« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ФПУ У ПОШУКАХ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ

ФПУ У ПОШУКАХ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ Б ез перебільшення, всі члени профспі­лок України вкрай стурбовані ситуаці­єю, що склалась останнім часом у країні че­рез несправедливе поспішне і недостатньо підготовлене запровадження повномасш­табних ринків природного газу та електричної енергії, яке відбувається в умовах падіння доходів громадян унаслідок втрати ними робо­ти, зниження ділової актив­ності суб’єктами господарю­вання в зв’язку з карантин­ними обмеженнями.

НАК «Нафтогаз України» та інші постачальники природно­го газу, починаючи із серпня 2020 року, щомісяця підвищува­ли роздрібні ціни на природний газ для населення. У підсумку за серпень – січень вони зросли більш ніж удвічі: на 242,7%. Темпи зростання цін на газ зна­чно перевищили темпи зрос­тання середньої зарплати, яка по відношенню до липня 2020 року зросла на 20% лише напри­кінці року.

Уряд постановою від 28 груд­ня 2020 року № 1325 встановив єдину фіксовану ціну на елек­тричну енергію для побутових споживачів: 1,68 грн/кВт год, внаслідок чого втратили мож­ливість оплачувати перші 100 кВт год електроенергії за піль­говим тарифом (0,9 грн/ кВт год) громадяни, які ощад­ливо її використовували, спо­живачі, які облаштували свої помешкання приладами індиві­дуального електроопалення, а також мешканці населених пунктів, розташованих у 30-кі­лометровій зоні біля АЕС.

За даними Держстату Украї­ни, за 2020 рік сумарна вартість житлово-комунальних послуг та енергоносіїв зросла майже на 30% і становила 171,2 млрд грн.

14 січня 2021 року на засідан­ні Президії ФПУ було розгляну­то питання щодо неприпусти­мості підвищення цін на при­родний газ, тарифів на електро­енергію та комунальні послуги в умовах пандемії та низького рівня доходів населення. За під­сумками розгляду було прийня­то постанову, в якій визнано, що державна цінова політика в енергетичному секторі та сфері комунальних послуг не забезпе­чує балансу інтересів держави, споживачів та суб’єктів госпо­дарювання. Ціни на природний газ та тарифи на електричну енергію і комунальні послуги значно перевищують економіч­но обґрунтований рівень та не відповідають фактичному рів­ню доходів населення. Як наслі­док, збільшується кількість бід­ного населення, постійно зрос­тає заборгованість за спожиті енергоносії та житлово-кому­нальні послуги. У виробничому секторі знижується конкурен­тоспроможність української продукції.


У постанові Президія ФПУ вимагала від Уряду терміново:

– відновити державне регу­лювання цін для населення на ринку природного газу та елек­тричної енергії, продовжити строк дії ПСО щонайменше до моменту завершення каранти­ну та виходу економіки країни з кризи;

– відновити пільгові (соці­альні) тарифи на електроенер­гію для громадян, у помешкан­нях яких встановлено індивіду­альні прилади електроопален­ня (в опалювальний сезон) та електроплити, а також для мешканців населених пунктів, розташованих у 30-кілометро­вій зоні біля АЕС;

– скасувати рішення про збільшення після закінчення карантину розміру базової нор­ми плати за житлово-комуналь­ні послуги з 15 до 20 відсотків середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Постанову Президії ФПУ 18 січня було направлено офіцій­ними листами Голові Верховної Ради України, Прем’єр-міністру України, Антимонопольному комітету України.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ ФПУ

 

ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖЕ ЗДІЙСНЕНО НА ВИМОГУ ПРОФСПІЛОК

29 січня Верховна Рада України ухвалила За­кон «Про вне­сення змін до додатка № 3 Закону України «Про Державний бюджет Укра­їни на 2021 рік» щодо компенса­ції у зв’язку з підвищенням та­рифів на електричну енергію. Ухвалений Закон передбачає виділення 1,4 млрд грн з Держ­бюджету України на компенса­ції у зв’язку з підвищенням та­рифів на електричну енергію за новою бюджетною програ­мою. Проте, кошти на нову бю­джетну програму були перед­бачені за рахунок зменшення на цю ж суму видатків за про­грамою «Виплата пільг і жит­лових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового па­лива і скрапленого газу у гро­шовій формі». Компенсацію мають отримати за січень, лю­тий, березень 2021 року спожи­вачі, які проживають у житло­вих будинках, обладнаних електроопалювальними уста­новками, а також у багатоквар­тирних будинках, не газифіко­ваних природним газом і в яких відсутні або не функціо­нують системи централізова­ного теплопостачання. На ком­пенсацію матимуть право та­кож багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімей­ного типу.

28 січня Верховна Рада Укра­їни ухвалила постанову «Про заходи, спрямовані на соціаль­ний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін (та­рифів) на житлово-комунальні послуги», якою доручається Кабінету Міністрів України протягом місяця подати до парламенту пропозиції щодо внесення змін до Держбюдже­ту України на 2021 рік, що пе­редбачатимуть збільшення ви­датків на пільги і житлові суб­сидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг і придбання твердого та рідко­го пічного побутового палива й скрапленого газу.

Окрім того, Уряд має подати пропозиції щодо змін до зако­нодавства з метою завершення опалювального сезону 2020– 2021 років на основі системи надання житлово-комуналь­них послуг населенню, що дія­ла до 1 січня 2021 року. Парла­мент також рекомендує Уряду вжити заходів для соціального захисту населення від підви­щення тарифів.

Кабінет Міністрів України постановою від 18 січня 2021 року встановив, що з 1 лютого 2021 року на період дії каранти­ну, але не довше ніж до 31 бе­резня 2021 року, буде діяти гра­нична ціна на природний газ за договорами постачання між побутовими споживачами та постачальниками, в тому чис­лі постачальником «останньої надії», на рівні 6 грн 99 коп. за 1 куб. м (з урахуванням ПДВ та плати за транспортування ма­гістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи). Цією ж постановою Уряд допо­внив Перелік товарів, що ма­ють істотну соціальну значу­щість, включивши до нього природний газ.

1 лютого 2021 року постано­вою «Питання надання ком­пенсації деяким категоріям споживачів електричної енер­гії» Уряд запровадив надання компенсації на оплату елек­тричної енергії, спожиту в I кварталі 2021 року, у зв’язку з відміною окремих знижених тарифів деяким категоріям споживачів (крім тих, які отри­мують житлову субсидію) та затвердив Порядок викорис­тання коштів для надання та­кої компенсації.

Цією ж постановою Уряд до­повнив Перелік товарів, що ма­ють істотну соціальну значу­щість, затверджений постано­вою Кабінету Міністрів Украї­ни від 22 квітня 2020 року, включивши до нього електрич­ну енергію.

Кабінет Міністрів України працює над тим, щоб до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду для громадян не підвищувались.

НКРЕКП прийняла постано­ву щодо обмеження макси­мального тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубіч­ний метр.

21.02.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання