« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА – НЕВИКОНАННЯ ВЛАДОЮ ВЗЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА – НЕВИКОНАННЯ ВЛАДОЮ ВЗЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

К онституцією Украї­ни визначено, що Україна є соціаль­ною і правовою дер­жавою. На сьогодні українським законодав­ством вибудувано чітку систему соціального захис­ту. Вона базується на Євро­пейській соціальній хартії (переглянутій), ратифікова­них конвенціях Міжнарод­ної організації праці, підпи­саному у 2016 році Європей­ському кодексі соціального забезпечення, низці законів України. Впровадження в Україні європейських стан­дартів життя та вихід її на провідні позиції у світі за­декларовано в стратегічних документах – Цілях сталого розвитку та Угоді про асоці­ацію між Україною та ЄС.

Однак, головною пробле­мою є невиконання владою взятих на себе зобов’язань. Як наслідок, стан вирішення со­ціальних проблем в Україні вже протягом тривалого пері­оду є незадовільним, а соці­альна несправедливість лише зростає. Поглиблюється роз­рив майже за всіма соціально- економічними показниками між Україною та країнами Єв­ропейської спільноти.

Найбільш кричуще соці­альна несправедливість про­являється у значній диферен­ціації доходів населення та високому рівні бідності.

Основні причини низького рівня оплати праці:

– мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) згідно із законодавством встановлю­ється виходячи з розміру про­житкового мінімуму для пра­цездатних осіб, який більш ніж удвічі нижчий за його фактичний розмір. При цьому влада намагається змінити нормативний метод визначен­ня розміру прожиткового мі­німуму на нормативно-струк­турний із встановленням вар­тості набору продуктів харчу­вання на рівні 50% (наразі ця частка складає 38%) та звузи­ти сферу його застосування, що неодмінно призведе до зниження рівня соціального захисту населення;

– включення до мінімальної заробітної плати більшості до­плат та надбавок і неврахуван­ня при визначенні її розміру сімейної складової (відповідно до Конвенції МОП № 131).

Заниження мінімального посадового окладу, включення до мінімальної заробітної пла­ти більшості доплат та надба­вок призводять також до зрів­нялівки в оплаті кваліфікова­ної і некваліфікованої праці.

Не забезпечує соціальну справедливість й існуюча в Україні податкова система, яка не виконує функцію пере­розподілу доходів між багати­ми й бідними. Адже рівень ре­альних доходів громадян за­лежить не тільки від розміру нарахованої зарплати, а й від того, скільки коштів у вигляді податків стягує з неї держава.

Крім того, Податковим ко­дексом України ігнорується державна соціальна гарантія – неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який має бути не нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наразі за­мість неоподатковуваного мі­німуму в Україні діє податко­ва соціальна пільга, яка є «мертвою» нормою для пра­цівників, які повністю відпра­цювали робочий час та отри­мали зарплату не меншу за мі­німальну (6 тис. грн). Таким чином, держава у вигляді по­датку на доходи фізичних осіб вилучає у найбіднішої катего­рії населення кошти, які є для них життєво необхідними.

Внаслідок значного розриву у рівнях оплати праці в Украї­ні і країнах Європи, постійного зростання заборгованості із за­робітної плати, відсутності ро­бочих місць з гідними умова­ми праці прогресує міграція найбільш активної частини населення за кордон.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ ФПУ

 


МОВОЮ ЦИФР ПРО СОЦІАЛЬНУ НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ

l Українська зарплата (414 євро у грудні 2020 року) досі залишається найнижчою се­ред країн ЄС (1314 євро у Польщі). Оплата праці в біль­шості галузей бюджетної сфери України є нижчою за середню заробітну плату по економіці.

l Протягом усіх років неза­лежності України не вирішу­ється проблема заборгова­ності із заробітної плати, що вже перевищила 3 млрд грн.

l Різниця в зарплатах пра­цівників та керівників на окремих підприємствах сягає 250 разів, розрив в оплаті праці чоловіків та жінок в Україні перевищує 20%.

l Застосування єдиної став­ки податку на доходи фізич­них осіб (18%) незалежно від суми виплати для громадяни­на, який отримує мінімаль­ний дохід (наприклад, міні­мальну заробітну плату), і для громадянина, який отри­мує надвеликі доходи (напри­клад, заробітну плату у розмі­рі 1 млн грн і вище), є неспра­ведливим.

 

ПРОФСПІЛКИ ДОМОГЛИСЯ ЗБІЛЬШЕННЯ МІНІМАЛКИ ДО 6 ТИС. ГРН

З авдяки активній і наполегливій роботі профспілок на за­конодавчому та колективно-договірному рівнях виборено:

l щорічне підвищення мінімальної заробітної плати, яка про­тягом 5 років зросла у 4,4 раза до 6 тис. грн з 1 січня 2021 року та перевищує фактичний розмір прожиткового мінімуму (5113 у цінах грудня 2020 року);

l встановлення з 1 січня 2021 року розміру мінімального посадового окладу в бюджетній сфері на рівні 2670 грн, що на 17,6% вище законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2270 грн);

l прийняття Урядом низки рішень щодо збільшення посадових окла­дів/підвищення тарифних розрядів працівникам бюджетних галузей;

l запровадження у 2020 році додаткових доплат медичним, соціаль­ним та іншим працівникам за роботу в умовах карантину.

Як наслідок, забезпечено зростання за цей період більш ніж удвічі номінальної зарплати та позитивну динаміку реальних трудових до­ходів населення.

Крім того, профспілкові пропозиції, спрямовані на встановлення гідного рівня заробітної плати та своєчасну її виплату, знайшли своє відображення у низці законопроєктів, внесених народними депутата­ми до Верховної Ради України.

 


А ЩО В ПЕРСПЕКТИВІ?

З метою забезпечення соці­альної справедливості та зростання заробітної пла­ти в Україні до рівня країн ЄС профспілки домагатимуться:

l встановлення розміру міні­мальної заробітної плати на рівні об’єктивно розрахованого прожит­кового мінімуму для працездатних осіб (відповідно до Конвенції МОП № 117) з урахуванням сімейної скла­дової (відповідно до Конвенції МОП № 131) та виключення з її структури доплат, надбавок, підвищень поса­дових окладів компенсаційного та стимулюючого характеру;

l ліквідації відставання міні­мального посадового окладу від об’єктивно розрахованого прожит­кового мінімуму для працездат­них осіб;

l скорочення надмірного розри­ву в оплаті праці;

l реалізації галузевих гарантій в оплаті праці;

l запровадження неоподатко­вуваного мінімуму доходів грома­дян (у розмірі об’єктивно розрахо­ваного прожиткового мінімуму для працездатних осіб), а також прогресивної шкали оподаткуван­ня трудових доходів (із знижен­ням ставки для низькооплачува­них категорій працівників).

З метою вирішення проблеми заборгованості із заробітної плати необхідно забезпечити:

l першочерговість виплати за­робленого й адекватну компенса­цію збитків, а також надання права працівнику на припинення роботи у випадку затримання зарплати;

l створення гарантійного фонду для захисту працівника у разі не­платоспроможності роботодавця.

21.02.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання