« на головну 23.02.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1040)
13
Лютий
 
Інтерв’ю
 
Ян Віллем Гаудріаан: «Європейський та міжнародний профспілковий рух підтримує вимоги українських профспілок у сфері праці»

Ян Віллем Гаудріаан: «Європейський та міжнародний профспілковий рух підтримує вимоги українських профспілок у сфері праці»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

Всеукраїнське віче профспілок виступило проти антинародного законопроєкту «Про працю»

Всеукраїнське віче профспілок виступило проти антинародного законопроєкту «Про працю»

16 січня учасники Всеукраїнського віча – представники понад 60 тис. первинних профспілкових органі­зацій, делеговані 7 млн членів про­фесійних спілок, прибули до сто­лиці України м. Києва і зібралися у МЦКМ профспілок України, щоб у переломний для нашої країни час довести до керівництва держа­ви тривогу й обурення трудових колективів підприємств, установ і організацій різних сфер еконо­міки і форм власності у зв’язку з економічними і соціальними «ре­формами» нового Уряду, що про­водяться поспіхом і без належного громадського обговорення.

Д о Всеукраїнського віча профспілок долучились президент Українського союзу промисловців і підприємців, співголова НТСЕР від роботодавців Анатолій Кінах, Представник Упо­вноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері дотримання соціальних та економічних прав Олена Степаненко.

Відкрив Всеукраїнське профспілкове віче Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, який у своєму виступі окреслив низку проблем, ви­кликів і загроз, що постали перед національним профспілковим рухом і правами працівників.

Заступник Голови ФПУ Олександр Шубін поін­формував про загрози на ринку праці в Україні, де­тально зупинившись на законопроєктах, що порушу­ють трудові права.

Заступник голови Атомпрофспілки Павло Пруд­ніков своєму виступі представив доповідь робочої групи юристів, створеної СПО об’єднань профспілок для експертної оцінки урядового законопроєкту «Про працю» № 2708, проаналізував документ і наголосив, що він не відповідає задекларованій меті, а саме: створенню умов для легкого працевлаштування, комфортній праці та збільшенню доходів працівни­ків. Прийняття цього законопроєкту матиме ката­строфічні наслідки для працівників та української економіки і не сприятиме поверненню з-за кордону наших земляків, а навпаки, в рази посилить трудову міграцію, особливо молоді. Висновок робочої групи: понад 17 млн українців працездатного віку та 2,5 млн працюючих пенсіонерів у разі прийняття зазначено­го законопроєкту будуть приречені на узаконену раб­ську працю.

Юрист ГО «Трудові ініціативи» Георгій Сандул презентував експертний аналіз законопроєкту № 2681 і підкреслив, що він порушує Конституцію України та конвенції МОП і є абсолютно неприйнятним.

За результатами виступів та обговорень учасники Всеукраїнського віча профспілок на захист трудових і соціально-економічних прав людини праці затвер­дили текст Резолюції з відповідними вимогами до влади та алгоритмом подальших дій для профспіл­кової спільноти.

У тексті Резолюції, зокрема, зазначається, що так звана «трудова реформа» Кабінету Міністрів Украї­ни, міністра економіки Тимофія Милованова, голови Комітету Верховної Ради України з питань соціаль­ної політики та захисту прав ветеранів Галини Тре­тьякової та частини народних депутатів України – це брутальне порушення трудових прав людини, руйну­вання збалансованої законодавчої системи трудових прав і гарантій, ігнорування норм Конституції Укра­їни, європейського і міжнародного права.

Учасники віча звернулися до Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра Укра­їни Олексія Гончарука з вимогами, серед яких:

– негайно зупинити процеси законодавчого руй­нування представниками їх політичної сили трудо­вого законодавства і трудових прав (законопроєкт № 2708), законодавства про гарантії діяльності проф­спілок (законопроєкт № 2681), ефективно працюючої системи загальнообов’язкового державного соціаль­ного страхування (законопроєкт № 2275);

– відкликати з Верховної Ради проєкт Закону «Про працю» № 2708 та проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань професійних спілок)» № 2681.

Також учасники Всеукраїнського віча профспі­лок вимагають від Уряду:

– Запросити технічну місію експертів Міжнарод­ної організації праці з метою надання консультатив­ної допомоги в опрацюванні законодавства про пра­цю, про профспілкову діяльність та законів щодо со­ціального забезпечення.

– Розпочати у форматі тристороннього соціально­го діалогу роботу над справедливою трудовою рефор­мою. А після підготовки законопроєкту винести його на всенародне обговорення і внести на розгляд парла­менту тільки після схвалення українським народом.

– Засудити публічні антисоціальні дії і заклики, спрямовані на дискредитування профспілок, міні­стра економіки Тимофія Милованова, голови Комі­тету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової і попере­дити про передбачену законодавством України кри­мінальну відповідальність за протидію законній ді­яльності профспілок.

– Запропонувати Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, керівництву парламентської фракції «Слуга народу» ініціювати негайне відкликання з по­сади голови Комітету Верховної Ради з питань соці­альної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову «за просування антинародних законопро­єктів, руйнування системи соцзахисту, провокуван­ня соціальних збурень в Україні та протистояння між суспільством і державною владою».

У разі нереагування профспілки налаштовані мо­білізувати весь арсенал протестних заходів щодо за­хисту трудових прав людини праці: збори, мітинги, пікетування, демонстрації тощо перед будівлею Вер­ховної Ради, Кабміном, Офісом Президента; провес­ти попереджувальні протестні акції у дні розгляду антизаконних проєктів стосовно законодавства про працю, соціального забезпечення та профспілкової діяльності з висуненням вимоги про їх відхилення, а також організовувати щоденні протестні акції.

Учасники Всеукраїнського віча також звернулися до всеукраїнських профспілок, первинних, територі­альних профспілкових організацій та об’єднань, щоб ті невідкладно провели обговорення ситуації щодо по­силення наступу на трудові, соціальні й профспілкові права, розгорнули в трудових колективах підприємств, організацій, установ інформаційну кампанію через ЗМІ, інтернет-видання, соціальні мережі з так званої «трудової реформи» Уряду, втручання в законну діяль­ність профспілок, згортання соціальних гарантій.

У разі нереагування Уряду, вищих керівників дер­жави на вимоги профспілок всеукраїнські репрезен­тативні профспілкові об’єднання можуть виступити з єдиною позицією про збір підписів за відставку Ка­бінету Міністрів у повному складі.

Також профспілки вимагають негайного звіль­нення міністра економіки Тимофія Милованова «за ініціативи та рішення, що підривають розвиток еко­номіки і системи соціального захисту, перешкоджа­ють законній діяльності профспілок, провокують за­гострення протистояння в суспільстві».

Керівники СПО профспілкових об’єднань, всеукраїнських профспілок донесуть рішення Всеукраїн­ського віча профспілок до відома Міжнародного бюро праці, Європейської комісії, Ради і Комітету асоціації «Україна – ЄС», Міжнародної конфедерації профспі­лок, Європейської конфедерації профспілок, галузе­вих профспілкових інтернаціоналів для відповідного реагування й отримання солідарної підтримки.

Віче також звернулося до усіх небайдужих грома­дян, молоді, правозахисних організацій України із за­кликом підтримати профспілки, висловити єдину по­зицію громадянського суспільства проти намірів вла­ди розв’язати руки соціально безвідповідальному бізнесу, спроби зруйнувати соціальну державу і прин­ципи демократії, обмежити конституційні права гро­мадян на гідну працю і участь у профспілках для за­хисту своїх трудових прав. Якщо не захистимо трудо­ві права сьогодні, завтра на українців чекатиме повне безправ’я у всіх сферах суспільного життя!

Після завершення заходу делегати від мільйо­нів людей праці передали до Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради Резолюцію учасників Всеукраїнського віча профспілок.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО ПРЕС-ЦЕНТРУ ФПУ

  • До теми

СПО об’єднань профспілок звернувся до суду з позовом про визнання неза­конними дій Кабінету Міністрів України

29 січня ФПУ звернулася в інтересах СПО ре­презентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні до Окруж­ного адміністративного суду м. Києва з позо­вом про визнання незаконними дій Кабміну в частині порушення Урядом визначених закона­ми та Генеральною угодою на 2019-2021 роки процедур оприлюднення і погодження із СПО об’єднань профспілок проєкту ЗУ «Про пра­цю». Позов спрямований на захист прав та за­конних інтересів кожного працівника від ре­альної загрози запровадження ліберальним урядовим законом рабської праці в Україні. Сподіваємось, що суд надасть справедливу оцінку протиправним діям Кабміну.

Олександр Шубін, заступник Голови Федерації профспілок України:

«Головним завданням людей, які знахо­дяться у цій залі, людей, які працюють на підприємствах і яких ви представля­єте, людей, які ще свідомі того, як відбу­ваються справжній економічний прорив і справжнє економічне процвітання для нашої країни, є об’єднатись, показати, хто ми є, і дати змогу всім почути наш голос. Ми не дамо образити нашу краї­ну, наших дітей і наших батьків!».

Павло Прудніков, заступник голови Атомпрофспілки:

«Ліберальна трудова реформа» Кабміну – це ліквідація трудових прав українців, руйнування збалансованої системи зако­нодавчих прав і гарантій, ігнорування норм Конституції України, європейського і світового міжнародного права».

31.01.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

29.12.2019 00:08

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання