« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

Профспілкова «Хвиля гніву» прокотилася Україною

Профспілкова «Хвиля гніву» прокотилася Україною

30 січня уcіма регіонами України прокотилася «Хвиля гніву». Пе­ред будинками місцевих органів державної влади, в трудових ко­лективах, профспілкових органі­заціях відбулися публічні заходи, вуличні протестні дії, мета яких – продемонструвати обурення законопроєктом «Про працю» (реєстр. № 2708), антипрофспіл­ковим законопроєктом № 2681 та іншими законодавчими актами, які у разі їх прийняття погіршать умови життя та праці, соціаль­ні гарантії трудівників на оплату праці, соціальний захист та соці­альне забезпечення.

КИЇВ ТА КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ


30 січня біля будівлі Кабінету Мі­ністрів України на вул. Грушевсько­го відбулась багатотисячна солідар­на акція протесту профспілок м. Ки­єва та області.

Учасники акції профактивісти Ки­ївської міської ради профспілок та її членських організацій, представники всеукраїнських профспілок та облас­них профоб’єднань, трудових колек­тивів, громадських організацій, усі небайдужі громадяни, які приєдна­лись до акції, висловили своє «Ні!» проєкту ЗУ «Про працю» (реєстр. № 2708) та низці законопроєктів, що всупереч Конституції України та між­народним актам руйнують трудові гарантії українських працівників.

Віроломними змінами до законо­давства про працю, про профспілки, соціальне страхування і соціальний діалог Уряд України провокує до заго­стрення ситуації у суспільстві, проти­стояння між працівниками і робото­давцями, стихійної зупинки роботи підприємств та організацій, що може мати непередбачувані наслідки для країни, наголосили учасники мітингу.

В акції взяли участь працівники апарату Федерації профспілок Укра­їни, члени Молодіжної ради ФПУ, ве­терани профспілкового руху.

Учасники ухвалили Резолюцію акції протесту.

Профспілковці Київської області приєднались до своїх столичних колег.

ЗАКАРПАТТЯ


30 січня на площі Теа­тральній у центрі м. Ужго­рода відбулося обласне профспілкове віче Закар­паття. Учасники акції – спіл­чани бюджетних галузей, промисловості, агропромис­лового комплексу, сфери об­слуговування. Профактивіс­ти охорони здоров’я, освіти і науки, культури, державних установ тримали тематичні транспаранти із соціально- економічних питань, про­блем галузей, а учасники ак­ції – плакати з вимогами профспілок.

Голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько зазначив, що профспілки усієї країни, в тому числі Закарпатської багатонаціональної облас­ті, широким фронтом ви­ступили проти антинарод­них законопроєктів про працю, соціальне страху­вання, проти наступу на права профспілок. У своїх діях профспілки вже отри­мали солідарну підтримку з боку багатьох міжнарод­них профспілкових органі­зацій.

ВІННИЦЯ

Федерація профспілок Вінницької облас­ті 30 січня в рамках Всеукраїнської акції протесту провела мітинг з висуненням ви­мог про відхилення антинародних проєктів законів про працю, соціальне забезпечення та профспілкову діяльність, звільнення мі­ністра економіки Тимофія Милованова та відкликання з посади голови Комітету Вер­ховної Ради України з питань соціальної по­літики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової.

ЛЬВІВ

«Геть руки від законних прав трудової лю­дини!», «Освітяни! Покажемо нашу силу і єд­ність», «Профспілки – проти катастрофи тру­дового законодавства», «Проти антинародно­го законопроєкту про працю» – ось лише де­кілька гасел, з якими вийшли на профспілко­ве віче у м. Львові близько 5 тис. спілчан, представляючи інтереси 30-тисячної армії членів профспілки краю, їх дух і вимоги до найвищої державної законодавчої і виконав­чої влади, Гаранта Конституції – Президента.

Учасники Львівського віча закликали народних депутатів, від Львівщини в тому числі, не допустити прийняття парламен­том антисоціальних законів про працю, про профспілки, що руйнують основи і шляхи розбудови соціальної держави на догоду олігархам та транснаціональним кампані­ям. Якщо ж влада не почує вимог профспі­лок, вони готові вдатися до Всеукраїнсько­го страйку.

ТЕРНОПІЛЬ


Профспілки Тернопільщини долучились до Всеукраїнської акції «Хвиля гніву», провівши низку заходів. 30 січня у Народ­ному домі «Перемога» відбу­лись профспілкові збори під гас­лом «STOP трудовому рабству». Завершилась акція ходою та пі­кетуванням обласної державної адміністрації, де було вручено Резолюцію профспілкових збо­рів представникам влади.

29–30 січня проведено ін­формування громадськості щодо загроз законопроєкту «Про працю» шляхом вста­новлення наметів і роздачі відповідних матеріалів. Та­кож відбулася прес- конференція за участю голо­ви Тернопільської обласної ради профспілок Андрія Присяжного та представни­ків галузевих організацій.

МИКОЛАЇВЩИНА


На Миколаївщині, як і по всій Україні, 30 січ­ня пройшли акції протесту профспілок «Хвиля гніву». Обласна рада профспілок провела мир­ний мітинг проти антинародних та антисоці­альних урядових законопроєктів № 2708 «Про працю» та № 2681 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих пи­тань діяльності профспілок)».

У мітингу взяли участь близько 1 тис. представників усіх галузевих профспілко­вих організацій області.

Профспілкові організації м. Южноукра­їнська Миколаївської області також 30 січ­ня провели акцію протесту «STOP трудово­му рабству», виступивши проти антинарод­них та антисоціальних урядових законо­проєктів № 2708 та № 2681. На мирний мі­тинг на площі біля Палацу культури «Енергетик» зібралися близько 1 тис. пред­ставників майже 20 первинних профспіл­кових організацій міста, що об’єднують по­над 12 тис. членів профспілок різних галу­зей, які висловили невдоволення й обурен­ня антисоціальними реформами Уряду.

ХЕРСОН

У середмісті Херсона перед кінотеатром «Україна» під час акції «Хвиля гніву» 30 січня представники профспілкових організацій висловили про­тест проти прийняття нового закону «Про працю». На мітин­гу було проведено збір підпи­сів за відставку міністра роз­витку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова і голови Комітету Верховної Ради з пи­тань соціальної політики та захисту прав ветеранів Гали­ни Третьякової.

МАРІУПОЛЬ

Більше 2 тис. маріупольців до­лучилися до Всеукраїнської проф­спілкової акції протесту, яка про­йшла 30 січня під єдиним гаслом «Стоп трудовому рабству». Мета­лурги, працівники освіти, медици­ни, культури, торгівлі, комуналь­них підприємств, портовики ви­словили своє рішуче «Ні!» антисо­ціальній політиці Уряду. Виступа­ючі були єдиними в тому, що еко­номіка країни має розвиватися не за рахунок утиску та економії, а завдяки підйому підприємств та розширенню внутрішнього ринку України.

ОДНИМ АБЗАЦОМ

Івано-Франківськ. 30 січня на мирний мітинг протесту про­ти прийняття проєкту Закону «Про працю» прийшли близь­ко 3 тис. профспілчан області й чимало мешканців міста.

Лейтмотивом мітингу стали гасла, які висловлюють став­лення людей до ініційованих Урядом проєктів законів про працю та щодо діяльності профспілок: «Ні – трудовому рабству», «Ми – не раби», «Сила – в єдності, перемога – в боротьбі», «Профспілка – за справедливу трудову рефор­му», «Червона картка урядовому Закону «Про працю».

В акції протесту взяв участь та виступив заступник Го­лови ФПУ Євген Драп’ятий.

Кіровоградщина. У Федерації профспілок Кіровоград­ської області 30 січня відбулося профспілкове віче, до якого спонукали антисоціальні новації Уряду. За словами голови ФПО Максима Баланенка, сьогодні Україна як ніколи за роки незалежності наблизилася до межі руйнації як пра­вової, так і соціальної держави. Влада, вдаючись до маніпу­ляцій та вводячи в оману суспільство, пропонує лібераліза­цію трудового законодавства і хоче впровадити в Україні рабську працю для власного народу, знешкодити профспіл­ки як єдину правозахисну організацію.

Краматорськ. 30 січня на центральну площу міста вийшли з протестною акцією представники системи освіти – виклада­чі шкіл і працівники дошкільних закладів. Основна вимога організаторів акції – зняти з розгляду Верховної Ради Украї­ни законопроєкти № 2708 «Про працю» та № 2681 «Про про­фесійні спілки», які порушують конституційні права трудів­ників, позбавляють їх соціальних гарантій і захисту.

Кривий Ріг. 30 січня, починаючи з 9-ї ранку, кільце 95-го квар­талу в Кривому Розі зарясніло профспілковими прапорами. Працівники та профактивісти криворізьких підприємств ГМК («АрселорМіттал Кривий Ріг», Криворізький залізорудний комбінат, ГЗК, «Суха Балка», «Метінвест – КРМЗ» та ін.), а та­кож залізниці, медичних установ, будівельних організацій, гро­мадські активісти, ветерани, з профспілковою символікою і транспарантами в руках зібралися в центрі міста – батьківщи­ни Президента України, щоб заявити, що вони проти прийнят­тя Верховною Радою антиконституційних законопроєктів. Кривбас об’єднався, щоб захистити свої трудові права.

В акції взяв участь в.о. заступника Голови ФПУ Богдан Оверковський.

Луганщина. Луганчани звернулись до керівників вищих дер­жавних органів влади із закликом відкликати з парламенту про­єкт Закону «Про працю» (реєстр. № 2708) та сісти за стіл пере­говорів з профспілками і Міжнародною організацією праці для врегулювання проблемних питань трудового законодавства.

30 січня, в день Всеукраїнської акції профспілок «Хви­ля гніву», у м. Сєвєродонецьку проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи, організовані профспілками області.

Запоріжжя. У рамках всеукраїнської профспілкової акції «Хвиля гніву» в місті відбулися хода та багатотисячний мі­тинг протесту представників трудових колективів та профорганізацій області проти антисоціальних дій влади з ре­формування трудового законодавства. Серед учасників – представники профспілок металургів, машинобудівників, авіабудівників, вчителів і лікарів, аграріїв, працівників заліз­ничного транспорту, соціальної сфери, культури, державних установ, студентів, а також представники від міст та районів області – Гуляйпілля, Полог, Василівки, Енергодару та ін.

Дніпро. 30 січня в рамках всеукраїнської профспілкової акції «Хвиля гніву» в м. Дніпро на площі біля облдержад­міністрації та облради відбувся багатотисячний мітинг протесту представників трудових колективів та профорганізацій області проти антисоціальних дій влади з ре­формування трудового законодавства. Учасники мітингу закликали владу сісти нарешті за стіл переговорів і спіль­но підготувати новий закон про працю, який буде відпові­дати всім цивілізованим правовим нормам і забезпечить реальний баланс інтересів між роботодавцями та найма­ними працівниками.

Волинь. У м. Луцьку відбулося Волинське профспілкове віче, учасники якого виступили проти внесення на розгляд Верховної Ради урядового проєкту Закону «Про працю», що значно звужує права найманих працівників, усуває профспілки від захисту прав працюючих. Учасники віча ухвалили резолюцію, в якій висловились за відкликання з Верховної Ради законопроєктів, що спрямовані на підрив трудового законодавства та законної діяльності профспілок, провокують загострення у суспільстві.

Рівне. Профспілкове віче в м. Рівному ска­зало «Ні!» антинародному проєкту Закону «Про працю» (реєстр № 2708).

Профспілкова спільнота обурена не­правомірними діями нового Уряду, зо­крема спробами скасувати низку важ­ливих соціальних законів України, які регулюють трудові відносини людей на­йманої праці та роботодавців, залишаю­чи пріоритети та диктат в останніх, тим самим позбавляючи працюючих соці­ального захисту від держави, гаранто­ваного Конституцією нашої країни.

Суми. Сумська обласна рада профспілок разом з усією Україною піднялася на «Хвилю гніву» проти урядового законо­проєкту «Про працю», який узаконює трудове рабство. Обговорення тривало більше 2 годин біля будівлі Сумського державного університету, після чого учасники ухвалили Резолюцію з вимо­гою відкликати Закон «Про працю», а у разі його прийняття – накласти вето Президентом.

Харків. 30 січня на майдані Конституції у м. Харкові відбувся мітинг, організо­ваний Об’єднанням профспілок Харків­ської області, проти прийняття анти­конституційних, антисоціальних законів України «Про працю» та ін. Виступаючі, які представляли трудові колективи під­приємств, установ і організацій різних сфер економіки області, донесли до гро­мадськості тривогу й обурення так зва­ною «трудовою реформою». Учасниками заходу було прийнято та підтримано Ре­золюцію на захист трудових і соціально-економічних прав людини праці, текст якої передано представникам сторін со­ціального діалогу в області.

Хмельниччина. 30 січня у залі Федера­ції профспілок Хмельницької області було ніде яблуку впасти: понад 300 профспілкових лідерів і профактивістів зібралися, аби висловити рішучий про­тест намаганням Уряду, законотворців знищити профспілки та, відкинувши де­мократію, волю і свободу вибору лю­дей, загнати кожного трудівника у дале­ке минуле, де панувало рабство й се­редньовічний морок.

Чернівці. Чернівецька обласна рада профспілок підтримала Всеукраїнську акцію протесту, організувавши 30 січня обласне профспілкове віче. Його учас­ники категорично виступили за відкли­кання з Верховної Ради України проєк­тів законів «Про працю» (реєстр. № 2708), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань професійних спілок)» (реєстр. № 2681), відновлення соціаль­ного діалогу на всіх рівнях колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, де органи виконав­чої влади є стороною угод і колектив­них договорів.

Полтавщина . Велелюдне зібрання активу профспілок Полтавщини, який 30 січня на обласному спілчанському вічі долучився до всеукраїнської «Хвилі гні­ву», засвідчило рішучу готовність членів профспілок, усіх трудівників області до боротьби за свої права.

Чернігів. Чернігів зібрав на «Хвилю гні­ву» понад тисячу мотивованих спілчан різних галузевих профспілок. Антина­родні та антипрофспілкові законопроєк­ти мають бути відкликані та доопрацьо­вані за участю громадськості, вважають спілчани.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання