« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ПОТУЖНИЙ ІМПУЛЬС У СПРАВІ ПРЕДСТАВНИЦТВА І ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

ПОТУЖНИЙ ІМПУЛЬС У СПРАВІ ПРЕДСТАВНИЦТВА І ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

24 березня 2016 року в столичному Міжнародному центрі культури і мистецтв профспілок відбувся VII з’їзд найчи­сельнішого на­ціонального профоб’єднання, у лавах яко­го згуртовано 6,4 млн спілчан, – Федерації профспілок України.

У роботі З’їзду взяли участь близько тисячі осіб: делега­ти від 43 всеукраїнських профспілок та всіх регіо­нальних профоб’єднань, представ­ники СПО сторони роботодавців на національному рівні, зокрема пер­ший заступник голови Олексій Мі­рошниченко, Кабінету Міністрів України – міністр соціальної полі­тики України Павло Розенко та його заступник Віктор Іванкевич, міністерств і відомств, Націо­нальної служби посередни­цтва і примирення, делега­ції національних проф­центрів Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Молдови, Німеччини, Польщі, Туреччини.

Також на форумі були присутні запро­шені народні депута­ти України, серед яких, зокрема, голова депутатської фракції партії «Блок Петра По­рошенка» Юрій Луцен­ко, член депутатської фракції партії «Блок Пе­тра Порошенка», перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з пи­тань соціальної політики, зайня­тості та пенсійного забезпечення Сергій Каплін, член депутатської фракції політичної партії «Всеу­країнське об’єднання «Батьківщи­на» у Верховній Раді України Ва­дим Івченко, відповідальні праців­ники Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Наці­ональний координатор МОП в Україні Сергій Савчук, партнери ФПУ з міжнародних профцентрів Європейської конфедерації проф­спілок, Пан’європейської регіо­нальної ради.

З’їзд підбив підсумки діяльності ФПУ за минулий п’ятирічний пері­од та затвердив Стратегію діяль­ності ФПУ на 2016–2021 роки «Євро­пейський вибір».

Із звітною доповіддю перед деле­гатами та учасниками з’їзду висту­пив Голова ФПУ Григорій Осовий (стор. 6 «ПВ»). Поміж інших акту­альних та злободенних питань, профспілковий лідер торкнувся й питання профспілкового наступу, зокрема зазначивши: «Доповідаю­чи про проведену роботу, хочу ще раз наголосити: ми використовува­ли різні форми боротьби – перегово­ри, акції протесту, Трудовий ульти­матум, національні трудові спори. І тому не можу погодитися зі скеп­тиками, які кажуть, що Федерація не діяла, виявляла нерішучість... Разом з тим, поставлю запитання: а чи так діяла кожна членська орга­нізація? Чи завжди виявляла солі­дарність? Відверто скажу, що ні!.. Зазначу, що в акціях, які оголошу­валися ФПУ, брали участь менше одного відсотка з більш ніж 6 млн спілчан. А повинно бути так, якщо ФПУ прийнято відповідальне рі­шення про всеукраїнську акцію, мають повстати всі: первинні орга­нізації на підприємствах, устано­вах, у районах і містах – всі терито­ріальні організації, і в галузях – всеукраїнські профспілки. І тільки тоді нас побачать, почують і точно почнуть з нами рахуватися. Неза­перечна істина: ФПУ діє, коли всі організації діють як єдине ціле».

Делегати з’їзду обговорили діяльність ФПУ в звітному періоді, зокрема, чого не вдалося зробити і чому, як ефективно протиді­яти наступу на трудо­ві і соціальні права спілчан, визначили пріоритетні завдан­ня на найближчу перспективу, виро­били стратегію мо­дернізації та розви­тку ФПУ, її член­ських організацій, профспілкового руху в цілому (стор. 7 «ПВ»).

Вектори профспілково­го руху на майбутнє також чітко окреслюються у текстах резолюцій, схвалених VII з’їздом ФПУ: «Профспілки – за європей­ський вибір України», «Профспілки – за результативний соціальний ді­алог в інтересах добробуту грома­дян», «Молодь – майбутнє профспі­лок», «За гендерну рівність і проти­дію насиллю».

Делегати з’їзду шляхом таємно­го голосування серед п’яти претен­дентів більшістю голосів на на­ступний 5-річний термін обрали Го­ловою ФПУ Григорія Осового. За­ступниками Голови ФПУ обрано Володимира Саєнка та Євгена Драп’ятого.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

 

  • ОФІЦІЙНО

ПРИВІТАННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПЕТРА ПОРОШЕНКА

Делегатів та учасників VII з’їзду ФПУ привітав Глава держави.

Зокрема, в тексті привітання зазначається: «Сьогодні ФПУ та її членські організації, підтверджуючи принци­повість та наполегливість, долучаються до усіх подій суспільного життя країни. Ця шанована організація, бе­ручи активну участь у процесах законотворення, захи­щає конституційні права членів профспілок на працю, її безпеку і гідну оплату, збереження соціальних гаран­тій. Переконаний, що належне залучення громадських організацій, зокрема профспілок, до участі у формуван­ні й реалізації державної політики, є запорукою побу­дови нової, могутньої, заможної європейської країни».

 

ПРИВІТАННЯ ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ГРОЙСМАНА

На адресу ФПУ надійшло при­вітання Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана делегатам і учасникам VII з’їзду ФПУ.

«Незалежні та сильні профспілки – один з найважливі­ших елементів громадянського суспільства. Захист лю­дей праці, їхніх трудових прав тісно пов’язаний із загаль­ним розвитком у країні демократії, соціально орієнтова­ної економіки та правової культури. Адже вільні проф­спілки завжди були одним з рушіїв суспільного посту­пу... ФПУ виступає потужною силою, здатною бути в авангарді позитивних процесів, і насамперед щодо за­хисту трудових прав. Тому в умовах реформування всіх інститутів нашої держави на вас покладаються великі надії та очікування», – йдеться у привітанні.

 

ПРИВІТАННЯ ВІД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ МКП ШАРАН БАРРОУ

«Перед Україною постали величезні випробовування. Їх можна подолати лише шляхом реалізації всеосяж­ної політики, яка ставить на перше місце інтереси людей, громадян, трудящих, а не олігархії або міжна­родного капіталу. Такими є завдання ФПУ, інших профспілок та дружніх орга­нізацій на найближчі роки. Бажаємо вам успіхів і запев­няємо, що МКП та її регіональна структура ПЄРР за­вжди готові надати вам солідарну підтримку, спільно ді­яти та використовувати всі доступні на міжнародному рівні засоби для забезпечення дотримання прав трудя­щих в Україні, надання можливості їх організаціям укла­дати колективні договори та реалізувати права і свобо­ди людини – наріжного каменя Європейського Союзу».

 

ПРИВІТАННЯ ГАЯ РАЙДЕРА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА МОП

«З’їзд ФПУ відбувається у складний, але разом з тим вирішальний час, коли український народ і профспіл­ки стикаються із серйозними про­блемами, що матимуть довгостро­кові наслідки для країни і добробу­ту всіх трудящих. З огляду на це, VII з’їзд ФПУ є тим місцем, де приймати­муться стратегічні рішення, спрямовані на захист інтересів працівників і сприяння вкрай потрібному соціаль­ному діалогу. МОП з великою зацікавленістю й надалі спостерігатиме за розвитком подій у вашій країні».

03.04.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання