« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ЗАХИСТИМО СВОЇ ТРУДОВІ ПРАВА І СВОБОДУ НА ОБ’ЄДНАННЯ В ПРОФСПІЛКИ!

ЗАХИСТИМО СВОЇ ТРУДОВІ ПРАВА І СВОБОДУ НА ОБ’ЄДНАННЯ В ПРОФСПІЛКИ!

 

7 жовтня, у Всесвітній день дій за гідну працю, проф­спілки виходять на Всеукраїнську попереджу­вальну акцію профспілок під гаслами «Захистимо свої тру­дові права і свободи на об’єднання в профспілки. Здобудемо краще життя!».

Учасники Всеукраїнської попе­реджувальної акції профспілок ви­магають від Уряду, Верховної Ради України, бізнес-асоціацій, транснаці­ональних корпорацій та усіх робото­давців:

ВИМОГА № 1

«Ні!» – прийняттю антитрудо­вих та антипрофспілкових зако­нопроєктів №№ 5371, 5388 і 2681.

STOP надуманій дерегуляції трудових відносин – самоусунен­ню Уряду і парламентської біль­шості від законодавчого гаран­тування трудових прав праців­ників та конституційної право­захисної функції профспілок!


Прийняття нового Трудового кодексу, який захистить людей праці.

Владо, руки геть від майна громадських організацій та профспілок!

Незважаючи на солідарну проти­дію українських профспілок та між­народних профспілкових організа­цій, застережень Міжнародної орга­нізації праці, влада продовжує про­сувати законодавчі ініціативи, які суттєво звужують трудові права працівників та нівелюють правоза­хисну функцію профспілок.

21 вересня 2021 року на пленар­ному засіданні Верховної Ради України прийнято в першому чи­танні проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодав­чих актів України щодо дерегуля­ції трудових відносин» (реєстр. № 5388). Законопроєктом нівелю­ється баланс прав та інтересів між роботодавцем та працівником, зна­чні переваги здобуває роботода­вець, тоді як права працівників сут­тєво обмежуються. (Детальний ана­ліз законопроєкту № 5388 «ПВ» пу­блікували у попередньому № 37-39 від 23 вересня 2021 року).

У разі прийняття законопроєктів № 5371 та № 5388 у цілому як законів України, вони охоплять своїм регу­люванням 90% працюючих та по­збавлять працівників прав та гаран­тій, визначених Кодексом законів про працю, фактично унеможливив­ши їх право на судовий та профспіл­ковий захист. Усе буде регулювати­ся індивідуальним трудовим дого­вором, працівників залишать сам на сам з роботодавцем, а держава самоусунеться від регулювання трудових відносин.

Профспілки наполягають на при­йнятті нового Трудового кодексу України. За основу можна взяти проєкти Трудового кодексу України (реєстр. № 2410) та Кодексу України про працю (реєстр. № 2410-1), розро­блені за участю профспілок.

Крім того, у порядку денному по­точної сесії парламенту залишаєть­ся законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра­їни (щодо окремих питань діяльнос­ті професійних спілок)» від 27 груд­ня 2019 року, реєстр. № 2681. Профе­сійні спілки є важливим інститу­том громадянського суспільства, їх діяльність має бути спрямована ви­ключно на підвищення рівня захис­ту прав, свобод та інтересів працю­ючих, як стверджують його автори. Проте водночас законопроєкт пе­редбачає суттєве обмеження прав і гарантій діяльності профспілок

ВИМОГА № 2

Гарантувати забезпечення кон­ституційного права громадян на повну і продуктивну зайнятість, гідну оплату праці, безпеку і здоров’я працюючих.

Гідна праця – безпечна праця! Конституція України гарантує кож­ному право на належні, безпечні та здорові умови праці. В реальному житті більшість роботодавців не за­безпечують безпечні умови праці!

Реальний захист працівника за­безпечується там, де є профспілкова організація!

ВИМОГА № 3

Доступні для населення спра­ведливі ціни на український газ, тарифи на електроенергію та ко­мунальні послуги.

Вільний ринок енергоносіїв не по­винен знищувати вітчизняну про­мисловість, робочі місця і соціальну сферу.

Профспілки переконані, що по­літика у цій сфері потребує вдоско­налення, адже вона має базуватись виключно на соціально спрямова­них принципах, а саме: прозорість, доступність, справедливість, обов’язковість економічного об­ґрунтування цін і тарифів, наяв­ність соціальних тарифів для враз­ливих категорій споживачів.

Удосконалення державної цінової політики потрібно здійснювати після розгляду пропозицій на засіданнях Національної тристоронньої соціаль­но-економічної ради.

ВИМОГА № 4

Для скорочення бідності та со­ціальної нерівності затвердити Держбюджет України на 2022 рік з безумовним дотриманням ви­значених законами України роз­мірів грошових виплат і соціаль­ного захисту громадян, зокрема:

мінімальної заробітної плати – 6900 грн;

мінімальної пенсії – 3600 грн;

посадового окладу першого тарифного розряду у бюджетній сфері – 6500 грн.

Показники основних державних соціальних стандартів і гарантій у проєкті Держбюджету України на 2022 рік порушують низку норм за­конодавства та положень Генугоди, зокрема:

– прожитковий мінімум для пра­цездатних осіб з 1 січня 2022 року пе­редбачено в розмірі 2481 грн (зани­жений більш ніж удвічі проти фак­тичного розміру прожиткового мі­німуму – 5622 грн у цінах серпня 2021 р.); пропозиція профспілок – 6514 грн з 1 січня 2022 року;

– мінімальну заробітну плату з 1 січня 2022 року передбачено в розмі­рі 6500 грн (зростання лише на 3,1%, що нижче навіть рівня інфляції – 6,2%; порушено домовленості Гену­годи щодо співвідношення міні­мальної заробітної плати до серед­ньомісячної заробітної плати на кі­нець року на рівні 50% – зазначене співвідношення знижується з 47,7% у 2021 р. до 42,9% у 2022 р.); пропози­ція профспілок – не менше 6900 грн з 1 січня 2022 року;

– мінімальну пенсію з 1 січня 2022 року передбачено в розмірі 1934 грн (занижено майже вдвічі проти фактичного прожиткового мініму­му для непрацездатних осіб – 3659 грн у цінах серпня 2021 р.), пропози­ція профспілок – не менше 3616 грн з 1 січня 2022 року;

– посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС із 1 січня 2022 року передбачено в розмірі 2893 грн (не забезпечено норму Ге­нугоди про скорочення розриву між розмірами посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та фактичним розміром про­житкового мінімум для працездат­них осіб, який зростатиме з 2631 грн у 2021 р. до 2880 грн у 2022 р.), пропо­зиція профспілок – на рівні фактич­ного розміру прожиткового мініму­му для працездатних осіб, тобто 6514 грн.

ВИМОГА № 5

До кінця цього року виплатити заборговану 140 тис. працівникам заробітну плату у розмірі майже 4 млрд грн.

Профспілки вимагають прийня­ти на VI сесії Верховної Ради Украї­ни законопроєкти, якими будуть га­рантовані виплати працівникам у разі банкрутства підприємства.

Заробітна плата – власність працівника!

Також профспілки вимагають забезпечити у Держбюджеті Украї­ни на 2022 рік достатній обсяг фі­нансування видатків на оплату пра­ці працівників галузей бюджетної сфери та підприємств, що фінансу­ються за рахунок держбюджету.

ВИМОГА № 6

Забезпечити повну і своєчасну виплату лікарняних, декретних, соціальних послуг та пенсій! При­пинити одержавлення самовряд­них фондів загально обов’язкового соціального страхування, ліквіду­вати дефіцит їх бюджетів та Пен­сійного фонду.

ВИМОГА № 7

Забезпечити конституційне право на якісну доступну освіту, медичні послуги

29.10.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання