« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ЗМІНИ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

ЗМІНИ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Сьогодні в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування від­буваються зміни. Так, з 1 січня 2017 року діє новий розмір щомісячної страхової ви­плати потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворю­вань, у яких цей розмір менший за розмір мінімальної заробітної плати у перерахун­ку на 100% втрати працездатності, на рівні розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 грудня 2016 року (1600 грн), з урахуванням ступеня втрати працездатності.

Т обто, з 1 січня 2017 року у тих потерпі­лих, які мають 100% втрати працездат­ності, розмір щомісячної страхової виплати не може бути менше мінімального розміру заробітної плати на 1 грудня 2016 року. У по­терпілих, у яких ступінь втрати працездатності мен­ше 100%, мінімальний роз­мір страхової виплати ви­значається з урахуванням мінімальної заробітної плати пропорційно ступе­ню втрати працездатності.

Відновлено призупине­не на 2 роки щорічне підви­щення щомісячних страхо­вих виплат. З 1 березня п. р. вони перераховані з ураху­ванням коефіцієнта 1,236 (23,6%), виходячи з темпу росту номінальної заробіт­ної плати. У 2018 році пла­нується суттєве збільшен­ня видатків на страхові ви­плати (на 23%), зокрема на щомісячні страхові випла­ти потерпілим на виробни­цтві (на 21,4%), а також страхові виплати одноразо­вої допомоги потерпілому (на 47,1%).

Мінімальний розмір до­помоги по безробіттю для застрахованих осіб нині становить 1280 грн, що складає лише 76% від про­житкового мінімуму для працездатних осіб. З 1 січ­ня 2018 року його розмір планується встановити на рівні 1440 грн, оскільки з 1 грудня 2017 року прожит­ковий мінімум для працездатних осіб збільшиться до 1762 грн, новий розмір цієї допомоги буде стано­вити 82% від нього.

До кінця 2017 року за­плановано лікування у ре­абілітаційних відді­леннях санаторно-курортних закла­дів 21,5 тис. осіб, що на 5,5 тис. осіб більше порівняно з 2014 роком (останнім ро­ком, коли здійснювало­ся санаторно-курортне ліку­вання за раху­нок страхових коштів у повному обсязі). В 2018 році витрати на оплату реа­білітаційного лікування планується ще збільшити – на 35,5%.

Вийшло на фінальну стадію об’єднання фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та від нещасних випадків на виробництві та професійних захворю­вань, яке має завершитись до закінчення цього року.

Залишається складною ситуація в пенсійному за­безпеченні. Через постійне зменшення чисельності легально працюючих, низьку заробітну плату та існуючу заборгованість пе­ред працівниками з її ви­плати, протягом багатьох років Пенсійний фонд України є дефіцитним. Як наслідок, мінімальна пен­сія за віком встановлюєть­ся на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (1312 грн), проте він майже вдвічі нижче фактичного розмі­ру прожиткового мініму­му. У розмірі до фактично­го прожиткового мінімуму (в серпні 2017 р. – 2 495 грн) отримують виплати до 90% всіх пенсіонерів. Зво­лікання з осучасненням та належною індексацією пенсії призвели до утво­рення значного розриву у розмірах пенсій, призначе­них в різні роки, зниження показника співвідношен­ня середньої пенсії до се­редньої заробітної плати в країні: з 56,1% у 2009 до 30% у 2017 році.

Нині до розгляду Верхо­вною Радою України у дру­гому читанні готується Урядовий проект Закону України «Про внесення змін до деяких законо­давчих актів Украї­ни щодо підви­щення пенсій» (реєстр. № 6614). Профспілками підтримано передбачені зазначеним законопроек­том пропози­ції стосовно підвищення та осучаснення пенсій з 1 жовтня 2017 року, скасу­вання обмежень при виплаті пенсій працю­ючим пенсіонерам, прове­дення щорічної індексації пенсій для захисту від рос­ту цін і вартості прожиття, ліквідації спеціальних пенсій і зрівнялівки для абсолютної більшості пен­сіонерів, інші норми, спря­мовані на поліпшення пен­сійного законодавства. Проте, висловлено незгоду щодо зменшення коефіці­єнта страхового стажу з 1,35 до 1,0 та підвищення до 35 років страхового ста­жу для призначення пен­сії, скасування пенсій за вислугу років учителям, медикам, працівникам льотного складу авіації, спортсменам та ін.

Управління соціального страхування

і пенсійного забезпечення апарату ФПУ

 

ЧИ ПІДЕ РЕФОРМА МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА КОРИСТЬ УКРАЇНЦЯМ?

2 жовтня у Міжнародному центрі культури і мис­тецтв ФПУ відбувся круглий стіл на тему: «Ініціа­тиви у сфері охорони здоров’я – якою повинна бути ефективна модель реформування системи охорони здоров’я в Україні для забезпечення якісної і доступної медичної допомоги», організа­тором якого була Федерація профспілок України.

У часники засідання обговорили урядові ініці­ативи реформування медицини, законопро­екти з питань медичної реформи, внесені на розгляд Верховної Ради України, а також низку проблем щодо функціонування системи охо­рони здоров’я в Україні у період реформування.

Детальніше про засідання круглого столу читайте в наступному номері «ПВ»

 


НА ЧАСІ – ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗІ

26–28 вересня у м. Черкасах відбулося виїзне засі­дання президії ЦК Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловос­ті, побутового обслуговування населення України.

П орядок денний засідання був достатньо насиченим. Члени президії заслухали питання про підсумки роботи щодо громадського контролю за дотриман­ням законодавства про працю, оздоровлення та від­починку дітей влітку 2017 року.

Про практику роботи виборних органів Черкаської обласної організації профспілки щодо здійснення контролю за додер­жанням законодавства про працю, захисту соціально - еконо­мічних прав спілчан та про роботу Запорізької обласної ор­ганізації профспілки щодо забезпечення безпечних умов праці на підприємствах галузі, відповідно, доповіли голова Черкаської обласної профорганізації Іван Анашкевич і голо­ва Запорізької обласної профорганізації Алла Малигіна.

Доволі гостро відбувалося обговорення болючих питань га­лузі, які потребують термінового розгляду. Це стосується оплати й охорони праці, формування тарифів на житлово - ко­мунальні послуги, повернення боргів за субсидії та пільги.

Члени президії запропонували керівництву ЦК профспіл­ки звернутися до Уряду, місцевих органів влади та робото­давців для вирішення нагальних питань життєзабезпечен­ня підприємств галузі та соціальної сфери.

У рамках засідання відбувся семінар - навчання, який провів тренер міжнародного класу – заступник голови Вінницької обласної організації профспілки Олександр Сільницький (учасник дансько - українського проекту щодо формування нових підходів до підготовки профспілкових лідерів). Він презентував досвід організації та проведення колективних переговорів у данській профспілці, а також зупинився на пи­таннях органайзингу як інструменту зміцнення профспілок та викликів для профспілкового руху, пов’язаних з реалізаці­єю в Україні процесів децентралізації.

Олексій РОМАНЮК,

голова Профспілки працівників ЖКГ, МП, ПОН України

11.10.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання