« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ВЛАДА ГОТУЄ ЧЕРГОВІ НОВОРІЧНІ «ПОДАРУНКИ» ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

ВЛАДА ГОТУЄ ЧЕРГОВІ НОВОРІЧНІ «ПОДАРУНКИ» ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

Проєкт ЗУ «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості»

Законопроєктом про­понується врегулюва­ти у КЗпП одну з форм не­стандартної зайнятості шляхом запровадження трудового договору з не­фіксованим робочим ча­сом, що є фактично вико­нанням роботи за викли­ком.

Роботодавцю, як передба­чено проєктом, можна три­мати 10% працівників на умовах, коли вони реально можуть бути забезпечені роботою не менш ніж 8 го­дин на місяць, а виконува­ти її мають у будь-який час, коли їх викличуть. Оплата праці здійснюється за фак­тично відпрацьований час.

Варто зазначити, що тру­дові договори з нефіксова­ним робочим часом, коли час виконання трудових функцій заздалегідь не встановлено, а встановлю­ється він в односторонньо­му порядку – роботодав­цем, порушують інтереси працівника, оскільки пра­цівник не може планувати свій час і доходи, стає по­вністю залежним від робо­тодавця. У зв’язку з цим такі працівники потребу­ють більших соціальних га­рантій, ніж ті, які працю­ють у звичайному режимі.

Прийняття цього законо­проєкту дестабілізує за­йнятість в Україні, унемож­ливить ефективний захист трудових прав працівників, що, в свою чергу, матиме негативні наслідки для на­ціональної економіки.

Законопроєкт потребує суттєвого доопрацювання, оскільки ним не гаранту­ються права на соціальний захист працівників, визна­чені ст. 46 Конституції України, та не повною мі­рою відповідає Директиві ЄС 2019/1152 від 20.06.2019 про прозорі та передбачувані умови праці в Європейському Союзі в частині договорів з нефік­сованим робочим часом.

З азначений законопро­єкт небезпідставно називають наступни­ком сумнозвісних «98 статей» законопроєк­ту «Про працю» (реєстр. № 2708). Запропоновані про­єктом зміни знижують рівень трудових гарантій працівни­ків і націлюють сторони соці­ально-трудових відносин на вибудовування відносин лише на договірній основі.


У зв’язку з цим профспілки значною мірою втрачають пози­ції «повноцінної переговорної сторони», від якої залежить рі­вень забезпеченості інтересів найманих працівників у відно­синах з роботодавцями в межах наявної економічної ситуації.

В умовах недостатньо стало­го розвитку інститутів грома­дянського суспільства, недоско­налості державних механізмів реалізації практики соціально­го діалогу та інших чинників проєктом пропонується встано­вити такі норми законодавства про працю, які свідомо підпо­рядковані завданню поступово­го нівелювання ролі сучасних профспілок і встановлення фак­тичної нерівності сторін соці­ально-трудових відносин, що буде здійснюватися в двох осно­вних формах:

l у формі залежності та підко­рення працівника роботодавцю, його лояльності в обмін на піклу­вання та турботу, тобто у формі «патерналістського союзу» між роботодавцем і залежним від ньо­го найманим працівником;

l у формі грубопрагматичної експлуатації найманого праців­ника як знеособленої робочої сили.

Кожна з цих форм передбачає високий рівень неформальної складової у відносинах між сторо­нами. Партнерський тип соціаль­но-трудових відносин, що перед­бачає відносну рівність та само­стійність сторін, а також викорис­тання ними передбачених законо­давством норм після прийняття запропонованих змін залишиться скоріше винятком, аніж прави­лом. Унаслідок цього соціально - трудові відносини перейдуть у стан постійного конфлікту.

Загалом мета даного законо­проєкту – зменшення контролю держави над веденням бізнесу. Однак, таким чином нівелюєть­ся баланс прав та інтересів між роботодавцем та працівником, значних переваг набуває робото­давець, тоді як права працівни­ків суттєво обмежуються. Закон буде мінімально впливати на трудові відносини, тому що в основі відносин між роботодав­цем та працівником лежатиме трудовий договір, укладений у письмовій формі. Працівник стане повністю залежним від волі роботодавця (адже дозволи­ти працівникові диктувати ро­ботодавцю свої правила – це уто­пія), а саме:

l звужується імперативна норма щодо інформування пра­цівників про будь - які зміни умов праці;

l скасовується процедура на­дання згоди профспілки на звільнення працівника;

l виключається необхідність введення правил внутрішнього трудового розпорядку або графі­ків змінності; їх введення зали­шається на розсуд роботодавця;

l час початку і закінчення щоденної роботи пропонується встановлювати за згодою пра­цівника і роботодавця;

l при залученні працівників до понаднормових робіт та робо­ти у вихідні дні профспілка лише інформується, одержання на це дозволу від неї скасовуєть­ся; з профспілкою не узгоджува­тиметься перенесення щорічної відпустки.

Впровадження запропонованої дерегуляції сфери трудових від­носин при звуженні державних гарантій захисту трудових відно­син і фактичній нерівності сторін не зможе сприяти можливості цим сторонам самостійно, без участі профспілок, домовлятися про всі важливі умови у колектив­них та трудових договорах.


ПРОЄКТ ЗУ «ПРО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ»

Я к завжди влада вико­ристовує маніпуля­тивні засоби, визна­чаючи привабливу для суспільства мету таких законопроєктів, як ле­галізація трудових відносин, залучення значних інвести­цій та робочих місць, стиму­лювання створення вітчиз­няних інноваційних продук­тів у сфері інформаційних та інформаційно - комунікацій­них технологій, формування в Україні економіки знань тощо, прикриваючи головне – створення в Україні умов для використання дешевої та безправної робочої сили та без захисту профспілок.

2 листопада 2020 року у Вер­ховній Раді України зареєстро­вано законопроєкт про стиму­лювання розвитку цифрової економіки в Україні, що міс­тить цілу низку вкрай неодноз­начних та загрозливих для реа­лізації основоположних прав людини положень, що потенцій­но порушують приписи Консти­туції України і міжнародних ак­тів, ратифікованих Україною.

Цивілізований світ, що стик­нувся з динамічним розвитком гіг-економіки ще на початку 2000-х років, проаналізувавши його негативні наслідки, сьогод­ні рухається шляхом вирішення проблем через спроби надати гіг - працівникам (фрілансерам – «вільним агентам») повноцінно­го статусу працівників у класич­ному розумінні цього поняття у трудовому законодавстві.

Високий рівень експлуатації з низькою оплатою праці та про­блемними її умовами змусили працівників - фрілансерів у всьо­му світі звернутись до судів. Враховуючи транснаціональний характер бізнесу гіг-платформ та найму працівників, переваж­на більшість розвинутих країн у законодавстві і судових рішен­нях орієнтуються на просування принципів атмосфери добросо­вісної конкуренції, соціально відповідального бізнесу та захо­дів, що гарантують повагу прав працівників-фрілансерів та по­ширення на них національного трудового законодавства.

Разом з тим, розробники за­конопроєкту № 4303, нехтуючи міжнародним досвідом і судо­вою практикою, вважають за не­обхідне легалізувати найгірші форми експлуатації працівни­ків уже діючих в Україні транс­національних гіг-платформ (Uber, Glovo, Bolt та ін.), виокре­мивши у законодавстві окрему категорію «гіг - працівники», мо­тивуючи погіршення їх базових трудових гарантій міркування­ми інвестиційної привабливості та розвитку технологій.

Так, прикінцевими і перехід­ними положеннями законопроєк­ту вносяться зміни до КЗпПУ, ін­ших законів, якими регулювання роботи гіг - працівників у резиден­тів вільної економічної зони «Дія. City» здійснюватиметься в обхід трудового законодавства 11 статтями закону, які, по суті, за­хищають лише інтереси робото­давця. Усі трудові відносини ре­гулюються лише гіг-контрактами між гіг - працівниками та ре­зидентами «Дія. City».

Ілюзорна зайнятість

Законопроєкт № 4303 позбав­ляє гіг-працівників гарантій на оплату праці, права на відпуст­ку, безпечні умови праці, за­хист від незаконного звільнен­ня, об’єднання у профспілки і страйк, укладання колектив­них договорів і вирішення ко­лективних трудових спорів. Крім того, законопроєкт не ре­гулює для таких працівників фіксованого робочого часу, не визначає поняття «мінімальна зарплата», створює умови для надмірної експлуатації, соці­альної незахищеності, процесу зменшення на ринку праці ро­бочих місць з офіційним пра­цевлаштуванням і гідною пра­цею та переходу на ілюзорну зайнятість.

 

ПРОЄКТ ЗУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ (ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК)»

З алишається велика ймовірність розгляду Верховною Радою України ще до новоріч­них і різдвяних свят антипрофспілкового законо­проєкту від «слуг народу» «Про внесення змін до деяких зако­нодавчих актів України (щодо окремих питань професійних спілок)» (реєстр. № 2681).

У разі його прийняття профе­сійні спілки не зможуть захи­щати трудові права та соціаль­но - економічні інтереси трудя­щих, а працівнику буде ще важ­че шукати справедливості у ро­ботодавця чи держави, бо як з’ясувалося останнім часом, їм байдуже до власного народу.

Зокрема, законопроєкт № 2681 передбачає:

– дискримінаційні норми щодо прав працюючих на об’єднання в професійні спілки для захисту своїх прав;

– обмеження у створенні профспілки в малому бізнесі, заборону профспілкової право­захисної діяльності, а саме за­борону створення первинних профспілкових організацій на підприємствах, в організаціях чисельністю менше 10 праців­ників, і тим самим позбавлен­ня можливостей захисту трудо­вих прав, відсторонення проф­спілок від колективно - договір­ного регулювання і соціально­го діалогу;

– ліквідацію нині діючих за­конодавчих гарантій правоза­хисної діяльності профспілок у всіх трудових колективах, на­вчальних закладах;

– обмеження права профспі­лок на участь у розгляді норма­тивно -

05.12.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання