« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ЯКІСНІ РОБОЧІ МІСЦЯ, ГАРАНТОВАНІ ТРУДОВІ ПРАВА, ГІДНА ЗАРПЛАТА ТА НАЛЕЖНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ЯКІСНІ РОБОЧІ МІСЦЯ, ГАРАНТОВАНІ ТРУДОВІ ПРАВА, ГІДНА ЗАРПЛАТА ТА НАЛЕЖНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

З аява Президії Федера­ції профспілок Украї­ни до Всесвітнього дня дій за гідну пра­цю та Міжнародного дня боротьби з бідністю

7 жовтня за ініціативою Міжна­родної конфедерації профспілок щорічно відзначається Всесвітній день дій за гідну працю. У цей день профспілки всіх країн єди­ним фронтом виступають на за­хист гідної праці задля визначен­ня найкритичніших проблем у сфері трудових відносин та їх ефективного врегулювання разом із соціально відповідальними вла­дою і бізнесом. У 2021 році Міжна­родна конфедерація профспілок затвердила тематику заходів до Дня гідної праці: «Новий соціаль­ний договір і робочі місця! Уряди повинні мати плани з підтримки та створення робочих місць».

Водночас Генеральна Асамб­лея ООН оголосила 17 жовтня Міжнародним днем боротьби з бідністю і закликала всі держави присвячувати цей День прове­денню конкретних заходів, пов’язаних з ліквідацією злиднів і бідності.

Запровадження в Україні євро­пейських стандартів життя та ви­хід її на провідні позиції в світі за­декларовано в стратегічних доку­ментах країни: Національній еко­номічній стратегії на період до 2030 року, Цілях сталого розвитку України на період до 2030 року та Угоді про асоціацію між Украї­ною та ЄС.

Національні пріоритети у за­безпеченні гідної праці визнача­ються у Програмі гідної праці МОП для України на 2020–2024 роки, яка є інструментом надан­ня підтримки МОП державам- членам та передбачає досягнен­ня трьох результатів, а саме:

– покращений соціальний діалог;

– інклюзивна та продуктивна зайнятість;

– поліпшені умови праці та соціальний захист.

Підписавши Програму Гідної праці, Уряд, роботодавці та проф­спілки підтвердили свою готов­ність до забезпечення гідної пра­ці задля покращення життя укра­їнського народу. Однак, розпоча­ті Урядом реформи поки не дають бажаних результатів у покращен­ні життя і добробуту людей. Соці­ально-економічна криза, спричи­нена пандемією COVID-19, гене­рувала зростання нерівності й по­ширення бідності в суспільстві, загострення проблем на ринку праці, підвищення тарифів на ко­мунальні послуги, зростання цін на енергоресурси та найнеобхід­ніші товари і послуги.

Як наслідок, в Україні:

– рівень безробіття населення зріс до 10,5%;

– заборгованість із заробітної плати збільшилась до 4 млрд грн;

– рівень бідності населення, зокрема серед працюючих, сяг­нув 15,8% (доходи нижче фактич­ного прожиткового мінімуму) та 41,3% (витрати нижче фактично­го прожиткового мінімуму);

– погіршилась фінансова ситу­ація у системі соціального страху­вання, що призвело до несвоєчас­ності отримання застрахованими особами страхових виплат (2,5 млрд грн – заборгованість Фонду соціального страхування з випла­ти допомоги по тимчасовій непра­цездатності і вагітності та поло­гах, 2 млрд грн – Фонду соціально­го страхування на випадок безро­біття з виплати допомоги по без­робіттю і частковому безробіттю);

– поширюється захворюва­ність на COVІD-19, зокрема най­більше серед медпрацівників (за­хворіли майже 90 тис. осіб);

– відбувається суттєве погір­шення умов і рівня безпеки пра­ці, що призвело у 2020 році до збільшення кількості нещасних випадків на виробництві майже на 60%. Зазначена тенденція спо­стерігається і цього року.

Незважаючи на рішучий про­тест національних профспілок і експертні висновки міжнародних профспілкових структур, україн­ська влада не полишила намірів ухвалити закони, що звужують трудові права та гарантії праців­ників, позбавляючи їх права на гідну працю в Україні, а проф­спілки – права представляти та захищати ці права. Це спонукає профспілки усіх рівнів до актив­них заходів з протидії просуван­ню таких законопроєктів, органі­зації масових протестних дій та широкої інформаційної кампанії.

Питання збереження існуючих та створення нових, сучасних та безпечних для клімату та праців­ників робочих місць з гідною оплатою праці та гарантованими трудовими правами перебувають у центрі уваги профспілок поряд з необхідністю забезпечення на­лежного соціального захисту, рів­ності та інклюзивності. Це визна­чено Стратегією діяльності Феде­рації профспілок України на 2021– 2026 роки «Час дій та якісних змін». Саме ці питання мають бути серед першочергових пріори­тетів Уряду.

ФПУ вітає підтримку Урядом низки профспілкових пропозицій, які лягли в основу вже прийнятих рішень, зокрема щодо підвищен­ня мінімальної заробітної плати понад фактичний розмір прожит­кового мінімуму для працездат­них осіб, активізації роботи з ра­дикального скорочення заборго­ваності із заробітної плати, вста­новлення додаткових «ковідних» доплат медикам, соціальним пра­цівникам та іншим працюючим, соціальних виплат на підтримку вразливих категорій населення.

Разом з тим, задля вирішення існуючих проблем у трудовій і соціально-економічній сферах, досягнення злагоди в суспільстві необхідно об’єднати зусилля й налагодити реальний та ефек­тивний соціальний діалог. Діє­вим майданчиком для обговорен­ня та вироблення узгоджених рі­шень з найбільш суспільно зна­чущих законопроєктів, держав­них стратегічних та програмних документів має стати Національ­на тристороння соціально-еконо­мічна рада, відновлення роботи якої підтримують профспілки.

Тільки через реалізацію прин­ципів гідної праці: створення якіс­них робочих місць з гідною заро­бітною платою, гарантованими трудовими правами, на засадах со­ціального діалогу з належним со­ціальним захистом, можна створи­ти умови для економічного відро­дження країни, викорінення бід­ності та зростання добробуту насе­лення, побудови нової людиноцен­тричної економіки, яка виведе Україну на європейський рівень.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

29.10.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання