« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ПОДОЛАЄМО БІДНІСТЬ

ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ПОДОЛАЄМО БІДНІСТЬ З метою обговорення шляхів новітнього ін­дустріального розви­тку України, зокрема запропонованих гру­пою експертів та вчених у до­слідженні «Економічне від­родження через індустріаль­ний розвиток України», про­водиться серія круглих сто­лів з питань зміни економіч­ної моделі країни, подолання бідності, тіньової економіки як внутрішнього ресурсу для сучасного індустріального розвитку.

У засіданні, що відбулось 15 жовтня в режимі онлайн, на запрошення організаторів захо­ду – Торгово-промислової пала­ти України, ДП «Укрпромзовнішекспертиза», Інституту суспільно-економічних дослі­джень та ін., взяв участь Голо­ва ФПУ Григорій Осовий. Проф­спілковий лідер зазначив, що питання, яке розглядається у межах дискусії щодо подолан­ня бідності, є актуальним для громадян усіх країн – і тих, що заможні, і тих, що розвивають­ся, і бідних. Саме тому серед Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року перед урядами країн поставлено завдання із скоро­чення бідності не менш ніж удвічі. І зрозуміло, що Україна, яка за статусом є соціальною державою, має показати при­клад у вирішенні цієї актуаль­ної проблеми.

Що для цього потрібно? Як за­значив Григорій Осовий, насам­перед конструювати відповідну соціально-економічну політику держави й забезпечити належне нормативно-правове регулю­вання цих процесів. А також за­безпечити колективно-договір­не регулювання у сфері праці. Реалізація цієї політики має ба­зуватись на засадах забезпечен­ня права людини на гідне жит­тя, соціальної справедливості і недискримінації та мати всеохоплюючий характер.

Наразі уряд і парламент України фактично відійшли від розроблення і затвердження державних програм економіч­ного і соціального розвитку як комплексних документів, пе­рейшовши до затвердження програм своєї діяльності і дер­жавного бюджету на рік. Уряд відійшов від розроблення цільо­вих державних програм розви­тку економіки, зайнятості, взяв­ши за основу розроблення стра­тегій і концепцій, а також річ­них планів під їх реалізацію. Зо­крема, у 2016 році були схвалені Стратегія подолання бідності і щорічні заходи з її реалізації, але по факту маємо на сьогодні колосальну бідність в Україні.

Ситуація в цілому відобра­жає, з одного боку, фактичний стан в економіці країни і на ринку праці, а з іншого – вкрай низький рівень майнового ста­ну людей, відсутність накопи­чень і збережень. Суспільство є не стійким, а конфліктним че­рез незадоволення рівнем і якіс­тю життя.

Що, на наш погляд, потрібно було б змінити? Насамперед, економічна і соціальна політи­ка мають йти єдиним курсом, взаємодоповнюючи динаміку розвитку. Саме в такий спосіб із 1970-х років формувалася силь­на соціальна Європа.

По-друге, розподіл ВВП має передбачати 60–65% видатків на споживання (наразі приблизно 35%), постійно підживлюючи економіку попитом на товари і послуги.

По-третє, ми маємо систему державних соціальних стандар­тів і гарантій (прожитковий мі­німум, мінімальна зарплата, мінімальна пенсія, інші випла­ти), які потрібно впроваджува­ти у життя безапеляційно.

І нарешті, колективно-дого­вірні умови оплати праці мають бути орієнтовані на поетапне наближення розміру зарплати українських працівників до рів­ня сусідніх європейських країн, аби створити конкурентні умо­ви трудовій міграції і зберегти трудові ресурси.

Для досягнення цих цілей по­трібна сильна і високопродук­тивна економіка. Нинішня ж аграрно-сировинна економіка не продукує достатніх темпів економічного розвитку і високо­продуктивних робочих місць, а відтак, достатньо ресурсів для реалізації ефективної соціаль­ної політики.

Потрібні темпи економічно­го зростання на рівні, принай­мні, 5–7% для забезпечення ни­нішніх соціальних стандартів і підвищення соціальних гаран­тій. Тому напрацювання, здій­снені колегами з Федерації ро­ботодавців України й імплемен­товані у дослідження «Еконо­мічне відродження України че­рез новітній індустріальний розвиток», ФПУ підтримує. До­дана вартість має генеруватися і залишатися в Україні.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

27.10.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання