« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ОПЛАТА ПРАЦІ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

ОПЛАТА ПРАЦІ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

Непродумані струк­турні реформи при­звели до катастро­фічного падіння рівня життя працівників та їхніх сімей унаслідок стрімкого знецінення трудових доходів і за­ощаджень, зростання цін і тарифів, деваль­вації гривні.

Загалом по Україні за останні два роки, незважаючи на зростання номі­нальної заробітної плати з 3619 грн у грудні 2013 року до 4532 грн у жовтні 2015-го, рівень реальної се­редньої заробітної плати знизився на 28%, а забор­гованість із зарплати зросла до 2 млрд грн. Не вирішується проблема не­відповідності розміру основної державної соці­альної гарантії – міні­мальної заробітної плати реальним мінімальним потребам забезпечення працюючих осіб.

Мінімальна заробітна плата станом на жовтень 2015 року була на 1611 грн нижче розміру розрахова­ного Мінсоцполітики фак­тичного прожиткового мі­німуму для працездатних осіб, збільшеного на суму податків, обов’язкових внесків і зборів (2989 грн). При цьому індекс реаль­ної мінімальної заробіт­ної плати за період груд­ня 2013 – жовтня 2015 років внаслідок інфляції стано­вив 64,9%.

В оприлюдненому Мін­фіном України проекті дер­жавного бюджету на 2016 рік мінімальну заробітну плату в місячному розмірі пропонується залишити на рівні прожиткового міні­муму для працездатних осіб: з 1 січня – 1378 грн, з 1 травня – 1450 грн, з 1 груд­ня – 1550 грн.

Профспілки вимушені констатувати, що пропо­зиція СПО об’єднань профспілок щодо встанов­лення з 1 січня 2016 року мінімальної зарплати на рівні фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням податків, обов’язкових платежів і внесків не врахована. Крім того, має місце три­вала дискримінація щодо оплати праці в бюджетній сфері, адже розмір посадо­вого окладу (тарифної ставки) працівника І та­рифного розряду ЄТС (на основі якого розрахову­ється зарплата працівни­ків бюджетної сфери) на 366 грн менше розміру мі­німальної зарплати, а по­садові оклади державних службовців, посадових осіб місцевого самовряду­вання нижчої та середньої ланок перебувають на рів­ні мінімальної зарплати, як за просту, некваліфіко­вану працю. Як наслідок, середня зарплата в галу­зях бюджетної сфери на 25–50% нижче середньої зарплати по економіці.

 

ПОДАТКОВИЙ ТИСК НА ДОХОДИ ГРОМАДЯН

В Україні рівень оподаткування річного доходу фізичної особи в 17 разів вище, ніж у Японії, в 11 разів вище, ніж у Франції та в 10 разів вище, ніж у Німеччині, за даними OECD, наведеними в звітній та­блиці Central government personal income tax rates and thresholds.

Назва країни

Ставка подат­ку на доходи фі­зичної особи

Межа сукупної суми за рік, починаючи з якої застосовується ставка

Франція

8,0%

9690,00 €

Німеччина

5,5%

8354,00 €

Греція

4,0%

25000,00 €

Італія

3,0%

15000,00 €

Японія

5,0%

1950000,00 JPY, або 14545,00€

Україна

15,0%

20520,00 грн, або 837,00 €

 

 

НЕМІНІМАЛЬНИЙ ПАРАДОКС

Вкрай актуальною є проблема невідповіднос­ті розміру базового державного стандарту – прожиткового мінімуму реальним мінімальним потребам забезпечення особи внаслідок по­рушення норм Законів України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні га­рантії», «Про прожитковий мінімум».

Офіційна величи­на прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлена на жов­тень 2015 року статтею 7 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2015 рік», зани­жена порівняно з фактич­ним розміром прожитко­вого мінімуму, скоригова­ним на ПДФО, на 1610 грн, або 116,9%. Величина про­житкового мінімуму не враховує низку життєво необхідних витрат: на жит­ло, освіту, оздоровлення, утримання дітей у до­шкільних навчальних за­кладах, платні медичні по­слуги, сплату обов’язкових податків і зборів тощо.

Другий рік триває робо­та міжвідомчої робочої групи з удосконалення методології визначення прожиткового мінімуму при Мінсоцполітики України, проте, на жаль, консенсусу й досі не до­сягнуто.

Останній варіант запро­понованої Міністерством методології визначення прожиткового мінімуму (відповідно до розробле­ного Мінсоцполітики за­конопроекту «Про внесен­ня змін до Закону Украї­ни «Про прожитковий мі­німум») не підтриманий профспілками, оскільки його застосування при­зведе до заниження розмі­ру прожиткового мініму­му на 30%.

З метою вдосконалення методики визначення прожиткового мінімуму профспілками був напра­цьований власний зако­нопроект «Про внесення змін до Закону України «Про прожитковий міні­мум», який на сьогодні опрацьовується у відпо­відних комітетах Верхо­вної Ради (реєстр. № 2238 від 25.02.2015, автори – на­родний депутат Сергій Каплін і заступник Голо­ви ФПУ Сергій Кондрюк).

  •   ДОВІДКОВО

На виконання рішення примирної комісії з розгляду колек­тивного трудового спору (конфлікту) між СПО репрезента­тивних всеукраїнських об’єднань профспілок на національ­ному рівні та Кабміном, доручень Уряду, протягом серпня – листопада тривала робота експертної комісії щодо прове­дення науково-громадської експертизи наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для встанов­лення прожиткового мінімуму. Під час засідань експертної комісії профспілкова сторона домагалася приведення про­довольчого кошика у відповідність до чинного законодав­ства України та міжнародних стандартів.

На сьогодні Міністерство економічного розвитку та торгів­лі України готує відповідний проект постанови Уряду про затвердження оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для встановлення про­житкового мінімуму, що були схвалені більшістю голосів членів експертної комісії.

 

12.12.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання