« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

24 лютого 2022 року Верховна Рада України затвердила Указ Президента України «Про вве­дення воєнного стану в Україні» № 64/2022.

ДІЇ ПРАЦІВНИКА ТА РОБОТОДАВЦЯ

ВТРАЧЕНИЙ ЗВ’ЯЗОК З

ПРАЦІВНИКОМ

Якщо роботодавець не може зв’язатися з працівником, який відсут­ній на робочому місці, не вийшов на зв’язок, або з інших причин, то робото­давцю необхідно табелювати його від­сутність кодом «НЗ» («відсутність з нез’ясованих причин»).

Після з’ясування обставин та вияв­лення, що причини були поважні, можна скорегувати табель кодом «І» («інші причини нез’явлення»).

ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА

У випадку якщо для працівників проїзд до робочого місця неможливий через об’єктивні причини (небезпека, зупинений транспорт тощо), проте вони можуть виконувати роботу дис­танційно, необхідно видати наказ про запровадження дистанційної роботи. У такому разі слід ознайомити праців­ників з вищезгаданим наказом засоба­ми електронного зв’язку.

Для працівників, які не можуть ви­конувати роботу дистанційно, робото­давцю необхідно оголосити простій. Відповідно до статті 34 КЗпП України простій – це зупинення роботи, викли­кане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для вико­нання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Згідно статті 113 КЗпП України час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення каранти­ну, встановленого Кабінетом Міні­стрів України, оплачується з розрахун­ку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небез­печна для життя чи здоров’я працівни­ка, або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середови­ща не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

ПРИЗОВ (ВСТУП) НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

За умови, якщо працівника призва­ли на військову службу й він повідо­мив про це роботодавцю, останньому необхідно видати наказ про увільнен­ня працівника від роботи зі збережен­ням середнього заробітку, місця робо­ти та посади (ст. 119 КЗпП України) після отримання відповідних підтвер­джуючих документів.

ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛУЧИЛИ ДО ТРУ­ДОВОЇ ПОВИННОСТІ АБО СУСПІЛЬ­НО КОРИСНИХ РОБІТ

Під час введення та дії воєнного стану можуть запровадити трудову по­винність для працездатних осіб. У ви­падку повідомлення працівника про його залучення до суспільно корисних робіт, роботодавцю необхідно видати наказ про збереження за працівником робочого місця або посади (п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий ре­жим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389- VIII ). Підставою слугувати­ме рішення місцевого органу влади або органу місцевого самоврядування, що має оприлюднюватися на офіцій­них сайтах вищезгаданих органів.

Порядок залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до сус­пільно корисних робіт та питання їх­нього соціального захисту з урахуван­ням вимог Закону України «Про право­вий режим воєнного стану» визнача­ються Кабінетом Міністрів України.

 

ПРАВА ПРАЦІВНИКА, ЯКИЙ ВИЇХАВ З МІСЦЯ ПОСТІЙНОГО ПЕРЕБУВАННЯ В МЕЖАХ УКРАЇНИ АБО ЗА КОРДОН

На сьогодні невідомо про кількість українців, які залишили місце по­стійного проживання внаслідок масштабно­го наступу РФ на Украї­ну, розпочатого 24 лю­того 2022 року.

Наразі близько мільйона українців покинули Україну і виїхали за її межі. Багато людей, які були зму­шені шукати притулок для себе та своїх дітей в іншій місцевості Укра­їни або за кордоном, мають трудові відносини. Проте можливості пові­домити про факт переїзду або виїз­ду з України у них відсутні.

У випадку, якщо працівник повідо­мив роботодавця, що перебуває в ін­шій місцевості в межах України й оформлює документи на отримання статусу ВПО, після отримання зая­ви про припинення трудових відно­син роботодавцю необхідно видати відповідний наказ щодо зазначено­го працівника.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутріш­ньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 року № 1706- VII (далі – Закон) внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебу­ває на території України на закон­них підставах та має право на по­стійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного харак­теру.

Згідно з частиною 4 статті 7 Закону, внутрішньо переміщена особа, яка не звільнилася з роботи (не припи­нила інший вид зайнятості), у разі неможливості продовження роботи (іншого виду зайнятості) за попере­днім місцем проживання для набут­тя статусу безробітного й отриман­ня допомоги по безробіттю та соці­альних послуг за загальнообов’язковим державним соціаль­ним страхуванням на випадок без­робіття може припинити трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про при­пинення працівником трудових від­носин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надісла­на роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до ньо­го такої заяви). У разі припинення приймання поштових відправлень на/з території адміністративно-те­риторіальної одиниці, з якої здій­снюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у статті 1 Закону, така заява пода­ється до відповідного районного, міськрайонного, міського, районно­го у місті центру зайнятості за міс­цем проживання внутрішньо пере­міщеної особи.

За умови, якщо працівник повідо­мив роботодавця, що перебуває за кордоном і оформлює в країні пере­бування документи для отримання статусу біженця, після отримання заяви про припинення трудових від­носин роботодавцю необхідно вида­ти відповідний наказ щодо зазначе­ного працівника.

ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВСТУПИЛИ ДО ЛАВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Після запровадження воєнного стану багато наших земляків-спілчан всту­пили до лав територіальної оборони.

1 січня 2022 року введено в дію Закон України «Про основи національного спротиву», що визначає правові й орга­нізаційні засади національного спро­тиву, основи його підготовки та веден­ня, завдання і повноваження сил безпеки і сил оборони тощо.

Отже, територіальна оборона України – сис­тема загальнодержавних, військових та спеці­альних заходів, що проводяться у мирний час та в особливий період для протидії військовим загрозам, а також для надання допомоги у за­хисті населення, територій, довкілля та майна від надзвичайних ситуацій.

Умови вступу до Сил тероборони:

– звернутися до найближчого територіаль­ного центру комплектування та соціальної під­тримки з військово-обліковим документом;

– пройти співбесіду з інструктором та пред­ставником підрозділу територіальної оборони;

– пройти військово-медичну комісію та зі­брати документи (копії паспорта, ідентифіка­ційного коду, характеристики, довідку про склад сім’ї, довідку про несудимість).

Далі формується особиста справа кандидата у територіальному центрі комплектування, яка направляється командиру підрозділу тери­торіальної оборони. Він ухвалює рішення про укладання контракту з кандидатом на військо­ву службу в Силах тероборони.

Складові територіальної оборони:

військова; цивільна; військово-цивільна.

Військова складова тероборони включає ор­гани військового управління, військові части­ни Сил територіальної оборони ЗСУ, інші сили і засоби сил безпеки та сил оборони, які залуча­ють до виконання завдань тероборони. Праців­ники, які долучилися до цієї складової, укла­дають контракти про проходження військової служби, призвані як резервісти або під час мо­білізації. Цивільна складова включає держор­гани, органи місцевого самоврядування, які за­лучають до тероборони.

Отже, зупинимося на військово-цивільній складовій тероборони, оскільки на сьогодні це найзатребуваніша форма взаємодії, включає в себе штаби зон (районів) тероборони та добро­вольчі формування територіальних громад, які залучають до територіальної оборони. З добро­вольцями тероборони укладають контракт від­повідно до статті 9 ЗУ № 1702, але наразі Міноборони не затвердив його форму. Водночас відповідний наказ про затвердження форми контракту добровольця територіального об’єднання та посвідчення добровольця тери­торіального об’єднання перебуває на доопра­цюванні.

Більш визначеною є ситуація з працівника­ми, які долучилися до військової складової тероборони. Щодо працівників, які вступили до добровольчих формувань територіальних громад, пряма норма відсутня.

Таким чином, на сьогодні на членів добро­вольчих формувань територіальних громад по­ширюються гарантії соціального та правового захисту, передбачені ЗУ «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та чле­нів їх сімей».

СТОРІНКУ ПІДГОТОВЛЕНО ДЕПАРТАМЕНТОМ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ФПУ

09.03.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання