« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

Профспілки домоглися майже 10% збільшення реальної зарплати в країні

Профспілки домоглися майже 10% збільшення реальної зарплати в країні

У 2019 році дії ФПУ були спря­мовані на розв’язання пробле­ми бідності, припинення по­літики жорсткої економії, що здійснюється за рахунок пра­цівників, забезпечення підви­щення розмірів основних дер­жавних соціальних стандартів та гарантій, а також імплемен­тації європейських стандартів до національного законодав­ства у сфері праці, впрова­дження в Україні європейських стандартів життя, наближення рівня заробітної плати до рівня країн ЄС, зростання реальних доходів населення та віднов­лення його платоспроможності.

ОПЛАТА ПРАЦІ

Середньомісячна зарплата у січ­ні – листопаді 2019 року зросла у но­мінальному вираженні на 18,7%, у реальному – на 9,6% (відносно анало­гічного періоду попереднього року) та склала 10340 грн, що в перерахун­ку на євро перевищило відповідний показник 2013 року (354 і 309 євро від­повідно).

Завдяки цілеспрямованій та на­полегливій роботі ФПУ та профспі­лок бюджетної сфери прийнято низ­ку рішень щодо підвищення зарпла­ти працівникам бюджетної сфери, зокрема:

– з 1 січня 2019 року на 11% підви­щено посадові оклади науково-педа­гогічним працівникам закладів ви­щої освіти державної та комуналь­ної форми власності;

– з 1 вересня 2019 року на 10% під­вищено посадові оклади (ставки зарплати) педагогічним працівни­кам, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з дер­жавного бюджету місцевим бюдже­там і яким не підвищили посадові оклади у 2018 році, а саме педагогам закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти;

– підвищено рівень матеріально­го та соціального забезпечення пра­цівників установ, закладів та органі­зацій, які фінансуються з бюджету, в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення/розмежування;

– прийнято рішення про підви­щення з 1 січня 2020 року тарифних розрядів для працівників музеїв та заповідників державної та кому­нальної форм власності усіх видів.

З метою реалізації положень час­тини другої статті 61 ЗУ «Про освіту» профспілки домоглись розроблення та затвердження Урядом Схеми по­садових окладів (ставок зарплати) педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комуналь­них закладів освіти з урахуванням вимог цього Закону. Однак, уже в листопаді новосформований Кабінет Міністрів України, ігноруючи запе­речення профспілок, через брак ко­штів зупинив її дію до 2021 року.

Завдяки наполегливості профспі­лок упродовж 2019 року було прийня­то низку рішень, спрямованих, зо­крема, на забезпечення своєчасної виплати зарплати:

– збільшено видатки на збалансу­вання фінансового стану державних вугледобувних підприємств та забез­печення фінансовими джерелами виплати заробітної плати шахтарям у розмірі 1 млрд грн (ЗУ «Про внесен­ня змін до Закону України «Про Дер­жавний бюджет України на 2019 рік» від 31.10.2019 № 265-ІХ) та 322,6 млн грн (розпорядження КМУ від 18.12.2019 № 1277-р);

– здійснено перерозподіл та роз­поділ медичної субвенції з держав­ного бюджету місцевим бюджетам на загальну суму 1105161 тис. грн;

– здійснено перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бю­джету місцевим бюджетам на суму 198030,6 тис. грн.

З метою реалізації конституцій­них прав на гідну оплату праці проф­спілковій стороні вдалося відстояти включення до Генеральної угоди на 2019–2021 роки положень про домов­леності сторін, зокрема щодо вста­новлення розмірів мінімальної зарплати та мінімального посадового окладу відповідно до норм націо­нального законодавства та міжна­родних зобов’язань України, зростан­ня зарплати, а також шляхів забезпе­чення своєчасності її виплати.

З метою забезпечення повної, продуктивної, безпечної зайнятості з гідною оплатою праці, розпочато роботу з розробки нової Програми гідної праці МОП для України на 2020–2024 роки.

У профспілковому проєкті Трудо­вого кодексу (реєстр. №№ 2410, 2410-1) передбачено норми, спрямовані на зростання зарплати та забезпечення своєчасної її виплати.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

За наполяганням профспілок, до Плану заходів з реалізації Стратегії подолання бідності на 2019 рік вклю­чено пункт щодо організації роботи з проведення науково-громадської експертизи наборів продуктів хар­чування, непродовольчих товарів і послуг для встановлення прожитко­вого мінімуму відповідно до чинно­го законодавства. Мінсоцполітики та Мінекономіки розпочато роботу з формування нових наборів.

18 грудня 2019 року за активною участю профспілок відбулися парла­ментські слухання на тему: «Пробле­ми формування прожиткового міні­муму в Україні», за підсумками яких головою Комітету ВРУ з питань со­ціальної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою ви­знано, що в Україні є проблема як із формуванням прожиткового мініму­му, так і з його застосуванням, а мі­німальна зарплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум.

Профспілкам вдалося зупинити один з урядових законопроєктів, яким фактично демонтувалася вся існуюча система соціального захис­ту, вибудувана за роки незалежності України, а саме значно звужувалося застосування прожиткового мініму­му, а соціальна політика практично передавалася в «ручне управління» Уряду, надаючи йому право само­стійно визначати і встановлювати основні соціальні стандарти і гаран­тії. Мінсоцполітики відкликало цей проєкт під час засідання Уряду.

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖБЮДЖЕТУ–2020

Профспілкові пропозиції до про­єкту Держбюджету-2020 у серпні та повторно у вересні ц.р. було надісла­но до Кабміну, Міністерства фінан­сів, центральних органів виконавчої влади, НТСЕР і СПО роботодавців.

На виконання постанови Прези­дії ФПУ від 3 жовтня 2019 року «Про заходи щодо забезпечення врахуван­ня пропозицій ФПУ до проєкту Держбюджету–2020» надіслано Зая­ву ФПУ стосовно проєкту Держбю­джету України на 2020 рік до Верхо­вної Ради України та Кабінету Міні­стрів України, Звернення ФПУ про забезпечення конституційних прав громадян у Держбюджеті України на 2020 рік до Президента України Володимира Зеленського.

Під час Всеукраїнської акції про­тесту 14 листопада в м. Києві доведе­но позицію профспілок шляхом вису­нення вимог профспілок до Верховної Ради та Уряду щодо підвищення роз­мірів основних державних соціаль­них стандартів та гарантій: прожит­кового мінімуму, мінімальної зарплати, мінімальної пенсії, а також щодо забезпечення в держбюджеті видатків на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, стипендіальне за­безпечення молоді, розвиток галузей економіки, як визначено законами.

Урядом та парламентарями вра­ховано низку пропозицій профспі­лок, зокрема:

– змінено бюджетну програму КПКВК 2211210 для створення на­вчально-практичних центрів сучас­ної професійної (професійно-техніч­ної) освіти та збільшено більш ніж у 5 разів обсяг її фінансування, а саме з 50,0 млн грн у 2019 році до 259,0 млн грн у 2020-му;

– збільшено видатки за КПКВК 1006060 «Гідрометеорологічна ді­яльність» на 240,5 млн грн до 651,4 млн грн;

– за програмою КПКВК 2301360 «Лікування громадян України за кордоном» збільшено видатки на 0,4 млрд грн, або на 58%, у порівнянні з 2019 роком – до 1,09 млрд грн;

– у ході переговорного процесу після першого читання держбюдже­ту видатки на заходи з ліквідації не­перспективних вугледобувних під­приємств (КПКВК 2401070) збільше­но на 622,8 млн грн до 1,2 млрд грн (на 71,4% більше, ніж у 2019 році).

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ

ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

Соцдіалог гальмує урядова сторона

Робота нової влади у так званому тур­борежимі не сприяє якісному вирі­шенню наболілих проблем у соціаль­но-трудовій сфері, якими опікуються профспілки. І не завжди існує мож­ливість своєчасно внести відповід­ні пропозиції та зупинити намагання влади обмежити права людини праці.

14 травня 2019 року сторона­ми соці­ального діалогу підписано Гене­ральну угоду про регулю­вання основних принципів і норм реалізації соціально- економічної політики і тру­дових відносин в Україні на 2019–2021 роки.

У новій угоді визначе­но стратегічні завдання для розвитку країни та до­бробуту наших громадян – їх реалізація потребува­тиме від усіх сторін соці­ального діалогу щоденної кропіткої системної та спільної роботи.

Варто зазначити, що основною і найбільш ре­зультативною формою со­ціального діалогу, яка впливає на рівень і якість життя громадян, є укладан­ня та виконання колектив­них договорів і угод.

ФПУ, маючи на меті по­ширення позитивного до­свіду колективно-договір­ної роботи та підвищення її ефективності, з 2004 року проводить для своїх член­ських організацій Всеукра­їнський конкурс на кращий колективний договір. У 2019 році підбито підсумки Все­українського конкурсу на кращий колективний дого­вір, що діяв у 2017–2018 ро­ках, до участі в якому 13 все­українськими галузевими профспілками подано 28 ко­лективних договорів. За ре­зультатами проведеного аналізу щодо відповідності умовам та критеріям кон­курсу як положень колек­тивних договорів, так і їх виконання сторонами, Пре­зидією ФПУ рішенням від 7 червня 2019 року визнано 10 переможців та 18 лауреатів. У жовтні 2019 року відбула­ся урочиста церемонія вру­чення нагород та цінних призів переможцям конкур­су та його лауреатам.

Профспілки налагоди­ли співпрацю з новою полі­тичною командою, зокрема шляхом участі у засідан­нях Комітету Верховної Ради України з питань соці­альної політики і захисту прав ветеранів, де є можли­вість донести профспілко­ву позицію щодо внесених законопроєктів у сферу со­ціально-трудових відно­син. Наші цілеспрямовані дії змусили Кабмін «роз­блокуватися» і забезпечити участь уповноважених профспілкових представ­ників у засіданнях Уряду, триває співпраця з ЦОВВ щодо опрацювання законо­проєктів та проєктів інших нормативно-правових ак­тів, участі у робочих гру­пах, консультативних на­радах тощо.

Незважаючи на спіль­не з роботодавцями звер­нення до Президента та Прем’єр-міністра України щодо відновлення діяль­ності основного майдан­чика соціального діалогу на національному рівні – Національної тристорон­ньої соціально-економіч­ної ради, на сьогодні, на жаль, питання формуван­ня Урядової сторони в НТСЕР залишається неви­рішеним через триваючий процес оптимізації орга­нів виконавчої влади. Аналогічною є ситуація і щодо формування сторони органів виконавчої влади Генеральної угоди на 2019–2021 роки.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ТА

КОЛЕКТИВНО- ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

АПАРАТУ ФПУ

17.02.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання