« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

Міжнародні профспілки готові брати участь в акціях протесту в Україні

Міжнародні профспілки готові брати участь в акціях протесту в Україні

Завдяки спеціальному консультативному статусу ФПУ при Еко­номічній і соціальній раді ООН голос українських профспілок звучав перед учасниками 57-ї сесії Комісії соціального розвитку ООН, 63-ї сесії Комісії ООН із становища жінок, Регіонального форуму з питань сталого розвитку Європейської економічної ко­місії ООН, 52-ї сесії Комісії ООН з народонаселення та розвитку.

АКТИВІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ

13–14 лютого 2019 р. у Києві на запрошен­ня ФПУ перебувала місія ЄКП/ПЄРР, яка вивчала стан дотримання прав профспілок в Україні. За підсумками візиту місії ситу­ація в Україні розглядалася на засіданнях керівних органів ЄКП та ПЄРР, були на­правлені відповідні звернення до Прем’єр- міністра України та Європейської комісії.

Протягом року представники ФПУ взя­ли участь у 14-му конгресі ЄКП, літньому саміті ПЄРР, засіданні Виконавчого комі­тету ПЄРР, 4-й Генеральній асамблеї ПЄРР.

З огляду на спроби української влади провести тотальну лібералізацію трудово­го законодавства в обхід міжнародних тру­дових стандартів, ФПУ ініціювала при­йняття делегатами асамблеї Заяви щодо ситуації в Україні. Слідом за цим Виконав­чий комітет Європейської конфедерації профспілок прийняв Заяву щодо відсут­ності соціального діалогу з реформування трудового законодавства в Україні.

Генеральний секретар Європейської фе­дерації профспілок громадського обслугову­вання заявив, що міжнародні та європейські профспілки готові до участі у масових акці­ях в Україні проти фактичної ліквідації профспілкових прав на захист праці на доказ солідарності з українськими профспілками.

РОЗШИРЕННЯ ПРИСУТНОСТІ МОП В УКРАЇНІ

Враховуючи величезне значення нор­мотворчої діяльності Міжнародної органі­зації праці, ФПУ активно долучилася до від­значення століття МОП. У лютому за учас­тю спеціалістів АКТРАВ у Києві проведено семінар для юристів з використання нагля­дової системи МОП, у Львові – конференцію «Століття МОП. Майбутнє сфери праці», у травні – національну конференцію з нагоди 100-річчя МОП «Майбутнє сфери праці». Представники ФПУ взяли участь у Всесвіт­ньому веб-марафоні, присвяченому століт­тю МОП, 108-й сесії МКП, симпозіумі «Сто­ліття МОП: точка зору робітників на соці­альну справедливість». Реагуючи на інфор­мацію, отриману від ФПУ, МОП значно ак­тивізувала свою роботу в Україні. У рамках проєктів МОП протягом ІV кварталу 2019 року проведено тренінги для тренерів з пи­тань молодіжної та комунікаційної роботи, круглий стіл «На шляху до ефективного, впливового та інклюзивного соціального діалогу в Україні», семінар з вироблення основних параметрів нової Програми гідної праці на 2020–2024 роки. У листопаді відбу­лося відкриття нового проєкту МОП «На шляху до здорової, безпечної та задекларо­ваної праці в Україні». Необхідно зазначи­ти, що у проєктах МОП в Україні задіяно більше працівників, ніж у будь-якій країні регіону. Представників МОП інформували про ініційовану владою лібералізацію тру­дового законодавства та закликали на їхніх зустрічах із представниками влади наголо­сити на неприпустимості порушення прав профспілок та працівників, закріплених у ратифікованих Україною конвенціях МОП.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФПУ


ФПУ запроваджує уніфіковану систему управління майном

У 2019 році профспілки відстояли майнові пра­ва на низку комплексів та окремих об’єктів: пан­сіонат «Шацькі озера» ПрАТ «Волиньтурист», туристичний комплекс «Поділля» ПрАТ «Вінни­цятурист», готель «Турист» ПрАТ «Львівтурист», ПрАТ «Приазовкурорт», ДП «Клінічний санаторій «Хмільник», ДП «Клінічний санаторій ім. Горько­го», ДП «Санаторій для дітей з батьками «Ска­довськ», ДП «Санаторій для батьків з дітьми «Дубки», ДП «Санаторій «Україна», ДП «Санато­рій «Ялинка» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Р озпочато реформування системи управління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» задля підви­щення її ефективності.

Прийнято низку рішень щодо впрова­дження єдиної уніфікованої системи управління в майновому комплексі ФПУ.


700 майстрам відновлено право на дострокову пенсію

Реалізуються пріоритетні заходи ФПУ щодо за­безпечення належного захисту прав працівників на безпечні та здорові умови праці.

Н а основі ініціатив­но підготовленого фахівцями Депар­таменту охорони праці апарату ФПУ і Профспілки трудящих ме­талургійної та гірничодобувної промисловості України проєкту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Списків № 1 і № 2 (списки вироб­ництв, робіт, професій, посад і показників на підземних робо­тах, на роботах із шкідливими (особливо шкідливими) і важки­ми (особливо важкими) умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пен­сію за віком на пільгових умо­вах), Мінсоцполітики опрацьова­но, а Кабміном прийнято поста­нову від 14 серпня 2019 року № 708 «Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, по­сад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за ві­ком на пільгових умовах, затвер­джених постановою Кабінету Мі­ністрів України від 24 червня 2016 р. № 461».

У результаті близько 700 май­страм та іншим працівникам, які здійснюють безпосереднє керів­ництво роботами на гарячих ді­лянках металургійного виробни­цтва, відновлено право достроко­вого виходу на пенсію за віком.

За наполяганням ФПУ і безпо­середньою участю її представни­ків у підготовці відповідного проєкту, Урядом затверджено Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професій­них захворювань та аварій на ви­робництві (постанова КМУ від 17.04.2019 № 337).

Новий Порядок, порівняно з попереднім, поширює свою дію на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодав­ства використовують найману працю, на всіх працюючих та са­мозайнятих осіб, а також тих, хто працює за цивільно-правовими угодами. Він також передбачає повідомлення про кожен нещас­ний випадок профспілковому ор­гану, навіть якщо працівник не член профспілки, та поширює проведення спеціальних розслі­дувань на інші категорії осіб, зо­крема фізичних осіб-підприєм­ців та осіб, яких фактично допу­щено до роботи без укладення трудового договору (контракту). Усі нещасні випадки, що сталися із зазначеними категоріями осіб, підлягатимуть спеціальному розслідуванню.

Ще один з важливих здобут­ків нового Порядку – в усіх ко­місіях з розслідування нещас­них випадків мають право бра­ти участь представники проф­спілок.

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

  • ПРЯМА МОВА

Юрій Андрієвський, керівник Департаменту охорони праці апарату ФПУ:

«Зазначені зміни сприяти­муть проведенню розсліду­вань нещасних випадків, зокрема їх об’єктивності та своєчасності, що підвищить соціальну захищеність по­терпілих та їхніх сімей».

17.02.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання