« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

Всеукраїнське віче профспілок виступило проти антинародного законопроєкту «Про працю»

Всеукраїнське віче профспілок виступило проти антинародного законопроєкту «Про працю»

16 січня учасники Всеукраїнського віча – представники понад 60 тис. первинних профспілкових органі­зацій, делеговані 7 млн членів про­фесійних спілок, прибули до сто­лиці України м. Києва і зібралися у МЦКМ профспілок України, щоб у переломний для нашої країни час довести до керівництва держа­ви тривогу й обурення трудових колективів підприємств, установ і організацій різних сфер еконо­міки і форм власності у зв’язку з економічними і соціальними «ре­формами» нового Уряду, що про­водяться поспіхом і без належного громадського обговорення.

Д о Всеукраїнського віча профспілок долучились президент Українського союзу промисловців і підприємців, співголова НТСЕР від роботодавців Анатолій Кінах, Представник Упо­вноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері дотримання соціальних та економічних прав Олена Степаненко.

Відкрив Всеукраїнське профспілкове віче Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, який у своєму виступі окреслив низку проблем, ви­кликів і загроз, що постали перед національним профспілковим рухом і правами працівників.

Заступник Голови ФПУ Олександр Шубін поін­формував про загрози на ринку праці в Україні, де­тально зупинившись на законопроєктах, що порушу­ють трудові права.

Заступник голови Атомпрофспілки Павло Пруд­ніков своєму виступі представив доповідь робочої групи юристів, створеної СПО об’єднань профспілок для експертної оцінки урядового законопроєкту «Про працю» № 2708, проаналізував документ і наголосив, що він не відповідає задекларованій меті, а саме: створенню умов для легкого працевлаштування, комфортній праці та збільшенню доходів працівни­ків. Прийняття цього законопроєкту матиме ката­строфічні наслідки для працівників та української економіки і не сприятиме поверненню з-за кордону наших земляків, а навпаки, в рази посилить трудову міграцію, особливо молоді. Висновок робочої групи: понад 17 млн українців працездатного віку та 2,5 млн працюючих пенсіонерів у разі прийняття зазначено­го законопроєкту будуть приречені на узаконену раб­ську працю.

Юрист ГО «Трудові ініціативи» Георгій Сандул презентував експертний аналіз законопроєкту № 2681 і підкреслив, що він порушує Конституцію України та конвенції МОП і є абсолютно неприйнятним.

За результатами виступів та обговорень учасники Всеукраїнського віча профспілок на захист трудових і соціально-економічних прав людини праці затвер­дили текст Резолюції з відповідними вимогами до влади та алгоритмом подальших дій для профспіл­кової спільноти.

У тексті Резолюції, зокрема, зазначається, що так звана «трудова реформа» Кабінету Міністрів Украї­ни, міністра економіки Тимофія Милованова, голови Комітету Верховної Ради України з питань соціаль­ної політики та захисту прав ветеранів Галини Тре­тьякової та частини народних депутатів України – це брутальне порушення трудових прав людини, руйну­вання збалансованої законодавчої системи трудових прав і гарантій, ігнорування норм Конституції Укра­їни, європейського і міжнародного права.

Учасники віча звернулися до Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра Укра­їни Олексія Гончарука з вимогами, серед яких:

– негайно зупинити процеси законодавчого руй­нування представниками їх політичної сили трудо­вого законодавства і трудових прав (законопроєкт № 2708), законодавства про гарантії діяльності проф­спілок (законопроєкт № 2681), ефективно працюючої системи загальнообов’язкового державного соціаль­ного страхування (законопроєкт № 2275);

– відкликати з Верховної Ради проєкт Закону «Про працю» № 2708 та проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань професійних спілок)» № 2681.

Також учасники Всеукраїнського віча профспі­лок вимагають від Уряду:

– Запросити технічну місію експертів Міжнарод­ної організації праці з метою надання консультатив­ної допомоги в опрацюванні законодавства про пра­цю, про профспілкову діяльність та законів щодо со­ціального забезпечення.

– Розпочати у форматі тристороннього соціально­го діалогу роботу над справедливою трудовою рефор­мою. А після підготовки законопроєкту винести його на всенародне обговорення і внести на розгляд парла­менту тільки після схвалення українським народом.

– Засудити публічні антисоціальні дії і заклики, спрямовані на дискредитування профспілок, міні­стра економіки Тимофія Милованова, голови Комі­тету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової і попере­дити про передбачену законодавством України кри­мінальну відповідальність за протидію законній ді­яльності профспілок.

– Запропонувати Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, керівництву парламентської фракції «Слуга народу» ініціювати негайне відкликання з по­сади голови Комітету Верховної Ради з питань соці­альної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову «за просування антинародних законопро­єктів, руйнування системи соцзахисту, провокуван­ня соціальних збурень в Україні та протистояння між суспільством і державною владою».

У разі нереагування профспілки налаштовані мо­білізувати весь арсенал протестних заходів щодо за­хисту трудових прав людини праці: збори, мітинги, пікетування, демонстрації тощо перед будівлею Вер­ховної Ради, Кабміном, Офісом Президента; провес­ти попереджувальні протестні акції у дні розгляду антизаконних проєктів стосовно законодавства про працю, соціального забезпечення та профспілкової діяльності з висуненням вимоги про їх відхилення, а також організовувати щоденні протестні акції.

Учасники Всеукраїнського віча також звернулися до всеукраїнських профспілок, первинних, територі­альних профспілкових організацій та об’єднань, щоб ті невідкладно провели обговорення ситуації щодо по­силення наступу на трудові, соціальні й профспілкові права, розгорнули в трудових колективах підприємств, організацій, установ інформаційну кампанію через ЗМІ, інтернет-видання, соціальні мережі з так званої «трудової реформи» Уряду, втручання в законну діяль­ність профспілок, згортання соціальних гарантій.

У разі нереагування Уряду, вищих керівників дер­жави на вимоги профспілок всеукраїнські репрезен­тативні профспілкові об’єднання можуть виступити з єдиною позицією про збір підписів за відставку Ка­бінету Міністрів у повному складі.

Також профспілки вимагають негайного звіль­нення міністра економіки Тимофія Милованова «за ініціативи та рішення, що підривають розвиток еко­номіки і системи соціального захисту, перешкоджа­ють законній діяльності профспілок, провокують за­гострення протистояння в суспільстві».

Керівники СПО профспілкових об’єднань, всеукраїнських профспілок донесуть рішення Всеукраїн­ського віча профспілок до відома Міжнародного бюро праці, Європейської комісії, Ради і Комітету асоціації «Україна – ЄС», Міжнародної конфедерації профспі­лок, Європейської конфедерації профспілок, галузе­вих профспілкових інтернаціоналів для відповідного реагування й отримання солідарної підтримки.

Віче також звернулося до усіх небайдужих грома­дян, молоді, правозахисних організацій України із за­кликом підтримати профспілки, висловити єдину по­зицію громадянського суспільства проти намірів вла­ди розв’язати руки соціально безвідповідальному бізнесу, спроби зруйнувати соціальну державу і прин­ципи демократії, обмежити конституційні права гро­мадян на гідну працю і участь у профспілках для за­хисту своїх трудових прав. Якщо не захистимо трудо­ві права сьогодні, завтра на українців чекатиме повне безправ’я у всіх сферах суспільного життя!

Після завершення заходу делегати від мільйо­нів людей праці передали до Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради Резолюцію учасників Всеукраїнського віча профспілок.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО ПРЕС-ЦЕНТРУ ФПУ

  • До теми

СПО об’єднань профспілок звернувся до суду з позовом про визнання неза­конними дій Кабінету Міністрів України

29 січня ФПУ звернулася в інтересах СПО ре­презентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні до Окруж­ного адміністративного суду м. Києва з позо­вом про визнання незаконними дій Кабміну в частині порушення Урядом визначених закона­ми та Генеральною угодою на 2019-2021 роки процедур оприлюднення і погодження із СПО об’єднань профспілок проєкту ЗУ «Про пра­цю». Позов спрямований на захист прав та за­конних інтересів кожного працівника від ре­альної загрози запровадження ліберальним урядовим законом рабської праці в Україні. Сподіваємось, що суд надасть справедливу оцінку протиправним діям Кабміну.

Олександр Шубін, заступник Голови Федерації профспілок України:

«Головним завданням людей, які знахо­дяться у цій залі, людей, які працюють на підприємствах і яких ви представля­єте, людей, які ще свідомі того, як відбу­ваються справжній економічний прорив і справжнє економічне процвітання для нашої країни, є об’єднатись, показати, хто ми є, і дати змогу всім почути наш голос. Ми не дамо образити нашу краї­ну, наших дітей і наших батьків!».

Павло Прудніков, заступник голови Атомпрофспілки:

«Ліберальна трудова реформа» Кабміну – це ліквідація трудових прав українців, руйнування збалансованої системи зако­нодавчих прав і гарантій, ігнорування норм Конституції України, європейського і світового міжнародного права».

31.01.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання