розроблення Типової мето­дики розрахунку галузевого стандарту оплати праці;

 удосконалення податкової системи;

 удосконалення нормативно-правової бази у сфері колективно-договірного регулюван­ня; напрацювання нової редак­ції Закону України «Про колек­тивні договори і угоди» в рам­ках тристоронньої робочої гру­пи, утвореної НТСЕР;

 запровадження механізму стимулювання створення орга­нізацій роботодавців;

 збільшення кількості та якості укладених колективних договорів; надання сторонам со­ціального діалогу спільних ре­комендацій і розроблення спіль­ного плану заходів із популяри­зації колективно-договірного регулювання та запровадження акції «Кожному підприємству – колективний договір»;

 сприяння врегулюванню розбіжностей проекту Генераль­ної угоди на новий строк;

 розроблення і прийняття законодавчої бази щодо запро­вадження корпоративної соці­альної відповідальності;

 забезпечення державного контролю за виконанням зако­нів і за приведенням усіх без ви­ключення підприємств до необ­хідного рівня соціальної відпо­відальності;

 популяризація серед укра­їнських підприємств застосу­вання принципів корпоративної соціальної відповідальності;

 щорічне проведення спіль­них національних і міжнарод­них форумів з питань корпора­тивної соціальної відповідаль­ності.

Що зроблено

Завдяки плідній співпраці ФПУ з центральними органами виконавчої влади у напрямі за­безпечення соціальної справед­ливості вдалося досягти певних успіхів, серед яких:

– підписання Декларації со­ціальної справедливості, в рам­ках реалізації якої підготовлено проект Концепції соціальної по­літики України до 2023 року;

– прийняття Податкового кодексу України, який містить низку важливих норм, що по­кликані створити сприятливі податкові умови для підпри­ємств та громадян, а також по­зитивно позначилися на діяль­ності профспілкових організацій;

– внесення Верховною Ра­дою України змін до порядку оподаткування податком на не­рухомість, якими визначено право на отримання пільги з цього податку, виходячи з су­марної житлової площі (неза­лежно від кількості житлових об’єктів);

– налагоджено з соціальни­ми партнерами роботу з удоско­налення законодавства в части­ні перегляду методології формування прожиткового мі­німуму;

– спільно з Мінсоцполітики сформовано Дорожню карту спільних дій соціальних парт­нерів із подолання «зон соці­альної несправедливості» у сфе­рі праці, підписання якої пла­нується цього року під час від­значення Дня соціальної спра­ведливості.

Департамент бюджетної політики та соціального захисту апарату ФПУ

21.02.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання