« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДІЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ДІЙ ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ ТА МІЖНАРОДНОГО ДНЯ БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДІЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ДІЙ ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ ТА МІЖНАРОДНОГО ДНЯ БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ

Щорічно 7 жовтня світова та

українська спільнота від-

значають Всесвітній день

дій за гідну працю, встанов-

лений в 2008 році за ініціативою Між-

народної конфедерації профспілок.

У цей день трудящі всього світу

за підтримки державних органів

влади проводять заходи, спрямова-

ні на популяризацію гідної (високо-

продуктивної) праці, яка гарантує

належний рівень оплати в умовах

свободи та недискримінації, як

основи достойного соціально-еконо-

мічного розвитку держави. Ці та

інші принципи закріплені у загаль-

ній програмі Міжнародної організа-

ції праці «Гідна праця для всіх»,

прийнятій ще у 1999 році.

Водночас, Генеральна Асамблея

ООН своєю резолюцією, прийнятою

22 грудня 1992 року, оголосила

17 жовтня Міжнародним днем бо-

ротьби за ліквідацію бідності та за-

кликала всі держави присвячувати

цей День пропаганді і проведенню

заходів, пов’язаних з ліквідацією

злиднів та бідності.

Викорінення бідності, боротьба з

нерівністю та захист прав кожної

людини є ціллю № 1 Цілей сталого

розвитку (2015–2030), затверджених

на Саміті ООН у вересні 2015 року.

Скорочення бідності та посилен-

ня соціальної єдності, впроваджен-

ня в Україні європейських стандар-

тів життя та вихід України на про-

відні позиції у світі задекларовано

у стратегічних програмних доку-

ментах країни – Стратегії сталого

розвитку «Україна–2020» та Угоді

про Асоціацію між Україною та ЄС.

Проте, на жаль, прийняття зазна-

чених документів не привело до ба-

жаних результатів. Так, лише за

останні три роки український ринок

праці втратив понад 2 млн осіб. На-

разі в Україні на одне робоче місце

претендують 43 безробітних. Кіль-

кість зайнятих у неформальному

секторі економіки у І кварталі 2016

року становила 3,8 млн осіб, або

23,4% від загальної кількості зайня-

того населення. Падіння реальної

зарплати тільки у 2014–2015 роках

склало 74,6%. При цьому майже ко-

жен п’ятий працюючий є бідним.

Сьогодні соціальні партнери де-

монструють суспільству свою нала-

штованість на спільні дії задля ско-

рочення масштабів бідності, забез-

печення повної, продуктивної, без-

печної зайнятості з гідною оплатою

праці. Саме такими є основні цілі і

завдання підписаних 7 квітня 2016

року Меморандуму про взаєморозу-

міння щодо реалізації Програми

Гідної праці МОП для України на

період 2016–2019 років та 23 серпня

2016 року Генеральної угоди про ре-

гулювання основних принципів і

норм реалізації соціально-еконо-

мічної політики і трудових відно-

син в Україні на 2016–2017 роки.

На переконання Федерації проф-

спілок України, гідна праця сприяє

як самовдосконаленню і розвитку

творчих здібностей людини, так і

підвищенню соціальних стандартів

життя широких верств населення та

країни в цілому.

Головні завдання, над якими по-

слідовно працює Федерація профспі-

лок України, – створення і збережен-

ня нових робочих місць, підвищення

гарантій в оплаті праці, погашення

заборгованості з виплати заробітної

плати, створення безпечних умов

праці, захист працівників від усіх

форм дискримінації. І сьогодні, в

цей кризовий період, на думку проф-

спілок, гідна праця є наріжним ка-

менем у справі подолання бідності,

а соціальний діалог – запорукою сус-

пільного спокою та злагоди у країні.

Найбільш чутливим для україн-

ських працівників стало питання

щодо вдосконалення системи опла-

ти праці, яке є вирішальним у сфері

соціально-економічних відносин не

тільки тому, що стосується інтере-

сів основної частини населення кра-

їни, але й у зв’язку з тим, що впли-

ває на розвиток і майбутнє еконо-

мічних реформ у державі.

Зважаючи на зазначене, а також

на необхідні першочергові заходи у

сфері відновлення купівельної

спроможності населення, визначені

у щорічному посланні Президента

України до Верховної Ради України,__

ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ ЗАКЛИКАЄ:

Верховну Раду України – прийняти закони Укра-

їни у сфері оплати праці (№№ 2533, 3438, 4900, 4900-1).

Президента України:

– підтримати профспілкові законодавчі ініціативи,

направлені на захист соціально-економічних прав

працівників, зокрема щодо:

– кардинального підвищення заробітної плати в

умовах зростання цін і тарифів;

– запровадження галузевих підвищувальних коефі-

цієнтів до мінімальної заробітної плати в небюджет-

ній сфері;

– забезпечення своєчасної виплати заробітної плати.

Уряд та роботодавців:

– прискорити структурно-технологічну перебудову

реального сектору економіки з метою підвищення

продуктивності праці та забезпечення таких соціаль-

но-економічних умов життя громадян, які б відповіда-

ли європейським стандартам;

– створити нові сучасні безпечні та модернізувати

існуючі робочі місця з метою скорочення рівня безро-

біття серед економічно активного населення, у тому

числі серед молоді;

– активізувати роботу робочих груп з реформування

системи оплати праці та з опрацювання пропозицій

щодо перегляду ціни на природний газ, встановлення

її на економічно обґрунтованому рівні;

– підвищити рівень заробітних плат працівників,

зокрема за рахунок зменшення ставки ЄСВ з метою

підтримання платоспроможності населення в умовах

зростання ціни на газ і тарифів на житлово-комуналь-

ні послуги;

– повернути працівникам заборговану заробітну

плату та не допускати утворення нових зарплатних

боргів.

Профспілкові організації – на всіх рівнях посили-

ти колективно-договірну роботу з роботодавцями сто-

совно підвищення заробітних плат працівникам.

Також ФПУ закликає громадськість та владу шляхом організації публічних заходів, інформаційних акцій

взяти участь у відзначенні Дня дій за гідну працю з метою привернення уваги до необхідності спільного ство-

рення в Україні гідних умов життя.

Переконані, що спільні зусилля Президента України, Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України та

соціальних партнерів сприятимуть вирішенню найгостріших соціально-економічних питань, зокрема збере-

женню та створенню робочих місць, підвищенню їхньої якості та безпеки, рівня заробітної плати та своєчас-

ності її виплати, імплементації норм нової Генеральної угоди до колективних угод і договорів усіх рівнів.

Президія Федерації профспілок України

 

ШАРОН БАРРОУ:

«ГІДНА ПРАЦЯ МАЄ БУТИ У

ЦЕНТРІ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДІВ»

Звернення Генерального секретаря

Міжнародної конфедерації профспілок

Шарон Барроу

«Модель гло-

бальних сис-

тем поста-

вок, що до-

мінує у світовій економіці,

підриває гідну працю по-

всюди, сприяючи експлуа-

тації та нерівності.

94% трудящих у глобаль-

них системах поставок ста-

новлять приховану робочу силу, де компанії переда-

ють своїх працівників за договором підряду й сервіс-

ними угодами, відтак не беруть на себе жодної відпо-

відальності і не проводять належного аналізу.

Така модель систем поставок не працює на користь

людей і громад у всьому світі. Якщо такі великі ком-

панії, як Samsung, є домінуючими глобальними

гравцями, але ставляться до своїх працівників як до

одиниці виробництва, а не як до людей, то така мо-

дель має бути докорінно змінена. Якщо такі компа-

нії, як Apple, відмовляються платити відповідну

частку податків, то уряди не зможуть забезпечувати

базові послуги людям, які на них сподіваються.

З 2008 року МКП 7 жовтня відзначає Всесвітній день

дій за гідну працю. Це день мобілізації трудящих по

всьому світу, день, коли профспілки виступають за

гідну працю. Гідна праця має бути в центрі діяльнос-

ті урядів для повернення до економічного зростання

і побудови нової глобальної економіки, у якій на пер-

шому місці стоять люди.

Для відзначення Всесвітнього дня дій за гідну працю

важливі усі акції: масштабні й невеликі, як-от круглі

столи, демонстрації, листи протестів, флеш-моби

тощо.

Головною темою цьогоріч стане гасло «Покінчимо з

жадібністю корпорацій!». Ми закликаємо вас

об’єднатися під цим гаслом і допомогти дати ім-

пульс для економічної трансформації, якої так по-

требує світ».

 

08.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання