« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

НА ЧЕРЗІ – РЕФОРМА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

НА ЧЕРЗІ – РЕФОРМА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Верховна Рада України тривалий час намагається змінити чинне законодавство про працю, і нарешті, цієї осені парламентарії мають розглянути проект Трудового кодексу України, схвалений у першому читанні, за підтримки 258 народних депутатів.


Ц ей проект розглянуто репрезента­тивними всеукраїнськими проф­спілковими об’єднаннями – суб’єктами Угоди про утворення Спільного представницького органу об’єднань профспілок, які висловилися за можливість взяття зазначеного проекту Кодексу за основу з подальшим його опра­цюванням за участю сторін соціального діалогу.

Над проектом працювала парламент­ська робоча група, створена на засадах трипартизму.

СПО об’єднань профспілок до проекту Кодексу висловлено 112 постатейних по­правок, 75 з яких враховано або частково враховано.

Проект Кодексу пройшов експертизу Міжнародного бюро праці щодо відповід­ності його положень міжнародним нормам і стандартам. У Меморандумі технічних коментарів МБП до проекту висловлено 59 рекомендацій, в основному щодо регулюю­чого характеру проекту, інші – конкретні рекомендації щодо регулювання трудових відносин, які практично враховані.

Необхідність прийняття Трудового ко­дексу України обумовлена докорінними змінами всієї системи суспільних відно­син, що відбуваються в Україні у зв’язку з формуванням ринкових відносин та соці­ально-економічних перетворень, і тою чи іншою мірою пов’язані з працею. Виникла величезна низка проблем різної визначе­ності, що повинні вирішуватися засобами трудового права. А трудове законодавство, представлене ще радянським Кодексом за­конів про працю, не завжди здатне забезпе­чити належний рівень регулювання трудо­вих відносин, що в результаті негативно відбивається на рівні гарантій трудових прав працівників.

Зазнав істотних змін комплекс суспіль­них відносин з участю профспілок. З’явилися нові суб’єкти трудового права в особі організацій роботодавців. Стало необ­хідним послідовно відобразити в націо­нальному трудовому законодавстві поло­ження міжнародно - правових документів з питань праці, що є обов’язковими для Укра­їни, а також актів Європейського Союзу в зв’язку із здійсненням Україною зовніш­ньополітичного курсу в напрямі європей­ської інтеграції.

Проект Трудового кодексу спрямований на оптимальне збалансування захисної та виробничої функцій трудового права, за до­помогою яких має забезпечуватись рівно­вага інтересів працівників і роботодавців. Це ж стосується інтересів профспілок і ор­ганізацій роботодавців. Механізмом досяг­нення цього балансу стають нова і значно вагоміша роль трудового договору, а також механізм консультацій і узгоджень у ко­лективних відносинах.

Законопроект містить низку норм, які концептуально по - новому визначають ме­ханізм правового регулювання трудових відносин між роботодавцем і працівником.

Зокрема, це стосується існування інсти­туту трудової книжки, укладення трудово­го договору тільки в письмовій формі, по­рядку відсторонення працівника від роботи за різних умов, визначення робочого часу та його складу, до якого законодавець про­понує віднести час виконання працівником трудових обов’язків, включно з підготовчо-завершальним періодом, перервами для внутрішньозмінного відпочинку, задово­лення особистих потреб, обігрівання тощо. Крім того, повністю або частково до складу робочого часу може включатися час, про­тягом якого працівник перебуває поза міс­цем виконання трудових обов’язків у режи­мі готовності стати до їх виконання.

Ще однією новацією є можливість укладати з працівником трудовий договір про виконання роботи дистанційно, у тому числі з можливістю віддаленого до­ступу за допомогою інформаційно-кому­нікаційних технологій.

Порівняно з чинним законодавством про працю, у законопроекті регулюється низка важливих питань, зокрема: формулювання вимог щодо забезпечення права працівни­ків на повагу до їхньої честі й гідності у тру­дових відносинах; заборона дискримінації, примусової та дитячої праці; визнання ци­вільно - правових відносин трудовими; вста­новлення фінансової відповідальності робо­тодавця за несвоєчасну виплату зарплати та права працівника відмовитися від вико­нання роботи у зв’язку з невиплатою зарплати у встановлений строк або виплатою її не в повному обсязі, а також права на від­мову від виконання роботи у зв’язку з ви­никненням прямої загрози життю чи здоров’ю працівника, у тому числі внаслі­док порушення вимог законодавства про охорону праці, зокрема незабезпечення пра­цівника засобами колективного або індиві­дуального захисту відповідно до встановле­них норм, та внаслідок виконання роботи, не передбаченої трудовим договором тощо.

Проектом запроваджуються презумп­ції правомірності (пріоритет) правової по­зиції працівника, що означає, коли норма закону чи іншого акта законодавства, ви­даного на підставі закону, або норми різ­них законів чи різних актів законодавства припускають неоднозначне трактування прав та обов’язків працівника і роботодав­ця, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь і працівника, і робото­давця, рішення приймається на користь працівника.

Що стосується ролі та місця профспі­лок у процесі регулювання трудових від­носин, то у проекті зберігаються основні випадки погодження дій роботодавця з профспілковим органом.

Крім того, запроваджуються додаткові обов’язки роботодавця погоджувати рі­шення чи проводити консультації або ін­формувати профорган про свої дії:

– урахування пропозицій виборного ор­гану ППО щодо застосування обмежень під час загрози масових звільнень;

– погодження наказу про залучення працівників до чергування;

– проведення консультацій щодо часу початку і закінчення щоденної роботи (зміни), порядку чергування працівників при змінній роботі, списку працюючих на умовах ненормованого робочого часу, якщо колективний договір не укладений, проведення консультацій щодо поділу ро­бочого дня на частини;

– участь представника виборного орга­ну ППО у встановленні факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для жит­тя, здоров’я працівника або людей, які його оточують, а також для виробничого середовища або довкілля тощо.

На даному етапі профорганізації всіх рівнів мають максимально об’єктивно до­нести до всіх народних депутатів України зміст своїх консолідованих пропозицій до проекту Трудового кодексу України та до­магатися їх урахування під час голосуван­ня проекту в парламенті, аби не допусти­ти виключення з нього тих норм, що га­рантують трудові права працівників та захисні можливості й гарантії діяльності профспілок.


Ірина ТУБЕЛЕЦЬ,

керівник департаменту

правового захисту апарату ФПУ

 

ПОКІНЧИМО З КОРПОРАТИВНОЮ ЖАДІБНІСТЮ: СВІТ ПОТРЕБУЄ ПІДВИЩЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ!

У цьому році виповнюється 10 років відтоді, як було започатковано Всесвітній день дій за гідну працю, що відзначається 7 жовтня. Із 2008 року в подіях, приурочених до цього дня, взяли участь мільйони людей. Цьогоріч він також стане днем глобальної мобілізації: всі профспілки світу виступатимуть за гідну працю.

Г ідна праця повинна перебувати в центрі уваги влади для відновлення економічного зростання, вибудовування но­вої глобальної економіки, яка підносить людину праці понад усе. Всі акції, великі та маленькі, важливі для Всесвітнього дня дій – чи то круглий стіл та масштабна демон­страція, чи то лист про протест, флешмоб або щось інше.

Глобальною темою 2017 року буде світова боротьба за гідну мінімальну заробітну плату та підвищення оплати праці для всіх працівників. Державам слід звернути увагу на за­клики працюючих жінок і чоловіків забезпечити гідну опла­ту праці, безпечні та надійні робочі місця, а також покласти край жадібності корпорацій, які встановлюють правила еко­номіки. Це означає забезпечення відповідності мінімальної заробітної плати гідному стандарту життя, права всіх трудя­щих на вступ до профспілки та колективних переговорів.

У цьому році 7 жовтня припадає на суботу, а тому багато орга­нізацій можуть вирішити провести заходи в попередній або наступний робочий тиждень.

Які б форми дій ваша організація не обрала у Всесвітній день гідної праці, будь ласка, повідомте нам про них за електро­нною поштою: wddw@ituc - csi.org.

Міжнародна конфедерація профспілок


80% ПРАЦІВНИКІВ ОТРИМУЮТЬ НИЗЬКУ МІНІМАЛЬНУ ЗАРПЛАТУ

Щорічне глобальне опитування громадської думки, на замовлення Міжнародної конфедерації профспілок, від дослідницької компанії Kantar Public охоплює загалом 16 країн, що складають 53% населення планети.

Р езультати інтернет - опитування, проведеного в березні в Аргентині, Бельгії, Бразилії, Канаді, Китаї, Данії, Фран­ції, Німеччини, Гватемалі, Індії, Японії, Росії, Півден­ній Африці, Південній Кореї, Великій Британії та Спо­лучених Штатах, свідчать про те, що уряди відмовляються від відповідальності за інвестиції у робочі місця, боротьбу з нерів­ністю та руйнуванням клімату, що призводить до значної не­безпеки. Так, станом на 2015 рік 1% багатих людей володіли більшим статком, ніж решта населення планети. 71% опитаних зазначають, що уряди повинні взяти курс на підвищення опла­ти праці працівників, 80% визнають, що мінімальна заробітна плата в їхній країні дуже низька.

Тож дані опитування показують, як глобалізація та взаємозв’язок, разом з експоненціальним технічним прогресом та інноваціями, створили неймовірне багатство, але залишили занадто багато працездатних людей поза межею бідності.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання