« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

В ІНТЕРЕСАХ ЛЮДИНИ ПРАЦІ, ДЛЯ ЗАХИСТУ ЇЇ ЗАКОННИХ ПРАВ

В ІНТЕРЕСАХ ЛЮДИНИ ПРАЦІ, ДЛЯ ЗАХИСТУ ЇЇ ЗАКОННИХ ПРАВ

Напередодні VII з’їзду Федерації профспілок України «ПВ» поцікавились у керівників постійних комісій Ради ФПУ, що позитивного вдалося зробити за звітний період, що не вдалося й чому, які рекомендації та побажання вони хотіли б висловити на адресу нового складу комісій задля підвищення їх ефективності.

Василь ДУДНИК,

голова постійної Комісії Ради ФПУ з питань організаційної роботи, голова Профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України

У звітному періоді відбулося ві­сім засідань комісії, на яких розглядалися різноманітні питання, пов’язані з організаційною роботою профспі­лок. Серед них хотілося б відзначити такі питання, як мотивація профспілкового членства, діяльність коорди­наційних рад, формування усвідомленого й активного профчленства, впровадження інституту профспілкових представників. Опрацьовувались питання організацій­ного зміцнення ФПУ, узагальнювався досвід роботи окремих профорганізацій. Однак найважливішим пи­танням, яке розглядала комісія, була розробка Стратегії модернізації діяльності ФПУ та її членських організа­цій. У результаті напруженого обговорення, а думки час­то суперечили одна одній, та гострих дискусій прийнято рішення, що Стратегія має бути невеликою за обсягом і включати в себе лише дійсно першочергові проблеми реформування профспілкового руху.

На моє глибоке переконання, вирішення значної частини питань, які не вдається вирішити профспіл­кам сьогодні, безпосередньо залежить саме від рівня нашого реформування. Питання розробки Стратегії виявилось достатньо складним. Але було прийнято, на мій погляд, цілком обґрунтоване рішення щодо об’єднання Програми діяльності ФПУ та Стратегії її модернізації в один документ. Адже вони багато в чому повторювали або доповнювали один одного. І та­кий об’єднаний документ буде винесено на розгляд з’їзду ФПУ.

Хочу подякувати всім членам комісії за активну ро­боту, а новому складу – подальшої плідної роботи та нових здобутків.


Василь МОЙСЮК,

голова постійної Комісії Ради ФПУ з питань соціально- економічного захисту членів профспілок, голова Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України

У своїй діяльності комісія керувала­ся завданнями, поставленими VI з’їздом ФПУ та комплексною про­грамою «Гідна праця – основа соціально­го добробуту та економічного прогресу», а також результатами засідань Ради ФПУ. Основні з них стосувалися форму­вання та розвитку соціально-економіч­ної політики в Україні, участі в розробці соціально-економічних програм, відпо­відних проектів законів і нормативних актів. Члени комісії плідно працювали на досягнення поставленої мети – захис­ту соціально-економічних прав праців­ників, а в останні два роки завданням № 1 було протистояння антисоціальній політиці влади та недопущення «обкра­дання» трудящих.

Вважаю, що новому складу належить не тільки зробити те, що не завжди вда­валося з різних об’єктивних причин зро­бити нашій комісії, а й продовжити ро­боту щодо ефективного захисту закон­них прав та інтересів людини праці. Тому для покращення діяльності комі­сій на період 2016–2020 років необхідно вжити заходів для подолання економіч­ної та соціальної кризи, що стала пере­шкодою для економічного зростання, переформувати економічну політику відповідно до економічної та соціальної доктрини, адекватної конституційно ви­значеній моделі правової соціальної держави, залучити досвідчених профе­сіоналів-державників для реформуван­ня економіки держави, запровадити ефективну систему соціального діалогу на всіх рівнях, передбачивши механізми впливу соціальних партнерів на соці­альну спрямованість та проведення ефективних соціально-економічних реформ.

Микола СТАРОДУБ,

голова постійної Комісії Ради ФПУ з питань соціального діалогу та соціального страхування, голова Профспілки працівників зв’язку України

Члени комісії активно долучалися до обговорення різних проектів зако­нодавчих та інших нормативно- правових актів, а також вносили пропо­зиції з метою вдосконалення діючого законодавства, зокрема щодо пенсійно­го забезпечення працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, сплати єдиного соціаль­ного внеску та штрафних санкцій, оздо­ровлення дітей тощо. Для врахування профспілкової позиції як на національ­ному, так і місцевому рівнях членами комісії було налагоджено тісну співпра­цю з центральними та місцевими орга­нами виконавчої влади, органами місце­вого самоврядування. Доносилася наша думка до державних органів і через ко­легії, громадські ради тощо. Так, під час внесення Урядом змін до пенсійного за­конодавства та в сфері соціального стра­хування (підвищення пенсійного віку жінкам, збільшення тривалості страхо­вого стажу, встановлення оподаткуван­ня пенсій та обмежень при виплаті пен­сій працюючим пенсіонерам, скасуван­ня санаторного-курортного лікування за рахунок коштів соцстраху, зменшення розмірів виплат потерпілим на виробни­цтві та ін.) члени комісії активно вклю­чалися в обговорення цих питань, брали участь у зустрічах з народними депута­тами України, органами державної вла­ди, надсилалися відповідні звернення до Президента, Прем’єр-міністра, цен­тральних органів виконавчої влади.

На жаль, незважаючи на велику робо­ту, проведену профспілками всіх рівнів, не вдалося зберегти за рахунок частково­го фінансування з коштів соцстраху сана­торно-курортне лікування застрахованих осіб і членів їхніх сімей, лікування в сана­торіях-профілакторіях, оздоровлення ді­тей. У цей період також було зменшено розмір одноразових компенсацій потерпі­лим на виробництві та зупинено індекса­цію і щорічне підвищення страхових ви­плат і пенсій у зв’язку з ростом середньої зарплати в країні та зростанням інфляції, іншими негативними змінами.

Новому складу комісії бажаю в кон­структивній співпраці із соціальними партнерами продовжувати активну ро­боту з обстоювання законних прав гро­мадян і посилення їх соціального захис­ту, зміцнення системи соцстраху та пен­сійного забезпечення, забезпечення її прозорості, доступності.


Леонід ВЕРНИГОРА,

голова постійної Комісії Ради ФПУ з гуманітарних питань (культурно-виховної та спортивно- оздоровчої роботи), голова Полтавської обласної ради профспілок

За цей період сталося багато подій як для нашої держави взагалі, так і для профспілок зокрема. Тому наша ко­місія, яка має вирішувати важливі питан­ня гуманітарної сфери, розглядала безліч актуальних для суспільства і для членів профспілок проблем. Вважаю, що культу­ра людей проявляється якраз у тому, щоб допомагати ближнім, виявляти гуманізм, доброту та взаємодопомогу. На засідан­нях комісії ми розглядали саме такі пи­тання, намагались їх вирішувати в інтер­есах людини праці. Приміром, велика увага приділялася руху волонтерів, які допомагають нашим воїнам в АТО. Ска­жімо, в Полтаві півроку діяв гуманітар­ний центр, в якому ми допомагали пере­селенцям, потерпілим від війни на сході. І наша комісія працювала вже в умовах викликів і вимог нової, дуже складної си­туації в країні. Вважаю, що ми своєчасно перебудували зміст і стиль роботи.

Хоча ми й зверталися неодноразово до Уряду з питань гуманітарної політи­ки, нам, на жаль, так і не вдалося пере­конати змінити його політику, підходи до цієї дуже важливої сфери. Через рі­шення і звернення Президії та Ради ФПУ ми намагалися донести нашу стур­бованість, занепокоєння цими пробле­мами. Але поки що безуспішно.

Хотів би побажати новому складу комі­сії наполегливо та ефективно відстоюва­ти позицію профспілок щодо захисту кон­ституційних, соціальних, суто людських прав усіх спілчан і громадян України. І робити це рішуче, виробляючи нові меха­нізму впливу на урядовців для вирішення проблем, що турбують наших людей.

Тетяна ЯСЬКО,

голова постійної Комісії Ради ФПУ з питань рівності прав жінок і чоловіків, голова Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг

Війна в Україні забирає тися­чі життів, мільйони людей залишились без роботи і житла. Серед них – члени профспілок, жінки, діти. Ін­формація про гендерні наслідки конфлікту в Україні системно не збиралася, тому наша комісія активно до­лучилася до розробки Національного плану дій Украї­ни «Жінки, мир, безпека». Члени комісії взяли участь у цільовому семінарі під егідою ОБСЄ і ООН, внесли конкретні пропозиції до плану дій. Розпорядженням Кабінету Міністрів України такий план було затвер­джено 24 лютого 2016 року. Зважаючи на те, що голос профспілок має лунати більш рішуче в цьому питанні, комісія виступила з ініціативою та звернулася до Пре­зидії ФПУ, аби сказати рішуче «ні!» війні та закликати всі сторони збройного конфлікту припинити бойові дії, а міжнародні профспілкові організації – до солідарних дій.

В Україні створена певна законодавча база в сфері забезпечення рівних прав і можливостей, проте в сус­пільстві реально поглиблюються гендерний дисба­ланс та насилля. Українські жінки, зокрема працюю­чі, насправді зазнають дискримінації. Потребують за­хисту прав і чоловіки. Комісія в цьому питанні зроби­ла багато, але ми добре бачимо, що ще потрібно зроби­ти.

Наша комісія підготувала Резолюцію VII з’їзду ФПУ «За гендерну рівність та протидію насиллю». Вважаю, що вона містить не тільки констатацію поточної ситу­ації щодо цього питання, а й конкретні завдання для

Сергій ТЕСЛЕНКО,

голова постійної Комісії Ради ФПУ з питань охорони праці та здоров’я, голова Об’єднання профспілок Харківської області

Я б відзначив активізацію діяльності ФПУ і її член­ських організацій щодо питань громадського контролю профспілок за дотри­манням роботодавцями законодавства про охорону пра­ці, організації масового навчання представників проф­спілок у цьому напрямі, більш широкої їх участі в роз­слідуванні нещасних випадків на виробництві. Рішення комісії з цих питань покладено в основу прийнятої Ра­дою ФПУ у 2012 році постанови, де визначено низку за­вдань ФПУ і її членських організацій для посилення за­хисної функції профспілок у питаннях безпеки та здоров’я працюючих. Надалі за ініціативи та безпосеред­ньої участі профспілок прийнято Закон України «Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 – 2018 роки».

Стан охорони праці в країні визнається вітчизняними та міжнародними експертами як критичний. В умовах масштабного наступу на права трудящих захист найцін­нішого, що в них є, – життя та здоров’я потребує більш активного реагування профорганізацій, а громадський контроль профспілок за дотриманням законодавства про охорону праці набуває особливо важливого суспільного значення. Однак виборні профспілкові органи всіх рівнів не повною мірою реалізують надані їм законом повнова­ження. На жаль, маємо негативну тенденцію до скоро­чення штату технічних інспекторів праці у галузевих та територіальних профоб’єднаннях, а також на рівні міс­цевих профорганізацій. Головне – посилити відповідаль­ність кожного члена комісії, адже охорона праці є одним з найважливіших напрямів роботи профспілок. Вважаю, що основні зусилля комісії мають бути спрямовані на зміцнення кадрового потенціалу технічної інспекції пра­ці, перегляд самої концепції її роботи, збільшення кіль­кості кваліфікованих представників профспілок з охоро­ни праці, створення при Академії праці ФПУ Головного навчально-методичного центру, в якому потрібно орга­нізувати проведення навчання та перевірку знань тех­нічних (головних технічних) інспекторів, молодих ка­дрів. Слід домагатися розгортання масового, дієвого гро­мадського контролю профспілок за дотриманням трудо­вого законодавства та законодавства з охорони праці.


Роман ДАЦЬКО,

заступник голови постійної Комісії Ради ФПУ з майнових питань, голова Об’єднання профспілок Львівщини

Насамперед хотілося б підкреслити, що комі­сія – це дорадчий орган, який сприяє вирішенню майнових питань, розробляє рішення для прийняття їх на засіданнях Президії та Ради ФПУ. Дуже важливо, що було розроблено та ухва­лено Стратегію управління профспілковим майном в інтересах людини праці. Підготовлено також інші ак­туальні документи, приміром Положення про управ­ління майном, оренду майна. Одним з принципово важливих для профспілок і профспілкового майна рі­шенням, яким займалася наша комісія, була розробка антикризових заходів, спрямованих на стабілізацію фінансово-економічної ситуації в санаторіях, профі­лакторіях, інших закладах ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». В нашій комісії працюють досвідчені та професійні люди, які роблять, на мій погляд, дуже корисну справу.

Вважаю, потрібно було активніше вирішувати пи­тання щодо майна неприбуткових закладів санаторно- оздоровчого комплексу. Адже ми дуже лояльно, навіть з острахом ставилися до їх реалізації, продажу. Нашій комісії потрібно було діяти більш рішуче й аргументо­вано. Впевнений, що майно, яке є неперспективним та збитковим, потрібно якомога швидше реалізувати, а кошти спрямувати на підтримку закладів інших май­нових груп.

На мою думку, в роботі комісії, у вирішені майно­вих питань необхідно було б посилити роль департа­ментів та управлінь Федерації профспілок України – майнового, економічного і юридичного.

Андрій ПРИСЯЖНИЙ,

голова постійної Комісії Ради ФПУ з питань фінансової роботи та бюджету, голова Тернопільської обласної ради профспілок

Вважаю, що нам вдалося активізувати роботу ко­місії. За звітний період ми провели десять засідань. Комісія стала тим орга­ном, яким вона й має бути за своїм призначенням. Якщо в попередні роки були випадки, коли рішення з фінансових питань приймалися кулуарно, суб’єктивно чи особисто Головою Федерації профспі­лок України, то останнім часом усі питання стосовно фінансової діяльності ФПУ та фінансової допомоги членським організаціям проходили виключно через нашу комісію. Зрозуміло, комісія формувала бюджет Федерації профспілок України, розглядаючи при цьо­му всі пропозиції, що надходили від її підрозділів. Хочу сказати, що нам вдавалося знаходити компроміс­ні рішення з усіма ланками профспілкової структури.

Що не вдалося? На мою думку, насамперед те, що не спромоглися досягти такого ключового моменту, як по­вне виконання своїх фінансових зобов’язань. Не вдалося розробити механізм формування бюджету за рахунок внесків всеукраїнських профспілок і територіальних профоб’єднань, який був би зрозумілим і прийнятним для всіх. Ще одна проблема: не всі членські організації спромоглися надати фінансові звіти для того, щоб мож­на було формувати проект бюджету на наступний рік. Навіть попри те, що нам допомагала робоча група при Голові ФПУ з числа голів всеукраїнських профспілок.

Сподіваюсь, що новий склад комісії буде працюва­ти над фінансовими питаннями на засадах європей­ських стандартів. Потрібно змінити принципи та під­ходи у формуванні дохідної частини, а саме сплати членських внесків всеукраїнськими профспілками за­лежно від їхньої чисельності. Кажуть, що є відповідні напрацювання у наших європейських колег. Цим до­свідом слід скористатися і вийти на такий режим співпраці, при якому все було б зрозумілим для всіх і ніхто не мав би жодних заперечень.


Тетяна НІКІТІНА,

голова постійної Комісії Ради ФПУ з питань правового захисту профспілкових організацій, членів профспілок

Вважаю позитивним фак­том, що ФПУ, її член­ськими організаціями переглянуто стратегічні підходи до правозахисної ро­боти профспілок. Рада ФПУ ще в грудні 2012 року кри­тично оцінила стан громадського контролю профспі­лок у сфері праці в сучасних соціально-економічних умовах, прийняла розгорнуте рішення, поставила пер­спективні завдання перед організаціями профспілок всіх рівнів. Наша комісія в звітному періоді працювала на виконання постанови Ради ФПУ. За цей період здій­снено підбір і навчання громадських інспекторів праці профспілок. На жаль, складною лишається ситуація з кількістю професійних юристів, які працюють у право­вих інспекціях праці членських організацій ФПУ. Від­новлено правову інспекцію праці у штаті апарату ФПУ. Для підвищення оперативної взаємодії між правовими і техінспекторами праці в липні 2015 року її об’єднано з технічною інспекцією та виділено в окремий спеціа­лізований підрозділ апарату ФПУ. Спираючись на нор­ми МОП, рішення Конституційного Суду України, під­тримку народних депутатів України, ФПУ нейтралізу­вала спробу поставити під повний контроль органів юстиції статутну діяльність профспілок, їх організацій та об’єднань шляхом прийняття законопроекту «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», підмінивши вільно прийняті статути профспілок нормами законів.

На мою думку, новому складу комісії варто сконцен­труватися на таких актуальних питаннях, як захист трудових прав працівників у сфері праці та її охорони, кваліфікований громадський контроль за додержан­ням роботодавцями трудового законодавства та зако­нодавства про охорону праці; вжити заходів для забез­печення підбору та повного фінансування утримання правових і технічних інспекторів праці, як професійної кадрової основи діяльності профспілок. Потрібно до­магатися забезпечення своєчасного навчання правових (головних) інспекторів праці профспілок та організації підбору і навчання громадських інспекторів, здійснен­ня громадського контролю за діяльністю Державної служби України з питань праці в складі колегій і гро­мадських рад при цій службі та її територіальних орга­нах, постійного контролю за неухильним дотриманням профспілкових прав роботодавцями, органами держав­ної влади та місцевого самоврядування.

01.04.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання