« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

МОЛОДІЖНІ РІШЕННЯ VII З’ЇЗДУ ФПУ

МОЛОДІЖНІ РІШЕННЯ VII З’ЇЗДУ ФПУ

24 березня 2016 року відбувся VII з’їзд Федерації професійних спілок України, на якому порушува­лися чимало питань, у тому числі й молодіжних.

Пропонуємо вам ознайомитися із Зверненням щодо проблем студентської молоді. Даний документ був представлений на розгляд делегатам з’їзду й обго­ворений, наразі перебуває на стадії підписання у новообраного Голови ФПУ Григорія Осового.

 ЗВЕРНЕННЯ

VIІ З’ЇЗДУ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ЩОДО ПРОБЛЕМ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Ми, делегати VІI з’їзду Федерації профспілок України, членами якої є по­над 1 млн осіб, які навчаються, зазнача­ємо, що в складних соціально-економіч­них умовах студентська молодь завжди була і є рушійною силою суспільства.

У становленні Української державнос­ті студенти неодноразово відігравали ва­гому роль, рішуче ставали на захист ін­тересів України: бій під Крутами, «Рево­люція на граніті», «Помаранчева револю­ція», «Революція гідності». Студентство і сьогодні володіє необхідним потенціа­лом, реалізація якого може істотно по­ліпшити соціально-економічне станови­ще суспільства і відродити національно- духовні надбання українського народу.

Важливим аргументом, без якого важ­ко розраховувати на успіх у реалізації роз­витку країни та освітньої галузі, зокрема, є розуміння ролі і значення студентської молоді та студентського профспілкового руху. Саме через свої профорганізації сту­дентська молодь стає активним суб’єктом у житті держави, розкриваючи та вико­ристовуючи свій потенціал як у власних, так і загальнодержавних інтересах.

Боротьба за майбутнє України продо­вжується національною акцією «Проф­спілки. Боротьба за Україну», яку підтри­мали своїми підписами 200 тис. студентів.

Ми, делегати з’їзду, зазначаємо, що держава в більшості випадків ігнорує інтереси студентства, зокрема прийма­ючи і системно не виконуючи закони, постанови, розпорядження, які забезпе­чували хоча б мінімальний соціально- економічний захист.

Видатки на освіту за останні 3 роки впали з 7,11 до 4,5% ВВП при законодав­чій гарантії не менше 10% національно­го доходу, що призвело до:

– скорочення кадрового потенціалу в галузі освіти;

– скорочення державного замовлен­ня на підготовку фахівців ВНЗ;

– зношеності матеріально-технічної бази навчальних закладів;

– фактичної втрати мережі санаторі­їв-профілакторіїв та спортивно-оздоров­чих таборів;

– проведення індексації стипендії в неповному обсязі;

– втрати гарантій першого робочого місця для випускників;

– відсутності належного фінансуван­ня програми молодіжного житлового кредитування тощо.

Вважаємо неприпустимим позбав­лення більшості студентів права на сти­пендію, про що останнім часом заявля­ють державні посадовці.

Через принципову позицію профспілок у відстоюванні прав та інтересів сту­дентів держава робить спроби втручання в їхню діяль­ність, чим порушує між­народні норми щодо не­залежності та само­врядності громад­ських об’єднань, при­кладом чого є законо­проект «Про внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль­ності» (щодо діяльності сту­дентських профспілок)» (ре­єстр. № 3474 від 13.11.2015).

В И М А Г А Є М О :

І. Від Верховної Ради України:

1. Не допустити прийняття законо­проекту «Про внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх пра­ва та гарантії діяльності» (щодо діяль­ності студентських профспілок)» (ре­єстр. № 3474 від 13.11.2015).

2. Дотримуватись чинного законодав­ства України при ухваленні державного бюджету щодо встановлення видатків на освіту у розмірі не менше 10% ВВП.

ІІ. Від Кабінету Міністрів України:

1. Підвищити розмір мінімальної ор­динарної академічної стипендії студен­там до рівня не менше, ніж розмір про­житкового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць та забезпечити її індексацію в повному обсязі, привести у відповідність до Закону України «Про вищу освіту» нормативно-правові акти в частині призначення стипендії.

2. Забезпечити виконання Закону України «Про підвищення престижнос­ті шахтарської праці» в частині призна­чення та виплати стипендії студентам та учням із числа дітей шахтарів.

3. Затвердити порядок та умови на­дання державної цільової підтримки від­повідно до Закону України «Про внесен­ня змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один з батьків яких загинув у районі проведення анти­терористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо перемі­щені особи, для здобуття професійно- технічної та вищої освіти».

4. Установити квоти при­йому до вищих навчаль­них закладів України для забезпечення пра­ва осіб, які мають за­хворювання, що мо­жуть бути перешко­дою для проходження зовнішнього незалеж­ного оцінювання, дітей- сиріт та осіб, яких зако­ном визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і терито­ріальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення на безоплат­не здобуття вищої освіти на конкурсній основі за результатами вступних іспи­тів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі відповідно до За­кону України «Про вищу освіту».

5. Розробити Державну програму «Студентський гуртожиток».

6. Зберегти існуючу мережу студент­ських оздоровчо-спортивних закладів з їх фінансовим забезпеченням.

Ми, делегати VІI з’їзду Федерації проф­спілок України, наполягаємо на дотриман­ні владою норм чинного законодавства України та недопущенні звуження існую­чих прав та гарантій при ухваленні нових законів та нормативно-правових актів.

Підтримка студентської молоді та на­дання їй можливостей для самореаліза­ції – це перспектива впевненого розви­тку громадянського суспільства та дер­жави в цілому!

Слава Україні!

Від імені делегатів VII з’їзду

Голова Федерації профспілок України

Матеріали сторінки підготувала

Дар’я ЛАЗАРЄВА,

спеціально для «ПВ

 

Світлана ЛІЩУК, голова первинної профорганізації співробітників та студентів Подільського державного аграрно-технічного університету, член Ради Федерації профспілок України:

«Для мене майбутнє сучасної профспіл­ки нерозривно пов’язане з молоддю, адже для того, щоб досягати нових звер­шень, стати молодою, сучасною та пер­спективною організацією, потрібно кро­кувати в ногу з часом і дослухатися до студентства.

Студенти – це найпрогресивніша части­на нашої молоді. Це активні молоді люди, які намагаються самі будувати своє майбутнє, беруть участь у політич­ному житті та вирішенні багатьох про­блем. Тому членство молоді в профспіл­ках не має обмежується лише організа­цією масових акцій. Воно має розширю­ватися до формування нової свідомості, нової суспільної культури кожної моло­дої людини. Кінцевим результатом ак­тивної участі студентів у профспілко­вій роботі, самоорганізації повинна ста­ти особистість, здатна діяти з найбіль­шою ефективністю для власної долі та з найбільшою віддачею для суспільства».

Андрій ГАВРУШКЕВИЧ, голова первинної профорганізації студентів, аспірантів та докторантів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»:

«Молодь – це фундамент будь-якого сус­пільства. Це, як фундамент будівлі: на­скільки він міцний, настільки ж міцне суспільство, якщо ж він буде слабкий, будинок розвалиться. Молодь – це суб’єкт суспільства, який завтра буде його розбудовувати. І наскільки вона здорова, економічно стабільна та осві­чена, настільки розвиненим буде завтра суспільство.

На сьогодні, на жаль, молода людина здебільшого залишається наодинці із цими проблемами. Уряд у своєму праг­ненні до економії бюджету за рахунок студентської молоді (закриття санаторі­їв-профілакторіїв, скорочення фінансу­вання вишів, невиплати індексації, не­виконання законних соціальних гаран­тій дітям-переселенцям, учасникам АТО, незабезпечення першим робочим місцем, постійні намагання відмінити академічні стипендії тощо) забуває, що тим самим рубає гілку, на якій трима­ється суспільство. Відсутнє стратегічне мислення, що фінансування молоді – не просто витрати бюджету, а інвестиції в соціально-економічний розвиток краї­ни та здорову націю. Сьогодні профспіл­ка – чи не єдина структура, яка це розу­міє і намагається хоч якось втримати соціально-економічну ситуацію, на про­тивагу владі».

03.04.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання