« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

БОРОТИСЯ ЗА УМИ ЛЮДЕЙ

БОРОТИСЯ ЗА УМИ ЛЮДЕЙ

На пленумі Міжгалузевої ради Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок було розгля­нуто питання про стан ін­формаційно-пропаган­дистської роботи та за­вдання щодо її посилення.

У роботі пленуму взяв участь та виступив керівник прес-центру Федерації профспілок України Юрій Робота.

Я к зазначив у своїй допо­віді голова ДООП Віта­лій Дубіль, на фоні ни­нішнього посилення протиріч між працею та капіта­лом, загострення ситуації у тру­дових колективах через недо­статній рівень оплати праці лю­дей в умовах різкого зростання цін та інфляції саме життя вима­гає активізації захисних функ­цій профспілок, розширення поля їх гласності із застосуван­ням як традиційних засобів, так і новітніх інформаційних техно­логій та інших засобів впливу на свідомість людей. Але вести бо­ротьбу за уми людей сьогодні, в умовах значного інформаційно­го тиску на профспілки з боку підвладних олігархам засобів масової інформації, дуже й дуже непросто.

Особливо це прояв­ляється під час масо­вих акцій профспі­лок, коли на них ви­ливається потік брехні, і суспіль­ству нав’язується спотворена інформа­ція про їхню діяль­ність. Про стиль роботи деяких ЗМІ, зокрема, красномовно свідчать дані моніторингу восьми провід­них українських телеканалів за січень цього року, який вия­вив 192 сюжети з порушенням загальноприйнятих стандартів об’єктивності та достовірності. Саме так – через фейки, прямі підтасовки формується нині свідомість громадян, яких та­ким чином фактично обмежу­ють у праві отримання чесної інформації. Що ж цьому можна протиставити? Тільки насту­пальну, грамотну і новатор­ську інформаційну політику й активну контрпропаганду!

Так, приміром, як це постійно роблять терком профспілки ву­гільників, обкоми профспілок – металургів і гірників, працівни­ків культури, освіти і науки – зо­крема, під час недавньої акції протесту дніпровських освітян перед міськрадою проти скоро­чень працюючих. Освітяни зна­йшли переконливі аргументи для залучення уваги ЗМІ до цієї проблеми і, як результат, ви­йшли дуже змістовні сюжети на кількох центральних і місцевих телеканалах, а також статті в га­зетах та низці місцевих інтернет- сайтів. Масовість і резонанс­ність цієї акції були також забез­печені завдяки використанню соцмереж, які стають найважли­вішим засобом комунікації.

З метою кращого інформу­вання членів профспілок, за сло­вами Віталія Дубіля, ввійшло в практику роботи проведення днів облпрофоб’єднання на міс­цях (останнім часом вони відбу­лися в Павлограді, Марганці, Жовтих Водах, Кам’янському, Покрові).

Багато років в облпрофцен­трі реалізується Концепція ін­формаційно-пропагандистської діяльності, в рамках якої вже 29 років випускається щотижнева газета «Позиция» та видання «Голос отраслевого профсою­за», діють прес-центр, інтернет- сайт, створено інформаційний стенд у Будинку профспілок. Стан цієї роботи неодноразово розглядався на засіданнях пре­зидії ДООП. Чимала робота з розширення гласності прово­диться і багатьма галузевими облпрофорганізаціями.

З метою популяризації діяль­ності та підвищення іміджу мо­тивації профчленства президією ДООП і його членськими органі­заціями протягом багатьох років ведеться робота щодо відновлен­ня історії профспілкового руху Придніпров’я і України в ціло­му. Результатами цієї роботи стали підготовка книг про істо­рію профспілок металургів і гір­ників, вугільників, медиків, хі­міків, комунальників, освітян, працівників АПК, машприладо­будівників, десятків докумен­тальних нарисів, відкриття стенду в Будинку профспі­лок з портретами всіх ко­лишніх керівників облпрофцентру, проведення численних акцій до юві­леїв профоб’єднання і га­лузевих організацій, від­криття виставок у завод­ських музеях. Чудову тради­цію, приміром, започаткували на Брянці, вручаючи в урочистій обстановці в заводському народ­ному музеї молодим металур­гам їхній перший профспілко­вий квиток.

Тільки останнім часом від­значалися 110-річчя профспілок Придніпров’я і створення профорганізації легендарної Брянки, 95-річчя профспілки медиків, 70-річчя профорганізації Півден­машу та ін. Це дуже важливий напрям роботи, який потрібно продовжувати, бо тільки той, хто знає і цінує свою історію, під­тримує традиції попередніх по­колінь, може бути переконаним борцем за профспілкові ідеали.

Підготовлені матеріали цієї тематики регулярно з’являються на сторінках газети «Позиция», яка протягом останніх 5 років по­спіль стає лауреатом і перемож­цем престижних конкурсів, що проводяться обласною організа­цією Національної спілки журна­лістів України.

Відзначалася на пленумі й ак­тивна робота прес-центру Феде­рації профспілок України, редак­ції газети «Профспілкові вісті».

Водночас ішлося в доповіді й про причини неповного вико­ристання існуючих у профспі­лок інформресурсів, пасивність у цьому деяких профорганіза­цій. Усе це призводить до нега­тивних наслідків, падіння пре­стижу профспілок та зниження активності їхніх членів.

Поліпшенню роботи в цій важливій сфері сприятиме при­йняття Стратегії інформацій­ної діяльності ФПУ, яку презен­тував керівник прес-центру ФПУ Юрій Робота.

В обговоренні доповіді взяли участь керівник постійної комі­сії Міжгалузевої ради ДООП з питань інформаційної та органі­заційної роботи, голова обкому профспілки працівників культу­ри Анатолій Яловий, голова об­кому профспілки освітян Галина Бєлікова, голова профкому ПАТ «Євраз Баглійкокс» Лариса За­вацька, головний редактор газе­ти «Позиция» Марина Ковтун та її колега – заступник головного редактора газети «Голос шахта­ря» Дніпропетровського теркому профспілки вугільників Володи­мир Акулов.

У постанові пленуму підтри­мано проект Стратегії інформа­ційної діяльності ФПУ, а також визначено конкретні заходи щодо вдосконалення інформа­ційно-пропагандистської робо­ти облпрофоб’єднання.

Віктор КОВРИГА,

завідувач прес-центру ДООП

 


ЧИ МАЮТЬ ПРАВО УКРАЇНЦІ ВІДЗНАЧАТИ ПЕРШОТРАВЕНЬ?

Думки співвітчизників різняться залежно від віку та суспільного становища людини. Останніми роками нам активно нав’язують думку про комуністичну ідеологію Дня міжнародної солідарності трудящих.

З ауважимо, що більш ніж у 130 країнах цей день відзначається на державному рівні, хоча нази­вається та проводиться по-різному.

Але походження Першотравня має свою істо­рію. Це боротьба трудящих за зменшення тривалості робочого часу та право створення робочих організацій на підприємствах країни, в якій ніколи й не будували «світле комуністичне майбутнє». Центром боротьби американців за скорочення робочого часу став Чика­го, до протестів долучилися робітники Нью-Йорка, Де­тройта, Балтимора, інших промислових міст.

Масові протести та розгін робітників поліцією 1 трав­ня 1886 року і стали історичними.

На жаль, сьогодні в Україні загрозою національної безпеки є не тільки зовнішня агресія східного сусіда. Проблемою стали соціально-трудові відносини. Лібе­ралізація їх та ліквідація державного контролю при­звели до низького рівня зайнятості населення, тіньо­вої економіки, низьких соціальних стандартів, забор­гованості із заробітної плати, різкого розшарування населення за статками, непомірного порівняно з дохо­дами працюючих зростання вартості життя. Як наслі­док, зневіра та масова трудова міграція українців.

Чи будуть ці проблеми вирішені за участю представ­ників трудових колективів, громадянського суспіль­ства, чи залишаться у спадок дітям та онукам?

Федерація профспілок Черкаської обл.


НАВЧАННЯ ПРОФАКТИВУ

Про дотримання роботодавцями гарантій для зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, новації законо­давства у цій сфері, громадську відпові­дальність профспілок йшлося на на­вчальному семінарі, організованому Пол­тавською облпрофрадою для голів галу­зевих профспілкових об’єднань і первин­них профорганізацій обласного центру.

В ажливість і актуальність заявленої тематики навчання аргументувала у вступному слові за­ступник голови облпрофради Ганна Таргаєва, зупинившись, зокрема, на особливостях засто­сування в практичній роботі профкомів змін, внесених законодавцем до переліку професій працівників за Списками № 1 і № 2.

Начальник відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці у Полтавській області Вікторія Полєнова детально поінформувала слухачів про реалі­зацію програм поліпшення охорони праці на підприєм­ствах регіону із шкідливими та важкими умовами робо­ти. Теоретичний матеріал щодо видів пільг і компенса­цій, передбачених за особливий характер праці, рівнів відповідальності за порушення законодавства на цій ді­лянці, термінів і порядку проведення атестації робочих місць тощо фахівець переконливо ілюструвала факта­ми спільної роботи спеціалістів з охорони праці її ві­домства та профспілкових структур Полтавщини.

Вл. інф. облпрофради

06.04.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання