« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ПРОФСПІЛКИ ВИХОДЯТЬ НА ПРОТЕСТ

ПРОФСПІЛКИ ВИХОДЯТЬ НА ПРОТЕСТ

 

5 жовтня в УНІАН відбулась прес- конференція на тему «Захисти­мо свої трудові права і свободи на об’єднання в профспілки. Здобудемо краще життя!».

Спікерами виступили Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України Осовий Григорій, за­ступники Голови СПО: голова Конфедерації вільних профспілок України, народний де­путат України Михайло Волинець, голова Федерації профспілок транспортників Укра­їни Вадим Бубняк і голова Київської облас­ної ради профспілок Василь Хвостіков.

Вони презентували позицію націо­нальних профцентрів – членів СПО об’єднань профспілок та заходи з проти­дії системному наступу влади на законні права та інтереси працівників і профспі­лок, порушенню конституційного права на об’єднання у профспілки, намаганню нав’язати і узаконити «рабське» трудове законодавство та іншим антисоціальним законодавчим ініціативам.

У своєму виступі Григорій Осовий наго­лосив, що всі п’ять національних профоб’єднань, які входять до Спільного представницького органу профспілок, вима­гають від влади припинити порушення тру­дових прав українців і закликають Верховну Раду, Уряд і представників бізнесу не лобію­вати антитрудові, антипрофспілкові закони.

Профспілковий лідер анонсував проведення Всеукраїнської поперед­жувальної акції профспілок на захист трудових прав працівників 7 жовтня в м. Києві та регіонах України, а також озвучив профспілкові вимоги до вла­ди. І підкреслив, що всеукраїнська ма­ніфестація в м. Києві проводитиметь­ся у Всесвітній день дій за гідну пра­цю, щоб трудівники змогли продемон­струвати свою солідарність і заявити про свої права на працю, гідні умови життя, гідну заробітну плату і безпеч­ні умови на робочих місцях.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ПРАЦІВНИКУ! ТИ ЗНАЄШ ПРО ЗАКОНОПРОЄКТ УРЯДУ ПРО ДЕРЕГУЛЯЦІЮ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН?


Урядовий законопроєкт № 5388 від 16.04.2021 передбачає:

Тобі нададуть право «диктувати» умови праці робо­тодавцю. Звісно, якщо домовишся з роботодавцем.

За пошкодження обладнання роботодавця – неси по­вну матеріальну відповідальність.

Захисту від свавілля роботодавця немає.

Скасовується процедура надання згоди профспілки на звільнення працівника.

«Дерегуляція» – це чергова спроба твого «закріпачення»!

Тебе захистить лише профспілка!

21 вересня 2021 року законопроєкт № 5388 прийняли в першому читанні за основу.

 

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «ФОРМАЛЬНА ЗАЙНЯТІСТЬ – ОДИН З КРИТЕРІЇВ ГІДНОЇ ПРАЦІ»

Н апередодні Всесвітнього дня дій за гід­ну працю, що відзначається 7 жовтня в усьому світі, в м. Тернополі відбу­лось виїзне засідання колегії Державної служби України з пи­тань праці за участю за­ступника Голови ФПУ Василя Андреєва і за­ступника міністра еко­номіки України Світла­ни Глущенко.

Учасники розглянули досить широке коло пи­тань, що стосувалися бо­ротьби з неформальною за­йнятістю, загальний стан з безпекою праці в Україні й окремо ситуацію з безпе­кою праці в лісових госпо­дарствах. Ішлося про різке зростання рівня травма­тизму, в тому числі смер­тельного, на підприєм­ствах у лісозаготівлі.

У своєму виступі Ва­силь Андреєв підкреслив, що у досягнення успіш­них результатів кампанії боротьби за формальну за­йнятість зробили свій вне­сок і фахівці ФПУ, які пра­цювали в робочій групі з протидії неформальній за­йнятості, а також проф­спілкові організації, що брали участь у кампанії з підвищення обізнаності про боротьбу з неформаль­ною зайнятістю, агітуючи за укладення трудових до­говорів на регулярній основі навіть у тих галу­зях, які є лідерами з не­формальної зайнятості, а це галузі готельного гос­подарства, роздрібної тор­гівлі, будівництва, агро­промислового комплексу.

Щодо питань контролю за забезпеченням безпеч­них умов праці, слід за­значити про скорочення кількості працівників, які постраждали на робо­чому місці. Але якщо взя­ти галузі економіки, які були в минулому і поза­минулому році серед «лі­дерів», там вони залиша­ються і зараз. Серед них – медична галузь через по­ширення COVID-19, будів­ництво та агропромисло­вий комплекс, які трима­ють «першість» у незави­дній боротьбі за те, яка га­лузь вб’є більше людей на робочому місці.

Водночас особливу увагу учасники засідання приділили розгляду пи­тання різкого зростання травматизму серед лісо­рубів. У результаті спіль­ної роботи з Профспілкою працівників лісового гос­подарства України було визначено тези, з якими в своєму виступі Василь Андреєв ознайомив чле­нів колегії та заступника міністра економіки, а саме про допуск до робо­ти некваліфікованих пра­цівників і повне ігнору­вання маленькими госпо­дарствами правил безпеч­ної праці, що призводить до десятків смертей на тих ділянках лісового гос­подарства, які раніше були безпечним місцем роботи для українців.

Після засідання колегії Держпраці відбулась від­верта розмова Василя Ан­дреєва зі Світланою Глу­щенко щодо законодавчих ініціатив, що стали пред­метом збурення трудя­щих, профспілкового се­редовища й акції протес­ту, яку проводять проф­спілки України 7 жовтня у Всесвітній день дій за гід­ну працю. З цього приводу заступник міністра зазна­чила, що в міністерстві ві­домо про акцію, і що в рам­ках Національної тристо­ронньої соціально-еконо­мічної ради першим віце- прем’єр-міністром – міні­стром економіки України Олексієм Любченком по­ставлено завдання набли­зити позиції з тим, щоби знизити соціальний тиск усередині трудових колек­тивів, які представлені профспілками в україн­ському суспільстві та між­народних інституціях.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

29.10.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання