« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРОФСПІЛКОВИХ ПРАВ ВНУТРІШНІЙ МОНІТОРИНГ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ПРОФСПІЛОК

МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРОФСПІЛКОВИХ ПРАВ ВНУТРІШНІЙ МОНІТОРИНГ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ПРОФСПІЛОК

Відповідно до статті 259 Кодек­су законів про працю України, статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та власного Статуту Федерація профспілок України здійснює громадський контроль за додержанням робо­тодавцями законодавства про працю, у тому числі прав грома­дян на об’єднання у профспіл­ки. З цією метою у ФПУ здій­снюється постійний моніторинг порушень профспілкових прав і проводиться відповідна робота щодо організації їх захисту.

В установленому порядку на під­ставі даних, наданих членськими організаціями ФПУ, факти пору­шень вносяться до Єдиного реє­стру порушень прав профспілок.

Протягом року членські організації ФПУ (всеукраїнські профспілки та облас­ні об’єднання профспілок) в установлено­му порядку повідомляють Федерацію про факти порушень профспілкових прав. До листа-повідомлення в обов’язковому по­рядку додається Картка реєстрації пору­шення прав профспілок за Формою ПФ-2, яка подається в оригіналі та підписується керівником членської організації.

Інформація про зазначені факти має надходити до членських організацій ФПУ безпосередньо від їх структурних ланок. У разі надходження інформації про порушення із ЗМІ та інших джерел, членські організації ФПУ мають уточни­ти її на своєму рівні та вжити невідклад­них заходів щодо їх усунення.

Факти порушень прав профспілок, які повідомляються членськими організаці­ями ФПУ, вносяться до Єдиного реєстру порушень прав профспілок.

В окремих випадках, коли членськими організаціями ФПУ вичерпано всі заходи щодо усунення порушень профспілкових прав, на їхнє прохання залучається Екс­пертна група оперативного реагування ФПУ, створена в апараті Федерації згідно з розпорядженням від 05.02.2016 № 9.

Основна мета створення зазначеної екс­пертної групи – надання експертної, мето­дичної, консультативної підтримки член­ським організаціям ФПУ з належного реа­гування на факти порушення прав органі­зацій профспілок, зовнішнього протиправ­ного втручання у їхню діяльність, захисту від переслідувань профспілкових лідерів та активістів за профспілкову діяльність.

З метою створення належних умов для діяльності зазначеної групи прийнято по­станову Президії ФПУ від 22 червня 2016 року № П–2–18 «Про затвердження доку­ментів, які забез­печують робо­ту Експерт­ної групи оператив­ного реа­гування ФПУ».

Прези­дією ФПУ затвер­джено «По­рядок облі­ку та аналізу звернень член­ських організа­цій про факти пору­шень профспілкових прав, які потребують реагу­вання ФПУ» та «Порядок організації та сприяння членських організацій ФПУ у роботі Експертної групи оперативного ре­агування ФПУ».

Крім того, членські організації ФПУ щороку до 1 грудня подають до Федерації Інформацію про захист профспілкових прав членських організацій за формами ПФ-1, ПФ-2, які затверджені постановою Президії ФПУ від 11.12.2012 № П–15–4 «Про затвердження нормативних актів ФПУ з питань громадського контролю профспілок» (з наступними змінами).

Про порушення профспілкових прав щороку інформуються Міністерство соці­альної політики, Державна служба Укра­їни з питань праці та Уповноважений Вер­ховної Ради України з прав людини.

Членські організації ФПУ, їх структур­ні ланки також можуть інформувати про зазначені порушення місцеві органи вла­ди та вимагати від них вжиття відповід­них заходів реагування.

МІЖНАРОДНИЙ НАГЛЯДОВИЙ МЕХАНІЗМ

Про факти порушень конвенцій Міжна­родної організації праці №№ 87, 98 та 135 та інших ФПУ пові­домляє Міжна­родну конфе­дерацію пра­ці (МКП), яка збирає дані про порушен­ня прав профспі­лок у різ­них країнах світу понад 30 років.

Членські ор­ганізації ФПУ, у разі необхідності, мають право самостійно звертатися до МКП з інфор­мацією про факти порушень профспіл­кових прав роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Щороку узагальнені дані про пору­шення прав профспілок в Україні ФПУ вносить до спеціальної анкети встанов­леного зразка, яка направляється до Міжнародної конфедерації праці. Ця ан­кета призначена для збору інформації про порушення права на свободу об’єднання, права на ведення колектив­них переговорів і права на страйк. Вона призначена для профспілок усіх рівнів та організацій, що надають солідарну підтримку.

Надана в анкеті інформація включа­ється в Огляд і Глобальний індекс прав МКП, публікується на веб-сайті (survey. ituc-csi.org) і розглядається на Міжнарод­ній конференції праці щорічно в червні.

Крім того, Міжнародна конфедерація праці передає інформацію про порушення до органів, які функціонують в контроль­ному механізмі МОП, для вжиття ними за­ходів реагування у межах повноважень.

Департамент правового захисту

апарату ФПУ

 

РОБОТА У ВИХІДНИЙ ДЕНЬ

У яких випад­ках працівни­ків можуть за­лучати до ро­боти у вихід­ний і святко­вий дні, і як вона оплачу­ється?

В ідповідно до статті 71 Кодексу законів про пра­цю України робота у вихідні дні забороняєть­ся. Залучення окремих працівників до роботи в ці дні допускається тільки з дозволу виборно­го органу первинної профорганізації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації і лише у виняткових випадках, що визначаються зако­нодавством і частиною другою цієї статті.

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається в таких виняткових випадках:

– для відвернення або ліквідації наслідків стихійно­го лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і не­гайного усунення їх наслідків;

– для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормаль­ні життєві умови людей, призвести до загибелі або псування майна;

– для виконання невідкладних, наперед непередбаче­них робіт, від негайного виконання яких залежить надалі нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;

– для виконання невідкладних вантажно-розванта­жувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні про­вадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Відповідно до статті 72 КЗпПУ робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, надан­ням іншого дня відпочинку або в грошовій формі у подвійному розмірі.

Оплата за роботу у вихідний день обчислюється за нормами статті 107 Кодексу законів про працю України.

 

НЕЛЕГАЛЬНА ПРАЦЯ

До яких наслідків призводить нелегальна праця працівників?

Д ля працівників нелегальна зайнятість, ви­плата заробітної плати в «конвертах» при­ховує наступні загрози:

– позбавлення працівника гарантованого державою розміру заробітної плати (в тому числі роз­міру тарифної ставки або посадового окладу праців­ника, доплати, надбавки);

– втрата можливості користування державними га­рантіями відповідно до чинного законодавства, таки­ми як державна допомога сім’ям з дітьми, соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, субсидії;

– втрата трудового стажу при розрахунку розміру пенсії;

– відсутність внесків до фондів соціального страху­вання унеможливлює соціальний захист працівни­ків, тому такі особи втрачають право на отримання гарантованої державою відпустки, своєчасну та не нижче мінімальних гарантії оплату праці та безпеч­ні її умови.

06.04.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання