« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

РАДА УХВАЛИЛА ПРОВЕСТИ З’ЇЗД

РАДА УХВАЛИЛА ПРОВЕСТИ З’ЇЗД

16 лютого у Будин­ку профспілок на столичному майдані Неза­лежності в ре­жимі відеоконференції відбу­лось сьоме засідання Ради Фе­дерації профспілок України.

Як забезпечити ефективний соціально-економічний захист працівників, подальший розви­ток соціального діалогу та проф­спілкового руху? Що потрібно зробити для досягнення соціаль­ної справедливості? Ці та інші актуальні питання обговорили члени Ради ФПУ в контексті під­готовки проєктів документів чергового з’їзду ФПУ: «Про скли­кання VIII З’їзду Федерації профспілок України», «Про про­єкт постанови VIIІ З’їзду ФПУ «Про Звіт Ради Федерації проф­спілок України про роботу у пе­ріод з березня 2016 по березень 2021 рр.», «Про Стратегію діяль­ності ФПУ на 2021–2026 роки «Час дій та якісних змін», «Про зміни до Статуту Федерації профспі­лок України», «Про затверджен­ня Звіту про виконання бюджету Федерації профспілок України за 2020 рік».

З доповіддю «Про Стратегію діяльності ФПУ на 2021–2026 роки «Час дій та якісних змін» висту­пив Голова СПО об’єднань проф­спілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. Він, зокрема, зазначив, що комісія Ради ФПУ з напрацю­вання пропозицій до проєкту Стратегії вважає, що для Федера­ції профспілок України – найчи­сельнішого національного профоб’єднання – притаманним є визначення місії, пріоритетів, цілей і завдань у формі Стратегії, як загального недеталізованого плану на середньостроковий міжз’їздівський період.

Профспілковий лідер наголо­сив, що питання щодо спільних цілей і завдань виявилося най­більш дискусійним і зібрало чи­мало пропозицій для обговорен­ня Комісією. Було вирішено не визначати цілі і завдання в кон­тексті галузевих і територіаль­них проблем, що призвело б до дублювання програм членських організацій, а описати загальні для всіх профспілкових органі­зацій цілі та завдання, акценту­ючи основну увагу на представ­ництві й захисті прав та інтересів працівників і членів проф­спілок. Це питання зайнятості, робочих місць, умов праці, тру­дових відносин, оплати праці, соціального страхування і соці­ального захисту, організаційно­го, інформаційного та фінансо­вого зміцнення профспілок, вдосконалення профспілкової роботи.

«Ми виходимо з розуміння того, що ФПУ є національним профцентром з відповідними функціями і повноваженнями щодо взаємодії із зовнішніми суб’єктами права: органами вла­ди, об’єднаннями організацій роботодавців, іншими інститу­тами громадянського суспіль­ства та міжнародними організа­ціями, – наголосив Григорій Осо­вий. – З іншого боку, ФПУ пови­нна здійснювати консолідацію в самому профспілковому русі, вести переговори з питань укла­дення Генеральної угоди, фор­мування СПО об’єднань проф­спілок, профспілкової сторони в НТСЕР, фондах соціального страхування тощо, а також за­безпечувати роботу колегіаль­них органів ФПУ та координа­цію й об’єднання дій членських організацій на виконання ста­тутних завдань».

Окрім того, як повідомив профспілковий лідер, у Страте­гії поставлено завдання підви­щити статус Академії праці, со­ціальних відносин і туризму, пе­ретворити її з виключно на­вчального закладу для студен­тів на потужний науково-мето­дичний і дослідницький центр з розвитку профспілкового руху, підготовки й перепідготовки профспілкових кадрів та активу.

Попередня оцінка завдань за­свідчує, що для їх виконання потрібні значні фінансові ре­сурси. Сьогодні ми бачимо два шляхи їх залучення: сплата вне­сків та кошти, що надходять з майнового комплексу ФПУ. Вба­чається фінансування поточної діяльності здійснювати пере­важно за рахунок надходжень членських внесків, а дивіденди спрямовувати на спільні з член­ськими організаціями програ­ми в інтересах усіх членів проф­спілок. Однак питання щодо розмірів внесків, так званого оплачуваного членства й пред­ставництва в колегіальних ор­ганах ФПУ з урахуванням не тільки чисельності членів профспілки, а й сплачених вне­сків на діяльність ФПУ, потре­бує внесення змін до Статуту.

Григорій Осовий зазначив, що комісія Ради продовжує роботу і врахує всі пропозиції член­ських організацій та експертів до проєкту Стратегії.

Рада ФПУ прийняла рішення взяти за основу проєкт постано­ви VIIІ З’їзду ФПУ «Про Звіт Ради Федерації профспілок України про роботу у період з бе­резня 2016 по березень 2021 рр.» і затвердила Звіт про виконання бюджету Федерації профспілок України за 2020 рік.

Дискусія розгорнулася довко­ла запропонованих Робочою гру­пою Ради ФПУ змін до Статуту Федерації профспілок України. Заслухавши й обговоривши до­повідь з цього питання, Рада ФПУ прийняла рішення доручи­ти зазначеній групі продовжити роботу та розглянути питання на черговому засіданні Ради ФПУ, запланованому на 18 берез­ня ц.р.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 


30 РОКІВ НА СТОРОЖІ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

Урочисто, святково й одночас­но в діловій атмосфері зустрі­ли спілчани 30-річчя утворен­ня Української федерації проф­спілкових організацій – Проф­спілки працівників підпри­ємств з іноземними інвестиці­ями, господарських това­риств, організацій та установ.

Підбити підсумки діяльності, обговорити перспективні пла­ни та завдання зібралися на засідання 10 лютого члени Правління УФПО.

На початку засідання, яке провів голова УФПО Вацлав Янчевський, було зачитано вітання Голови Федерації профспілок України Григорія Осового. Від імені ФПУ він привітав спілчан з нагоди 30-річчя утворення УФПО та побажав їм міцного здоров’я, миру та добробуту, успіхів у праці на благо українського народу. Було також зазначе­но, що тільки спільна бороть­ба сприятиме єдності проф­спілкового руху, утверджен­ню справедливості в суспіль­стві, добра та поваги до лю­дини праці, становленню сильної соціальної і правової України.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ЧАС ДІЙ ТА ЯКІСНИХ ЗМІН

15 лютого у Будинку профспі­лок відбу­лось засі­дання Президії ФПУ на­передодні сьомого засі­дання Ради ФПУ.

Члени Президії обго­ворили проєкти поста­нов Ради ФПУ «Про скли­кання VIII З’їзду Федера­ції профспілок України», «Про Звіт Ради ФПУ про роботу у період з березня 2016 по березень 2021 рр.», а також підго­товлений комісією Ради ФПУ проєкт постанови Ради ФПУ «Про Страте­гію діяльності Федерації профспілок України на 2021–2026 роки «Час дій та якісних змін».

Ухвалено рішення про направлення розгляну­тих Президією ФПУ з’їздівських документів для подальшого їх обго­ворення і внесення пропо­зицій членськими органі­заціями, членами Ради та делегатами VIII з’їзду ФПУ. Також Президія сформувала пропозиції до порядку денного чер­гового засідання Ради ФПУ.

На засіданні заслухано інформацію про участь ФПУ, її членських органі­зацій в опрацюванні про­єктів законів та інших нормативно-правових ак­тів у 2020 році, а також про виконання постанови Президії ФПУ «Про пози­цію ФПУ щодо неприпус­тимості підвищення цін на природний газ, тари­фів на електроенергію та комунальні послуги в умовах пандемії та низь­кого рівня доходів насе­лення».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

21.02.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання