« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ВІТАННЯ ДЕЛЕГАТАМ VIII З’ЇЗДУ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

ВІТАННЯ ДЕЛЕГАТАМ VIII З’ЇЗДУ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

 

Денис Шмигаль,

Прем’єр-міністрУкраїни:


«Шановні друзі!

Щиро вітаю делегатів та гос­тей VIII з’їзду Федерації проф­спілок України!

ФПУ є відомою та найчисель­нішою громадською організаці­єю в державі, що принципово і послідовно захищає трудові та соціальні права мільйонів пра­цівників усіх галузей економіки.

Співпраця Уряду з профспіл­ками базується на розумінні спільних цінностей, які, насам­перед, стосуються захисту прав та інтересів людини.

Уряд вдячний усім проф­спілковим організаціям, їх ак­тивним членам, які відстою­ють принципи соціальної спра­ведливості, своєю діяльністю сприяють збереженню еконо­мічного потенціалу держави, беруть активну участь в прове­денні суспільно важливих ре­форм.

Бажаю делегатам з’їзду і всім профспілковим активістам плідної роботи, спрямованої на утвердження сильного проф­спілкового руху!».

 

Шаран Барроу,

генеральний секретар Міжнародної конфедерації профспілок:

«Бажаю вам успішного з’їзду та дуже шкодую, що не можу бути разом з вами.

Світ дійсно перебуває у важкій ситуа­ції. Навіть до кризи CO VID-19 – ви зна­єте реалії – ви протистояли урядовій політиці, яку чимало працівників не по­діляють і мають на це поважні причи­ни: атаки на трудові права, втрата ро­бочих місць, наслідки якої не були пом’якшені. Це факт, що працюючі люди відчувають розчарування та гнів – у цій ситуації профспілки ще більш потрібні.

Тому цей з’їзд дуже важливий для ва­ших членів, але і ми з нетерпінням очі­куємо його результатів – вони допомо­жуть нам зрозуміти, що ми мо жемо зробити для зміцнення глобальної солі­дарності.

Дякую вам за вашу мужність. Ми під­тримуємо вас і солідарні з вами. Ми бу­демо й надалі стояти з вами пліч-о-пліч як завжди».


Сергій Томіленко,

голова Національної спілки журналістів України:

«Шановні делегати!


Національна спілка журналістів України засвідчує вам свою повагу, ві­тає з проведенням VIII з’їзду ФПУ та щиро дякує за під­тримку українських журналістів, зокре­ма працівників дру­кованих засобів ма­сової інформації.

ФПУ стоїть на сто­рожі трудових прав українців, відстоює соціальні та трудові права працюючих. Окремої подяки за­слуговує те, що ви не забуваєте про жур­налістів та праців­ників ЗМІ. Багато кроків на захист українських медій­ників було зроблено пліч-о-пліч нашою Спілкою та Федера­цією профспілок.

Сподіваємось на подальшу плідну спів працю!».

 

Лука Вісентіні,

генеральний секретар Європейської конфедерації профспілок та Пан’європейської регіональної ради:

«Брати і сестри, бажаю вам успішно­го проведення VIII з’їзду ФПУ, плідних та конструктивних дебатів, виважених рішень.

ЄКП продовжува­тиме надавати допо­могу профспілково­му руху України і го­това співпрацювати з українськими ор­ганами влади, своїм досвідом та експерт­ною допомогою зро­бити внесок у склад­ний процес реформ, щоб економічний, соціальний та демо­кратичний розвиток України приносив користь усім праців­никам та членам їх­ніх сімей».

 

Марія-Хелена Андре,

директор Бюро МОП з питань діяльності трудящих:

 «Прийміть найте­пліші вітання від ге­нерального директо­ра Міжнародної ор­ганізації праці Гая Райдера та колег із штаб-квартири МОП у Женеві.

З’їзд профспілок – це серце профспіл­кової демократії.

Хотіла би побажа­ти вім вам успішного з’їзду та плідних дискусій.

Реформа трудово­го законодавства може бути успіш­ною тільки якщо со­ціальні партнери бу­дуть залучені до неї і до їхньої думки бу­дуть дослухатися через реальний соці­альний діалог».

 

Також вітання делегатам VIII з’їзду ФПУ надійшли від:

Хассана Юсуфа,

президента Конгресу праці Канади:

«Як братські профспілки, ми повинні разом, скрізь боротися за захист соціальних прав, прав людини та профспілок.

Від імені 3 мільйонів канад­ських працівників, яких ми представляємо, бажаю вам плідного з’їзду й успіхів у від­стоюванні цих важливих пи­тань».

Джозефа Стредули,

президента Чесько- Моравської конфедерації профспілок:

«Дозвольте запевнити вас: ми завжди будемо захищати ваші трудові права й права лю­дини та сприяти профспілково­му інтернаціоналізму як засобу захисту та досягнення гідного життя працюючих людей».

Філліпа Мартіне,

генерального секретаря Загальної конфедерації праці Франції:

«ФПУ відіграє надзвичайно важливу роль у захисті прав трудящих України, й ми знає­мо, яку важку боротьбу ви ве­дете у надзвичайно непростих умовах. Ваша організація за­знає жорстоких і неприйнят­них атак з боку владних струк­тур. Будьте й надалі впевнени­ми у непохитній і братерській підтримці з боку ЗКП».

Едуарда Тумасяна,

голови Конфедерації профспілок Вірменії:

«Впевнений, що VIII з’їзд ФПУ ухвалить важливі й ефек­тивні рішення щодо зміцнення та розвитку профспілкового руху, посилення його ролі як головного захисника інтересів трудящих та як найважливі­шої сили громадянського сус­пільства і стане значущою по­дією для профспілок України».

Олега Будзи,

голови Національної конфедерації профспілок Молдови:

«Висловлюємо глибоку вдячність за нашу плідну співпрацю. Ми високо цінуємо вашу відданість солідарності та ваші досягнення у сфері за­хисту прав членів профспілок. Найкращі побажання ефектив­ного, успішного та продуктив­ного з’їзду!».

Пеггі Хессен Фольсвік,

президента Конфедерації профспілок Норвегії:

«Високо цінуємо ваші напо­легливі зусилля, спрямовані на забезпечення гідної праці та гідного життя через свободу об’єднання, та вашу боротьбу за соціальний діалог. Бажаємо вам успішного з’їзду й продо­вження побудови сильного та рівноправного профспілкового руху в Україні».

П’єра Паоло Бомбардьєрі,

генерального секретаря Італійського союзу праці:

«Українські профспілки cтикаються із значними ви­кликами, пов’язаними з покра­щенням якості життя грома­дян у країні. Забезпечення на­лежних умов праці, можли­вість регулярного та структу­рованого соціального діалогу, дотримання прав профспілок, Трудовий кодекс, який відпо­відає стандартам МОП, – ваші ключові вимоги».

Арнона Бар- Давіда,

голови Загальної федерації праці Ізраїлю:

27.05.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання