« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ТОКСИЧНІ ЗАКОНОПРОЄКТИ

ТОКСИЧНІ ЗАКОНОПРОЄКТИ

 

О днією з вимог Всеукраїн­ської попереджувальної акції протесту профспілок, яка відбудеться 7 жовтня ц.р. у м. Києві, є вимога щодо забезпечення прийняття со­ціально спрямованого Державного бюджету України на 2022 рік.

Метою профспілок є закріплення у проєкті Закону України «Про Дер­жавний бюджет України на 2022 рік» (реєстр. № 6000) визначених закона­ми розмірів державних соціальних стандартів і гарантій та скорочення масштабів бідності і соціальної не­рівності в Україні.

За даними Департаменту право­вого захисту апарату ФПУ, станом на 27 вересня 2021 року у Верховній Раді України зареєстровано та про­ходять узгоджувальні процедури в Кабінеті Міністрів України більше 20 законопроєктів та нормативно- правових актів, які суттєво зачіпа­ють права й інтереси найманих пра­цівників і профспілок.

Насамперед, це законопроєкти «Про внесення змін до деяких зако­нодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин» (реєстр. № 5388 від 16.04.2021) і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середньо­го підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність» (ре­єстр. № 5371 від 13.04.2021), а також проєкт Закону України «Про внесен­ня змін до Кодексу законів про пра­цю України щодо удосконалення процедури вирішення індивідуаль­них трудових спорів» (реєстр. № 5555 від 24.05.2021), які суттєво вплива­ють на трудові відносини в Україні не на користь працівників. Зазначе­ний законопроєкт № 5388, незважа­ючи на жорсткий протест профспі­лок та їх представників у парламен­ті – народних депутатів Вадима Ів­ченка, Сергія Рудика та ін., за раху­нок голосів провладної більшості було прийнято 21 вересня ц.р. у пер­шому читанні.

Такі акти, як проєкт Закону Укра­їни «Про внесення змін до деяких за­конодавчих актів України щодо вре­гулювання питань формування про­житкового мінімуму та створення передумов для його підвищення» (реєстр. № 3515 від 20.05.2020), або проєкт Закону України «Про заходи щодо упорядкування системи роз­рахунків розмірів прожиткового мі­німуму, соціальних виплат, грошо­вих платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору)» (реєстр. № 5045 від 08.02.2021) погіршують со­ціальний захист працівників.

Низка законопроєктів негативно впливатимуть на рівень соціального страхування та пенсійного забезпе­чення, несуть загрози соціальному діалогу, порушують право на об’єднання тощо. Так, законопроєк­том «Про внесення змін до деяких за­конодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності профе­сійних спілок)» (реєстр. № 2681 від 27.12.2019) обмежуються основні принципи діяльності профспілок, а саме їх незалежності, самоврядності та невтручання держави в їх діяль­ність. Обмежуються у створенні профспілок представники малого бізнесу, запроваджується заборона створення первинних профспілко­вих організацій на підприємствах та в установах чисельністю менше 10 працівників. Крім того, виключаєть­ся визначене у статті 247 КЗпП Укра­їни та статті 33 Закону про профспіл­ки право виборного органу профспіл­ки вимагати звільнення керівника підприємства, якщо він порушує за­конодавство про працю, не дотриму­ється положень колективного дого­вору чи ухиляється від його укладан­ня. Зазначений законопроєкт – це на­мір втручання представників влади у діяльність такої громадської інсти­туції, як профспілки.

Дискримінаційні норми законо­проєкту передбачають позбавлення можливостей захисту трудових прав, відсторонення профспілок від колективно-договірного регулюван­ня і соціального діалогу, а також ліквідацію нині діючих законодав­чих гарантій правозахисної діяль­ності профспілок у всіх трудових колективах, навчальних закладах. Також обмежуються права профспі­лок на участь у розгляді норматив­но-правових актів, що стосуються регулювання трудових, соціальних, економічних відносин з органами влади і місцевого самоврядування та встановлюють державний контроль над профспілками.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ГІДНА ПРАЦЯ – БЕЗПЕЧНА ПРАЦЯ!

К онституція України гаран­тує кожному право на належ­ні, безпечні та здорові умови праці.

У реальному житті біль­шість роботодавців не за­безпечують безпечні умо­ви праці.

В Україні сьогодні:

близько 70% підпри­ємств не відповідають ви­могам норм безпеки та гігі­єни праці;

майже кожен третій робітник працює в шкідли­вих та небезпечних умовах.

Щодня:

3–4 працівники гинуть на роботі під час виконан­ня трудових обов’язків;

25–30 працівників отри­мують виробничі травми різного ступеня тяжкості.

Реальний захист пра­цівника забезпечується там, де є профспілкова ор­ганізація!

Реалізуючи свої законні права, профспілки сьогодні:

здійснюють громад­ський контроль за станом умов праці;

захищають права пра­цюючих членів профспілок і потерпілих на виробни­цтві;

вимагають від робото­давця створення безпечних умов праці.

Представники профспі­лок є в уряді і парламенті.

Не будь байдужим до своєї долі – знай свої права та вмій їх захистити.

Не знаєш своїх прав – звертайся до профспілки!

Боротьба профспілки за гідну працю – це захист твого життя та здоров’я!

Немає профспілки у вашому колективі – об’єднуйтесь і створюйте профспілкову організацію.

ПРАЦІВНИКУ, ЯКЩО ПІД ЧАС ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТИ СТИКАЄШСЯ І3:

незаконним звільнен­ням;

невиплатою заробітної плати або необґрунтованим її зменшенням;

скороченням чисельнос­ті або штату працівників;

ліквідацією чи реорга­нізацією підприємств, змі­ною форм власності або частковим зупиненням ви­робництва;

невиконанням умов ко­лективного договору, угоди;

введенням неповного робочого дня чи тижня без твоєї згоди;

погіршенням умов пра­ці, небезпечних для життя;

забороною створення профспілкової організації;

примусовим направ­ленням у відпустку без збе­реження зарплати;

застосуванням надурочної необлікованої або незадекларованої праці;

несплатою роботодав­цем єдиного внеску на загальнообов’язкове дер­жавне соціальне страхуван­ня та податків,

не мовчи, захищай себе та своє право на працю!

Звертайся за захистом своїх порушених трудових та профспілкових прав:

до профспілки, членом якої ти є;

до центрів (служб) правового захисту при об­ласних об’єднаннях проф­спілок;

до правових інспекто­рів праці апарату Федера­ції профспілок України за адресою: м. Київ, май­дан Незалежності, 2, Будинок профспілок, 3-й поверх, к. 312, 313; або за телефонами гарячої лінії: (044) 205-76-46, 205-76-47.

 

В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!

Якщо ти:

маєш активну громадянську позицію;

прагнеш боротися за справедливість для всіх;

вмієш контактувати з людьми;

бажаєш брати участь у реальному жит­ті та управлінні підприємством;

29.10.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання