« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

Проект СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ НА 2016–2021 РОКИ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР»

Проект СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ НА 2016–2021 РОКИ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Федерація профспілок – найчисленні­ше профспілкове об’єднання та об’єднання громадян України, що представляє і захи­щає на державному рівні трудові, соціаль­но-економічні права працівників усіх сфер економіки, послідовно виступає за мир, ста­більну і демократичну Україну, повагу дер­жави і суспільства до людини праці, її гар­монійний і вільний розвиток, дотримання владою та роботодавцями конституційних прав і свобод громадян.

2. ФПУ виступає за розбудову України на засадах солідарності, єдності, рівності, со­ціальної справедливості та демократії, за стійке економічне зростання, повну зайня­тість, якісні робочі місця, справедливу опла­ту праці та оподаткування, високої якості громадське обслуговування, освіту та на­вчання, ефективне державне управління, гендерну рівність.

Реформування економіки повинно здій­снюватися за підтримки широких верств суспільства з одночасним підвищенням со­ціальних стандартів, розширенням робітни­чої демократії, відновленням повноцінного соціального діалогу на всіх рівнях.

3. Профспілки як впливова сила грома­дянського суспільства виступають за забез­печення гармонії інтересів громадянина і суспільства. Для наближення європейської перспективи ФПУ співпрацюватиме з інши­ми громадськими організаціями щодо реа­лізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, імплементації європейських стандар­тів до національного законодавства.

ФПУ використовуватиме і надаватиме со­лідарну підтримку міжнародного профспіл­кового руху членським організаціям у спра­ві представництва і захисту людини праці.

ЕФЕКТИВНА ЕКОНОМІКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ СТАБІЛЬНИЙ РОЗВИТОК, ЯКІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ НА КОЖНОМУ РОБОЧОМУ МІСЦІ

4. Досягнення таких цілей ФПУ бачить у сприянні:

– запровадженню державної економічної політики структурної перебудови економі­ки на основі її інвестиційного зростання з метою виходу з кризи та розвитку ефектив­ного, конкурентоспроможного національно­го виробництва;

– підготовці загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисло­вості, енергетики та транспорту, аграрного сектора і стимулювання експортного потен­ціалу, запровадження чіткої та сфокусова­ної на пріоритетах державної політики роз­витку малого та середнього підприємни­цтва України;

– направленню державних інвестицій в охорону здоров’я, якісну освіту, соціальні послуги та інфраструктуру;

– прийняттю законодавчих змін, спрямо­ваних на подолання антиконституційного явища – заборгованості з виплати заробітної плати та забезпечення надійного правового і економічного захисту працівників від та­ких порушень;

– забезпеченню умов для реалізації тру­дового потенціалу, підвищення його якості через професійний розвиток, інвестиції у людину праці для набуття професійних на­вичок і освітньо-кваліфікаційних здобутків, які відповідають новітнім технологіям по­питу на ринку праці. Має бути запровадже­но Національну програму престижності праці в Україні;

– збереженню діючих та утворенню нових високопродуктивних робочих місць. Форму­ванню стійкої зайнятості через запрова­дження Державної програми сприяння за­йнятості населення та стимулювання ство­рення нових робочих місць;

– подоланню корупції та тіньової еконо­міки, неформальної зайнятості, виведенню капіталів із офшорів;

– створенню соціальних умов для повер­нення та забезпечення роботою вимушених переселенців, розселенню і адаптації на но­вому місці проживання тих, хто не планує повертатися, а також реінтеграції працівни­ків-мігрантів.

ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ І ПРАВА У СФЕРІ ПРАЦІ

5. ФПУ підтримує демократичні цінності ЄС: права людини, демократію та верховен­ство права.

6. Із метою імплементації європейських стандартів до національного законодавства у сфері праці ФПУ братиме активну участь у підготовці та погодженні необхідних норма­тивно-правових актів, не допускаючи при цьому звуження існуючих прав працівників.

7. ФПУ вважає за доцільне прийняття Ме­морандуму про соціальний прогрес і гідну працю, який би доповнював Меморандум щодо економічної та фінансової політики з Міжнародним валютним фондом, а також задля боротьби із соціальним демпінгом і на підтвердження того, що фундаментальні права в соціально-трудових відносинах ма­ють пріоритет над економічними вигодами та повинні гарантуватися державою.

8. ФПУ домагатиметься законодавчого за­кріплення права працівників на участь в управлінні підприємствами, більш широкої демократії на робочих місцях і виробництві для забезпечення права працівників на отримання повної інформації щодо фінан­сових планів підприємств.

Профспілки вимагатимуть проведення консультацій, зокрема щодо реструктури­зації і приватизації підприємств, участі в прийнятті управлінських рішень, спираю­чись на законодавство ЄС, у т.ч. стосовно представництва найманих працівників у філіалах та материнських європейських компаніях.

9. ФПУ боротиметься за внесення змін до чинного законодавства щодо спрощення про­ведення процедур при вирішенні колектив­них спорів (конфліктів) та підвищення ефек­тивності їх проведення, у т.ч. зняття числен­них обмежень права на страйк працівників. У всіх членських організаціях ФПУ створю­ватимуться фонди солідарних дій.

10. ФПУ сприятиме досягненню гендерної рівності, забезпеченню достойної винагоро­ди за працю, а також створенню рівних прав і можливостей у сфері праці, кар’єрному зростанні, що позитивно впливатиме на встановлення балансу між професійним, сі­мейним і приватним життям, а також боро­тиметься проти всіх форм насильства і дис­кримінації стосовно жінок.

11. ФПУ вважає вкрай актуальними пи­тання вирішення проблеми бідності та змен­шення соціальної нерівності, підвищення добробуту трудящих і забезпечення доступу до базових послуг усіх верств населення.

ФПУ виступає за рішучі дії, спрямовані на впровадження в Україні європейських стандартів життя, кардинального підви­щення розмірів основних державних соці­альних стандартів та гарантій, визначених державною Стратегією подолання бідності задля скорочення бідності й соціальної не­рівності. Запропонувати суспільству та вла­ді замість нав’язаної принизливої політики Стратегії подолання бідності – політику Стратегії зростання добробуту громадян України.

12. ФПУ та її Молодіжна рада вимагати­муть від влади державних гарантій щодо надання молоді першого робочого місця від­повідно до кваліфікації працівників, якісної і доступної освіти, доступного житла та гро­мадських послуг.

НОВА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Гідна праця та справедлива оплата

13. ФПУ виступає за те, щоб економічна та соціальна політика України забезпечува­ли право на гідну працю та її достойну опла­ту, всеохоплююче соціальне страхування, адресну підтримку громадян.

Для забезпечення справедливої оплати праці ФПУ домагатиметься:

– припинення політики жорсткої еконо­мії, яка здійснюється виключно за рахунок працівників і пенсіонерів;

– забезпечення проведення політики від­новлення та модернізації економіки, орієн­тованої на збільшення частки заробітної плати у ВВП не менше 60 відсотків;

– наближення рівня заробітної плати до рівня країн ЄС, зростання реальних доходів населення та відновлення його платоспро­можності, збільшення внутрішнього попиту на товари та послуги, що сприятиме відро­дженню економіки за рахунок розвитку вну­трішнього ринку та прямих інвестицій в економіку;

– встановлення у Державному бюджеті України розміру мінімальної заробітної плати на рівні об’єктивно розрахованого прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням податків, обов’язкових зборів та внесків;

– удосконалення методології визначення рівня прожиткового мінімуму відповідно до ратифікованої Конвенції МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики, Конвенції МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення, Соціального ко­дексу, Європейської соціальної хартії;

– ліквідації грошового розриву між роз­мірами посадового окладу (тарифної став­ки) працівника І тарифного розряду ЄТС (на підставі якого розраховується заробітна плата у бюджетній сфері) та мінімальної за­робітної плати;

– запровадження галузевих стандартів оплати праці, які мають враховувати зв’язок розміру заробітної плати з кількістю праці й групами фізичної активності працівників, рівнем складності та кваліфікації праці.

14. ФПУ виступає за справедливе оподат­кування: усунення нерівності та забезпечен­ня уніфікації в підходах до оподаткування заробітної плати порівняно з іншими дохо­дами шляхом звільнення від оподаткову­вання мінімуму доходів громадян на рівні не нижче прожиткового мінімуму, встанов­лення рівня оподаткування заробітної пла­ти не вищого, ніж оподаткування доходів від нетрудової діяльності.

Європейські соціальні стандарти та соцстрахування

15. ФПУ домагатиметься розробки комп­лексного документа – Доктрини соціальної політики України як основи для запрова­дження європейських соціальних стандар­тів та вироблення загальнодержавних про­грам і бюджетів різних рівнів.

16. ФПУ консолідуватиме зусилля на:

– зміцненні соціального діалогу в управ­лінні загальнообов’язковим державним со­ціальним страхуванням та недопущенні ад­міністративного втручання державних ор­ганів у цей процес, посиленні ролі профспі­лок в управлінні фондами соціального стра­хування, у т.ч. і шляхом управління ними лише сторонами, які сплачують страхові внески;

– звільненні фондів соціального страхуван­ня від фінансування нестрахових видатків, забезпеченні фінансової стабільності та ефек­тивності системи соціального страхування шляхом встановлення розміру та розподілу єдиного внеску за видами страхування;

– забезпеченні в системі соціального страхування розмірів страхових виплат не менше прожиткового мінімуму, встановле­ного для відповідних категорій осіб;

– відновленні за рахунок часткового фі­нансування з коштів соціального страхуван­ня лікування застрахованих осіб (членів їхніх сімей) у санаторно-курортних закла­дах, санаторіях-профілакторіях, а також оздоровлення дітей;

– наданні страхових виплат і соціальних послуг, їх постійне осучаснення з урахуван­ням зростання рівня заробітної плати та інфляції;

– виплаті призначених пенсій без оподат­кування чи інших вилучень у повному обся­зі незалежно від доходу, що отримується;

– встановленні мінімальної пенсії за ві­ком на рівні не меншому фактичного розмі­ру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– забезпеченні підвищення розміру пен­сій з урахуванням темпів зростання серед­ньої заробітної плати та ростом інфляції, ліквідації розриву в розмірах пенсій осіб, які вийшли на пенсію в різні роки;

– створенні умов для розвитку різних про­грам накопичувальної складової системи пенсійного забезпечення як додаткових до солідарної пенсійної системи;

– протидії необґрунтованому підвищен­ню пенсійного віку без створення необхід­них умов життя та його тривалості, а також необґрунтованому підвищенню страхового стажу для отримання мінімальних пенсій.

Безпека на робочих місцях

17. ФПУ безкомпромісно вестиме бороть­бу за збереження життя та здоров’я кожної працюючої людини – це має стати пріори­тетним завданням у політиці держави по­рівняно з цілями економічної діяльності та рейтингами ведення бізнесу в Україні.

18. ФПУ вимагатиме від державних орга­нів влади і роботодавців дій, спрямованих на поліпшення рівня забезпечення охорони здоров’я та безпечних умов праці фінансо­вими ресурсами, технічними засобами і за­ходами, посилення рівня соціального захис­ту працівників, зокрема тих, які зазнали шкоди здоров’ю на виробництві, поперед­ження ризиків великих аварій, нещасних випадків на виробництві та профзахворю­вань, а також на запровадження європей­ської практики та новітніх технологій у цій сфері.

19. ФПУ наполягатиме на створенні при Уряді Національного тристороннього кон­сультативного органу з безпеки і гігієни праці, який існує в більшості країн ЄС, і, від­повідно до Стратегії ЄС у цій сфері, посилен­ня ролі технічної інспекції праці.

20. По всій вертикалі профспілок здій­снюватиметься громадський контроль за ви­конанням норм Конвенцій Міжнародної ор­ганізації праці. ФПУ домагатиметься імпле­ментації Україною Рамкової Директиви 89/391/ЄЕС 1989 року «Про впровадження за­ходів для поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи». Рати­фікації Конвенцій МОП № 121 про допомогу у випадках виробничого травматизму, № 167 про безпеку та гігієну праці на будівництві, № 187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці.

21. Буде продовжено роботу з Урядом і ЦОВВ щодо:

– перегляду та внесення змін, яких вима­гають членські організації ФПУ, до порядку проведення атестації робочих місць за умо­вами праці;

– врахування пропозицій членських орга­нізацій ФПУ при розробленні Урядом нової редакції списків № 1, 2 (стосовно права вихо­ду на пенсію за віком на пільгових умовах);

– розроблення методичних рекоменда­цій стосовно застосування нової редакції санітарно-гігієнічної класифікації умов праці.

ПРАВА ТРУДЯЩИХ І ПРОФСПІЛОК

22. ФПУ направлятиме свої зусилля на представництво й захист трудових і соціаль­но-економічних прав та інтересів членів профспілок і членських організацій шляхом:

– створення трудових судів для більш ефективного захисту прав працівників (при проведенні судової реформи в Україні);

– забезпечення територіальними профоб’єднаннями та галузевими профспілками ефективної роботи правових інспекцій пра­ці профспілок;

– надання безоплатної правової допомоги профспілковим організаціям і членам проф­спілок (консультацій, складання заяв, про­цесуальних документів);

– представництва прав та інтересів чле­нів профспілок ФПУ, її членських організа­цій у Спільному представницькому органі профспілок, соціальних фондах, НТСЕР, Уряді, урядових і парламентських коміте­тах, колегіях та громадських радах цен­тральних і місцевих органів державної вла­ди, судах, комісіях щодо колективних тру­дових спорів і комісіях соціального страху­вання в трудових колективах;

– проведення правороз’яснювальної робо­ти з питань застосування трудового законо­давства та захисту прав трудящих;

– використання можливостей взаємодії з Державною службою України з питань пра­ці та Уповноваженим Верховної Ради Укра­їни з прав людини з питань захисту трудо­вих та профспілкових прав;

– продовження системного моніторингу порушень прав профспілок в Україні та за­лучення національних і міжнародних інсти­туцій до вирішення проблем у цій сфері.

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ, ПАРТНЕРСТВО ЗАДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ЖИТТЯ

23. ФПУ працюватиме над:

– практичним втіленням європейського зразка ведення соціального діалогу з ураху­ванням національних особливостей;

– вдосконаленням та зміцненням системи колективних переговорів, забезпеченням гід­ної праці, її оплати та безпеки, розширенням кола суб’єктів колективних договорів і угод з обов’язковим залученням держави до вирі­шення питань захисту інтересів працівників;

– дотриманням автономії соціального ді­алогу та його сторін на всіх рівнях: урядов­ці, профспілки та роботодавці повинні вжи­вати спільні дії, спрямовані на сприяння ве­денню колективних переговорів, укладенню колективних договорів і угод, обов’язковості виконання зобов’язань та підвищенню їх ефективності;

– впровадженням законодавчих змін щодо поширення колективних угод (націо­нальної, галузевих, територіальних) на всіх суб’єктів господарювання, а колективних договорів – на тих членів профспілок, від імені яких вони укладаються;

– конституційним визнанням соціально­го діалогу як суспільного явища.

СИЛЬНІ ПРОФСПІЛКИ – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ

24. Запорукою міцності ФПУ є солідар­ність і єдність її членських організацій – все­українських профспілок та профоб’єднань, здатність протистояти сучасним зовнішнім і внутрішнім викликам та загрозам.

25. Формування власної профспілкової іде­ології: культивування в суспільстві поваги до людини праці, захисної функції профспілок, спрямування дій та зусиль на зростання дові­ри до профспілок, формування усвідомленого членства спілчан, почуття їх власної гідності у відстоюванні своїх прав та інтересів, поши­рення трудової демократії та запровадження соціальної відповідальності бізнесу.

26. Посилення впливу профспілок у сус­пільстві, державотворчих та євроінтегра­ційних процесах через участь у національ­них платформах, форумах, громадських ра­дах тощо. Створення власних центрів фор­мування громадської думки і впливу щодо трудової та соціальної політики.

27. Участь профспілок у політичному житті країни, інтеграція в органи влади шляхом обрання спілчан депутатами вибор­них органів усіх рівнів. Створення політич­ної партії. Відновлення законодавчої ініці­ативи через внесення змін у законодавство.

28. Організаційне зміцнення через запро­вадження на сучасному етапі жорсткої пер­сональної дисципліни та відповідальності за дотримання Статуту, виконання рішень виборних органів профспілок та ФПУ. Забез­печення підконтрольності та підзвітності на всіх рівнях структурної побудови проф­спілок та ФПУ, їх виборних органів перед спілчанами та спілчан перед профспілкови­ми організаціями.

29. Проведення структурних змін у ФПУ, профспілках, профоб’єднаннях відповідно до сучасних викликів, вимог та завдань. Пошук можливостей об’єднання профспілок, опти­мізації організаційних структур і зміцнення територіальних профоб’єднань. Запрова­дження інституту профспілкового представ­ника, представництв, уповноваженого проф­спілки, європейських принципів організацій­ної побудови профспілок і діяльності тощо.

30. Створення системи сучасних знань, обов’язкового профспілкового навчання та його фінансування. Запровадження органай­зингу як основи підготовки керівного кадро­вого потенціалу профспілок, розбудови проф­спілкового руху, створення нових профспіл­кових організацій та запоруки збільшення чисельності членів профспілок. Розвиток профспілкового волонтерства, просвітництва, місійності, адаптації міжнародного освітньо­го досвіду і позитивних практик діяльності.

31. Запровадження і закріплення в стату­тах обов’язковості дотримання норм пред­ставництва молоді у виборних органах проф­спілок відповідно до кількісного і процент­ного складу їх чисельності у профспілках.

32. Захист голів профспілкових організа­цій шляхом законодавчого закріплення сис­теми захисних правових норм від впливу роботодавця та інших структур. Підняття престижу роботи в профспілках шляхом роз­роблення системи мотивації, заохочення, соціального та правового захисту профспіл­кових працівників та активістів.

33. Створення електронного обліку членів профспілок, електронного членського квит­ка, системи електронних послуг тощо.

34. Зміцнення фінансового потенціалу, со­лідарної фінансової відповідальності, фінан­сової дисципліни та звітності у виконанні статутних норм щодо обов’язковості сплати членських внесків. Забезпечення прозорості, ефективного та цільового використання май­на та коштів в інтересах членів профспілок.

35. ФПУ проводитиме системну роботу, спрямовану на використання майна профспі­лок в інтересах членів профспілок і членів їх­ніх сімей через реалізацію Стратегії оптимі­зації системи управління майном Федерації.

36. З метою створення позитивного імі­джу ФПУ, її членських організацій необхід­но посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу, сприяти розвитку інформаційних ресурсів. Для цього:

– на внутрішніх комунікаціях буде набли­жено оперативну інформацію про діяльність ФПУ, її членських організацій безпосередньо до первинок, профспілкових активістів, ря­дових членів профспілок на місцях;

– активно використовуватимуться можли­вості Офіційного веб-порталу ФПУ, газети «Профспілкові вісті», власних сайтів, галузе­вих і регіональних профспілкових друкованих ЗМІ, популярних місцевих інтернет-видань;

– на зовнішніх комунікаціях буде розши­рюватися національний інформаційний простір для профспілкової інформації через доступні засоби масової інформації, соці­альні мережі, YouTube та інші нові інформа­ційні продукти;

– використовуватимуться наявні інфор­маційні ресурси ФПУ для формування пози­тивного іміджу профспілок у суспільній сві­домості;

– заявами, зверненнями, коментарями ФПУ оперативно реагуватиме на суспільні виклики, негативні соціально-економічні процеси в державі;

– широко висвітлюватиметься робота ФПУ, її членських організацій у форматі со­ціального діалогу із соціальними партнера­ми на таких майданчиках, як СПО, НТСЕР, соціальні фонди;

– проводитимуться комплексні піар-захо­ди, тематичні інформаційні кампанії.

37. Оновлення символіки ФПУ, створення сучасного модернового профспілкового бренду та атрибутики, їх популяризація та масове використання.

38. ФПУ продовжуватиме міжнародну співпрацю з:

– Загальноєвропейською регіональною радою Міжнародної конфедерації профспі­лок, Міжнародною конфедерацією профспі­лок, використовуючи їхні мережі економіс­тів та юристів; офіс МКП у Вашингтоні;

– Європейською конфедерацією профспі­лок, розбудовуючи європейську соціальну модель.

Активна діяльність і посилення пред­ставництва ФПУ, її членських організацій на міжнародному рівні є запорукою обстою­вання інтересів українських працівників у власній країні та в інших державах.

ФПУ буде активно протидіяти політиці «жорсткої економії», що нав’язується Між­народним валютним фондом і веде до скоро­чення працівників, переведення на неповну зайнятість, суттєвого падіння рівня їх дохо­дів, руйнування системи соціального захис­ту, зростання соціальної нерівності, осла­блення системи колективних переговорів.

Залучені кредитні кошти мають бути спрямовані на відкриття нових виробництв і створення нових робочих місць, які стиму­лювали б експорт, тим самим розвиваючи економіку і поліпшуючи соціальний захист.

39. ФПУ і надалі сприятиме ратифікації, застосуванню і дотриманню Україною Кон­венцій Міжнародної організації праці, зокре­ма флагманської Конвенції про мінімальні норми соціального забезпечення (1952, № 102), рекомендацій, у першу чергу Рекомендації про мінімальні рівні соціального захисту (2012, № 202), трудових норм і стандартів, роз­роблених цією організацією, з метою забезпе­чення адекватних рівнів соціального захисту для всіх членів суспільства, а також реаліза­ції Програми гідної праці МОП для України на 2016–2019 роки, спрямованої на заохочення гідної праці як ключового компонента полі­тики розвитку і цілі національної політики Уряду та соціальних партнерів.

Максимально використовуватимуться контрольні механізми МОП та Європейської соціальної хартії з метою обстоювання заво­йованих прав працівників.

05.03.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання