« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

Україною прокотиться «Хвиля гніву»

Україною прокотиться «Хвиля гніву»

30 січня вcіма регіонами України прокотиться «Хвиля гні­ву». В трудових колективах, профспілкових організаціях, перед будинками місцевих органів державної влади від­будуться публічні заходи, вуличні протестні дії, мета яких – продемонструвати обурення законопроєктом «Про працю», антипрофспілковим законопроєктом № 2681 та іншими законодавчими актами, що погіршать умови жит­тя та праці трудящих, соціальні гарантії працівників на оплату праці, соціальний захист, соціальне забезпечення.

Ц і проблемні питан­ня обговорювали 21 січня учасники наради керівників всеукраїнських профспілок, профоб’єднань м. Києва та Київської області, підбираючи механізм реалізації Резолюції Всеукраїнського віча профспілок, прийнятої 16 січня.

Голова ФПУ Григорій Осовий поінформував присутніх про дії, які здійснює профспілковий штаб на захист законних прав та інтересів членів профспілок, усіх працівників. Зокрема, йшлося про участь представни­ків профспілок у засіданні про­фільного парламентського комі­тету, на якому обговорювалися законопроєкти щодо змін у тру­довому законодавстві, акціях протесту, а також про активіза­цію й підвищення ефективності інформаційної діяльності ФПУ та її членських організацій.

Григорій Осовий також роз­повів про хід та результати ро­бочої зустрічі з головою Федера­ції роботодавців України Дми­тром Олійником, метою якої було поінформувати сторону ро­ботодавців про ситуацію з до­триманням прав працівників і стан ринку праці в Україні, ви­клики і загрози, які існують у цій сфері, а також про рішення, прийняті на Всеукраїнському профспілковому вічі.

Заступники Голови ФПУ Во­лодимир Саєнко, Євген Драп’ятий, керівники всеукра­їнських галузевих профспілок у своїх виступах наголошували на необхідності об’єднати зу­силля усіх профспілкових орга­нізацій та профоб’єднань, усіх членів профспілок на захист за­конних прав та інтересів люди­ни праці, проти беззаконня та намагань перекроїти вітчизня­не трудове законодавство на ко­ристь бізнесу, на шкоду про­стим людям праці й закликали до активних протестних дій, що мають посилюватися.

Учасники підтримали рішен­ня провести 6 лютого круглий стіл з питань трудового законо­давства, підвищення ефективнос­ті захисту прав та інтересів пра­цівників, куди запросити відомих вчених та громадських діячів.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  •   До теми

Утворено робочу групу з опрацювання зако­нопроєктів про працю

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 15 січня, за участю народних депута­тів України – членів комітету, а також керівни­ків членських організацій СПО об’єднань профспілок було обговорено питання нового трудового законодавства, За результатами об­говорення членами комітету прийнято рішення рекомендувати парламенту включити всі про­єкти законодавчих актів (№ 2410, 2410-1, № 2708 та № 2708-1) до порядку денного тре­тьої сесії Верховної Ради України ІХ скликання.

При комітеті створено робочу групу, яку очо­лила голова Комітету з питань соціальної полі­тики та захисту прав ветеранів Галина Третья­кова. Перше засідання групи заплановано на 4 лютого п.р.

 

БЛОГ

Володимир Саєнко, заступник Голови Федерації профспілок України:

«І снує категорія людей, які живуть у світі своєї уяви і завжди впевнені у своїй правоті, які в силу своєї природної нетерплячості шаленіють від імітації швидкої перемоги, але щезають з го­ризонту швидше, аніж догорить свічка. А ще є категорія політиків, які вдають, що впевнені у своїй правоті, бо така вже їхня політична роль у великих сценаріях. Вони підтасовують факти, грають з громадською думкою…

Пані Галина Третьякова висловлює дум­ки, фантазії та бачення щодо профспі­лок та профспілкового руху в Україні на своїй сторінці у фейсбуці. В осно­вному під прицілом пані Галини – проф­спілкове майно. Хоча крім необґрунто­ваної, неофіційної та місцями просто вигаданої інформації щодо майнових активів зустрічаються ще відверті обра­зи. Наприклад, про вік членів профспі­лок: «Промови по 60 хвилин 60-річних (знову ж таки тут «60-річні» не про вік, а про ментальність) вождів не можуть конкурувати із сучасною динамікою по­літичної комунікації, з блогерами та су­часними інноваційними презентаціями, тотальною діджиталізацією і просто скаженим креативом». Це в контексті профспілкового віча.

А є фрази, які взагалі складно зро­зуміти, бо вони суперечать одна од­ній. «Профспілки перетворилися на трансрегіональну корпорацію, захо­пивши монополію на протест, на опір», написано в одному пості, а вже в іншому зазначається, що профспілки за весь час існування не влаштовували страйків.

Попри все Галина Третьякова заявляє, що її завдання «дати правову оцінку явищу». Поки що схоже просто на власні думки на сторінці в мережі.

Спочатку, ознайомившись із такими оглядами профспілок у фейсбуці го­лови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захис­ту прав ветеранів Третьякової, не мав великого бажання вступати в диспут, навіть враховуючи, що я обіймаю по­саду заступника Голови ФПУ з майно­вих питань. Але насамперед мене збу­рило саме ставлення влади до грома­дян України, і мені, як громадянину, набридло, що нас постійно інформа­ційно годують відвертою брехнею.

По-перше, зовсім не дивно, чому пані Третьякова почала присвячувати фейсбук-пости не просто профспіл­кам, а саме тим, що входять до ФПУ. Та й не просто писати, а з великим на­тхненням «відкривати народу очі». Та ні, подумав я, звісно, це не тому, що турбокоманда почала «турбінити» Тру­довий кодекс, у редакції вашої політич­ної сили, який у рейтингу як антина­родний уже наближається до рейтингу земельної реформи, тож потрібно, як то кажуть, «зуби заговорити». Ні, звіс­но, це збіг. Це ж не профспілки в по­трібний момент вступали в колективні спори, це не вони організовували мі­тинги та передавали вимоги до урядів України щодо зменшення заборгова­ності із заробітної плати бюджетників та її підвищення… Не лінуйтесь, підні­міть інтернет-архіви.

І ось пані Третьякова вже у безпро­грашному образі Діда Панаса тим, хто пам’ятає таку програму на Укра­їнському радіо, розповідає чергову казку. Цим профспілки не здивуєш, адже це не перша влада, яка ставила собі за «честь» їх дискредитувати.

А от чи робить це пані Третьякова правдиво, як личить народному об­ранцю, та ще й з такою гучною на­звою «Слуга народу»? Спробуємо в цьому розібратись.

Чи були передані оздоровниці, згідно з постановою Ради міністрів Україн­ської РСР № 606 від 23 квітня 1960 року, від Міністерства охорони здоров’я Української РСР Українській республіканській раді профспілок? Так. Чи законно були передані? ФПУ

вважає, що законно. А ще так вважа­ють провідні наукові установи: Рада на­уково-правових експертиз при Інститу­ті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, світило української циві­лістики О.В. Дзера, професор кафедри цивільного права Національної юри­дичної академії України ім. Ярослава Мудрого І.В. Спасибо-Фатєєва у своїх правових висновках. А ще рішеннями Вищого арбітражного суду України від 20.01.1997 у справах № 137/7 та № 138/7 за позовом Фонду державного майна України до ФПУ, Фонду соціального страхування України, АТ «Укрпрофоз­доровниця», АТ «Укрпрофтур» було встановлено, що майно профспілок на законних підставах було передано до статутного фонду акціонерних това­риств та у визнання недійсними уста­новчих документів цих товариств з мо­тивів, що передавалось не профспілко­ве, а державне майно, і відповідно, в позовах відмовлено повністю.

Чи брали до уваги ці беззаперечні до­кази господарські суди при розгляді справ про визнання профспілкового майна державним? Ні.

А Європейський суд з прав людини взяв до уваги аргументи заявника та доводи третьої особи у справі – ФПУ. Про це красномовно свідчить Рішен­ня ЄСПЛ у справі «Батьківська турбо­та проти України» (заява № 5876/15 від 09.10.2018), яке набуло статусу остаточного 09.01.2019. Суд задоволь­нив вимоги заявника та встановив по­рушення прав заявника на мирне во­лодіння своїм майном.

Суд зазначив про системність пору­шень прав власності профспілок, які пов’язані з відсутністю єдиної право­вої позиції національних судів та зако­нодавчого врегулювання правового статусу майна загальносоюзних гро­мадських організацій на тлі існування нормативно-правових актів, які не містять юридичної визначеності.

Виходячи з практики Європейського суду вбачається, що за умов визнання державними органами реєстрації за­конності права власності держава може вилучити майно лише з обґрунто­ваних підстав доведеності суспільного інтересу та за умов надання адекватної компенсації, яка не повинна становити менше реальної вартості вилученого майна. За інших умов Європейський суд визнає це націоналізацією та пору­шенням державою гарантій, закріпле­них у статті 1 Першого протоколу до Конвенції щодо права особи на мирне володіння майном. Ох уже ця горезвіс­на Європа із своїми цінностями!

Звісно, посада голови Комітету ВРУ не зобов’язує пані Третьякову, готуючись до публікації, хоча б зазирнути в інтер­нет-видання, які рясніють інформацією про майно профспілок. Хоча б для того, щоб принаймні знати, що ще у 2011 році було ініційовану державою в особі Фонду державного майна України, ін­тереси якої представляли органи про­куратури, судову кампанію з «одержав­лення» профспілкового майна (близько 200 позовів). Рішення господарських судів є у відкритому доступі в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Починаємо виводити на світ Божий правду замість брехні, якою Третьяко­ва зомбує українців.

Далі буде...»

 

Для ЄС важливо, щоб законопроєкт № 2708 пройшов експертне оцінювання з боку МОП

Минулого тижня у Брюсселі відбу­лась зустріч делегації українських профспілок з посадовцями EEAS Служби зовнішніх зносин ЄС, гене­рального директорату з питань за­йнятості DG EMP, групи підтримки України в Єврокомісії, де на прохан­ня Європейської конфедерації проф­спілок, Міжнародної конфедерації профспілок обговорювався законо­проєкт № 2708 та його невідповід­ність зобов’язанням, взятими Украї­ною за Угодою про асоціацію з ЄС та ратифікованими конвенціями МОП.

Г олова ФПУ Григорій Осо­вий надав ін­формацію, тек­сти та експерт­ні висновки щодо нега­тивних характеристик за­конопроєкту № 2708 ан­глійською мовою.

Заступник управляю­чого директора EEAS для Східної Європи Люк Дівінь підкреслив, що для ЄС критично важли­во, щоб законопроєкт № 2708 пройшов експерт­не оцінювання з боку МОП щодо відповідності законопроєкту «Про пра­цю» обов’язкам України за ратифікованими кон­венціями МОП.

Голова Профспілки працівників будівництва і промисловості буді­вельних матеріалів України Василь Андреєв зазначив, що законопро­єкт очевидно випадає з обов’язків України щодо питань сталого розвитку в рамках зони вільної торгівлі з ЄС, а також ці­лей, встановлених у роз­ділі 21 Угоди про асоціа­цію: «Основним зазначе­ним на зустрічі недолі­ком реформи нового за­конодавства про працю є відсутність чітких пояс­нень, яких же покращень необхідно очікувати піс­ля реформи. Що дає Мі­ністерству економіки та Комітету ВРУ з питань соціальної політики впевненість, що законо­проєкт 2708 приведе до створення мільйона ро­бочих місць та підви­щення легальної зайня­тості? Чим таким цей за­конопроєкт, що знищить трудові права україн­ських працівників, меха­нізми захисту від дис­кримінації вразливих груп, створить механізм їх звільнення без будь- яких причин, стимулю­ватиме роботодавців на­ймати більше людей, на­ймати на формальні ро­бочі місця?».

 

Не дозволимо порушити наші трудові права!

25 січня в м. Ужгороді у спорткомп­лексі «Юність» відбулась акція протес­ту профспілок Закарпаття, в якій взяли участь понад 350 спілчан – представни­ків різних галузей.

У часники акції трима­ли плакати з гасла­ми: «Ні – трудовому рабству!», «Проф­спілки – за справед­ливу трудову реформу!», «Не до­зволимо порушити наші трудові права!», «Законопроєкт про працю – це ганьба Уряду!» тощо.

Було ухвалено Звернення з ви­могами до Президента, Прем’єр- міністра та Голови Верховної Ради України.

Учасники акції провели симво­лічну профспілкову «хвилю гніву» під мелодію пісні «Україна» (слова і музика Тараса Петриненка), яку виконав учасник студії «Соло Міо» обласного Будинку культури профспілок Сергій Юзьків.

ПРЯМА МОВА

Володимир Фленько, голова Закарпатської облпрофради:

«Профспілки краю усіма можливими способами намагаються протидіяти законам, які обмежують права пра­цюючої людини, а також масштаб­ному наступу на них».

 


Молодь – рушійна сила профспілок

Нині перед професійними спілками Украї­ни постала про­блема порозу­міння з новою владою, яка ви­сунула претензії до нібито неефективності та цілковитої застарілості методів роботи руху. Але чи так це насправді, давайте розберемося.

П рофспілки у відо­мих пасквілях обі­звали «клубом 60-річних». Влас­не, дивно подібні претензії сприймати від люди­ни, яка вже може сміливо відчи­няти двері цього клубу за віко­вою ознакою. Але ж дістанемось до суті!

Дійсно, рушієм прогресу за­вжди стає молоде покоління, яке на кожному етапі розвитку сус­пільства узагальнює й розвиває досвід попередників, пропонує новації для покращення його функціонування. Федерація профспілок України не нехтує допомогою у вирішенні важли­вих соціально-політичних пи­тань від молодих активістів руху. Прикладом такої гармонії є створення Молодіжної ради ФПУ (МР).

МР є дорадчим консультацій­ним органом, який на добровіль­них засадах створили молоді ак­тивісти та лідери професійних спілок.

На засіданнях Виконавчого комітету МР ФПУ приймаються рішення щодо проведення захо­дів для заохочення молоді всту­пати до професійних спілок. Адже головний виклик громад­ської організації сьогодні – це недостатня поінформованість молодих людей про діяльність і завдання профспілки. Дуже час­то вона хибно сприймається як рудимент радянського періоду.

З ініціативи МР проходять спеціальні семінари та тренінги у форматі зимової та літньої шкіл, завдання яких – виховати цінності у молодих серцях, допо­могти зрозуміти призначення профспілкового руху.

Раз на рік за підтримки ФПУ проходить молодіжний форум, наповненням якого займаються саме молоді представники.

Молодь – це майбутнє кожної організації і держави загалом. Прислухаючись до неї, професій­ні спілки роблять незворотні кро­ки вперед до кращих умов праці й життя в країні, навіть у часи кризи порозуміння.

ДАРИНА ВЕРНИГОРА

  • ПРЯМА МОВА

Павло Олещук, заступник голови Молодіжної ради Федерації профспілок України:

«Метою діяльності ради є впро­вадження і реалізація молодіж­ної політики у профспілках для ефективного захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів профспілкової молоді, забезпечення її адаптації до ни­нішніх умов життя та роботи. Також важливим завданням є підготовка дієвого кадрового ре­зерву профспілкових лідерів».

 


Молодіжний потенціал профспілок: період загроз і можливостей

У м. Чернігові заверши­лася V Зимова школа для профспілкової мо­лоді «Молодіжний по­тенціал профспілок: період загроз та мож­ливостей». Захід від­бувся 23–26 січня за підтримки Молодіжної ради Федерації проф­спілок України та гро­мадської організації «Трудові ініціативи».

У часники мали змогу отримати ґрунтовні знання щодо норма­тивно-правових під­став та гарантій ді­яльності профспілкових організа­цій, навчитися вирішувати колек­тивно-трудові спори й ознайомити­ся з методикою питань QBQ для органайзингу та переговорів.

  • ПРЯМА МОВА

Віталій Копиш, голова Молодіжної ради Федерації профспілкових організацій Чернігівської області:

«Місія професійних спілок незмінна: реалізувати колек­тивний інтерес працюючих громадян до більшої зарпла­ти та кращих умов праці.

Завдання ж нашої школи – дати молодим профлідерам необхідні знання та компе­тенції для роботи. Бо саме молодь є драйвером пози­тивних змін у профспілко­вому русі. А без сильних та сучасних профспілок за­можна європейська Украї­на неможлива!».

 

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання