« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ЄКП ПОВТОРНО ЗАСУДЖУЄ ВТОРГНЕННЯ ДО СУВЕРЕННОЇ ДЕРЖАВИ та вимагає негайного припинення воєнних дій

ЄКП ПОВТОРНО ЗАСУДЖУЄ ВТОРГНЕННЯ ДО СУВЕРЕННОЇ ДЕРЖАВИ та вимагає негайного припинення воєнних дій

 

На засіданні Вико ­навчого комітету Єв­ропейської конфеде­рації профспілок 16– 17 березня було за­тверджено Резолю­цію, у якій ЄКП по­вторно засуджує вторгнення до суве­ренної держави з по­рушенням міжнарод­ного права та закли­кає Росію поважати територіальну ціліс­ність України. ЄКП вимагає негайного припинення воєнних дій, наполягає на тому, щоб російські війська залишили країну, закликає роз­почати діалог та пе­реговори про мир.

Є КП висловлює солідарність з усім народом, трудящими та профспілками України. Прагнен­ня миру та демократії є фунда­ментальною цінністю профспіл­кового руху й необхідною умовою забезпе­чення безпеки, соціальної справедливості, прав трудящих та людини.

ЄКП підтримує всі політичні й дипломатичні ініціативи та санкції для забезпечення миру, закликає надати гуманітарну допомогу українському населенню в Україні, а також прийняти та підтримати біженців у Європі.

ЄКП засуджує репресії в Росії проти тих, хто виступає за припинення війни в Україні, зобов’язується підтримувати російські профспілки, працівників, активістів та паци­фістів, які в ненасильницький спосіб висту­пають проти війни, висловлює солідарність з російським та білоруським народами, які постраждали від наслідків санкцій чи форм дискримінації через війну, в якій вони не винні.

 

ЄКП, зокрема, вимагає від міжнародних інституцій, особливо від Європейського Союзу та держав-членів:


Негайно вжити заходів для досягнення припинення вогню та сприяти переговорам для початку мирного процесу з дотриман ­ням демократії, прав людини та міжнарод­них конвенцій.

Підштовхнути Путіна та його уряд до при­пинення агресії та вторгнення і початку ре­альних переговорів, посилити тиск за допо­могою всіх необхідних форм санкцій, спря­мованих безпосередньо проти інтересів та активів російського керівництва й еліти, а також поширити їх на Білорусь за її участь у військовій агресії в Україні.

Розслідувати злочини проти людяності, скоєні в Україні під час вторгнення, та при­тягнути винних до відповідальності.

Розпочати конкретний діалог з Україною щодо процесу вступу країни до ЄС.

Створити повністю захищені гуманітарні коридори, щоб переміщені особи могли пе­реїхати до безпечніших районів України, а ті, хто потребує захисту, могли безпечно за­лишити країну, розробити плани прийому та переселення на території ЄС.

Визнати особливе становище жінок і дітей у зонах конфліктів та після прибуття, вклю­чаючи ризики експлуатації і гендерного на­сильства, зокрема сексуального насиль­ства та торгівлі людьми.

Надати фінансову допомогу для забезпе­чення гуманітарної допомоги українському населенню, яке залишилося в країні, через українські профспілки.

Рішуче засудити заяви ФНПР на підтримку агресії Путіна проти України, які супере­чать нашим цінностям і принципам. Закли­кати ФНПР відмовитись від своєї позиції та чітко висловитись на користь миру та демо­кратії, а також проявити солідарність з українським народом.

Використати резерви ЄКП у розмірі до 500 тис. євро з метою залучення фінансування ЄС для надання гуманітарної допомоги українському населенню у співпраці з укра­їнськими профспілками, а також біженцям, переміщеним до держав-членів ЄС та країн регіону, у співпраці з профспілками цих країн.

 

ВРАХОВАНО ПРОПОЗИЦІЇ ПРОФСПІЛОК

4 березня ц.р. ФПУ звер ­нулася до Уряду з ініціа­тивою щодо звільнення від оподаткування по­датком на доходи фізич­них осіб усіх видів допо­моги громадянам, по­страждалим унаслідок воєнних дій, з усіх дже­рел без обмеження роз­мірів такої допомоги.

Зокрема, ФПУ зазначала про необхідність внесення змін до порядку надання неці­льової благодійної допомоги постраждалим від екологіч­них катастроф, стихійних лих, аварій, епідемій, епізоотій (до­повнення: від воєнних дій).

Законом України «Про вне­сення змін до Податкового ко­дексу України та інших зако­нодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15 березня 2022 року враховано профспілкові про­позиції.

Зокрема, змінами до пере­ліку цільової або нецільової благодійної допомоги, що на­дається платнику податку і не включається до оподатковува­ного доходу, його доповнено допомогою платнику податку, який постраждав унаслідок «збро й ної агресії РФ у період ді ї правового режиму воєнно­го, надзвичайного стану».

Зазначаємо, що у пп. 170.2 ст. 170 встановлено, що «для цілей цього підпункту вважа­ється цільовою благодійною допомогою та не підлягає опо­даткуванню профспілкова ви­плата, здійснена за рішенням профспілки, прийнятим в установленому порядку на ко­ристь члена такої профспілки, який має статус постраждало­го внаслідок обставин, зазна­чених у цьому підпункті».

Варто також зазначити, що тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасу­вання воєнного стану в Украї­ні, а також протягом наступ­них 12 місяців після припи­нення або скасування такого воєнного стану мають право не нараховувати, не обчислю­вати та не сплачувати єдиний внесок за себе такі особи:

фізичні особи – підприєм­ці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподатку­вання;

особи, які провадять неза­лежну професійну діяльність;

члени фермерського гос­подарства, якщо вони не нале­жать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підста­вах.

Також у разі відсутності доходу в таких осіб не застосо­вується вимога щодо міні­мальної суми єдиного внеску на рівні мінімального страхо­вого внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

На період мобілізації робо­тодавці – платники єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування, фі­зичні особи-підприємці, які належать до другої та третьої груп платників єдиного по­датку, а також юридичні осо­би, які належать до третьої групи платників єдиного по­датку, мають право за влас­ним рішенням не сплачувати єдиний внесок за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил Укра­їни. Відповідні суми єдиного внеску, нараховані та не спла­чені роботодавцями, сплачу­ються за рахунок держбюдже­ту, крім періодів, у яких на­ймані працівники, призвані на військову службу, отриму­вали доходи у вигляді грошо­вого забезпечення, з яких було сплачено єдиний внесок за ра­хунок державного бюджету.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ ФПУ

 

450 ГРН ЗА ПРИХИСТОК

За дорученням Президента України Урядом розроблено соціальний пакет для під ­тримки внутрішньо перемі­щених осіб, яким врегульову­ються питання соціальних виплат, працевлаштування, а також розміщення осіб, які втратили або вимушено по­кинули своє житло.

За інформацією Мінрегіону, власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отри­мають гарантовану державну під­тримку в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, не­залежно від віку, для компенсації ви­трат на комунальні послуги.

Власники житла, які бажають дати прихисток внутрішньо переміщеним особам, повинні звернутись до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Та­кож цю інформацію можна надати че­рез вебсайт Прихисток, надалі це можна буде зробити через застосунок Дія. Органи місцевого самоврядуван­ня мають сформувати реєстр житло­вого фонду, доступного для розмі­щення. Це дозволить розмістити яко­мога більше людей.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ

27.03.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання