« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

Профспілки ліквідували заборгованість за лікарняними...

Профспілки ліквідували заборгованість за лікарняними...

Протягом 2019 року Федерація профспі­лок України вживала всіх можливих за­ходів для недопущення звуження матері­альних прав застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соці­ального страхування та забезпечення зрос­тання розмірів пенсій та інших страхових виплат і соціальних послуг.

З 1 березня 2019 року Фондом соціального страхування України проін­дексовано страхові виплати для потерпілих на виробництві.

За наполяганням профспі­лок, з метою ліквідації заборго­ваності Фонду перед застрахо­ваними особами з виплати до­помоги по тимчасовій непра­цездатності та по вагітності і пологах, Урядом у серпні ми­нулого року разово (в одному місяці) збільшено частку ЄСВ для цього Фонду, що дозволило значно знизити накопичену з початку року суму заборгова­ності. Також двічі вносилися зміни до бюджету Фонду, яки­ми було збільшено видатки за напрямом матеріального за­безпечення та соціальних по­слуг на 2,387 млрд грн. Крім того, на 2020 рік збільшено частку єдиного внеску з 9,3759 до 9,5727 відсотка.

За наполяганням профспіл­кової сторони, правління Фонду соцстрахування на випадок без­робіття, з 1 січня 2019 року відбу­лось підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю для застрахованих осіб з 1440 до 1630 грн, а для осіб, у яких у роз­рахунковому періоді менше 6 місяців сплати внесків, – з 544 до 610 грн (див. інфографіку).

У березні минулого року проведено щорічну індексацію пенсій з урахуванням коефіці­єнта 1,17, що відповідало 50% темпів зростання середньої зарплати в країні та 50% росту споживчих цін у попередньому році, внаслідок чого 8,94 млн пенсіонерів підвищено пенсії в середньому на 591,89 грн.

У квітні 2019 року відбувся черговий автоматичний пере­рахунок пенсій 409,3 тис. пра­цюючим пенсіонерам, які про­довжували працювати та на 1 березня набули не менше 24 мі­сяців страхового стажу.

З метою підвищення рівня пенсійного забезпечення осіб, які отримують пенсію нижче 2 тис. грн і мають страхового ста­жу не менше 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки), з 1 липня 2019 року встановлено доплату до зазначеного розміру для 2,5 млн таких пенсіонерів.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

І ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПАРАТУ ФПУ

 

...та знизили ціну на газ

Загальнодержавний курс економічного розвитку, спря­мований на євроінтеграцію, поставив перед профспіл­ками нові завдання. З метою їх вирішення Федерацією профспілок України було затверджено Стратегію діяль­ності на 2016–2021 роки «Європейський вибір».

У результаті ак­тивної роботи профспілок з доопрацюван­ня проєкту по­станови НКРЕКП щодо встановлення тарифів для ТОВ «Оператор ГТС Укра­їни» на послуги транспор­тування природного газу для точок входу і виходу на регуляторний період 2020–2024 років вдалося до­сягти встановлення ниж­чих від попередньо запро­понованих регулятором відповідних тарифів (для точок входу – у 3,99 раза, для точок виходу – у 2,4 раза). Це дозволяє знизи­ти витрати на купівлю по­слуг з транспортування природного газу для про­мислових підприємств, що, в свою чергу, дасть змогу залишити собівар­тість їхньої продукції на більш високому конку­рентоздатному рівні.

Підставою для змен­шення розміру нараху­вань за опалення та гаря­чу воду є зниження ціни природного газу, придба­ного теплопостачальним підприємством у певному місяці опалювального пе­ріоду 2019–2020 років, від ціни природного газу, вра­хованої у структурі дію­чих тарифів.

На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міні­стрів України від 5 груд­ня 2018 року № 1029 «Деякі питання Національного агентства кваліфікацій» та абзацу першого пунк­ту 14 статуту Національ­ного агентства кваліфіка­цій СПО об’єднань проф­спілок за результатами засідання від 21 січня 2019 року делегувало кандида­тів до складу агентства.

Профспілки увійшли до складу робочої групи з доопрацювання проєкту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих ак­тів України», розроблено­го з метою сприяння про­дуктивній зайнятості, та відвідали тристоронній технічний семінар з роз­роблення законодавства щодо зайнятості, органі­зований Міжнародною ор­ганізацією праці в рамках проєкту «Інклюзивний ри­нок праці для створення робочих місць в Україні». Основною метою семіна­ру було узгодження шля­хом тристороннього діа­логу окремих положень проєкту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодав­чих актів України» (ЗУ «Про зайнятість насе­лення та загальнообов’язкове державне со­ціальне страхування»).

З метою упередження негативних наслідків при­ватизації державних під­приємств у частині погли­блення кризових явищ ринку праці, вивільнення та масового виїзду за межі України тисяч працівни­ків – членів профспілок, а також забезпечення прав працівників у цьому про­цесі Президія ФПУ 18 груд­ня 2019 року постановила організувати зустріч з ке­рівництвом Міністерства розвитку економіки, тор­гівлі та сільського госпо­дарства України та Фонду державного майна Украї­ни за участю членських організацій ФПУ, що від­булася 23 грудня 2019 року. На зустрічі досягнуто зго­ди про необхідність підго­товки Меморандуму про співпрацю ФПУ, Мінеко­номіки та ФДМУ.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ АПАРАТУ ФПУ

 

«Молодь – майбутнє профспілок»

Під таким гаслом пройшов профспілковий 2019 рік.

У рамках перезавантаження мо­лодіжної політики профспілок у квітні оновлено склад Моло­діжної ради ФПУ, проводиться системне навчання молодих профспілкових лідерів. Знаковою подією став І Всеукраїнський молодіжний форум «Профспілкова молодь: твори своє майбут­нє», що відбувся 11–13 грудня 2019 р. та на­був потужного розголосу в інформаційному просторі, привернув увагу до проблем проф­спілкової молоді.

В умовах загроз обмеження та ліквідації трудових прав працівників, ревізіонізму за­конодавства та Конституції, ФПУ, її член­ські організації зосереджували увагу на оновленні своєї структури відповідно до ви­мог часу, нових викликів у профспілковій діяльності під час проведення реформ і со­ціально-економічних змін у державі, зна­чно посиливши активні солідарні дії з від­стоювання трудових прав працівників.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ АПАРАТУ ФПУ

 

  • ПРЯМА МОВА

Лариса РОВЧАК, керівник Департаменту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями апарату ФПУ:

«ФПУ, організації всеукраїнських проф­спілок і профоб’єднання надавали важ­ливі соціальні послуги та змогли оздоро­вити влітку п.р. 192 тис. дітей спілчан. По­зитивною практикою стала співпраця те­риторіальних профоб’єднань з органами місцевої влади, що сприяє залученню додаткових коштів на оздоровлення. Та­кож спільно з фізкультурно-спортивни­ми товариствами проводяться галузеві, міжгалузеві, територіальні спартакіади з різних видів спорту, що пропагують здо­ровий спосіб життя серед працівників підприємств, установ, організацій».

17.02.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання