« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

Рішуче «ні» спробам «демонтажу» представницьких та захисних функцій профспілок

Рішуче «ні» спробам «демонтажу» представницьких та захисних функцій профспілок

17 червня відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Де­ниса Шмигаля з представника­ми СПО об’єднань профспілок України та СПО об’єднання ор­ганізацій роботодавців України.

І з профспілкової сторони у зустрічі взяли участь: Голова СПО об’єднань профспі­лок, Голова Федерації профспілок Укра­їни Григорій Осовий, заступники Голови СПО – голова КВПУ Михайло Волинець, голова ФПТУ Вадим Бубняк, голова ОВАП Анатолій Широков, голова ОВПП «Єд­ність» Анатолій Онищук.

У зустрічі також взяли участь голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, голова Об’єднання ор­ганізацій роботодавців України Анато­лій Кінах, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, міністр соціаль­ної політики України Марина Лазебна, міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Це перша представницька зустріч сто­рін соціального діалогу, що відбулася за каденції нового складу Уряду і спрямова­на на підвищення його ефективності та результативності в інтересах громадян.

Голова ФПУ Григорій Осовий зазна­чив, що у профспілок є спільне з Урядом розуміння того, що альтернативи соці­альному діалогу немає.

«Нинішня зустріч і прийняті на засі­данні Уряду розпорядження підтверджу­ють, що альтернативи соціальному діа­логу немає, – наголосив профспілковий лідер. – Про це свідчить 100-річний до­свід діяльності Міжнародної організації праці, побудованої на засадах трипартиз­му. Завданням профспілок, згідно з чин­ним законодавством, є представництво інтересів працівників та захист їхніх прав. Переднім рубежем цієї роботи є наша спільна участь в опрацюванні за­конопроєктів і рішень Уряду.

Спочатку року СПО об’єднань проф­спілок опрацював 185 законопроєктів, 230 нормативно-правових актів Уряду і ЦОВВ. З них погоджено близько 60% до­кументів, до інших було надано кон­структивні пропозиції, що упередило прийняття рішень, які могли б негативно позначитися на соціально-економічному становищі людей».

Григорій Осовий акцентував увагу на необхідності відновити діяльність НТСЕР та тристоронньої робочої комісії, щоб забезпечити виконання спільних зобов’язань соціальних партнерів, перед­бачених Генеральною угодою у 2020 році. «Потрібно використати ці майданчики для спільних заходів з реалізації про­грамних реформ Уряду, формування бю­джету на наступний рік, стимулювання ринку праці задля створення робочих місць», – підкреслив він. Профспілки за­пропонували оперативно сформувати по­рядок денний першого засідання НТСЕР і провести його під головуванням Прем’єр-міністра.

Голова СПО об’єднань профспілок на­голосив на тому, що Урядом і народними депутатами ініційовано велику кіль­кість законопроєктів, що спрямовані на кардинальне реформування системи со­ціально-трудових відносин, зокрема про­єктів законів:

– про працю, про колективні договори,

– про регулювання трудових спорів,

– про страйки і локаути,

– про переформатування управління фондами соціального страхування,

– про соціальний діалог,

– про зайнятість та ін.

«Деякі з них носять досить суперечли­вий характер, звужують права працівни­ків і профспілок, та викликали активний суспільний спротив і міжнародний резо­нанс, – зазначив Григорій Осовий. – Ми категорично не сприймаємо спроби лік­відувати паритетне управління соціаль­ним страхуванням (законопроєкт № 2275), а також демонтувати представ­ницькі та захисні функції профспілок (законопроєкт № 2681)».

Григорій Осовий також торкнувся ак­туальної теми збереження робочих місць і відновлення активної виробничої діяль­ності. «Наша пропозиція – спільно напра­цювати до Генеральної угоди відповідні зміни і доповнення, які б стали інстру­ментом активної взаємодії трьох сторін, щоб допомогти людям в такий непро­стий для всіх час. Ми були сповнені опти­мізму щодо досягнення добробуту лю­дей, тому не відхиляючись від цієї мети, потрібно зосередитися на створенні но­вих робочих місць, гідної оплати праці тощо, а для цього маємо зробити дуже реалістичні доповнення до Генугоди. За­лишаються актуальними і проблеми зростаючої заборгованості із заробітної плати, а також підвищення цін і тарифів, продовження пенсійної реформи, прива­тизації, реформування у сфері охорони праці, соціального захисту, які потребу­ватимуть широкого громадського обго­ворення і консолідації суспільства», – за­значив профспілковий лідер. Він також акцентував увагу на такій болючій про­блемі, як захист життя і здоров’я людей, зокрема працівників медичної галузі, які перебувають на передньому краї бороть­би з пандемією, проведення медичної реформи.

Лідерами національних профоб’єднань, які брали участь у зустрічі з Прем’єром, було порушено низку важли­вих питань. Зокрема, щодо роботи про­мислових підприємств, енергетичного сектору, в тому числі вугільної галузі, транспортних перевезень, роботи «Укрза­лізниці», механізму реалізації права на колективні переговори, конституційного забезпечення права на страйк для захис­ту законних інтересів трудящих, коли діалог не працює, і т. ін.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • ПРЯМА МОВА

Григорій ОСОВИЙ, Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України:

«Нас турбує, що паралельно із створе­ною в профільному парламентському комітеті робочою групою, в урядових кабінетах знову ініціюють повторне по­дання резонансного проєкту Закону України «Про працю» (№ 2708), що був поданий попереднім Урядом в обхід со­ціальних партнерів. Щоб уникнути по­дальшого загострення ситуації, ми про­понуємо доручити профільним міні­страм провести ретельний правовий аналіз згаданих законопроєктів і спільно із соціальним партнерами доопрацюва­ти їх з дотриманням норм національного законодавства і Конституції України, а також норм міжнародного права».

28.06.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання