« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ФПУ: СЬОГОДНІ МИ РАЗОМ, ЗГУРТОВАНІ ТА ПРАЦЮЄМО НА ПЕРЕМОГУ

ФПУ: СЬОГОДНІ МИ РАЗОМ, ЗГУРТОВАНІ ТА ПРАЦЮЄМО НА ПЕРЕМОГУ

4 квітня в Інформаційній агенції «Укрінформ» відбулась прес-конференція на тему «Діяльність Федерації профспілок України в умовах війни».

Йшлося про солідарну під­тримку України міжнародним профспілковим рухом, гумані­тарну допомогу, яку надають профспілки людям, що опинили­ся в скрутному становищі, та сприяння їх працевлаштуванню.

Спікерами виступили Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, голова Проф­спілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України Олександр Рябко, голова Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України Валерій Матов, голова Сумської обласної ради профспі­лок Тетяна Євдокимова, голова правління ПрАТ «Укрпрофоздо­ровниця» Микола Субота та ін.

Григорій Осовий детально роз­повів про діяльність ФПУ, її член­ських організацій, що спрямова­на на досягнення перемоги. Профспілковий лідер, зокрема, зазначив, що з початку бойових дій профспілки роблять все мож­ливе, щоб організувати працівни­ків та забезпечити життєдіяль­ність країни, створити міцний тил, щоб допомогти фронту. Профспілкові організації нада­ють фінансову підтримку Зброй­ним Силам України. Так, Проф­спілка металургів на ці цілі спря­мувала 1 млн грн. Профспілка ме­диків перерахувала кошти у сумі 500 тис. грн. Львівським терко­мом профспілки вугільників пе­рераховано 100 тис. грн. Праців­ники РАЕС перерахували на ра­хунки ЗСУ та волонтерів, місце­вої спілки афганців майже 8,2 млн грн. Профспілка будівельни­ків ухвалила рішення про перера­хування місячного обсягу внесків на потреби армії та територіаль­ної оборони. Центральний апарат ФПУ перерахував на допомогу ЗСУ одноденний заробіток. Івано- Франківщина надала допомогу у розмірі 5,6 млн грн. Закарпатська облпрофрада, обласні профорга­нізації галузевих профспілок спрямували понад 4,1 млн грн, у тому числі 128-й Закарпатській гірсько-штурмовій бригаді – по­над 1,3 млн грн. Також фінансову допомогу надали профорганіза­ції Дніпропетровщини (437 тис. грн), Рівненщини, Київщини та ін.

Для того, щоб вчасно і дієво до­помогти вимушено переміщеним членам профспілок та їхнім ро­динам, які прибувають з районів бойових дій, ФПУ налагодила ро­боту Гуманітарного штабу. Укра­їнські профспілки забезпечують їжею та житлом людей, у яких по­страждали будинки, втрачено ро­бочі місця.

Голова ФПУ приділив увагу питанню співпраці з міжнарод­ними та європейськими проф­спілковими об’єднаннями, про­фесійними спілками Європи в пи­таннях надання допомоги потер­пілим від війни українцям. Так, за сприяння Європейської конфе­дерації профспілок було створе­но фонд солідарності, а також продовжено тиск на ЄС щодо санкцій проти РФ і організації підтримки біженців. ФПУ за сприяння європейських колег – австрійських, польських, іспан­ських, італійських профспілок і профоб’єднань вже протягом мі­сяця надає гуманітарну допомо­гу та фінансову підтримку. Таку допомогу отримали санаторно- курортні комплекси системи ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які розміщують вимушених пере­селенців, готельні комплекси та туристичні бази системи ПрАТ «Укрпрофтур». Фінансову під­тримку для спілчан надано об’єднанням профспілок у тих ре­гіонах, де тривають запеклі бої, а саме профоб’єднанням Чернігів­ської, Харківської, Сумської, Ми­колаївської областей. Також на­дано гуманітарну допомогу сана­торію «Антей» (Нові Санжари, Полтавська обл.) та обласному будинку дитини в Закарпатській області, профспілковому гурто­житку Федерації профспілок Во­линської області, гуртожитку на­вчального центру «Побужжя» Фе­дерації профспілок Хмельниць­кої області.

Голова ФПУ наголосив, що до­помога з-за кордону є додатковим компонентом, оскільки ФПУ має фонд солідарності, з якого вико­ристовує кошти на проведення солідарних акцій профспілок, але наразі ці кошти вирішили спрямувати на допомогу війську, людям, які постраждали й най­більше цього потребують. ФПУ є членською організацією Міжна­родної конфедерації профспілок, а також членом європейської спільноти – Пан’європейської ре­гіональної ради. До цих організа­цій входять десятки мільйонів спілчан. Ці поважні організації надають допомогу Україні, чи­нять тиск на свої уряди, щоб засу­дити агресію РФ та позбавити її членства в міжнародній проф­спілковій спільноті. «Ми коорди­нуємо свою роботу з нашими партнерами для допомоги біжен­цям, у тому числі за кордоном. Зокрема, Європейська конфеде­рація профспілок виділила близько 500 тис. євро на підтрим­ку вимушено переселених укра­їнців у країнах ЄС. Нам допома­гають профспілки Польщі, Сло­ваччини, вони надають речі пер­шої необхідності й навіть тимча­сове житло нашим землякам. Та­кож допомагають профспілкові організації Молдови, Болгарії та інших країн», – поінформував Григорій Осовий.

У заході взяли участь майже 70 профактивістів, які відповіли на запитання представників ЗМІ та своїх колег.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • МОВОЮ Ц ИФР

  • 16 санаторіїв ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» , а також інші профспілкові об’єкти відчинили двері для прийому переміщених осіб та біженців з перших днів війни.

  • Майже 100 тис. осіб було на­дано тимчасовий прихисток.

  • Понад 4,5 тис. осіб наразі про­живають у цих закладах, зо­крема жінки з дітьми, люди похилого віку, а також поранені під час війни, які проходять реабілітацію.

 

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Григорій Осовий,

Голова Федера ­ції профспілок України:

«Нам уже вда­лося консолідува­ти зусилля й роз­глянути питання в адміністративній раді МОП та зібрати необхідну кіль­кість голосів, щоб дати жорстку оцінку діям рашистів на нашій землі. Ми та­кож проводимо активну роботу, щоб у рамках МКП і ПЄРР призупинити член­ство ФНПР у цих міжнародних демо­кратичних структурах, оскільки ця ор­ганізація підтримала дії Путіна в Україні. Це має отримати належну оцінку міжнародних партнерів. Не міс­це російським профспілкам у демо­кратичних організаціях, які сповіду­ють та захищають мир».

Олександр Рябко,

голова Проф­спілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України:

«Профспілка трудящих металургій­ної і гірничодобувної промисловості України надає допомогу ЗСУ та пра­цює на захист прав працівників.

Війна потребує міцного тилу, і саме профспілки забезпечують надійний трудовий фронт».

Тетяна Євдокимова,

голова Сумської обласної ради профспілок:

«Профспілки, об’єднавшись із соціальними парт­нерами, надають допомогу бійцям тероборони, які боронять місто. Під­тримують лікарів та усіх, хто самовід­дано працює у надскладних умовах війни. Для людей важливо, що ми тут, поруч з ними, згуртовані й разом пра­цюємо на перемогу».

Валерій Матов,

голова Проф­спілки працівни­ків атомної енергетики та промисловості України:

«Профспілки підтвердили свою згуртованість і здатність виживати навіть у таких умовах, шукаючи нові форми роботи. Атомники підтримують стабільний рівень виробництва елек­троенергії, забезпечують діяльність енергоблоків атомних станцій, радіо­логічну безпеку на захоплених воро­гом АЕС, зокрема в м. Енергодарі та нещодавно звільненій від окупантів ЧАЕС».

Микола Субота,

голова правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»:

«Профспілки забезпечують лю­дей їжею та житлом. За рішенням Гу­манітарного штабу, тимчасові пересе­ленці з особливими потребами отри­мують допомогу безкоштовно, а інші люди, в тому числі члени профспілок, мають знижку на проживання в сана­торно-курортних закладах».

 

СПО ПРОФСПІЛОК: ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ


4 квітня відбулося засідання Спільного представницького ор­гану репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні у режимі конференції Zoom .

На засіданні було розглянуто питання щодо регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану, делегування представників СПО об’єднань профспілок до складу тристо­ронньої делегації України для участі у 110-й сесії Міжнарод­ної конференції праці, звер­нення Мінекономіки щодо ви­значення шкоди, понесеної працівниками внаслідок збройної агресії. З усіх розгля­нутих питань прийнято відпо­відні рішення.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ТА КОЛЕКТИВНО- ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

09.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання