« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ, ЇЇ ЧЛЕНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ, ЇЇ ЧЛЕНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ

А ЩО НА ГАЛУЗЕВОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ?

Всеукраїнські профспілки і територіальні профоб’єднання також надають допомогу вну­трішньо переміщеним та по­страждалим особам, фінансову підтримку підрозділам ЗСУ та територіальної оборони.

Центральна рада Проф­спілки працівників автомо­більного та сільськогоспо­дарського машинобудуван­ня України за рахунок залуче­них коштів надала фінансову допомогу профорганізаціям, які проводять роботу з ВПО та по­страждалими, на суму 456,9 тис. грн.

Профспілка працівників вугільної промисловості України за рахунок наявних фі­нансових і матеріальних ресур­сів, а також наданої допомоги від міжнародних організацій і фондів, перерахувала кошти членам профспілки – ВПО і по­страждалим унаслідок воєнних дій, а також суб’єктам господа­рювання та відповідним проф­спілковим органам на забезпе­чення функціонування відповід­ної інфраструктури для перемі­щених осіб на загальну суму 4,763 млн грн.

ЦК Профспілки працівни­ків геології, геодезії та кар­тографії України надавав до­помогу в пошуках житла членам профспілки, вимушеним покину­ти постійне місце проживання через бойові дії, а також подав пропозиції щодо виплати разо­вої допомоги коштом Фонду со­лідарності ФПУ та фінансової до­помоги від ЄКП 16 постражда­лим – членам профспілки.

Більшість профорганізацій Профспілки працівників жит­лово-комунального госпо­дарства, місцевої промисло­вості, побутового обслугову­вання населення України ви­шукали можливість перерахува­ти на потреби ЗСУ понад 2 млн грн. Первинки та територіальні об'єднання профспілки надава­ли допомогу армії: виготовляли маскувальні сітки, «кікімори», військову амуніцію та бронежи­лети, протитанкові їжаки, пере­давали безоплатно ЗСУ всюди­ходи, вантажівки, крани, екска­ватори, генератори та іншу не­обхідну для фронту техніку й об­ладнання.

Профорганізації Профспіл­ки працівників зв’язку Украї­ни п роводять р оботу щ одо м а­теріальної підтримки спілчан та ЗСУ. Зокрема, на рахунки об’єднаних профспілкових орга­нізацій Укрпошти та ПАТ «Укрте­леком» надійшли кошти від Профспілки Групи пошти Японії та Профспілки працівників інду­стрії телекому Японії, які вико­ристали на допомогу постраж­далим членам профспілки. За­гальна сума наданої допомоги спілчанам і ЗСУ складає 1,243 млн грн.

Профспілка металургів і гірників України на фінансову допомогу суб’єктам господарю­вання, які проводять роботу з ВПО, витратила 100 тис. грн, витрати профспілковим органі­заціям на здійснення виплат по­страждалим від агресії росії склали 554,5 тис. грн.

Рішенням президії Федера­ції профспілок Вінницької об­ласті було організовано збір ко­штів до Благодійного фонду ФПО «Профспілковий», куди на­дійшли 446,3 тис. грн фінансо­вої допомоги від профспілкових організацій усіх рівнів, і на сьо­годні кошти продовжують над­ходити. Кошти спрямовувалися на допомогу бійцям ЗСУ та ТрО, які перебувають на лікуванні піс­ля отриманих поранень в медич­них закладах м. Вінниці. З почат­ку повномасштабної агресії росії профспілковці Вінницької облас­ті надали фінансової і гуманітар­ної допомоги ЗСУ, територіаль­ній обороні, потерпілим та сім’ям загиблих спілчан, ВПО на суму понад 20 млн. грн.

Силами Федерації проф­спілок Волинської області та членськими організаціями ФПО надається допомога ВПО та по­страждалим, а також членам профспілки, рідні яких отримали поранення і потребують лікуван­ня. Зібрано коштів та надано фі­нансової допомоги у сумі 5 млн грн.

Первинними, районними, міськими й обласними профспіл­ковими організаціями Дніпро­петровського обласного об’єднання профспілок на по­треби ЗСУ, тероборони, ВПО і по­терпілих профспілковців та їх сі­мей перераховано більше 10 млн грн. Завершились перемо­вини з Міжнародним гуманітар­ним фондом «Підтримка ліка­рень України» (м. Вашингтон) й для оперативного командуван­ня «Схід» придбані і надійшли 2 тис. медичних військових ап­течок на суму $270 тис. У Бу­динку профспілок відкрито ре­човий хаб, який обслуговує ВПО, де працює кухня і щодня готу.ть їжу для 700 представників теро­борони.

Виконавчі апарати Полтав­ської обласної ради профспі­лок та її членських організацій неодноразово перераховували денний заробіток на рахунок Збройних Сил України.

Облпрофрада забезпечила якісним спорядженням бійця територіальної оборони, за­ступника голови Полтав­ської облпрофради Романа Прокопенка, який з перших днів війни перебуває в загоні місцевої тероборони.

Організована постійна шефська підтримка одного з полтавських загонів теробо­рони випічкою, санітарно-гі­гієнічними засобами тощо. Облпрофрада предметно до­помагає біженцям з тимча­сово окупованих територій та районів бойових дій, яких наразі в області офіційно за­реєстровано близько 200 тис., переважно з Харкова й області, Луганської та Доне­цької областей.

У Федерації профспілок Рівненської області з 24 люто­го працює гуманітарний штаб, який акумулює звернення щодо потреб військових, а також ева­куйованих осіб із зони воєнних дій. Сума гуманітарної допомоги становить 14,288 млн грн, у тому числі допомога ЗСУ за цей період склала 11,6 млн грн.

Усі ВПО проживають в са­наторії «Горинь» безкоштов­но завдяки допомозі проф­спілкових організацій усіх рів­нів, волонтерів, спонсорів та небайдужих людей. На жаль, держава не відшкодовує профспілковим оздоровчим закладам кошти на оплату комунальних послуг, як це пе­редбачено для державних підприємств та організацій. Тому за вирішенням цього пи­тання облпрофрада Рівнен­щини звернулася до Уряду, народних депутатів, облас­ної військової адміністрації, обласної ради, Степанської територіальної громади.

Тернопільська обласна рада профспілок , обласні га­лузеві та первинні профспілкові організації за період з червня по серпень п.р. надали допомогу постраждалим від збройної агресії на суму 402,8 тис. грн, ВПО – 19,2 тис. грн. Крім того, з початку воєнних дій облпрофра­да активно співпрацює з гро­мадською спільнотою волонте­рів «Бункер С», надаючи їй безко­штовно приміщення першого по­верху Будинку профспілок для здійснення волонтерської діяль­ності.

З початку повномасштабного вторгнення профспілковими ор­ганізаціями Федерації проф­спілок Хмельницької області перераховано на потреби ЗСУ та територіальної оборони понад 5 млн грн профспілкових коштів. Надається матеріальна допомо­га на поховання сім’ям загиблих у війні з росією. Прийнято рішен­ня апаратом ФПО перерахувати одноденний заробіток на ЗСУ.

У м. Кам’янець-Подільскому спільно з ЦК Профспіл­ки будівельників та Євро­пейським представни­цтвом Інтернаціоналу бу­дівельників та деревоо­бробників ( BWI ) було пере­дано пральні машини, засоби гігієни та продуктові набори для більш ніж 400 переселен­ців, розміщених на базі на­вчальних закладів будівельної галузі.

Чернівецька обласна рада профспілок , за рахунок власних коштів надала фінан­сову допомогу 10 ВПО, членам профспілок, яких працевлашто­вано на підприємствах області, на загальну суму 25,5 тис. грн, 3 профспілковим активістам – на суму 4,5 тис. грн. Триває робота з надання гуманітарної допомоги профспілковим орга­нам регіонів, постраждалих від збройної агресії росії. Зокрема, 20 тис. грн було спрямовано Київській обласній раді проф­спілок на здійснення статутної діяльності, 10 тис. грн – н а придбання медикаментів, а та­кож 5 тис. грн – н а в ідбудову Палацу праці Об’єднання проф­спілок Харківської області. Членськими організаціями облпрофради надано фінансову допомогу ВПО та постражда­лим від збройної агресії, проф­спілковим працівникам та акти­вістам на суму 74 тис. грн, га­лузевим профспілковим орга­нам інших регіонів – на суму 45 тис. грн, на відбудову Палацу праці об’єднання профспілок у Харкові – 15 тис. грн.

 

ТАМ, ДЕ ВІДРОДЖУЄТЬСЯ ЖИТТЯ

З початку збройної агресії ро­сії Київська обласна рада профспілок надає гуманітарну та фінансову допомогу членам профспілок і постраждалим мешканцям Київщини, які опи­нились у скрутній соціальній та фінансовій ситуації. Облпрофра­да налагодила співпрацю з гро­мадськими організаціями Данії UAID і CopenAid та Посольством України в Данії, які надають бла­годійну допомогу у вигляді про­дуктів тривалого терміну збері­гання, засобів особистої гігієни, підгузок для дітей і дорослих тощо. Також облрада отримала допомогу від Міжнародного профспілкового об’єднання (IUF), Профспілки працівників сільського господарства, тор­гівлі та промисловості Грузії, во­лонтерів із Канади, колег з Рів­ненської та Чернівецької облас­тей, первинної профспілкової організації Чернівецького націо­нального університету, колег-профспілковців з Волинської об­ласті.

Наразі, за сприяння Міжна­родного профспілкового об’єднання (IUF) формуються харчові набори для членів профспілок у Київській області, які перебува­ли під окупацією. За підтримки Гуманітарної асоціації VanForLife профспілкам Київщини для ло­гістичних потреб передано ван­тажний мікроавтобус. Також Ки­ївська облпрофрада продовжує співпрацю з Профспілкою дер­жавних установ України, ГО «Трудові ініціативи» та Молодіж­ною радою Профспілки заліз­ничників у рамках громадського руху Trade union lifeline. Зокрема, реалізується проєкт із психоло­гічної реабілітації військовослужбовців та членів їх сімей, надається підтримка ЗСУ про­дуктами харчування, медика­ментами, засобами гігієни.

02.10.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання