« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ДО З’ЇЗДУ ФПУ

ДО З’ЇЗДУ ФПУ

ПРАВО РЕПРЕЗЕНТУВАТИ ІНТЕРЕСИ ПРАЦІВНИКІВ

Ярема Жугаєвич,

голова Професійної спілки працівників авіабудування та машинобудування України


П рофспілковий рух на­шої країни стикаєть­ся із серйозними ви­кликами. Я додам: у черговий раз… Й сьо­годні актуальними залишають­ся ключові питання збереження єдності і зміцнення солідарнос­ті всіх профспілок, що входять до складу ФПУ – найчисельні­шого громадського об’єднання України. Від цього безпосеред­ньо залежить, наскільки в май­бутньому буде захищена люди­на найманої праці.

Профспілкам у поточний звітний період вдалося вберег­ти країну від чергового соціаль­ного збурення: ми не допустили ухвалення антисоціального трудового законодавства, яке б позбавило практично всіх пра­цюючих мінімальних трудових гарантій, що існують у більшос­ті цивілізованих країн світу.

За наполяганням профспілок вдалося збільшити розмір га­рантованої мінімальної зарпла­ти в кілька разів. Неодноразово було зірвано плани щодо різко­го і необґрунтованого підви­щення тарифів на житлово-ко­мунальні послуги.

З боку окремих представни­ків влади здійснюються спроби зазіхання не тільки на проф­спілкове майно, фонди соціаль­ного страхування, а й на саму інституцію соціального парт­нерства. Більш того, ці люди не розуміють ні сутності профспі­лок, ні їх особливого статусу, отриманого в історичній бо­ротьбі за свої права. До проф­спілок вони ставляться як до звичайної інституції громадян­ського суспільства, представ­ники якого постійно змінюють­ся, а кількість їх сягає не одно­го десятка тисяч.

Проте конвенціями МОП (зо­крема 87, 98 та 135), міжнарод­ними угодами та чинним зако­нодавством України, що випли­ває з міжнародного законодав­ства, чинного на території України, встановлено особливі прерогативи профспілок, які є єдиною організацією громадян­ського суспільства, яка має пра­во репрезентувати інтереси працівників. А саме наймані працівники є основою еконо­мічного зростання країни. Без їх самовідданої праці неможли­во забезпечити розвиток краї­ни, тому їхній захист – справа державної ваги. Саме тому профспілка – єдина уповнова­жена організація, що має право представляти інтереси найма­них працівників під час соці­ального діалогу. Ті, хто ігнорує цей факт, не мають на меті зро­бити нашу країну стабільною і розвинутою.

Дійшло до того, що у ЗМІ одна з народних депутаток на зауваження журналістів про те, що національне законодавство має бути підпорядковане між­народним нормам, цинічно за­явила, що денонсувати деякі конвенції МОП парламент поки не збирається. Чи можете ви собі уявити, щоб подібне заявив представник парламенту країн ЄС? Чи залишилося б це без на­слідків для нього?

Попри ці надважливі питан­ня профспілкам сьогодні дово­диться боротися за збереження зайнятості в усіх галузях. На­приклад, в авіабудуванні одне робоче місце створює мульти­плікаційний ефект в економіці і забезпечує до 10 робочих місць у суміжних галузях. Тому про­мислово потужні країни світу мають найкращу медицину, освіту тощо.

У нашої країни є унікаль­ний шанс зберегти ті надбання минулих поколінь, які ми отримали у спадок: Україна і досі входить до складу восьми держав світу, що мають за­мкнутий цикл авіабудування. Мені пощастило, що я працюю в цій галузі, а наразі й очолюю галузеву профспілку. В Украї­ні вміють і хочуть будувати свої літаки типу АН, які на сві­товому ринку є конкурентоздатними.

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕРКОМ – В АВАНГАРДІ БОРОТЬБИ ЗА ПРАВА ТА ІНТЕРЕСИ ШАХТАРІВ


С ергій Юнак, голова Дніпропетровської ТО профспілки пра­цівників вугільної промисловості, роз­повів про діяльність своєї організації.

Над колись квітучим вугіль­ним регіоном Західного Донба­су сьогодні нависла серйозна загроза закриття шахт, втрати потужного потенціалу висококваліфікованих шахтарських кадрів, зубожіння гірників та їхніх родин. Зусилля профспіл­ки спрямовані на те, щоб цього не допустити, і саме в цьому ба­чить своє основне завдання Дні­пропетровський терком проф­спілки вугільників.

Нещодавно вимоги шахтарів у черговий раз було озвучено на мітингу представників трудо­вих колективів ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», в якому взя­ли участь близько 250 профспіл­кових активістів шахт і філій. Як зазначалося, неодноразово висунуті профспілкою вимоги про підвищення рівня заробіт­ної плати працівників вперто не виконуються керівництвом ТОВ «ДТЕК Енерго» і ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», тим самим грубо порушуються колектив­ний договір, галузева угода і чинне законодавство.

У шахтарських колективах назріває обурення, що загро­жує соціальним вибухом. Учас­ники мітингу один за іншим говорили про те, що підвищен­ня зарплати з 1 квітня на 10% – жалюгідна подачка, і шахта­рі майже не відчули її в своїх табульках. У шахтарських ко­лективах вважають, що мири­тися з таким становищем біль­ше не можна. Переговорний процес із адміністрацією не дає бажаних результатів, тому потрібні більш рішучі, карди­нальні заходи, аж до акцій про­тесту в Києві, перекриття доріг і попереджувальних страйків.

Учасники мітингу прийняли резолюцію, яку направили Пре­зиденту України, Прем’єр-міністру, Голові Верховної Ради, президенту компанії СКМ, ге­неральним директорам ТОВ «ДТЕК Енерго» і ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». На адресу Дніпропетровської територі­альної організації профспілки вже надійшла відповідь щодо вимог мітингу з Офісу Прези­дента, що вселяє надію на те, що голос шахтарів буде наре­шті почуто, і з боку можновлад­ців вони дочекаються конкрет­них кроків задля виправлення катастрофічної ситуації, яка склалася в Західному Донбасі.

 

ПРОФАКТИВ – ЦЕ ВЕЛИКИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАШОЇ ДЕРЖАВИ

Сергій Мошнік,

голова організації ППО ВП ЗАЕС,

інженер цеху теплових та промислових комунікацій відокремленого підрозділу «Запорізька атомна електростанція» ДП «НАЕК «Енергоатом»:


«Н а сьогодні профспілка – це єдина надійна опора для працівників, і тіль­ки вона може реально їх захистити.

На будь-якому рівні – регіональному чи галузевому, профспілки надають без­коштовну юридичну допомогу, здійсню­ють представництво та захищають інтереси людей праці. Вступивши до проф­спілки, працівник захищає себе від жит­тєвих негараздів.

Профактив – це великий інтелектуаль­ний потенціал нашої держави. Сьогодні ми створюємо своє майбутнє. З огляду на своє оточення скажу вам, що так воно і є. Як голова молодіжної організації ППО ВП ЗАЕС, що входить в Атомпрофспілку, весь вільний час спілкуюсь із молодими спеціалістами, обговорюю з ними їхні плани на майбутнє. Майже кожен з них має ідеї та проєкти щодо покращення умов на своєму робочому місці або в ціло­му на підприємстві. Атомники – багато­гранні, й окрім промислового напряму, розвиваються в інших сферах діяльності.

У сучасних умовах цифрових техноло­гій та пандемії COVID-19 профспілкам необхідно бути гнучкими й швидко адап­туватися. Наш головний інструмент – миттєва передача інформації, і щоб по­кращити його, необхідно якнайшвидше діджиталізувати та провести цифрову трансформацію у всьому профспілково­му русі. На мою думку, якщо об’єднати молодіжні «цифрові» проєкти з критич­ними знаннями наших старших колег, ми отримаємо могутню та модернізова­ну профспілку.

Перед VIII з’їздом хочу побажати но­вому Голові ФПУ великих досягнень у справі захисту законних прав та інтере­сів спілчан, продовження розвитку моло­діжного напряму».

 

ЯКЩО У ЛЮДИНИ ВИНИКАЮТЬ ТРУДНОЩІ, ВОНА ЙДЕ У СВІЙ

ПРОФКОМ

К оли прямо по курсу VIII з’їзд ФПУ, саме час поспілкуватись із таким цікавим профспілковим ліде­ром, як Костянтин Підгор­ний, голова цехкому домен­ного цеху, член профкому первинної організації ПМГУ МК «Азовсталь».

– Костянтине Ігоровичу, які найголовніші завдання профспілкової діяльності?

– Насамперед, представлен­ня та захист інтересів працівни­ків у соціально-економічній сфері. Це забезпечення членам профспілок гідних умов і опла­ти праці шляхом участі в колек­тивних переговорах, укладення якісних галузевої угоди і колдо­говорів, контроль за їх виконан­ням. Потім – сприяння зайня­тості, збереження робочих місць. Правовий захист, як пе­ред роботодавцем, так і в суді (по всіх майданчиках трудово­го законодавства, зокрема, коли йдеться про врегулювання колективних трудових спорів, дотримання процедур скоро­чення штатів, звільнення, різ­ного роду виплати згідно із за­коном і колдоговором тощо), повинні здійснювати профспіл­кові юристи. Контроль охорони праці на виробництві, збере­ження гарантій в тому, що сто­сується отримання трудящими медичного обслуговування і пенсійних пільг. Вирішення со­ціально-побутових проблем, зміцнення солідарності, органі­зація дозвілля і т. ін.

– Чи вдається профспіл­кам вирішувати ці завдан­ня?

– Частково. З одного боку, ми щодня захищаємо інтереси лю­дей, які стикаються з конкрет­ними проблемами: недостатньо безпечними умовами для робо­ти, неадекватною організацією якихось виробничих процесів і побуту, помилками в нараху­ванні зарплат і т. ін. Якщо у лю­дини виникають труднощі, куди вона йде? У свій профком.

Але з іншого боку, нам не вдається налагодити систему захисту людей праці на держав­ному рівні – наші законодавці, навпаки, її руйнують.

– А які у нас є інструменти для цього?

– Відповідно до чинного за­конодавства профспілкові орга­нізації мають право вести ко­лективні переговори, подавати заяви, звернення, петиції, ви­словлюючи невдоволення окре­мими рішеннями або проблема­ми. Ці інструменти підходять для ситуацій, коли має місце соціальний діалог.

Колективні переговори – най­кращий засіб досягнення по­ставлених профспілкою за­вдань. Але це не завжди дієво. У разі якщо діалог неможливий, у нас є право також проводити збори, мітинги, демонстрації – акції колективного протесту, аж до страйків.

Але страйки – крайній захід. Вони хоч і є дієвим способом тиску на роботодавця, але не­суть значні загрози для праців­ників: від втрати частини дохо­ду до ризику звільнення.

– Які профспілкові події останнього часу Вам запам’яталися найбільше?

– Всеукраїнська акція про­тесту «Хвиля гніву». 30 січня 2020 року ми виступили єдиним фронтом під гаслом «Стоп тру­довому рабству!». Це було по­тужно! Мітинги пройшли чи не в усіх куточках України, про них навіть писали засоби масо­вої інформації, які зазвичай іг­норують профспілкові події. У нас у Маріуполі народ збирався на Театральній площі: було більше 3 тис. осіб, які, працюю­чи в нашій країні, небайдужі до своєї подальшої долі. На жаль, жодної реакції з боку Уряду і Президента ми не побачили...

– Чого б Ви побажали профлідерам і активістам у ниніш­ній непростій ситуації?

– Досконально розбиратися в тому, що ми робимо, не боятися вчитися новому і не втрачати віру в успіх. В історії профспі­лок було багато складних пері­одів, але солідарними зусилля­ми ми завжди долали всі труд­нощі. І сьогодні впораємося, го­ловне – не здаватися.

РОЗМОВЛЯЛА НАТАЛІЯ БУЛДЕНКО

 

ПЕРВИНКИ – ГОЛОВНИЙ ПЛАЦДАРМ

Володимир Ворох,

голова Молодіжної ради ФПУ,

голова Чернігівської обласної організації профспілки працівників АПК, делегат VIII з’їзду ФПУ:

«У період еконо­мічної та полі­тичної кризи, пандемії СOVID-19 голо­вними завданнями профспі­лок на 2021–2026 роки є:

1. Формування та підтвер­дження власної позитивної іде­ології, спрямованої на забезпе­чення гідного рівня життя пра­цюючої людини та поваги до неї з боку держави і роботодавців.

2. Налагодження соціально­го партнерства та готовність до активної і конструктивної опозиції.

3. Перемога в інформацій­ній війні, з використанням усього наявного спектру ресур­сів, який є у профспілок.

4. Формування позитивного іміджу профспілок та навчання профлідерів, які є «обличчям» профспілкових організацій.

5. Оновлення кадрів та залу­чення до профспілок молодих, активних і дієвих профспілко­вих лідерів.

Особливу увагу слід зверну­ти на первинні профспілкові організації, які є головним плацдармом, де саме форму­ється й реалізується профспіл­кове членство. Звичайно, рі­вень роботи тут залежить не тільки від активності й прин­циповості голови, а й від пра­вової захищеності та фінансо­вої незалежності його самого. Надзвичайно важливою є про­блема мотивації профспілко­вого членства, яка, в свою чер­гу, безпосередньо впливає на чисельність профспілок та їх організаційний стан, фінансо­ву міць і, звичайно, на можли­вості щодо виконання їх голов­ної функції. В цьому напрямі мені видається правильним пе­ренесення центру ваги діяль­ності всеукраїнських профспі­лок безпосередньо до первин­них профспілкових організа­цій, бо сьогодні саме ця профланка потребує комплексної практичної допомоги та під­тримки. Необхідно також під­вищувати рівень та активність пропаганди діяльності проф­спілкових органів усіх рівнів. Важливим є пошук і визначен­ня в робітничому середовищі неформальних лідерів, органі­зація їхнього навчання та залу­чення до профспілкової робо­ти, що має значно активізува­ти діяльність первинки та сприяти підвищенню її автори­тету в трудовому колективі.

Профспілки в Україні мають об’єднатися і стати носієм основних профспілкових прин­ципів: солідарності та справед­ливості. Профспілкові лідери зобов’язані працювати для лю­дини, а не людина для проф­спілковців. Ми всі повинні сконцентруватися на інтересах людини праці і спрямувати усі свої зусилля на зростання дові­ри до діяльності профспілок, формування у членів профспі­лок почуття власної гідності для відстоювання своїх прав та інтересів».

 

ПРОФСПІЛКИ ПОВИННІ БУТИ СИЛЬНИМ СОЦІАЛЬНИМ ПАРТНЕРОМ

Мар’яна Каршаі,

голова первинної профспілкової організації Часлівецької загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату І–ІІ ст. (Закарпаття

« Щ одо бачен­ня розви­тку проф­спілкового руху, то щиро хотілося б, щоб робота зосереджувалась насамперед на захисті прав працівника, їх обстоюванні на усіх рівнях.

Профспілки сьогодні, як основні захисники прав працю­ючих, повинні мати свої важе­лі впливу і бути сильним соці­альним партнером для влади.

Сучасний профспілковий лі­дер, на моє переконання, має бути добре підготовленим, по­інформованим, з полум’яним серцем Данко. Людиною, яка діє в площині «колектив + ін­дивідуальність» із власним професійним почерком, вагою слова і набором відповідних компетентностей, затребува­них сьогодні у профспілковій роботі. Адже лише сучасний і професійний лідер із «щитом та мечем на полі бою із соці­альною несправедливістю» в нових умовах може відстоюва­ти права тих, хто йому повірив і довірив їх».

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання