« на головну 19.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Теорія та практика

Стратегія формування соціальної справедливості

Стратегія формування соціальної справедливості

Соціальна справедливість є загальновиз­наною цінністю сучасного демократично­го суспільства, що закріплена в документах світової спільноти, зокрема в міжнародних пактах ООН.

Поняття соціальної справедливості є базо­вим принципом, яким керується Федера­ція профспілок України у своїй діяльності, та є обов’язковим при укладанні Генеральної угоди, галузевих і регіональних угод. Проф­спілки прагнуть до реалізації ключових прі­оритетів у соціально-трудовій сфері: нової філософії роботи в сфері зайнятості; вдоско­налення пенсійного забезпечення; соціаль­ний захист найбільш уразливих категорій громадян.

Україна має орієнтуватися на міжнародні підходи та стандарти соціальної справедливості, які зна­йшли відображення та розвиток у таких документах міжнародних організацій, як «Нова ера соціальної справедли­вості» (МОП, Женева, 2011), Кон­цепція сталого розвитку та Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна 2015, у яких головним завдан­ням визначено формування но­вого світового порядку та зорі­єнтування його на цілі соціаль­ної справедливості з метою за­безпечення справедливої глоба­лізації.

Питання забезпечення спра­ведливості і подолання нерівно­сті полягає у створенні необхід­них соціальних умов для функ­ціонування людини.

Подолання нерівності на принципах справедливості передбачає проведення комп­лексної соціальної політики, спрямованої на скорочення бід­ності в усіх її проявах, згладжу­вання невиправданих відмін­ностей в якості життя громадян.

Для більш ефектив­ного управління соці­альною політикою по­трібно від вивчення рівня життя перейти до вивчення та оцінки його якості. Компонен­тами якості життя є якість суспільства (особистості, окремих соціальних груп, гро­мадянська організація суспільства); якість трудового життя і під­приємницького середовища; якість галу­зей соціальної інфра­структури (доступ­ність населення до по­слуг освіти, охорони здоров’я, комунального госпо­дарства, пасажирського тран­спорту, забезпеченість жит­лом); соціальні стандарти якос­ті й рівня життя (уявлення гро­мадян щодо соціальної розви­неності суспільства, що відпо­відають людській гідності й включають систему норм і мо­ральних цінностей).

Одним з елементів сучасної соціальної політики мають ста­ти виважені системи соціально­го забезпечення, що сприятиме продуктивній зайнятості, ген­дерній рівності, більш тісній взаємодії у суспільстві, стійко­му економічному зростанню.

Ключові пріоритети

Серед загальних напрямів і заходів, спрямованих на досяг­нення в Україні соціальної спра­ведливості, профспілки вбачають:

 посилення контролю за не­контрольованим поширенням нестандартної зайня­тості;

 зменшення об­сягів тінізації зайня­тості та доходів насе­лення, що звужує соці­альні й трудові гаран­тії; внесення змін до за­конодавства стосовно легалізації трудових відносин; вжиття захо­дів щодо виведення з тіні заробітної плати, осіб, які працюють без оформлення трудових відносин, розширення зайнятості незайнято­го населення;

 удосконален­ня методики форму­вання прожиткового мінімуму;

 підвищення мінімальної заробітної плати; внесення на розгляд Верховної Ради України узгодженого розміру мінімаль­ної заробітної плати з урахуван­ням положень Конвенції № 131 Міжнародної організації праці про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвива­ються, та Європейської соціаль­ної хартії;

 ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати; сприяння створенню Фонду га­рантійних трудових виплат (від­повідно до розділу ІІІ Конвенції № 173 Міжнародної організації праці); розгляд на Комісії та за­сіданнях Кабінету Міністрів України питання погашення за­боргованості із заробітної плати;

 зменшення диференціації заробітної плати за видами ді­яльності;

 розроблення Типової мето­дики розрахунку галузевого стандарту оплати праці;

 удосконалення податкової системи;

 удосконалення нормативно-правової бази у сфері колективно-договірного регулюван­ня; напрацювання нової редак­ції Закону України «Про колек­тивні договори і угоди» в рам­ках тристоронньої робочої гру­пи, утвореної НТСЕР;

 запровадження механізму стимулювання створення орга­нізацій роботодавців;

 збільшення кількості та якості укладених колективних договорів; надання сторонам со­ціального діалогу спільних ре­комендацій і розроблення спіль­ного плану заходів із популяри­зації колективно-договірного регулювання та запровадження акції «Кожному підприємству – колективний договір»;

 сприяння врегулюванню розбіжностей проекту Генераль­ної угоди на новий строк;

 розроблення і прийняття законодавчої бази щодо запро­вадження корпоративної соці­альної відповідальності;

 забезпечення державного контролю за виконанням зако­нів і за приведенням усіх без ви­ключення підприємств до необ­хідного рівня соціальної відпо­відальності;

 популяризація серед укра­їнських підприємств застосу­вання принципів корпоративної соціальної відповідальності;

 щорічне проведення спіль­них національних і міжнарод­них форумів з питань корпора­тивної соціальної відповідаль­ності.

Що зроблено

Завдяки плідній співпраці ФПУ з центральними органами виконавчої влади у напрямі за­безпечення соціальної справед­ливості вдалося досягти певних успіхів, серед яких:

– підписання Декларації со­ціальної справедливості, в рам­ках реалізації якої підготовлено проект Концепції соціальної по­літики України до 2023 року;

– прийняття Податкового кодексу України, який містить низку важливих норм, що по­кликані створити сприятливі податкові умови для підпри­ємств та громадян, а також по­зитивно позначилися на діяль­ності профспілкових організацій;

– внесення Верховною Ра­дою України змін до порядку оподаткування податком на не­рухомість, якими визначено право на отримання пільги з цього податку, виходячи з су­марної житлової площі (неза­лежно від кількості житлових об’єктів);

– налагоджено з соціальни­ми партнерами роботу з удоско­налення законодавства в части­ні перегляду методології формування прожиткового мі­німуму;

– спільно з Мінсоцполітики сформовано Дорожню карту спільних дій соціальних парт­нерів із подолання «зон соці­альної несправедливості» у сфе­рі праці, підписання якої пла­нується цього року під час від­значення Дня соціальної спра­ведливості.

Департамент бюджетної політики та соціального захисту апарату ФПУ

21.02.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання