« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ВИМОГИ ПРОФСПІЛОК: БОРОТЬБА ЗА ГІДНЕ ЖИТТЯ ТРИВАЄ

ВИМОГИ ПРОФСПІЛОК: БОРОТЬБА ЗА ГІДНЕ ЖИТТЯ ТРИВАЄ

Федерація профспілок України впродовж останньо-

го півріччя активно спонукала владу до посилення

захисту прав українців у зв’язку з прийнятими рі-

шеннями про підвищення цін на природний газ і та-

рифів на житлово-комунальні послуги. Ще у вересні

з метою посилення соціального захисту громадян

Президією ФПУ було прийнято рішення про прове-

дення Всеукраїнської акції профспілок 17 листопа-

да, в день розгляду парламентом Державного бю-

джету України на 2017 рік. Однак влада перенесла

розгляд держбюджету на початок грудня, тож і ак-

цію було перенесено на цей період. Про вимоги, які

висувають профспілки Уряду та парламенту, йдеть-

ся в опублікованому нижче матеріалі «ПВ».


МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА – 3200 ГРИВЕНЬ

Одна з основних вимог Федерації профспілок України – встановити з

1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату на рівні реального прожит-

кового мінімуму, розрахованого на базі оновленого «споживчого коши-

ка» – 3200 грн, забезпечивши відповідні видатки у Державному бюдже-

ті–2017. Вжити конкретні дії для розвитку ефективного, конкурентоспро-

можного національного виробництва. Зменшити податкове навантажен-

ня для малого та середнього підприємництва з метою його збереження.

Підвищення

стане реаль-

ністю за умо-

ви прийняття

проекту Закону Укра-

їни «Про Державний

бюджет України на

2017 рік» (реєстр.

№ 5000), підготовле-

ного Урядом до дру-

гого читання, яким,

власне, й передбаче-

но встановлення та-

кого розміру міні-

мальної заробітної

плати.

Цей крок забезпе-

чить збільшення заро-

бітної плати близько

3,7 млн працівників,

які, за даними Мін-

соцполітики, отриму-

ють менше зазначе-

ної суми. Окрім того,

збільшаться надхо-

дження до бюджетів

усіх рівнів від подат-

ку на доходи фізич-

них осіб, ПДВ, акцизу

тощо на 20,3 млрд

грн, а також надхо-

дження від єдиного

соціального внеску

до фондів щонаймен-

ше на 14,8 млрд грн.

Серед переваг збіль-

шення «мінімалки»

також скорочення ви-

датків бюджету на

виплату субсидій, со-

ціальної допомоги,

наповнення Пенсій-

ного фонду; зростан-

ня внутрішнього по-

питу переважно на

продукцію вітчизня-

ного виробництва,

що сприятиме акти-

візації економіки та

зростанню ВВП. Не

менш важливим є

імовірне виведення з

тіні частини зарплат

«у конвертах».

 

РЕФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Наступна вимога профспілок – при реформуванні оплати праці забезпечити справедливий розпо-

діл результатів праці, запровадити галузеві стандарти оплати праці, дотримання конвенцій МОП,

Європейської соціальної хартії. Вилучити із законопроекту № 5130 норми щодо звуження гаран-

тій оплати праці, стипендіального і пенсійного забезпечення, втручання в автономне право сторін

визначати умови оплати праці.

Існуюча в Україні диферен-

ціація заробітної плати зу-

мовлена відсутністю прямо-

го її зв’язку з рів-

нем складності та

кваліфікації праці,

професійною освітою

працівника, еконо-

мічними результата-

ми господарської ді-

яльності, ринковою

кон’юнктурою тощо.

Нині існують де-

кілька шляхів реалі-

зації реформування

оплати праці. Один з

них – створення у

2015 році в рамках На-

ціональної тристо-

ронньої соціально-

економічної ради

Міжвідомчої робочої

групи для напрацю-

вання законодавчих

ініціатив та пропози-

цій з цього питання.

Однак протягом по-

точного року було проведено

лише одне організаційне засі-

дання групи, тож роботу потріб-

но активізувати.

Водночас, враховуючи акцен-

тування уваги в Аналітичній

доповіді до Щорічного послан-

ня Президента Укра-

їни до Верховної

Ради України «Про

внутрішнє та зо-

внішнє становище

України в 2016 році»

на необхідності за-

провадження додат-

кових заходів щодо

регулювання міжга-

лузевих співвідно-

шень заробітної пла-

ти, які можуть бути

здійснені або за ра-

хунок посилення

державного регулю-

вання (встановлення

обов’язкових підви-

щувальних коефіці-

єнтів мінімальної

зарплати для галу-

зей), або шляхом

удосконалення дого-

вірного регулюван-

ня (зокрема, шляхом затвер-

дження методики розрахунку

галузевого стандарту оплати

праці, обов’язкової для застосу-

вання при укладанні галузевих

угод), вважаємо за доцільне на-

працювати пропозиції щодо за-

провадження галузевих міні-

мальних гарантій в оплаті

праці.

Разом з тим, Кабінетом Міні-

стрів України, всупереч катего-

ричному запереченню СПО

об’єднань профспілок, напри-

кінці 2015 року була прийнята

постанова № 1034, якою, зокре-

ма, запроваджено норму щодо

встановлення максимально до-

пустимого розміру посадового

окладу керівника державного/

комунального підприємства у

кратності до 200 мінімальних

посадових окладів (ставок) пра-

цівника основної професії! Це

поглиблює значну диференціа-

цію в оплаті праці керівників

держпідприємств та найманих

працівників.

Для подолання дискримінації

в усіх її формах та проявах, змен-

шення нерівності всередині кра-

їни, запобігання зниженню рів-

ня життя населення та зростан-

ню соціальної напруги в трудо-

вих колективах СПО об’єднань

профспілок у своєму листі пору-

шив перед Кабміном питання

про скасування вищезгаданої по-

станови, проте ця вимога зали-

шилася незадоволеною.


БЮДЖЕТНИКИ ВИМАГАЮТЬ УВАГИ

Ще одна вимога ФПУ – забезпечити в Держбюдже-

ті–2017 кошти для встановлення І тарифного розря-

ду ЄТС у розмірі, що перевищує мінімальну заробіт-

ну плату, та відповідне фінансування праці 3 млн

працівників бюджетної сфери.

Аргументацією до цієї ви-

моги стало те, що на сьо-

годні грошовий розрив

між розміром базового

тарифного розряду ЄТС (1335 грн)

і мінімальною заробітною пла-

тою (1600 грн) складає 265 грн.

У Генеральній угоді на

2016–2017 роки Уряд зобов’я-

зався забезпечити у 2017 році

скорочення грошового розри-

ву між розміром посадового

окладу (тарифної ставки) пра-

цівника І тарифного розряду

ЄТС і мінімальною заробіт-

ною платою на рівні, що пере-

вищує прогнозний індекс спо-

живчих цін (грудень до грудня

попереднього року), тобто що-

найменше до 243 грн.

Згідно чинного законодав-

ства (ст. 96 Кодексу законів про

працю України та ст. 6 Закону

України «Про оплату праці»)

формування тарифної сітки

(схеми посадових окладів) про-

вадиться на основі тарифної

ставки робітника першого роз-

ряду, яка встановлюється в роз-

мірі, що перевищує законодавчо

визначений розмір мінімальної

зарплати, та міжкваліфікацій-

них (міжпосадових) співвідно-

шень розмірів тарифних ставок

(посадових окладів).

Унаслідок невиконання зако-

нодавства середньомісячна за-

робітна плата працівників бю-

джетної сфери є найнижчою по

економіці. Станом на вересень

2016 року загалом у цій галузі

середня заробітна плата стано-

вила 5358 грн, у галузях освіти

– 3922 грн (на 26,8% менше), охо-

рони здоров’я та надання соці-

альної допомоги – 3386 грн (на

36,8% менше), культури – 3900

грн (на 27,2% менше).

Аби змінити ситуацію на кра-

ще, необхідно розробити та при-

йняти постанову Кабінету Міні-

стрів України щодо оплати праці

в бюджетній сфері, яка б врегу-

лювала питання встановлення

розміру посадового окладу (та-

рифної ставки) працівника І та-

рифного розряду ЄТС та вирів-

нювання диспропорцій у міжта-

рифній диференціації. Така ро-

бота має проводитися за участю

представників сторони профспі-

лок з подальшим погодженням

СПО об’єднань профспілок. Крім

того, невід’ємною умовою є пе-

редбачення у Державному бю-

джеті України на 2017 рік у по-

вному обсязі коштів на оплату

праці 3 млн працівників бюджет-

ної сфери. Лише такі кроки до-

зволять подолати дискриміна-

цію в оплаті праці та бідність се-

ред працюючих у даній сфері.

 

ЛІКВІДАЦІЯ БОРГІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Наступна вимога, яку відстоюють проф-

спілки, – для ліквідації заборгованості із

заробітної плати невідкладно ухвалити за-

конодавчі акти, спрямовані на посилення

захисту економічних прав працівників, за-

снування спеціальної «гарантійної устано-

ви виплати боргів», відповідно до європей-

ської практики і конвенцій МОП.

Щоб зрозуміти глибину

проблеми, достатньо

переглянути офіційні

дані, з яких випливає,

що обсяг зарплатних боргів від

початку 2016 року зріс на 4,3% і

на 1 листопада 2016 року стано-

вив 1962 млн грн.

1290,7 млн грн, або

65,8% зарплатних

боргів, припадає на

економічно активні

підприємства, з яких

262 млн грн склада-

ють борги держпід-

приємств (станом на

1 травня 2015 року –

229,8 тис. грн). Кіль-

кість працівників

економічно активних

підприємств, щодо

яких порушено право

на своєчасне одер-

жання зарплати,

склала 148,2 тис. осіб.

Обсяг зарплатних боргів на

підприємствах-банкрутах зріс із

316,6 (на 1.02.2015) до 632,0 (на

1.11.2016) млн грн.

З метою покращення ситуації

розпорядженням Кабінету Міні-

стрів України в липні 2016 року

було затверджено План невід-

кладних заходів щодо погашен-

ня заборгованості із заробітної

плати, а також за підсумками

зустрічі 18 жовтня ц.р. Прем’єр-

міністра України Володимира

Гройсмана з керівниками все-

українських профспілок та їх-

ніх об’єднань нада-

но доручення Мін-

соцполітики за учас-

тю СПО роботодав-

ців провести аналіз

структури заборго-

ваності із заробітної

плати та внести про-

позиції щодо її пога-

шення. Ці питання

були відображені й у

Генеральній угоді

на 2016–2017 роки, по-

ложення якої вже

порушено. Зокрема,

не забезпечено до 1

вересня 2016 року по-

гашення заборгованості із ви-

плати зарплати на економічно

активних підприємствах дер-

жавної форми власності й на

тих підприємствах, де частка

державної форми власності пе-

ревищує 50%, не менш ніж на

50% від обсягів заборгованості,

що склалася станом на 1 січня

2016 року (пункт 2.25).

Окрім того, на початку цього

року при Мінсоцполітики ство-

рено Міжвідомчу робочу групу з

підготовки законопроекту щодо

задоволення вимог найманих

працівників у випадку неплато-

спроможності роботодавця

(шляхом створення гарантійної

установи), яка провела лише

одне засідання 11 жовтня 2016

року. Водночас, враховуючи ви-

значені Урядом та Генеральною

угодою терміни підготовки від-

повідних документів (до кінця

2016 року), профспілки наполяга-

ють на активізації роботи зазна-

ченої групи та підготовки відпо-

відних проектів документів. Та-

кож у рамках цієї боротьби на-

родним депутатом С.С. Березкі-

ним до Верховної Ради України

було внесено законопроект «Про

внесення змін до деяких законо-

давчих актів України щодо за-

безпечення своєчасної виплати

заробітної плати», розроблений

з урахуванням профспілкових

пропозицій. Законопроект вклю-

чено до порядку денного п’ятої

сесії парламенту.

Профспілкові законодавчі

ініціативи щодо забезпечення

своєчасної виплати зарплати,

зокрема щодо посилення еконо-

мічного захисту працівників,

також були враховані робочою

групою під час доопрацювання

проекту Трудового кодексу (ре-

єстр. № 1658 від 20.05.2015).__

 

ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ПЕНСІЇ

Серед вимог Всеукраїнської акції профспілок не менш важли-

вою є забезпечення у 2017 році підвищення мінімальної пенсії з

урахуванням фактичного прожиткового мінімуму, проведення

осучаснення раніше призначених пенсій, скасування існуючих

обмежень на їх виплату для осіб, які продовжують працювати.

З 1 грудня 2016 року міні-

мальний розмір пенсії

за віком становить

1247 грн, що вдвічі

нижче за реальний прожит-

ковий мінімум, визначений

для непрацездатних осіб

(жовтень 2016 року – 2309 грн).

На жаль, у 2017 році про-

понується мінімальну пен-

сію за віком збільшити

лише на 10%, тобто до 1373

грн, чого вкрай недостатньо

в нинішніх умовах.

Середній розмір пенсії на

1 жовтня 2016 року становив

1745 грн, що навіть менше

реального прожиткового мі-

німуму.

За останні роки майже

вдвічі знизився показник

співвідношення розміру се-

редньої пенсії до середньої

заробітної плати в країні: з

56,1% у 2009 році до 30–32% у

2016 році.

У зв’язку із зазначеним,

все більше і більше пенсіо-

нерів опиняються за межею

бідності. Так, пенсії у розмі-

рі менше реального прожит-

кового мінімуму нині отриму-

ють 10 млн осіб (з 12 млн), тобто

більше 80% усіх пенсіонерів.

Причиною такого низького

рівня пенсійного забезпечення є

те, що тривалий час пенсії не осу-

часнюються (останнє осучаснен-

ня відбулося у 2012 році). З 2015

року зупинено індексацію пен-

сій. Пенсіонери з однаковим стра-

ховим стажем і заробітком отри-

мують пенсії з різницею більш

ніж удвічі лише тому,

що вони вийшли на

пенсію у різні роки.

На розгляді у Вер-

ховній Раді України

перебуває депутат-

ський законопроект

про відновлення осу-

часнення пенсій, але,

на жаль, до порядку

денного засідання він

і досі не включений.

На продовження

кампанії «затягуван-

ня пасків», з квітня

2015 року, як тимчасо-

вий захід, було запро-

ваджено обмеження

при виплаті пенсій у

період роботи (виплата пенсій

здійснюється у розмірі 85%, але

не менше 1,5 прожиткового міні-

муму для осіб, які втратили пра-

цездатність, а в період роботи на

окремих «спеціальних» посадах

пенсії не виплачуються).

Такий порядок виплати пенсій

Верховна Рада України продовжи-

ла на 2016 рік, пропо-

нується його продо-

вжити й на 2017 рік.

За інформацією

Пенсійного фонду,

зазначений порядок

виплати пенсій пра-

цюючим пенсіоне-

рам у 2016 році засто-

совувався до 555 тис.

осіб із загальної їх

чисельності 2,3 млн.

Слід зазначити,

що якщо раніше на-

раховувалося 3 млн

працюючих пенсіо-

нерів, то нині їх

залишилось лише

2,3 млн осіб.

 

СПИСКИ № 1 та № 2

Повернути до 1 січня

2017 року десяткам ти-

сяч працівни-

ків, зайнятих на

роботах із

шкідливими і

важкими умо-

вами праці,

безпідставно

скасоване пра-

во на достро-

ковий вихід на

пенсію (Списки

№ 1 та № 2) –

наступна вимо-

га профспілок.

Кабінету Міні-

стрів України:

– прийняти рішен-

ня щодо призупинен-

ня дії постанови Кабі-

нету Міністрів Украї-

ни від 24 червня 2016

року № 461 «Про за-

твердження списків вироб-

ництв, робіт, професій, посад і

показників, зайня-

тість в яких дає право

на пенсію за віком на

пільгових умовах»;

– на основі поданих

профспілкових пропо-

зицій, опрацьованих і

узгоджених Мінсоцпо-

літики з представни-

ками галузевих проф-

спілок і СПО, підготу-

вати і до 1 березня 2017

року затвердити зміни

до постанови Уряду

від 24 червня 2016 року

№ 461;

– підготувати і до 1 лютого

2017 року подати на розгляд Вер-

ховної Ради України проект За-

кону України «Про внесення

змін до деяких законів України

щодо пільгового пенсійного за-

безпечення окремих категорій

осіб», яким передбачити заміну

механізму відшкодування під-

приємствами витрат Пенсійно-

го фонду на виплату пенсій на

пільгових умовах підвищеними

розмірами єдиного соціального

внеску.

Мінсоцполітики:

– одночасно з набранням чин-

ності постанови Кабінету Міні-

стрів України про внесення змін

до постанови № 461, наказом ввес-

ти в дію Порядок застосування

списків виробництв, робіт, про-

фесій, посад і показників, зайня-

тість в яких дає право на пенсію

за віком на пільгових умовах.

 

ЦІНИ І ТАРИФИ – ПІД КОНТРОЛЬ ПРОФСПІЛОК І ГРОМАДСЬКОСТІ

Наступна вимога Федерації профспілок України – знизити ціну на природний газ, тарифи на житло-

во-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня з урахуванням платоспроможності

громадян, забезпечити прозорість і контроль за ціноутворенням.

Враховуючи законодавчо

втрачене право громад-

ських організацій, зокре-

ма профспілок, на здій-

снення контролю за додержан-

ням державної дис-

ципліни цін спільно

з відповідними цен-

тральними органами

виконавчої влади,

які реалізують полі-

тику ціноутворення

(норму в 2012 році

було вилучено із За-

кону України «Про

ціни і ціноутворен-

ня»), профспілкам не

завжди вдається

стримати зростання

цін і тарифів на това-

ри та послуги.

На розгляді у від-

повідних комітетах

Верховної Ради Укра-

їни перебуває законопроект

№ 2677 від 20.04.2015 «Про внесен-

ня зміни до ст. 16 Закону України

«Про ціни і ціноутворення» щодо

участі організацій громадянсько-

го суспільства у державному ре-

гулюванні цін», який був розро-

блений Федерацією профспілок

України. Прийняття цього зако-

нопроекту посилить конт роль

громадськості за додержанням

державної дисципліни цін на то-

вари та послуги і сприятиме вста-

новленню їх на економічно об-

ґрунтованому рівні. Крім того,

розглядається законопроект

№ 5321 від 31.10.2016 «Про внесен-

ня змін до Податкового кодексу

України» (щодо здешевлення вар-

тості житлово-комунальних по-

слуг для побутових споживачів).

Законопроектом пропонується

внесення змін і допо-

внень до ст. 197 Подат-

кового кодексу Украї-

ни, що передбачають

звільнення від опо-

даткування податком

на додану вартість

операцій з постачан-

ня житлово-кому-

нальних послуг для

побутових спожива-

чів та операцій, по-

в’язаних із забезпе-

ченням побутових

споживачів природ-

ним газом внутріш-

нього видобутку. При-

йняття цього норма-

тивно-правового акта

сприятиме впровадженню прозо-

рих правил визначення ціни на

природний газ для населення та

встановлення економічно обґрун-

тованих тарифів на житлово-ко-

мунальні послуги.

Також необхідно активізувати

роботу Міжвідомчої робочої гру-

пи з опрацювання пропозицій

щодо перегляду цін на природний

газ, до складу якої входять пред-

ставники профспілок і незалеж-

них експертів (утворена наказом

Мінекономрозвитку від 23.08.2016

№ 1396 на виконання доручення

Прем’єр-міністра України, прове-

дено лише два засідання).

Окрім того, на виконання

пп. 2 п. 7 Витягу з Протоколу за-

сідання КМУ від 5 жовтня 2016

року, Мінрегіону, за участю від-

повідних міністерств і ві-

домств, доручено утворити спе-

ціальні робочі групи та провес-

ти комплексні ретельні перевір-

ки економічної обґрунтованості

встановлених тарифів на опа-

лення та гаряче водопостачання

в регіонах України.

За інформацію Мінрегіону,

складено графік перевірок (до

кінця року), визначено перелік

підприємств, на яких будуть здій-

снені перевірки тарифів (3 ліцен-

зіата НКРЕКП та 2 місцевих орга-

ни самоврядування), а також пе-

релік міністерств та відомств, які

братимуть участь у перевірках.

Серед очікуваних результа-

тів можна виділити законодав-

чо встановлене право на здій-

снення контролю громадськості

спільно з центральними органа-

ми виконавчої влади за додер-

жанням державної дисципліни

цін на товари та послуги. Це до-

зволить не допускати необґрун-

тованого підвищення цін і тари-

фів та встановлення їх на еконо-

мічно обґрунтованому рівні. Та-

кож результатом має стати на-

працювання міжвідомчою робо-

чою групою пропозицій щодо

шляхів зниження ціни на при-

родний газ; проведення комп-

лексних ретельних перевірок

щодо економічної обґрунтова-

ності встановлених тарифів на

опалення та гаряче водопоста-

чання в регіонах України. І, зви-

чайно, оприлюднення цих ре-

зультатів громадськості, а в

разі виявлення необґрунтовано

завищених тарифів, коригуван-

ня їх у бік зниження.

 

СТИПЕНДІЮ – КОЖНОМУ ВСТИГАЮЧОМУ СТУДЕНТУ

Наступна вимога

профспілок – не

допустити руй-

нування системи

стипендіального

забезпечення,

надати стипен-

дію кожному

встигаючому

студенту.

Профспілки виступають

проти внесення змін до

деяких законодавчих ак-

тів України, що потяг-

нуть за собою суттєві зміни в

системі стипендіального забез-

печення, а саме необхідно зали-

шити в чинній редакції ст. 22 За-

кону України «Про основи соці-

альної захищеності інвалідів в

Україні», оскільки в пропонова-

ній редакції для зазначених ка-

тегорій громадян передбачено

виплату лише академічної сти-

пендії у разі призначення.

Не можна змінювати й редак-

цію ст. 9 ЗУ «Про сприяння соці-

альному становленню та розви-

тку молоді в Україні», оскільки

редакція, що пропонується, ви-

ключає таку державну гаран-

тію, як підвищення стипендії у

співвідношенні з визначенням

вартості прожиткового мініму-

му. Та ж нова версія згаданої

вище ст. 9 пропонує виключити

підвищення стипендії у співвід-

ношенні з визначенням вартос-

ті прожиткового мінімуму.

Також важливо залишити в

чинній редакції ст. 8 Закону

України «Про забезпечення ор-

ганізаційно-правових умов со-

15.12.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання