« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ФПУ ЗАЯВЛЯЄ: ЦІНА НА ГАЗ ЕКОНОМІЧНО НЕОБҐРУНТОВАНА

ФПУ ЗАЯВЛЯЄ: ЦІНА НА ГАЗ ЕКОНОМІЧНО НЕОБҐРУНТОВАНА

Уряд порушив норми базового закону, запровадивши замість економічної обґрунтованості ціни на газ механізм «вирівнювання ціни», прив’язавши її до ціни закупівлі імпортного газу. За наяв­ності у постанові розрахункової формули економічно обґрунто­ваної ціни на газ паралельно встановлюється регульована ціна в абсолютному вимірі – 4942 грн.

МОВОЮ ЦИФР

При попередній ціні на газ для потреб насе­лення 7188 грнтис. куб. м НАК «Нафтогаз Укра­їни» купував газ українського видобутку за 1590 грнтис. куб. м, а при новій ціні на газ 6879 грн тис. куб. м (діє з 1 травня ц.р.) – вже за 4849 грн, що втричі більше. При орієнтовному видобутку обсягу газу «Укргазвидобування» в 15 млрд куб. м на рік додаткові надходження компанії поточно­го року становитимуть щонайменше 30 млрд грн. При цьому в проекті змін до Держбюджету на 2016 рік Уряд пропонує збільшити видатки на субсидії населенню лише на 5,3 млрд грн.

Ціна на газ для населення обтяжена податком на додану вартість і рентою, за рахунок якої у тому числі формуються кошти на виплату суб­сидій. За розрахунками експертів, частка подат­ків у ціні на газ сягає 50%. Профспілки постійно звертають увагу Уряду і народних депутатів на те, що реальним шляхом зниження ціни на газ є зниження рентної плати та ставки ПДВ на поста­чання газу населенню. Зазначена пропозиція узгоджується з правовими нормами ЄС, якими передбачено, що, окрім стандартної ставки ПДВ в 15%, держави – члени ЄС можуть застосовувати одну або дві понижені ставки (не менше 5%), зо­крема до постачання природного газу, централі­зованого теплопостачання. Джерелами покриття недоотриманих бюджетом коштів від ПДВ може стати запровадження податку на багатство (роз­кіш) та підвищення ставки ПДФО на дивіденди.

НАШЕ ПРАВО

ФПУ заявляє: населення України повністю забезпечене природним газом власного видо­бутку. Кожний громадянин має право користу­ватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону.

За даними НАК «Нафтогаз України», у 2015 р. в Україні було вироблено 19,9 млрд куб. м газу (в 2014-му – 20,5 млрд куб. м). Населення України у 2015 р. використало 17,2 млрд куб. м газу, з яких 11,3 мільярда спожило безпосередньо на­селення, а 5,9 мільярда пішло на централізоване опалення та гарячу воду. Таким чином, офіцій­ні дані підтверджують висновки ФПУ, що насе­лення України повністю забезпечене природ­ним газом власного видобутку.

НІ – ТАРИФНОМУ ГЕНОЦИДУ!

Перші рішення новоствореного Уряду при­йняті з порушенням принципів соціального діалогу – проект урядового рішення щодо змі­ни ціни на природний газ для населення на роз­гляд до профспілок не надходив і консультації з цього питання не проводилися.

ФПУ вважає, що здійснювані Урядом заходи є недостатніми, а розміри підвищення доходів є незіставними з масштабами підвищення цін і тарифів, що призведе до неминучого знижен­ня життєвого рівня громадян.

Профспілки вимагають від Уряду негайного прийняття нової постанови «Про затвердження наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для основних соціальних і де­мографічних груп населення», підвищення до 1 жовтня ц.р. (до початку опалювального сезону) розмірів мінімальної заробітної плати та пенсії до рівня фактичного прожиткового мінімуму.

ФПУ оперативно розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодав­чих актів України щодо порядку встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці», який на­правлено до Уряду і Парламенту, а також переда­но народному депутату України Сергію Капліну.

Крім того, з метою захисту населення від не­гативних наслідків зміни цін і тарифів на послу­ги ЖКГ ФПУ було здійснено низку заходів, серед яких, зокрема, ініційовано розгляд сторонами со­ціального діалогу питання економічної обґрунто­ваності підвищення ціни на природний газ і тари­фів на послуги ЖКГ, а також адекватності соці­ального захисту населення у таких умовах.

З метою недопущення подальшого падіння життєвого рівня громадян ФПУ надсилала звер­нення до Верховної Ради України, Кабінету Мі­ністрів, об’єднань організацій роботодавців та бізнес-асоціацій із відповідними пропозиціями щодо першочергових дій Уряду.

Крім того, зазначене звернення було наді­слано до парламентських фракцій і груп у Вер­ховній Раді, Адміністрації Президента, Асоціа­ції міст України та Асоціації малих міст Украї­ни з проханням підтримати профспілкові про­позиції та сприяти їх реалізації.

Задля недопущення підвищення тарифів на гарячу воду та опалення для населення, які по­передньо були схвалені на засіданні НКРЕКП 5 травня ц.р., ФПУ зверталася до Комісії з про­ханням відкласти прийняття нею рішення щодо підвищення тарифів на зазначені послуги та врегулювати прийняття цього важливого соці­ального рішення в рамках соціального діалогу з урахуванням пропозицій народних депутатів, органів місцевого самоврядування, громад­ських організацій, у т.ч. профспілок.

ФПУ пропонувало НКРЕКП об’єднати зусил­ля задля встановлення економічно обґрунтова­ної ціни природного газу з урахуванням плато­спроможності населення для недопущення кри­зи неплатежів громадянами за житлово-кому­нальні послуги та, як наслідок, зупинення під­приємств теплокомуненерго.

9 червня члени Робочої групи від сторони профспілок, які входять до складу постійного тристороннього дорадчого органу при НКРЕКП, взяли участь у відкритому засіданні Комісії, на якому обговорювалися зміни тарифів на послуги опалення та постачання гарячої води для насе­лення. Під час засідання представники 26 галузе­вих членських організацій, що входять до складу Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок», громадські об’єднання «Тарифна мобілізація» й «Публічний аудит», а також небайдужі громадя­ни, які приєдналися до маршу протесту Київської міськпрофради, пікетували НКРЕКП.

Незважаючи на вимоги профспілок та інших учасників засідання відкласти прийняття рішен­ня щодо підвищення тарифів на послуги опален­ня та гарячої води для населення, НКРЕКП все ж таки затвердила рішення про підвищення тари­фів на теплову енергію, послуги з централізова­ного опалення та централізованого постачання гарячої води для потреб населення, вважаючи їх цілком обґрунтованими. Ухвалені рішення Комі­сія подає в Мін’юст України для реєстрації. Вве­дення в дію нових тарифів на зазначені послуги планується з 1 липня ц. р. (у середньому підви­щення тарифів становить від 1,8 до 2,2 раза).

Враховуючи масштабне зростання цін і тари­фів на житлово-комунальні послуги, більшість членських організацій ФПУ прийняли відповід­ні рішення та направили звернення до Уряду з вимогами щодо вжиття першочергових дій.

Членські організації розгорнули роботу зі збору підписів обласними, районними, міськи­ми, первинними профспілковими організація­ми під схваленою Президією ФПУ Заявою у зв’язку із підвищенням ціни на природний газ для населення задля направлення її від кожної профспілкової організації на адресу Кабміну.

Питання «Про позицію і дії профспілок на за­хист прав та інтересів працюючих в умовах шо­кового підвищення ціни на газ і тарифів на жит­лово-комунальні послуги» Рада ФПУ розгляда­тиме 23 червня.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ АПАРАТУ ФПУ

 ФПУ вимагає від Президента України, Уряду та Верховної Ради забезпечити виконання Конституції України – не використовувати власність українського народу на шкоду людині й суспільству, законодавчо забезпечити право насе­лення на споживання українського газу за економічно обґрунтованими цінами.

 

СПІЛЬНА СПРАВА: РОБОТА НАД «ТРУДОВОЮ КОНСТИТУЦІЄЮ»

Задля забезпечення надійного право­вого захисту трудових прав працівни­ків триває робота членів СПО об’єднань профспілок у складі Робочої гру­пи з доопрацювання проекту Трудово­го кодексу України до другого читання при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

У результаті наполегливої роботи з висловлених 112 профспілко­вих пропозицій вдалося відстоя­ти або частково відстояти 67.

Міжнародне бюро праці здійснило екс­пертизу проекту Трудового кодексу України щодо відповідності його поло­жень міжнародним нормам і стандар­там та підготувало 59 рекомендацій з цього питання. Представлення експер­тами МБП Меморандуму технічних ко­ментарів МБП до проекту Трудового ко­дексу України відбулося під час їх візи­ту в Україну 18–19 квітня.

Частина рекомендацій має загальний характер і переважно стосується регу­люючого характеру проекту, решта – конкретні рекомендації щодо основопо­ложних принципів та прав у сфері праці і рекомендації стосовно регулювання трудових відносин.

Під час роботи Робочої групи над підго­товкою проекту до другого читання більша частина наданих рекомендацій МБП вже знайшла відображення у про­екті, решта на цей час розглядається для максимального їх урахування.

 

 

24.06.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання