« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ВЛАДА ІГНОРУЄ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

ВЛАДА ІГНОРУЄ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

С повідуючи принципи соціального діалогу, Федерація профспі­лок України кон­структивно співпра­цює із соціальними партне­рами. Так, 14 травня 2019 року укладено Генеральну угоду на 2019–2021 роки, що визначила стратегічні за­вдання для розвитку країни та добробуту наших грома­дян.

За результатами зустрічі у червні 2020 року профспілок та роботодавців з Прем’єр-міністром України Денисом Шмига­лем наразі сторонами опрацьо­вуються зміни і доповнення до Генугоди у зв’язку з кризовими явищами в економіці через по­ширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з ме­тою актуалізації заходів і стро­ків їх реалізації.

Після проведеної у листопаді 2020 року консультативної зу­стрічі керівників сторін соці­ального діалогу в Спільній ро­бочій комісії вирішено протя­гом грудня 2020 – січня 2021 ро­ків провести засідання тристо­ронніх робочих груп за розділа­ми Генеральної угоди на 2019– 2021 роки з метою опрацювання запропонованих сторонами змін та доповнень і подальшого їх розгляду на засіданні СРК.

Станом на 1 лютого 2021 року відбулися засідання тристорон­ніх робочих груп щодо всіх роз­ділів Генеральної угоди на 2019– 2021 роки, опрацьовано запропо­новані зміни та доповнення. Найближчим часом планується засідання спільної робочої ко­місії сторін щодо затвердження змін до Генеральної угоди.

Крім того, 19 січня 2021 року відбулася робоча нарада керів­ників репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспі­лок – суб’єктів Угоди про утво­рення СПО об’єднань профспі­лок, на якій вирішено запропо­нувати іншим сторонам Гене­ральної угоди при обговоренні змін і доповнень до угоди на 2019–2021 роки продовжити тер­мін її дії до 31 грудня 2022 року, що також буде розглянуто на за­сіданні СРК.

Профспілки також налагоди­ли взаємодію з органами дер­жавної влади, яка здійснюється шляхом участі уповноважених профспілкових представників у засіданнях Уряду та урядових комітетів, Комітету Верховної Ради України з питань соціаль­ної політики і захисту прав ве­теранів, де є можливість довес­ти профспілкову позицію щодо внесених актів законодавства у сфері соціально-трудових відно­син. Продовжується співпраця із центральними органами ви­конавчої влади з опрацювання законопроєктів та проєктів ін­ших нормативно-правових ак­тів, представники ФПУ беруть участь у робочих групах тощо. Так, за 2020 рік ФПУ в рамках СПО об’єднань профспілок опрацьовано 1005 проєктів актів законодавства, з яких 574 пого­джено, до 431 надано пропозиції та зауваження.

Систематичні та цілеспрямо­вані дії сторін профспілок та ро­ботодавців привели до позитив­них результатів, і у серпні 2020 року Уряд сформував персо­нальний склад сторони органів виконавчої влади в НТСЕР, створивши, тим самим, переду­мови відновлення роботи голов­ного органу соціального діало­гу на національному рівні. 27 листопада 2020 року проведе­но засідання президії НТСЕР, на якому прийнято рішення щодо подання Президенту України на посаду голови Наці­ональної ради кандидатури Анатолія Кінаха, співголови НТСЕР від сторони роботодав­ців, голови Об’єднання органі­зацій роботодавців України, за­ступника голови Ради Федера­ції роботодавців України, а та­кож проведення засідання Наці­ональної ради у місячний тер­мін після підписання Указу Президента України.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ТА КОЛЕКТИВНО- ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ


ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

l Поновити для медичних працівників пенсію за вислугу років.

l Надати статус частково безробітних працівникам ЗОЗ, які припинили роботу внаслідок запровадження карантинних за­ходів під час ліквідації епідемії COVID-19.

l Внести до Списку № 1 посади медпра­цівників, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19.

l Внести до Списку № 2 посади лікарів фтизіатрів.

l Передбачити надання страхових ви­плат у разі тимчасової втрати працездат­ності внаслідок гострого професійного захворювання медичних працівників хво­робою COVID-19, у 25-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездат­них осіб, установленого на 1 січня кален­дарного року.

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ ФПУ

21.02.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання